Denník N

Prečítajte si návrh zákona o kvótach pre slovenskú hudbu

Marek Maďarič s Robertom Ficom a Maťom Ďurindom predstavujú povinné kvóty na slovenskú hudbu v roku 2015. Foto N - Tomáš Benedikovič
Marek Maďarič s Robertom Ficom a Maťom Ďurindom predstavujú povinné kvóty na slovenskú hudbu v roku 2015. Foto N – Tomáš Benedikovič

Toto je návrh ministerstva kultúry, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.

Návrh

Zákon

z ………………… 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona
č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona
č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona
č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z. a zákona č. 40/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 1. V § 5 ods. 1 písmeno l) znie:

l) spracúvať štatistiky

 1. o odvysielanom programe s dôrazom na podiel vysielania európskych diel a nezávislej produkcie v televíznom vysielaní a slovenských hudobných diel v  rozhlasovom vysielaní, na základe podkladov vysielateľov,

 2. podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, na základe podkladov poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie,“.

 1. V § 6a ods. 1 písmeno i) znie:

i) štatistiky o odvysielanom programe, štatistiky televízneho vysielania európskych diel a nezávislej produkcie, štatistiky rozhlasového vysielania slovenských hudobných diel a štatistiky podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a ich vyhodnotenie [ § 5 ods. 1 písm. l)],“.

 1. V § 6a odsek 3 znie:

(3) Štatistiky vysielania európskych diel, nezávislej produkcie a slovenských hudobných diel podľa odseku 1 písm. i) rada uvádza vo výročnej správe tak, že popri štatistickom vyjadrení o dosiahnutí percentuálneho podielu za každú programovú službu, na ktorú sa povinnosť vysielania európskych diel, nezávislej produkcie a slovenských hudobných diel vzťahuje, uvedie aj dôvody, pre ktoré sa podiel nedosiahol, ak príslušný podiel v niektorom prípade nebol vysielateľom dosiahnutý, a opatrenia, ktoré rada a vysielateľ prijali alebo chcú prijať na jeho dosiahnutie; štatistiky vysielania európskych diel a nezávislej produkcie a ich vyhodnotenie rada zasiela na žiadosť Komisii a ministerstvu kultúry, najmenej však raz za dva roky. Štatistiky podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a ich vyhodnotenie zasiela rada na žiadosť Komisii a ministerstvu kultúry, najmenej však raz za štyri roky.“.

 1. V § 16 sa odsek 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

o) viesť štatistiku o odvysielanom programe rozhlasovej programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel; štatistiku o programovej službe za kalendárny mesiac je vysielateľ povinný doručiť rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca okrem vysielateľa s licenciou udelenou podľa tohto zákona na iné ako terestriálne vysielanie, ktorý je povinný doručiť štatistiku do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti rady o túto štatistiku. To sa nevzťahuje na vysielateľa rozhlasovej programovej služby podľa § 28d.“.

 1. V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) poskytovať retransmisiu programovej služby v celom jej rozsahu vrátane doplnkových obsahových služieb.37)“.

 1. V § 17 odsek 2 znie:

(2)      Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na prevádzkovateľa retransmisie, ktorý poskytuje retransmisiu bez registrácie retransmisie podľa tohto zákona, okrem povinnosti podľa odseku 1 písm. i), ktorá sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa retransmisie, ktorý poskytuje retransmisiu bez registrácie retransmisie podľa § 56 ods. 4 písm. c). Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) sa vzťahujú len na prevádzkovateľa káblovej retransmisie.“.

 1. § 17 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Povinnosť podľa odseku 1 písm. i) sa nevzťahuje na poskytovanie multimodálneho prístupu, ak to z technických dôvodov neumožňuje set-top-box, ktorý poskytuje koncovému užívateľovi prevádzkovateľ retransmisie. Na základe písomnej žiadosti koncového užívateľa je prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytnúť mu set-top-box, ktorý bude umožňovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Takýto set-top-box je prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytnúť koncovému užívateľovi za rovnakých podmienok, za akých mu poskytol pôvodný set-top-box.“.

 1. V § 18 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

 1. V § 18 ods. 2 písm. a), § 18a písm. a) a § 18b ods. 1 sa slová „skrytými alebo otvorenými titulkami, ktoré korešpondujú s dejom vysielaného programu“ nahrádzajú slovami „titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím“.

 1. Za § 18a sa vkladá 18aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 18aa

Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím

 1. Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sú obrazovo zachytený text v slovenskom jazyku, ktorý

 1. je synchronizovaný so zvukovou stopou programu,

 2. zachytáva hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a

 3. je v súlade s  požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo podľa odseku 2.

 1. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví požiadavky, ktoré musia spĺňať titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sprevádzajúce programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.“.

 1. V § 18d ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 sa slová „skrytými titulkami, otvorenými titulkami“ nahrádzajú slovami „titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím“.

