Denník N

Pre nekompetentné konanie štátnej agentúry sú ohrozené milióny eur

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Nepremrhajme príležitosť na využitie eurofondov pre oblasť informatizácie vo vodnej doprave.

Autor je bývalý riaditeľ odboru vodnej dopravy na MDaV SR

Už niekoľko rokov rezonuje v oblasti vodnej dopravy pojem Riečne informačné služby alebo skratka RIS. Ide o súbor harmonizovaných služieb, ktoré by mali poskytovať informácie všetkým účastníkom vo vodnej doprave a s využitím týchto služieb by sa mala zvýšiť konkurencieschopnosť vodnej dopravy, čím by malo dôjsť aj k presunu tovarov z iných druhov dopravy na vodnú. Ide hlavne o cestnú nákladnú dopravu, ktorá neprimerane zaťažuje najmä životné prostredie.

Európska únia sa snažila túto problematiku pokryť aj legislatívne schválením smernice 2005/44/EC O harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vodných cestách únie.

Zároveň s prijatím smernice začala Únia podporovať rozvoj riečnych informačných služieb tak, aby boli čo najskôr zavedené do praxe. Vzhľadom na to, že ide o veľmi komplexný a zložitý informačný systém pozostávajúci okrem iného z automatického identifikačného systému (AIS – poloha lode sa neustále elektronicky hlási do centrály a zároveň je viditeľná na obrazovkách počítačov na lodiach v okolí), elektronických hlásení z lodí, elektronických vyhlášok a z elektronických plavebných máp, je to proces dlhodobý.

Vznikol rad projektov Iris, Iris II a Iris 3, v rámci ktorých bola vybudovaná pobrežná infraštruktúra (základňové stanice – u nás Bratislava, Gabčíkovo, Komárno a Štúrovo), lode boli postupne vybavované transpondérmi a postupne sa v jednotlivých krajinách schvaľovali zákony o povinnom vybavení lodí týmito zariadeniami. Systém sa budoval tak, že každá krajina si vybudovala vlastný, ktorý bol iba čiastočne harmonizovaný s ostatnými. Slovenský RIS systém je momentálne v prevádzke na dopravnom úrade v Bratislave.

Logickým pokračovaním projektov Iris je projekt RIS COMEX, ktorý má práve tento nedostatok odstrániť. To znamená, že mal by sa vybudovať centralizovaný systém, ktorý by mal vlastne spracovať a poskytovať informácie ostatným účastníkom vo vodnej doprave. Projekt sa začal riešiť v roku 2016 a mal by sa skončiť v roku 2020. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie takzvaných koridorových služieb, ktoré sú definované ako informačné služby medzi štátnou správou s komunikáciou k užívateľom vodných ciest a príbuzných logistických partnerov tak, aby sa zabezpečilo optimálne využitie vnútrozemských plavebných koridorov v systéme európskych vodných ciest.

Slovensko sa k iniciatíve prihlásilo začiatkom roku 2016 s rozpočtom necelých dvoch miliónov eur, z čoho 80 percent hradí Únia.

Reálny začiatok projektu bol vo februári 2016. To znamená, že už beží vyše dva a pol roka. Slovensko zatiaľ nečerpalo prakticky žiadne prostriedky. V projektovom jazyku – na Slovensku sa na projekte nič nerobilo. Jedinou činnosťou, ktorá sa vykonala, bolo, že sa stanovili technické podmienky pre súťaž na dodávateľa systému. Súťaž prebehla v auguste 2018. Tým, že sa Slovensko nezúčastňovalo na prácach, publikované technické podmienky vôbec nezodpovedajú vývoju na projekte RIS COMEX. Podľa súťažných podmienok by mal dodávateľ vytvoriť nový systém, hoci sa v rámci projektu RIS COMEX v súčasnosti rozhoduje o využití belgického systému VisuRIS, ktorý už teraz spĺňa približne 70 percent požiadaviek na centrálny koridorový manažment, ako je definovaný v projekte RIS COMEX.

