Denník N

Prokurátor Vasiľ Špirko o Kaliňákovi, Počiatkovi, „peňaženke“ a čoproch pred domom (prepis vystúpenia)

Prečítajte si prepis celého vystúpenia prokurátora Vasiľa Špirka.

Dobrý deň,

volám sa Vasiľ Špirko a som prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. V prvom rade by som chcel uviesť a na úvod vyhlásiť, že uvedené rozhodnutie urobím na základe vlastného rozhodnutia, toho, že som slobodný človek a preto chcem vylúčiť akékoľvek pozadie alebo súvislosť s osobami z politického, súkromného alebo iného verejného života. Či už na Slovensku alebo v zahraničí.

Súčasne chcem vyhlásiť, že s osobou údajného konšpirátora pána Soroša nič nemám a ani som nikdy nemal, ani nebudem mať. Vyhlasujem, že je to moje osobné individuálne rozhodnutie.  

V súčasnosti v spoločnosti ako aj verejnosti rezonuje- (vrátim sa k udalostiam z minulého týždňa)- kedy disciplinárna komisia generálnej prokuratúry ma oslobodila spod všetkých disciplinárnych previnení. Aj keď sa zdá, že tieto dve veci, ktoré rezonujú momentálne v spoločnosti, nijako nesúvisia, pokúsim sa vám priblížiť určité paralely.

Môj príbeh začína s prítomnosťou osoby obvineného, ktorá požiadala v súvislosti s jeho trestným stíhaním o stretnutie s prokurátorom, o to, že vyslovil záujem v rámci dosiahnutia zníženia vysoko hroziaceho trestu, že bude oznamovať skutočnosti z verejného života, ktorých bol účastníkom, respektíve svedkom.

V tomto prípade išlo o dodávku sieťových komponentov a technológií v pôsobností ministra vnútra. Zjednodušene to budem volať zákazka.

Keďže mi táto osoba poskytla citlivé informácie, ktoré sa vzťahovali na vysoko postavených činiteľov tohto štátu, rozhodol som sa, že budem naďalej pokračovať a využijem tieto poznatky. Na základe tohto došlo k spísaniu trestného oznámenia s touto osobou, čo sa stalo kľúčovým momentom pre ďalší vývoj mojej veci. Od tohto momentu sa stal z obvineného uznávaný svedok a z osoby prokurátora obvinený. Z dozorujúceho prokurátora sa stal dozorovaný.

Išlo o toto: V roku 2010 rezort ministerstva vnútra realizovalo zákazku na dodávku sieťových komponentov a sieťových technológií. Tento svedok z hľadiska procesného postavenia bol oznamovateľ, uvádzal a popísal konkrétne obchodné spoločnosti, ktoré sa tejto zákazky zúčastnili. Konkrétnu účasť fyzických osôb s ich pomenovaním a aj nastavené vzťahy, ktoré pri realizácií zákazky fungovali, hlavne finančné vzťahy.

Oznamovateľ popisoval dve osoby, ktoré on samostatne vyhodnocoval ako kľúčové: prvá osoba bola označená pán Milan, ktorý reálne realizoval a manažoval tento projekt. Z jeho strany išlo o autoritatívne riadenie a rozdeľovanie konkrétnych úloh všetkých subjektov, ktoré boli zainteresované v tejto zákazke. Osoba pána Milana bola podľa vyjadrenia oznamovateľa blízkou osobou ministra vnútra, JUDr. Roberta Kaliňáka a aj ministra financií, Jána Počiatka.

Pán Milan nezastupoval len ministerstvo, ale podľa jeho vyjadrenia riadil a dohliadal na realizáciu týchto zákaziek v prospech týchto osôb. Pán Milan mal blízko aj k úradu vlády, a to predovšetkým k skupine informatizácii pre štátnu správu.