 1. Nadpis šiestej časti znie:

EURÓPSKE DIELA A NEZÁVISLÁ PRODUKCIA VO VYSIELANÍ TELEVÍZNEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY A POSKYTOVANÍ AUDIOVIZUÁLNEJ MEDIÁLNEJ SLUŽBY NA POŽIADANIE A SLOVENSKÉ HUDOBNÉ DIELA VO VYSIELANÍ rozhlasovej PROGRAMOVEJ SLUŽBY“.

 1. Za § 28 sa vkladajú § 28a až 28d, ktoré znejú:

§ 28a

Slovenské hudobné dielo

Slovenské hudobné dielo na účely tohto zákona je

 1. hudobné dielo s textom alebo bez textu, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo najmenej jeden autor textu je alebo bol štátnym občanom Slovenskej republiky alebo má alebo mal na jej území trvalý pobyt,

 2. hudobné dielo s textom alebo bez textu, predvedené najmenej jedným výkonným umelcom, ktorý je alebo bol štátnym občanom Slovenskej republiky alebo má alebo mal na jej území trvalý pobyt, alebo

 3. hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku.

§ 28b

Slovenské hudobné dielo vo vysielaní rozhlasovej programovej služby

(1) Slovenským hudobným dielam je vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť najmenej 25 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac a vysielateľ na základe zákona najmenej 35 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby takého vysielateľa osobitne.

(2) Na účely výpočtu podielu podľa odseku 1 sa časom vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac rozumie celkový čas vyhradený vysielaniu hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby za kalendárny mesiac.

(3) Do podielu podľa odseku 1 sa započítavajú iba slovenské hudobné diela zaradené do vysielania v čase od 6.00 do 24.00 h.

(4) Z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam podľa odseku 1 je vysielateľ povinný vyhradiť najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských hudobných diel; za nové slovenské hudobné dielo sa považuje hudobné dielo vysielané do dvoch rokov od jeho prvého uvedenia na verejnosti.

§ 28c

Informačná povinnosť vysielateľa rozhlasovej programovej služby

(1) Vysielateľ rozhlasovej programovej služby je povinný poskytovať rade na požiadanie údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností podľa § 28b, a to

 1. údaje o časovom rozsahu odvysielaných hudobných diel,

 2. údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných slovenských hudobných diel,

 3. zoznam odvysielaných slovenských hudobných diel s uvedením dátumu ich prvého uvedenia na verejnosti, informáciu, že ide o hudobné dielo v slovenskom jazyku alebo pri hudobných dielach bez textu a hudobných dielach, ktorých text nie je v slovenskom jazyku identifikáciu autora hudby, autora textu alebo výkonného umelca, na základe ktorého sa hudobné dielo s textom alebo bez textu považuje za slovenské hudobné dielo.

(2) Údaje podľa odseku 1 je vysielateľ povinný poskytnúť rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti rady o poskytnutie údajov podľa odseku 1.

§ 28d

Ustanovenia § 28b a § 28c sa nevzťahujú na vysielanie rozhlasovej programovej služby, kde je určenie podielu slovenských hudobných diel zameraním programovej služby úplne vylúčené.“.

 1. V § 31a ods. 8 sa slová „cigariet a iných tabakových výrobkov“ nahrádzajú slovami „cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety“.

 1. V § 39 ods. 7 a § 39a ods. 7 sa slová „cigariet alebo iných tabakových výrobkov“ nahrádzajú slovami „cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet alebo plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety“.

 1. V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

(o) navrhovaný podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený slovenským hudobným dielam.“.

 1. V § 49 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Rozhodnutie o udelení licencie na vysielanie rozhlasovej programovej služby okrem náležitostí podľa odseku 5 obsahuje aj podiel vysielacieho času vo vysielaní rozhlasovej programovej služby, ktorý je vyhradený slovenským hudobným dielam.“.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.

 1. V § 67 ods. 1 písm. a) sa slová „písm. a) až d) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d), h) a i) a ods. 8“.
 1. V § 67 ods. 2 písm. d) sa za slová „písm. m)“ vkladajú slová „alebo o)“.

 1. V § 67 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová „alebo údaje o odvysielaní slovenských hudobných diel (§ 28c)“.

 1. V § 67 ods. 2 písmeno j) znie:

j) nesplnil povinnosť zaradiť do vysielania ustanovený podiel európskych diel (§ 23), nezávislej produkcie (§ 25) alebo slovenských hudobných diel (§ 28b),“.

 1. Za § 76df sa vkladajú § 76dg a 76dh, ktoré vrátane nadpisov znejú:

§ 76dg

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

(1) Do podielu programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím podľa § 18 ods. 2 písm. a) a § 18a písm. a) možno v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 započítať aj program sprevádzaný titulkami, ktoré nie sú titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím podľa § 18aa, ale spĺňajú podmienky uvedené v §18aa ods. 1 písm. a) a b) a zároveň približujú ostatné zvuky obsiahnuté v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu, ak bol prvý krát odvysielaný pred 1. januárom 2016. V uvedenom období môžu programy sprevádzané titulkami podľa prvej vety tvoriť najviac 25% z celkového podielu programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím.