Len ako príklad: V rámci projektov Iris II a Iris 3 bol vytvorený takzvaný model vodných stavov pre dva krátke úseky v okolí Bratislavy a bol odskúšaný v pilotnej prevádzke. Tento model je potrebný na dodávanie údajov o plavebnej dráhe pri meniacich sa vodostavoch. Aby vyhovoval požiadavkám projektu RIS COMEX, treba model vodných stavov vytvoriť pre celý slovenský úsek Dunaja. V slovenskej časti projektu RIS COMEX bolo naplánované vytvorenie modelu pre celý slovenský úsek, ale tento fakt sa v súťažných podmienkach neobjavuje. V súťažných podmienkach sa predpokladá, že pre koridorový manažment sa budú využívať dáta z modelov z projektov Iris. Tieto dáta však nemajú prakticky žiadny zmysel, pretože sú iba z dvoch veľmi krátkych úsekov – približne 10 percent.

Dochádza k paradoxnej situácii. Keď splní vybraný dodávateľ technické podmienky dané súťažou, nesplní požiadavky projektu RIS COMEX. Ak by sa snažil splniť požiadavky projektu RIS COMEX – keď sa definitívne rozhodne, že centrálnym systémom bude belgický VisuRIS –, tak nesplní požiadavky vyplývajúce zo súťaže. Z technických podmienok zároveň vyplýva, že niektoré požiadavky pre RIS COMEX sú nesplniteľné. Jediným riešením situácie je zrušiť súťaž a vytvoriť nové podmienky súťaže zodpovedajúce vývoju na projekte RIS COMEX, ktorý v čase tvorby súťažných podmienok prebiehal bez reálnej slovenskej účasti.

Tento problém úzko súvisí so zrušením ARVD, ako bolo publikované v SME 11. októbra v článku Poslanci potichu zrušili Agentúru pre rozvoj vodnej dopravy, ktorej zásluhou bezpochyby k tomuto zlyhaniu dochádza. Netýka sa to len tohto projektu, ale aj ďalších v hodnote rádovo 150 miliónov eur z fondov EÚ, ku ktorých plneniu bola agentúra ministerstvom dopravy zmluvne zaviazaná.

Za nekompetentné konanie agentúry bol iste niekto osobne zodpovedný, ako za kontrolu jej zriaďovateľ, teda ministerstvo. Kompetentní odborní pracovníci, ktorí boli schopní úlohy zvládnuť, boli z agentúry vypovedaní alebo znechutení odišli sami, čo viedlo k úplnej strate kontroly a koordinácie medzi lídrom a partnerskými organizáciami zúčastnenými na projekte.

Výsledkom je externé vypracovanie neaktuálneho opisu zákazky a zanedbanie skutočných cieľov slovenského partnera, ktoré mal projekt riešiť. V konečnom dôsledku to bude znamenať, že údaje poskytované do centrálneho systému koridorových služieb o nautickej situácii na slovenskom úseku Dunaja, ktorý je pre plavbu jedným z najobtiažnejších, nepokročia z úrovne z už dnes dostupných údajov. Celková hodnota zákazky však túto skutočnosť nezohľadňuje, hoci subdodávka za dopracovanie modelov kritických miest pre plavbu predstavuje podstatnú časť dotácie.

Teraz zostal „čierny Peter“ ministerstvu. Pri svojich rozpočtových pravidlách hospodárenia a dodržiavaní interných smerníc úradu bude sotva vedieť účinne nahradiť agentúru vytvorenú hlavne na pôsobenie v rozvojových projektoch VD. No keď nie je krompáč, musia stačiť aj nechty. Žiaľ, v slepej poslušnosti ochrany dosadených nekompetentných kádrov „našich“ ľudí a získaní bočných profitov od „našich“ firiem bola zvolená táto cesta.

Teraz najčítanejšie