Denník N

V kostoloch prečítajú výzvu proti Istanbulskému dohovoru, niektorí duchovní to nespravia

Kazateľ Cirkvi bratskej Daniel Pastirčák, evanjelická farárka Anna Polcková a starokatolícky kňaz Martin Kováč. Foto N – Tomáš Benedikovič + TASR + archív MK
Kazateľ Cirkvi bratskej Daniel Pastirčák, evanjelická farárka Anna Polcková a starokatolícky kňaz Martin Kováč. Foto N – Tomáš Benedikovič + TASR + archív MK

Ženy sú často v cirkvi vedené k tomu, že majú násilie strpieť, to je však v rozpore s najdôležitejším prikázaním lásky, hovorí evanjelická farárka Anna Polcková, ktorá chce, aby evanjelická cirkev ratifikáciu dohovoru proti násiliu podporila.

Kresťanské cirkvi sa cez víkend oficiálne zapoja do kampane proti Istanbulskému dohovoru. V katolíckych, protestantských a ďalších kostoloch sa bude čítať spoločné vyhlásenie. Cirkvi v ňom odsudzujú dohovor, ktorý bojuje proti násiliu na ženách. Denník N hovoril aj s duchovnými, ktorí dokument čítať nebudú, pretože s ním nesúhlasia. 

Na spoločnom vyhlásení sa kresťanské cirkvi dohodli v utorok 13. februára. Zdôrazňujú, že s domácim násilím nesúhlasia, ale Istanbulský dohovor podľa nich nie je riešením.

„Vyhlasujeme, že viaceré tézy, ktoré v tejto súvislosti ponúka tzv. Istanbulský dohovor, považujeme za prejavy genderovej ideológie,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré má Denník N k dispozícii. Jeho celé znenie nájdete na konci tohto textu.

„Z tohto dôvodu sa obraciame na vládu Slovenskej republiky, aby stiahla podpis Slovenska pod týmto dohovorom,“ vyzývajú cirkvi politikov.

„Problém dohovoru je v riziku viacznačnej interpretácie niektorých termínov, predovšetkým pojmu ‚gender‘, taktiež v nejasných spôsoboch zavádzania obsahu dohovoru do výchovy, v kompetenciách a možnostiach vykonávania kontroly nad dodržiavaním dohovoru,“ tvrdí hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.

Vyhlásenie schválili a podpísali predstavitelia jedenástich kresťanských cirkví.

Ktoré cirkvi žiadajú vziať späť podpis spod Istanbulského dohovoru?

 • Rímskokatolícka cirkev
 • Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 • Gréckokatolícka cirkev
 • Pravoslávna cirkev
 • Reformovaná kresťanská cirkev
 • Cirkev bratská
 • Evanjelická cirkev metodistická
 • Bratská jednota baptistov
 • Starokatolícka cirkev
 • Apoštolská cirkev na Slovensku
 • Cirkev adventistov siedmeho dňa 

Hovorca katolíckej cirkvi Kramara hovorí, že sa pridali všetky oslovené cirkvi. Na stretnutí sa však zúčastnil aj zástupca Ústredného zväzu židovských náboženských obcí, a ten sa k vyhláseniu neprihlásil.

„Podpis nemohol pridať, lebo na to nemal mandát. Zastupuje rôzne smery židovstva,“ vysvetlil superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej Pavel Procházka.

Keď sme sa vedúcich cirkví pýtali na to, či sa zapájajú aj do iných politických kampaní, odpovedali, že nejde o politické angažovanie sa.

„Vyjadrenie postoja k Istanbulskému dohovoru nepovažujem za priame politické angažovanie sa,“ hovorí napríklad zastupujúci predseda Rady Bratskej jednoty baptistov na Slovensku Ján Szőllős.

Istanbulský dohovor je dohovorom Rady Európy a členské štáty zaväzuje, aby pomáhali obetiam domáceho násilia a snažili sa mu predchádzať. V roku 2011 ho Slovensko podpísalo, po zásahu kresťanských aktivistov však k ratifikácii nikdy nedošlo.

Premiér Robert Fico (Smer) vo štvrtok vyhlásil, že kým bude premiérom, tak k ratifikácii dohovoru nedôjde a Slovenská národná strana požiadala aj o stiahnutie podpisu spod dohovoru.