Druhou osobou v tomto projekte bola osoba, použijem označenie, ktoré použil sám oznamovateľ: Peňaženka. Jej úlohou bolo vytvárať účtovné pozadie transakcií, ktoré sa podarilo vytvoriť z týchto zákaziek a ktoré predovšetkým boli určené pre Jána a Roba. Peňaženka zabezpečovala nielen nakladanie s týmito finančnými prostriedkami, ale mala zabezpečovať legalizáciu týchto peňazí v prospech týchto dvoch ľudí, ministra vnútra SR a ministra financií SR. Peňaženka pôsobila ako poradca na ministerstve, jej úlohou bolo spravovať tieto peniaze, ktoré pochádzali z provízií, ako to označil oznamovateľ a predovšetkým zabezpečovať vzťahy, ktoré sa týkali práve týchto osôb. Vo vzťahu k províziám oznamovateľ uviedol, že za to, že jeho spoločnosť mohla byť do uvedenej zákazky zapojená, mali vyplatiť aj províziu. Provízia sa v tomto prípade pohybovala od niekoľko desiatok percent z výnosov obchodu. Oznamovateľ aj popísal, že celkovo v piatich čiastkách odovzdal 60 tisíc eur, 100 tisíc eur, 100 až 150 tisíc a nakoniec 100 tisíc eur, ktoré boli určené na odovzdanie Janovi a Robovi.

Peňaženka v tomto smere prizvukovala oznamovateľovi, že je za týmto obchodom Jano a Robo. Sú to ich peniaze. V prípade, ak by nezaplatil, dostal by sa s týmito osobami do problémov. Svedok na základe zvýraznenia vplyvu týchto osôb, ktorých poznal z osobného života, sám, jeho vlastnými slovami označil, že by to preňho znamenalo katastrofálne problémy. Peňaženka súčasne navrhla oznamovateľovi, aby sa zapojil, či už sám alebo prostredníctvom určitých spoločností do schémy, ktorú označil ako legalizačnú.

Je prirodzené, že nebudem teraz vysvetľovať podstatu tejto legalizačnej schémy. Išlo o takú schému, na základe ktorej by sa vložené peniaze legalizačným spôsobom premenili na legálne, ktoré mali byť určené pre Jana a Roba. Na konci tohto reťazca podľa vyjadrenia oznamovateľa mala byť obchodná spoločnosť Forest, v ktorej ako spoločníci vystupovali minister vnútra Kaliňák a financií Počiatek.

Oznamovateľ mi názorne nakreslil a popísal schémy, ktoré tam fungovali. Uvedená schéma, keďže som v tú dobu dozoroval aj inú kauzu  B.A. Haus mi ozrejmovala vzťahy, ktoré som v tom čase ako prokurátor na základe vlastného uvedeného vyšetrovania a bez toho aby som to objasňoval na polícií. Už táto naznačená schéma mi v úvode objasňovania tejto trestnej činnosti naznačovala a ukazovala aj vyvracala tvrdenia ministra vnútra RK, o pôvode peňazí, ktoré pochádzali z tejto spoločnosti.

Oznamovateľ súčasne podpísal, že predmetom tejto legalizačnej schémy bol objem peňazí, ktoré on sám vyslovil v hodnote 200 mega, čo vysvetlil, že sa malo jednať hodnote zodpovedajúcej dvesto miliónov euro. Išlo o hodnotu peňazí, ktorá podľa jeho vyjadrenia bola Jána P. a Roba K.. Táto legalizačná schéma bola dochovaná, založil som ju do spisu a mala by sa tam aj naďalej nachádzať.

Oznamovateľ nakoniec uviedol vlastný názor k tomu, ako bola riadené organizácia jednotlivých zákaziek, konkrétne tejto, a to tak, že táto zákazka bola účelová. Prostredie ministerstva vnútra, resp. polície, resp. úradníkov, ktorí sa mali podieľať na tejto zákazke nebolo pripravené. A jeho názorom na vec bolo to, že mala slúžiť jedine na to, aby sa peniaze z ministerstva vnútra vytiahli a urobil sa obchod v prospech Jána alebo Roba.