(2) V období od 1. apríla 2016 do 31. decembra 2016 je vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť slovenským hudobným dielam najmenej 20 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac.

(3) Rozhodnutie o udelení licencie na vysielanie rozhlasovej programovej služby vydané radou na základe žiadosti o licenciu podanej pred 1. januárom 2016 sa považuje za rozhodnutie o udelení licencie s minimálnym podielom vysielacieho času vyhradeného slovenským hudobným dielam

a) 20 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac od 1. apríla 2016 do 31. decembra 2016 a

b) 25 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac od 1. januára 2017.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na vysielanie rozhlasovej programovej služby, kde rada na základe žiadosti podanej vysielateľom podľa § 51 ods. 4 rozhodla, že určenie podielu slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplne vylúčené.

(5) Konania, ktoré sa začali pred 1. januárom 2016, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2015.

§ 76dh

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. mája 2016

Ustanovenie § 39 ods. 7 a § 39a ods. 7 v znení účinnom od 20. mája 2016 sa vzťahuje iba na programy vyrobené od 20. mája 2016.“.

 1. Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014).“.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č.586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/20014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z. a zákona č. 399/2014 Z. z. sa mení takto:

V § 3 ods. 2 písmeno y) znie:

y) správa práv podľa osobitného predpisu, 23i)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23i znie:

23i) § 141 zákona č. …/2015 Z. z. Autorský zákon“.

Čl. III

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 351/2011 Z. z. a zákona č. 373/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 1. V § 4 ods. 7 sa slová „otvorených alebo skrytých titulkov“ nahrádzajú slovami „titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím 5a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 18aa zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. …/2015 Z. z.“.

 1. V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

n) navrhovaný podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený slovenským hudobným dielam.19a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19a) § 28b zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. …/2015 Z. z.“.

 1. V § 27 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

(9) Rozhodnutie o udelení licencie na digitálne vysielanie pre rozhlasovú programovú službu okrem náležitostí podľa odseku 7 obsahuje aj podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený slovenským hudobným dielam..19a)“.

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 10 až 12.

 1. Za § 71a sa vkladá § 71b, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 71b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

(1) Rozhodnutie o udelení licencie na digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby vydané radou na základe žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie podanej pred 1. januárom 2016, sa považuje za rozhodnutie o udelení licencie s minimálnym podielom vysielacieho času vyhradeného slovenským hudobným dielam

a) 20 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac od 1. apríla 2016 do 31. decembra 2016 a

b) 25 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac od 1. januára 2017.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vysielanie rozhlasovej programovej služby, kde rada na základe žiadosti podanej vysielateľom podľa § 28 ods. 1 rozhodla, že určenie podielu slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplne vylúčené.

(3) Konania, ktoré sa začali pred 1. januárom 2016, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2015.“.

Čl. IV

Zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

 1. V § 2 ods. 14 sa slová „skryté titulky“ nahrádzajú slovami „titulky pre osoby so sluchovým postihnutím9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 18aa zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. …/2015 Z. z.“.

 1. V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

 1. V § 13 odsek 2 znie:

(2) Distributér zvukového záznamu umeleckého výkonu je povinný určiť vekovú vhodnosť distribuovaného zvukového záznamu umeleckého výkonu podľa jednotného systému označovania a je povinný uviesť ju na viditeľnom mieste na obale nosiča zvukového záznamu umeleckého výkonu.“.

 1. V § 13 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

 1. § 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Distributér audiovizuálneho diela, ktorý verejne rozširuje slovenské audiovizuálne dielo alebo audiovizuálne dielo v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave, zabezpečuje pre toto audiovizuálne dielo aj úpravu titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím9a) a hlasovým komentovaním pre nevidiacich.“.

 1. V § 18 ods. 6 písm. b) sa slová „cigariet a iných tabakových výrobkov“ nahrádzajú slovami „cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet alebo plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety“.

 1. V § 18 ods. 6 písm. c) sa slová „cigariet alebo iných tabakových výrobkov“ nahrádzajú slovami „cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet alebo plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety“.

 1. Za § 43 sa vkladajú § 43a a 43b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

§ 43a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Ustanovenie § 15 ods. 5 sa nevzťahuje na audiovizuálne dielo, ktoré začal distributér audiovizuálneho diela verejne rozširovať pred 1. januárom 2016.

§ 43b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. mája 2016

Ustanovenie § 18 ods. 6 písm. b) a c) v znení účinnom od 20. mája 2016 sa vzťahuje iba na audiovizuálne diela vyrobené od 20. mája 2016.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016, okrem článku I § 28b ods. 1 a 4 v bode 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2016 a článku I bodov 14, 15, § 76dh v bode 22 a bodu 23 a článku IV bodov 6, 7 a § 43b v bode 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 20. mája 2016.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Kultúra

Teraz najčítanejšie