Vyhlásenie neodznie vo všetkých kostoloch

Viaceré cirkvi potvrdili, že text vyhlásenia zaslali do všetkých cirkevných zborov. Zbory sú vo viacerých cirkvách autonómne, a preto sa môžu rozhodnúť, či a v akom rozsahu vyhlásenie prečítajú.

Cirkvi, ktoré na otázky odpovedali, tvrdia, že nevedia o duchovných, ktorí vyhlásenie odmietajú čítať v kostole. Na otázky odpovedala katolícka cirkev, Cirkev bratská, Reformovaná kresťanská cirkev, Bratská jednota baptistov a Evanjelická cirkev metodistická. Druhá najväčšia cirkev – Evanjelická cirkev augsburského vyznania – na otázky neodpovedala s vysvetlením, že do víkendu je na túto tému informačné embargo.

Sú však duchovní, ktorí vyhlásenie čítať v nedeľu nebudú. Nesúhlasí s ním kazateľ Cirkvi bratskej Daniel Pastirčák, evanjelická farárka Anna Polcková ani starokatolícky kňaz Martin Kováč.

Katolícky farár Marián Prachár si text vyhlásenia našiel v piatok vo svojej mailovej schránke a plánuje s ním veriacich oboznámiť. Myslí si, že v dohovore sú časti, ktoré môžu týraným ženám pomôcť, a preto by ho cirkvi nemali kritizovať ako celok. „Neviem, prečo by sme ho mali celý odsúdiť, aj s tými dobrými vecami, ktoré sú tam.“

„Za rodovú rovnosť, teda za to, aby sa tie stereotypy nezneužívali a nepoužívali na násilie, tak za to sme aj my. Ak je niekto vychovávaný k násiliu a druhý k tomu, aby trpel a znášal to, tak ide o model, s ktorým dnes nemôžeme súhlasiť,“ hovorí Prachár. Na druhej strane mu však špekulácie so slovom „rod“, na ktoré vyhlásenie upozorňuje, v dohovore prekážajú.

Nepáči sa mu, že vedenie cirkví sa prihlásilo k vyhláseniu bez toho, aby predtým v cirkvách prebehla diskusia. „S nami o tom neviedli žiaden dialóg. Nebudeme odsudzovať nič, čo sme predtým nečítali, alebo o čom sme sa nerozprávali,“ hovorí.

Pastirčák: Tento spor je nafúknutou bublinou

Vyhlásenie v kostole neplánuje čítať ani Daniel Pastirčák z Cirkvi bratskej. „Úsilie o odstránenie násilia páchaného v rodinách a špeciálne na ženách je predsa iniciatíva, ktorú by sme ako kresťania mali skôr podporiť, nie jej brániť. To isté platí aj o rovnoprávnom spoločenskom postavení žien. Ak sa nemýlim, tak práve o to Istanbulskému dohovoru ide.“

Foto N – Tomáš Benedikovič

Pastirčák dohovor čítal a jeho obsah mu neprekáža. „Radikálne rodové teórie, ktoré neuznávajú biologický základ rodu, ale považujú ho iba za spoločenský konštrukt, i ja považujem za nebezpečné a neprijateľné. V texte Istanbulského dohovoru som však nenarazil na nič, čo by svedčilo o tom, že pojem rod sa tu používa v tomto extrémnom zmysle.“

Spor okolo dohovoru považuje za zbytočne nafúknutú bublinu. „Pojem ‚rod‘ v istanbulskej zmluve je podľa mňa používaný jednoznačne. Pojem ‚rodové stereotypy‘ tu presne a zrozumiteľne označuje tie kultúrne, náboženské či folklórne zvyklosti, ktoré ženy automaticky diskriminujú. Odstrániť tieto slepé vzorce správania je, samozrejme, dôležitý cieľ, bez neho sa zápas o odstraňovanie násilia na ženách páchaného s istým kultúrnym súhlasom nepodarí,“ hovorí Pastirčák.

Evanjelická farárka Polcková vyzýva na podporu dohovoru

Ani evanjelická farárka Anna Polcková neplánuje zaradiť do nedeľného programu čítanie vyhlásenia. Vedenie cirkevného zboru v bratislavskom Starom Meste sa totiž uznieslo, že do ich liturgického poriadku čítanie vyhlásenia nepatrí. Svojim nadriadeným zaslali stanovisko, v ktorom ich vyzývajú na pravý opak – na podporu ratifikácie Istanbulského dohovoru.