V tomto momente sa dostávam k bodu, kedy sa začnem zamýšľať, z akého dôvodu sa viedlo trestné stíhanie proti prokurátorovi. Z akého dôvodu mu bolo dvakrát vznesené uznesenie o vznesení obvinenia, z akého dôvodu sa vykonávala prehliadka kancelárskych priestorov, z akého dôvodu sa odňali osobné veci prokurátora, napríklad mobil. Plánovala sa vykonať bytová prehliadka prokurátora a za akým účelom boli realizované tieto úkony.

Rovnako sa osobne zamýšľam aj nad tým, z akého dôvodu bol vykonávaný takýto razantný postup polície, a to len za to, že prokurátor spísal zápisnicu o tomto trestnom oznámení. Aký bol skutočný dôvod odňatia veci prokurátorovi, ktorý realizoval kauzu B.A. Haus, ktorá, aj keď po zmene procesného postavenia oznamovateľa, ktorý vystupoval aj v tomto mojom prípade ako osoba, ktorá mala usvedčovať prokurátora z protiprávnej činnosti, nebola zaangažovaná do kauzy B.A.Haus, čím nebol naplnený zákonný dôvod na odňatie tejto veci.

Skutočný dôvod na to, že polícia takto postupovala a to je z hľadiska právnej kvalifikácie tohto trestného činu, ktorý je kvalifikovaný ako zločin, respektíve prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa nespadá do príslušnosti NAKA. Až na základe  rozhodnutia prezidenta Policajného zboru uvedená trestná vec bola výberovou príslušnosťou vykázaná do pôsobnosti Národnej kriminálnej agentúry – Národná protikorupčná jednotka. Na vysvetlenie chcem uviesť, že Národnej protikorupčnej jednotke v súčasnosti šéfuje, respektíve je riaditeľom pán Krajmer a on osobne, aspoň čo vyplýva zo spisu, požiadal o to, aby vec prokurátora bola pridelená priamo pod túto Národnú protikorupčnú jednotku. Na vysvetlenie chcem uviesť, že Národná protikorupčná jednotka sa zaoberá trestnými činmi v súvislosti s korupčným prvkom, t.č, ktoré súvisia so zneužívaním prostriedkov eurofondov, respektíve iných finančných produktov Európskej únie a nemá v kompetencii vyšetrovať zneužívanie právomoci verejného činiteľa na tomto kvalifikačnom znaku, ako bolo vznesené mne.

Paradoxné taktiež je, že rovnaká protikorupčná jednotka na jednej strane, ktorá mala byť príslušná na vyšetrovanie obzvlášť závažnej trestnej činnosti ministrov tejto vlády alebo vtedajšej vlády, a to pre podozrenie z obzvlášť závažného zločinu legalizácie, zneužívania prostriedkov eurofondov, súčasne a tým istým vyšetrovateľom stíhala aj prokurátora aj za to, že mal spísať túto zápisnicu.

V tomto prípade teda aj pre mňa osobne vystávajú otázniky Komu to malo prospieť? V tomto smere nachádzam aj ja vlastnú odpoveď. Prospelo to aj mne, pretože som zistil, že mi bolo nezákonne vznesené dvakrát obvinenie, to, že moja rodina, moja manželka s dieťaťom boli nezákonne, aspoň sa domnievam, stíhaní, boli voči nim použité informačno-technické prostriedky, prostriedky operatívno-pátracej činnosti. Takisto voči mojej mame, viac ako sedemdesiatročnej, boli použité tie isté prostriedky.

