Denník N

Slovensko potrebuje zmeniť kultúru „zákon nebol porušený“

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Žijeme dobu, v ktorej sa vytvoril silný dopyt po etickom správaní ľudí, ktorých úlohou je presadzovať verejný záujem.

Autori pôsobia ako členovia Rady pre štátnu službu

Každá spoločnosť si nastavuje pravidlá, podľa ktorých funguje. Môžu mať podobu zákonov, ale aj neformálnych etických pravidiel.

Aj preto by lídri v štátnej správe nemali podliehať omylu, že ak pri ich konaní a rozhodovaní nebol porušený zákon, je všetko v poriadku. O tom, že pri svojom konaní dodržiavajú zákon, by sme sa ani nemali baviť, mala by to byť samozrejmosť. Zákon a rôzne regulácie totiž predstavujú minimálny štandard, tvrdý konsenzus, na ktorom sa spoločnosť v danom období vie zhodnúť. Nároky by mali byť vyššie, od lídrov sa očakáva proaktívne etické správanie idúce nad rámec zákonnej úpravy a inšpirujúce pracovníkov, ktorých riadia. Mali by ich viesť k tomu, aby robili pre spoločnosť dobré veci, a neuspokojili sa pri tom len s formálnym dodržaním zákonných noriem.

Žijeme dobu, v ktorej sa vytvoril silný dopyt po etickom správaní ľudí, ktorých úlohou je presadzovať verejný záujem.

Rada pre štátnu službu chce, ako nová nezávislá inštitúcia, prispieť k nastoľovaniu témy etiky v štátnej správe. Pokúšame sa zmapovať východiskový stav v tejto oblasti. Získali sme informácie od služobných úradov, formou anonymného dotazníka oslovujeme štátnych zamestnancov, aby nám poskytli informácie o svojich skúsenostiach s etikou a svojich očakávaniach od nadriadených pri presadzovaní etiky vo svojej činnosti.

Máme ambíciu pripraviť Etický kódex štátneho zamestnanca, ktorý vychádza z dobrej praxe v zahraničí, ale reaguje aj na slovenský kontext a využíva poznatky slovenských odborníkov a odborníčok v tejto oblasti. Kódex bude definovať princípy etiky v štátnej službe, očakávané správanie štátnych zamestnancov, pomáhať pri riešení etických dilem, do ktorých sa môžu dostať. Zároveň nastaví systém monitorovania a sankcií pri jeho nedodržiavaní. Chce pomôcť zavádzaniu etiky štátnych zamestnancov do praxe, ich profesionalizácii a tým zvýšeniu dôvery verejnosti.

Prijatie etického kódexu je nutnou, ale zďaleka nie postačujúcou podmienkou na zmenu kultúry v štátnej správe. Je to len prvý krok, po ktorom musia nasledovať ďalšie.

Na služobných úradoch je potrebné vytvoriť podmienky na napĺňanie etického kódexu, tak aby štátni úradníci vedeli, na koho sa obrátiť, keď nevedia, či môžu prijať drobnú pozornosť. Alebo s kým sa poradiť, keď rozhodujú vo veci blízkych osôb a nechcú, aby mohli byť obvinení z ich zvýhodňovania. Prípadne aby úrady mali jasné postupy pri porušení etického kódexu a uplatňovali rovnaký meter na zamestnancov.

Samotnou oblasťou sú tréningy v oblasti etiky. Oboznámiť sa s kódexom jeho prečítaním je nepostačujúce. Najlepšie sa osvojujú etické pravidlá prostredníctvom riešenia konkrétnych etických dilem. Napríklad ako by ste postupovali, keď vám firma poskytujúca úradu služby pošle lístky do divadla? Alebo keď vás bývalý spolužiak pozve s manželkou na ples v opere a vy viete, že sa usiluje o získanie zákazky vo vašom sektore? Prijmete alebo odmietnete? Ak prijmete, oznámite to svojmu nadriadenému? Pravidelné tréningy majú zvýšiť vnímavosť a citlivosť zamestnancov na etický rozmer ich konania, spoločné hľadanie riešení tak, aby samotní pracovníci vedeli vyhodnotiť situácie, s ktorými sa stretávajú alebo v ktorých sa môžu ocitnúť.

Vedúci zamestnanci musia byť nielen morálnymi osobami, ale aj ísť príkladom, viesť a motivovať svojich podriadených k hľadaniu etických riešení. Dôležité je, aby prijatie etického kódexu nebolo iba formálnym aktom, ale etika sa stala súčasťou celého systému riadenia ľudských zdrojov v štátnom sektore, od prijímania pracovníkov, ich hodnotenia a nastavovania motivácie až po ich odmeňovanie a vzdelávanie.

Etika v štátnej správe musí byť živá agenda, o ktorej sa diskutuje, uplatňovanie etického kódexu sa pravidelne vyhodnocuje, systém sa vylepšuje. Rada pre štátnu službu sa bude téme etiky dlhodobo venovať, bude vypracovávať štúdie, napomáhať pri jednotnej aplikácii etických noriem, ako aj pomáhať riešiť konkrétne etické problémy a dilemy. Slovensko veľmi potrebuje nádej, že sa v štátnej službe nájdu etickí lídri, ktorí začnú meniť kultúru z alibistického „ale zákon nebol porušený“ na etickú kultúru jednoznačného konania vo verejnom záujme.

🗳 Predplatitelia Denníka N, pomôžte prvovoličom zorientovať sa v politike. Do 30. septembra môžu mať prístup k Denníku N zadarmo – stačí s nimi zdieľať stránku Prvevolby.sk.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Komentáre

Teraz najčítanejšie