„O predchádzaní násiliu a o boji proti nemu v spoločnosti, ale aj v cirkvi, je potrebné hovoriť. Ženy sú totiž často práve v cirkvi vedené k tomu, že majú násilie strpieť. To je v rozpore s najdôležitejším prikázaním lásky, ku ktorému nás zaväzuje slovo Ježiša Krista. Výchovu a vzdelávanie, na ktoré Istanbulský dohovor kladie dôraz, považujeme za účinný spôsob, ako násilie eliminovať a odstrániť,“ hovorí Polcková.

K téme rodovej rovnosti usporiadali aj konferenciu, zúčastnili sa na nej odborníci a odborníčky na rodové štúdiá z Nemecka aj Slovenska.

Kazateľ Cirkvi bratskej Daniel Pastirčák, evanjelická farárka Anna Polcková a rímskokatolícky kňaz Anton Srholec celebrujú ekumenickú bohoslužbu po skončení hudobného festivalu Bažant Pohoda v roku 2010. Foto – TASR

„Jej cieľom bolo iniciovať otvorenie konštruktívneho dialógu kresťanských cirkví s odborníkmi v oblasti rodových štúdií a aktivizovať proces, ktorý pomôže k odstráneniu rodovo podmienených nerovností a násilia v slovenskej spoločnosti,“ vysvetľuje Polcková.

Vo vyhlásení kresťanských cirkví sa píše aj o obavách zo „šírenia genderovej a protirodinnej agendy“. Polcková takéto strašenie, skresľovanie a odmietanie aktuálnych poznatkov považuje za zbytočné. „Výsledky výskumu rodu nie sú v rozpore s biblickými správami o stvorení človeka ani s textami Novej zmluvy.“

Slovenskí starokatolíci po Pride podporia aj týrané ženy

Pod vyhlásenie kresťanských cirkví proti dohovoru pridala podpis aj Starokatolícka cirkev, ktorá pôsobí najmä v Česku. Na Slovensku sa v minulosti dostala do pozornosti najmä pre podporu Dúhového Pridu. Na pochode rozdávali letáky na podporu LGBT ľudí so sloganmi ako „štýlové stavby nerobia cirkev modernou, otvorené myslenie áno“ alebo „nemusíš nechávať svoj mozog predo dvermi“.

Martin Kováč je jediným starokatolíckym kňazom povereným službou na Slovensku. Cez víkend vyhlásenie čítať nebude. „Z teologického hľadiska sa starokatolícke cirkvi v Európe otázkami rodovej rovnosti zaoberali už v deväťdesiatych rokoch v súvislosti s otázkou možnosti svätenia žien do všetkých stupňov duchovného úradu, ku ktorému vtedy prevažná väčšina z nich pristúpila. Podobne inkluzívne starokatolícke cirkvi pristúpili aj k otázke vzťahov párov rovnakého pohlavia. Naše východiská sú teda výrazne odlišné,“ vysvetľuje Kováč. Kriticky vystupuje aj voči Aliancii za rodinu, ktorá organizovala referendum za rodinu, a dnes aj proti kampani Slovenského dohovoru za rodinu.

Kováč hovorí, že svoje názory v týchto otázkach má so svojím biskupom Pavlom Stránským vydiskutované, a preto mu od nadriadených nehrozia sankcie.

„Dohovor považujem za štandardný dokument Rady Európy. Po prečítaní som nenašiel nič závažné, s čím by som sa nedokázal vyrovnať. O teológii rodu sa dnes navyše bežne prednáša na zahraničných univerzitách a uvažovanie o sociálnom pohlaví nie je cudzie ani náboženským textom,“ hovorí Kováč.

Vo vyhlásení kresťanské cirkvi spochybňujú, že by dohovor pomohol predchádzať domácemu násiliu. Kováč hovorí, že pochybuje o tom, či autorom vyhlásenia skutočne ide o zamedzenie násilia na ženách. „Svedčí o tom napríklad pomerne nedávna skúsenosť z Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove, kde cirkevní predstavitelia potrestali obeť domáceho násilia a chránili násilníka,“ hovorí Kováč.

Problémom je podľa neho už fakt, že predstavitelia cirkví nedôverujú expertom na domáce násilie, ktorí dohovor zostavovali.

„Neverím v ‚genderovú ideológiu‘, ktorú by sa niekto strategicky a so zlými úmyslami snažil vnášať do našej legislatívy. Celé vyhlásenie mi zaváňa informáciami z konšpiračných webov a hoaxov, aké na svojich stretnutiach úplne otvorene ústne i v tlačenej podobe šíria protagonisti Slovenského dohovoru za rodinu,“ hovorí Kováč.