Pýtam sa prečo, a z akého dôvodu mi postávali služobné motorové vozidlá nápadne pripomínajúce príslušnosť k určitej policajnej zložke. Z akého dôvodu mi postávali osoby, ktoré boli značného rastu a na čoproch, ktoré sa v blízkosti  môjho obydlia ani nenachádzali, tak prichádzam k záveru, že aj v tomto prípade sa nejedná o tú najhoršiu vec, ktorá sa mne a mojej rodine mohla stať. Ak si kladiem ďalšiu otázku, komu to mohlo prospieť, dochádzam k vlastnému záveru, že tejto spoločnosti. Konečne môže spoločnosť pochopiť, akým spôsobom a kto riadi tento štát a v koho prospech sa riadi. Na koniec ma  to vedie k osobnému poznatku, že to prospelo aj mne.

Zistil som, že po viac ako osemnástich rokoch, ktoré som venoval ochrane v záujme tejto spoločnosti, som dospel do stavu pochopenia, že táto spoločnosť a štát mi nevie zabezpečiť  ochranu, respektíve aj zneužil prostriedky proti mne. To len preto, že som spísal zápisnicu o trestnom oznámení a že som sa rozhodol vlastnou činnosťou aj takúto závažnú trestnú činnosť vyšetrovať. Môžete vymeniť vyšetrovateľa, aj tím vyšetrovateľov, môžete zdiskreditovať prokurátora, ale nemožno zničiť pravdu.

Pravda je stále len jedna. Preto v mene všetkých vyšetrovateľov, ktorí doteraz nemohli vykonávať svoju prácu tak, ako by mohli a boli nedobrovoľne od výkonu tejto práce odstavení, v mene všetkých prokurátorov a sudcov, ktorí, aby sa predišlo, neboli postihovaní za to, že si vykonávajú svoju prácu, v mene všetkých slušných občanov tohto štátu, ktorí už stratili vieru v slušnú budúcnosť alebo spoločnosť, v mene mojom vlastnom, ako aj v záujme zabezpečenia vlastnej rodiny, oznamujem, podávam trestné oznámenie na ministra vnútra SR, doktora Róberta Kaliňáka a na osoby v postavení prezidenta policajného zboru, riaditeľa NAKA, riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky, a to pre podozrenie z obzvlášť závažného zločinu sabotáž, podľa paragrafu 317, odsek 1 odsek 3 trestného zákona spolupáchateľstvom, podľa paragrafu 20 trestného zákona.

Svoje rozhodnutie zakladám na zásadnej skutočnosti, ktoré vyplýva z toho, že mi ako obvinenému bola poskytnutá informácia o tom, že diskreditácia prokurátora v súvislosti s vecami, ktoré som v tú dobu pozoroval, a to aj vrátane trestnej veci a trestnej kauzy B.A.Haus bola nariadená konkrétnou osobou. Nariadená autoritatívne v zmysle vlastného postavenia a kompetencie, adresovaná podriadeným na splnenie. Konkrétnou osobou, ktorá mala nariadiť diskreditáciu prokurátora je minister vnútra SR Kaliňák. Pokiaľ zásah voči svojej osobe hodnotím ako aj určitý zásah do práv a slobôd jednotlivca, tak ak sa preukáže uvedená skutočnosť, je zásahom do základov tejto republiky, do ústavného zriadenia. Preto na základe vnútorného presvedčenia prokurátora, na základe vlastnej osobnej morálky, som sa rozhodol podať toto trestné oznámenie.

Len preto, aby sa vytvoril priestor na riadne vyšetrenie a preverenie uvedenej informácie a skutočnosti. Či skutočne došlo zo strany menovanej osoby k vydaniu takéhoto nariadenia a diskreditáciu osoby, v tomto prípade prokurátora. Ide o jeden z najzávažnejších zásahov do základov tejto republiky. Samotný trestný zákon trestný čin sabotáže zaraďuje do skupiny trestných činov proti základom republiky. Jeho znenie že, kto v úmysle poškodí ústavné zriadenie, zneužije svoje zamestnanie, postavenie, povolanie alebo funkciu a dopustí sa iného konania preto, aby zmaril alebo sťažil činnosť štátneho orgánu. Ústavné zriadenie v paragrafe 134 trestného zákona je definované ako demokratický systém základných práv a slobôd garantovaný náležitým fungovaním orgánov štátnej moci. V tomto prípade Hlava 8 Ústavy medzi takýto orgán zaraďuje aj prokuratúru.

Ak sa preukáže, že minister vnútra dal takýto pokyn, ide o najzávažnejší zásah a obzvlášť závažný zločin, kde zákon stanovuje trestnú sadzbu od 15 do 25 rokov, respektíve na doživotie.

Poznanie výsledkov vyšetrovania ako aj celého priebehu ako aj poznanie tejto informácie, ktorá mi bola poskytnutá ako prokurátorovi postihnutý postihom polície ma vedie k záveru, že diskreditácia mohla spočívať v tom, že vznesením obvinenia prokurátorovi, ktorý vyšetroval osobne, pretože som vtedy osobne vyšetroval túto vec, bola zameraná podľa vopred pripraveného scenára a mala byť zameraná na to, aby sa predišlo vyšetrovaniu závažných skutočností, ktoré boli smerované priamo aj na tohto podozrivého ministra.

Vlastné trestné oznámenie budem týmito skutočnosťami odôvodňovať, samozrejme podrobnejšie a trestné oznámenie podám v najbližšom čase na generálnu prokuratúru.

Čo sa týka objektivizácie činnosti polície v tomto smere, chcem doplniť, že jej činnosť bola objektivizovaná. Boli tu vítané dve uznesenia, prokurátor bol dvakrát stíhaný na základe dvoch uznesení o vznesení o obvinení, ktoré sa v konečnom dôsledku preukázali ako nezákonné. V tom skutkovom základe, ktoré aj disciplinárna komisia generálnej prokuratúry vykázala ako za neopodstatnené vzhľadom na to, že nezistila žiadnu protiprávnosť. Preto tieto skutočnosti ma privádzajú k vlastnému záveru, že trestné stíhanie mňa ako prokurátora mohlo byť aj účelové.

Využil by som ešte túto príležitosť na záver, aby som oslovil všetkých občanov tohto štátu. Bez ohľadu na to, v akej sfére pracujú, či je to verejná, súkromná či štátna sféra, ak disponujete informáciami z vlastného prostredia: zdravotníctva, školstva, ministerstva, daňových úradoch, finančného riaditeľstva, Úradu vlády, tak vás ako prokurátor tejto republiky vyzývam a ako občan vás žiadam, ak sú tieto skutočnosti tak závažné, že nesúhlasíte s pomermi, ktoré momentálne sú v tomto štáte, príďte a oznámte tieto skutočnosti prokuratúre. Pretože iba vaša ľahostajnosť či apatia k veciam verejných dostala túto spoločnosť do stavu, v akom sa v súčasnosti nachádza.

Taktiež chcem vyzvať všetkých bývalých alebo súčasných vyšetrovateľov, operatívnych pracovníkov, príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených zborov, spravodajských služieb, z úradu na ochranu ústavných činiteľov, aby ak išli vykonávať svoje zamestnanie s určitým presvedčením, vlastnou ideológiou, aby robili to, čo im v zmysle zákona prináleží. Aby chránili tento štát, ľudí, ktorí sa v ňom nachádzajú a naopak, aby neposkytovali a nepodieľali sa na vytváraní alibi pre tých, ktorí štát morálne, právne, a hlavne ekonomicky devastujú.