Celé znenie vyhlásenia:

 

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru

Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách.

Ako kresťania veríme, že Boh stvoril všetkých ľudí rovných v dôstojnosti. Každý človek je jedinečný, Boh chce z nás mať jednu rodinu, v ktorej sa navzájom dopĺňame. Násilie nikdy nie je vhodnou cestou na riešenie problémov. Je dobré, že si tieto pravdy v spoločnosti stále viac uvedomujeme a prispôsobuje sa tomu aj naša legislatíva, čo možno len oceniť. Pri dosahovaní ideálov je však rovnako dôležité, aké prostriedky si pri tom zvolíme. Účel nesvätí prostriedky a nie každá cesta vedie k vytýčenému cieľu.

Aj preto so znepokojením sledujeme iniciatívy, ktoré smerujú k ratifikácii kontroverzného dohovoru Rady Európy, tzv. Istanbulského dohovoru.

Istanbulský dohovor vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných „rolách“ mužov a žien, ktoré nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti. Pojem „rod“ pritom definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“ (čl. 3, písm. c). Dohovor vyžaduje, aby odsúdeniahodné „stereotypné roly“ (čl. 12, ods. 1), ako aj zavádzanie „nestereotypných rodových rolí“ (čl. 14, ods. 1) posudzovala nejasne definovaná „skupina expertov“ (čl. 66), nadradená aj národným parlamentom. Dohovor, ak sa bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania vo všetkých signatárskych štátoch, pričom „k žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sú prípustné žiadne výhrady“ (čl. 78. ods. 1), okrem niekoľkých nepodstatných výnimiek. Nemáme dôveru, že vyjadrenia expertov budú pravdivé a napomôžu účinne predchádzať domácemu násiliu. Skôr sa obávame šírenia genderovej a protirodinnej agendy.

Téma násilia v rodine si žiada komplexný prístup. Môže sa totiž týkať nielen žien, ale aj ďalších zraniteľných osôb. Každé násilie charakterizuje neúcta k ľudskej dôstojnosti, ktorá je ako dar od Boha nedotknuteľná.

Kresťanské cirkvi v Slovenskej republike sa hlásia k rovnosti pohlaví. Sme za ochranu žien pred akýmkoľvek násilím, nemôžeme však súhlasiť s ideológiami, ktoré rovnosť prezentujú ako rovnakosť a prichádzajú až k popretiu rozdielov medzi mužmi a ženami. Prirodzeným vzťahom muža a ženy nie je konflikt, ale povolanie k harmónii a vzájomnému doplňovaniu sa v Božom diele manželstva a rodiny.

Tolerovať možno slabosť, nie však lož. Sme pevne presvedčení, že existuje nemenná pravda o človeku, o identite muža a ženy, a túto pravdu my ako ľudia neurčujeme, len objavujeme. Zároveň tvrdíme, že sme schopní jej poznania, presne tak, ako sme pri zachovaní zdravého úsudku schopní poznania pravdy o manželstve, ktoré je zväzkom jedného muža a jednej ženy.

My, predstavitelia kresťanských cirkví, obraciame sa týmto vyhlásením na všetkých občanov Slovenskej republiky a verejných predstaviteľov, aby sme potvrdili, že podporujeme úsilie o efektívne riešenie problému domáceho násilia. Zároveň vyhlasujeme, že viaceré tézy, ktoré v tejto súvislosti ponúka tzv. Istanbulský dohovor, považujeme za prejavy genderovej ideológie. Z tohto dôvodu sa obraciame na vládu Slovenskej republiky, aby stiahla podpis Slovenska pod týmto dohovorom.

Urobme, čo je v našich silách, pre účinnú ochranu všetkých osôb ohrozených násilím, ale rovnako aj na podporu zdravých manželstiev a rodín.

Prosíme dobrotivého Pána, aby nám dal silu obstáť v tomto úsilí: aby sa s každým človekom zaobchádzalo spravodlivo, na základe nemennej pravdy o mužovi a žene, ktorí sú stvorení na Boží obraz.

V Badíne 13. februára 2018

Toto vyhlásenie schválili a podpísali predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Bratskej jednoty baptistov, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi na Slovensku a Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Istanbulský dohovor

Slovensko

Teraz najčítanejšie