Na záver by som chcel uviesť určitú myšlienku, keďže celý život som bol vychovaný v určitých zásadách morálky, práva, spravodlivosti a týchto základných hodnôt, ktoré som si v rámci štúdia na vysokej škole a zásady, ktoré pochádzajú z rímskeho práva. Aj keď tieto zásady práva a spravodlivosti sa  v súčasnosti zásadne nedodržiavajú a sú možno vzdialené ako doba, kedy vznikli, predovšetkým chcem ľuďom pripomenúť základné právne princípy: honeste vivere, čestne žiť; alterum non laedere, druhým neškodiť; suum cuique tribuere, každému, čo mu patrí.

Boh ochráni Slovensko.

Ďakujem.

 

Nasledovali odpovede na novinárske otázky.

 

Pán Špirko. ako ste sa dozvedeli, že vás odpočúvajú?

Aj z prostredia polície mi boli poskytnuté také informácie, že ja a moja rodina je predmetom určitého šikanózneho konanie zo strany polície, čo som sa dozvedel pred dvomi dňami. Svedčí o tom aj určitá komunikácia na facebooku, kedy pre mňa neznáma anonymná osoba v rámci komunikácie s inou osobou predostrela, že áno, prokurátor bol zo strany polície šikanovaný. Avšak podozrenia o týchto aktivitách polície som mal od momentu, kedy som sa dozvedel o vlastnom trestnom stíhaní.

To, že malo ísť o diskreditáciu nariadenú ministrom vnútra, máte tiež od polície?

Z prostredia polície, ktorá si ju na určitom stretnutí osobne vypočula.

Čo na to hovorí váš nadriadený? On vám odobral ten spis B.A. Haus. Hovorili ste si s ním ohľadom toho?

Nebudem sa k tomuto vyjadrovať, pretože to bola kompetencia a takto rozhodol. Na súvislosti som poukázal vo svojom vyjadrení.

Čím si vysvetľujete potom, že pán Varga z toho cúvol. To bolo predmetom trestných činností.

Naznačil som, čo tam je a z akého dôvodu sa to robilo.

On vedel, že ste spisovali ten spis?

Samozrejme.

Určite ste zverejnili utajované informácie. Očakávate postihy?

Určite som s tým uzrozumený, preto som v úvode vyhlásil, že je to moje slobodné rozhodnutie.

Je možné, že tá odpoveď bude taká, že to je vaša odveta za to, že ste boli trestne stíhaný?

Nie je to odveta, odvetu som mohol použiť kedykoľvek v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov, takže určite sa nejedná o odvetu. Ide o to, že výsledky môjho vyšetrovania boli, že som sa nedopustil takého konania. Preto som sa necelý týždeň po skončení disciplinárneho konania rozhodol, že sa budem touto skutočnosťou zaoberať. Či skutočne došlo a na základe akých dôvodoch k tomu, že prokurátor bol umelo obvinený z určitých konaní, ktoré sa nepreukázali.

Ak som to správne pochopil, rozhodli ste sa to dnes povedať verejne hlavne z obavy o svoj život?

Je aj to skutočnosť s prihliadnutím na udalosti z posledných dní, ktorá ma viedla aj k takémuto rozhodnutiu.

Budete žiadať aj o policajnú ochranu?

Ak som sa vyjadril dostatočne vo svojom monológu, tak som naznačil, že zo strany najvyšších predstaviteľov, malo dochádzať k určitému konaniu proti mne. Neviem si teda predstaviť, koho by som konkrétne o svoju ochranu mal požiadať, keď tá ochrana už mi bola z ich strany ich spôsobom poskytnutá.

Na pokyn pána Gašpara to dostal pán Krajmer pod seba?

Áno, bolo to jeho rozhodnutie na základe určenia výberovej príslušnosti prezidenta policajného zboru.

Informácie, ktoré vám oznamovateľ podal aj so schémami, sa vám podarilo nejako verifikovať?

Začal som ako prokurátor objasňovať tieto skutočnosti, neodstúpil som z určitých dôvodov, keďže som aj pred týmto konaním nepoužíval dôveru v políciu vzhľadom na personálne zloženie najvyšších predstaviteľov. Preto som sa rozhodol realizovať vlastné vyšetrovanie, ktoré som nestačil z týchto dôvodov dotiahnuť do konca.

S týmito informáciami som disponoval maximálne štyri týždne pred mojím obvinením a po ich spísaní. Ešte tam nebol priestor, vykonával som len úkony na preverenie týchto skutočností, či majú reálny základ a podklad, čiže oslovil som ministerstvo vnútra na zabezpečenie projektovej dokumentácie ohľadom tejto zákazky, banky, začal som skúmať štruktúru finančných vzťahov, ako aj možnosti poskytovania provízií.

Viete, čo s vami bude ďalej? Vrátia vám tie spisy?

Určite dnešný deň ešte budem prokurátor, neviem, ako si moje vystúpenie vyhodnotia moji nadriadení a budem očakávať ich reakciu.

Máte konkrétne dôkazy či svedka, ktoré by vám mohli pomôcť?

Skutočnosti, ktoré by mohli naznačovať moje podozrenia o tom, kto dal takýto pokyn, tie uvediem v trestnom oznámení a bude to vec vyšetrovateľa, ako sa s tým vysporiada.

Ak by chcel, tak sa to podľa vás nevyšetrí?

Svedok, ktorý bol prítomný a ďalšie osoby sú podstatou. Záleží, ako sa rozhodnú. Či to potvrdia alebo bude prevládať strach či obava z ďalších postihov a informáciu si ponechajú pre seba.

Informácie, ktoré ste povedali ako občas s nejakou výzvou sú podľa vás dôvodom prečo pán Kaliňák je ministrom vnútra a dodnes nebol odvolaný?

Nedávam to do týchto súvislostí, nie som politológ a nehodnotím to. Každopádne som predniesol skutočnosti, ktoré ja osobne zo zastávanej vlastnej funkcie vyhodnocujem.

Niekoľkokrát ste povedali, že nedôverujete polícií? Myslíte si, že vaše trestné oznámenie sa vyšetrí a dotiahne do konca?

To je opäť v rovine špekulácií. Každopádne vyšetrovateľ, ktorý sa tým bude zaoberať, sa musí vysporiadať s týmito skutočnosťami a bude sám vyhodnocovať, aká je nálada v polícií a akým smerom sa vyšetrovanie bude uberať.

Vy ste spomínali Peňaženku a Milana, keďže Peňaženka bola neverejne činná osoba, tak Milan bol? Kto to je?

Stotožnil som túto osobu v čase, keď som realizoval to vyšetrovanie, avšak neviem, či nakoniec je to tá osoba. Nemôžem vyjadriť jej meno, pretože v tom čase to bola určitá domnienka, ktorú som sa rozhodol overovať, avšak keďže už nedisponujem týmto spisom nemôžem potvrdiť, že ide definitívne o túto osobu.

A kto má ten spis?

Neviem, neviem, nepoznám ani výsledok tohto konania a nebol som ním oboznámený ani iným spôsobom. Nepoznám dôvody, ktoré viedli k nejakým rozhodnutiam a neviem sa k tomu vyjadriť.

Vaša žena a syn boli za čo stíhaní?

Neboli stíhaní, boli postihovaní týmto postupom polície. Tak ako ja aj oni boli , čo samozrejme viem odôvodniť na základe pocitov, aj čiastočne potvrdzované určitými ľuďmi z policajného prostredia, že sme boli podrobení sledovaniu, odpočúvaniu a ďalším prostriedkom zo strany polície.

Máte dospelého syna alebo je to dieťa?

V čase skutku mal päť mesiacov.

Hovoríte, že boli alebo si myslíte, že sa to stále deje?

Vzhľadom na to, že tá kauza odznela a uplynulo aj značné časové obdobie, neviem definitívne vyvrátiť, že už sa tak nedeje.

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Prokurátor Špirko

Slovensko

Teraz najčítanejšie