Denník N

Výzva na zatvorenie prevýchovných táborov a dodržiavanie ľudských práv v Číne

Zjazd čínskych komunistov. Foto - TASR/AP
Zjazd čínskych komunistov. Foto – TASR/AP

Čína státisíce svojich nevinných občanov umiestnila do „prevýchovných“ táborov. Skupina slovenských a českých sinológov vyzýva na ukončenie porušovania ľudských práv.

Iniciátori: Ondřej Klimeš, sinológ a ujgurista, Praha
Martin Slobodník, sinológ a tibetológ, Bratislava
Olga Lomová, sinologička, Praha
Martin Hála, sinológ, Praha
Jarmila Ptáčková, sinologička a tibetologička, Praha
Na konci článku je zoznam desiatok signatárov, ktorí sa pod výzvu podpísali.

My, nižšie podpísaní predstavitelia akademickej obce, verejného života a občianskej spoločnosti v Českej republike a Slovenskej republike, vyjadrujeme pri príležitosti dnešného 70. výročia vzniku Všeobecnej deklarácie ľudských práv svoje znepokojenie nad rastúcim porušovaním ľudských práv v Čínskej ľudovej republike (ČĽR), ktorého najkrikľavejším príkladom je narastajúca represia Ujgurov a ďalších menšín v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang.

V súvislosti s posilňujúcimi sa nedemokratickými tendenciami v ďalších štátoch považujeme vývoj v Sin-ťiangu i celkové autoritárske smerovanie ČĽR pod vedením generálneho tajomníka Komunistickej strany (KS) Číny Si Ťin-pchinga za vážny celosvetový problém, ktorý je v rozpore s univerzálnymi hodnotami, ku ktorým sa svojím podpisom a členstvom v Rade pre ľudské práva Organizácie Spojených národov hlási i samotná ČĽR, a teda i s hodnotami, na ktorých stojí – po prekonaní uplynulých období neslobody a porušovania univerzálnych ľudských práv – česká a slovenská spoločnosť a štátnosť. Za znepokojujúce považujeme najmä tieto javy:

1. Pod Si Ťin-pchingovým vedením sa ČĽR intenzívnejšie ako v minulosti usiluje predefinovať chápanie ľudských práv smerom k normalizácii a medzinárodnému akceptovaniu súčasného stavu ľudských práv v ČĽR ako plnohodnotnej alternatívy hodnôt vyjadrených Všeobecnou deklaráciou ľudských práv. Takéto chápanie ľudských práv, ktoré popiera ich univerzálnu platnosť a priznáva vládam právo definovať ich podľa svojich potrieb, ohrozuje vo svojich dôsledkoch aj práva a slobody občanov iných štátov. Znepokojujú nás aj trvalé snahy KS Číny svoje chápanie ľudských práv a autoritársky model ustanoviť ako rovnocennú alternatívu univerzálnych ľudských práv v Organizácii Spojených národov a v ďalších medzinárodných organizáciách.

2. V ČĽR tieto snahy vedú k rastúcemu obmedzovaniu práv národnostných a náboženských menšín, občianskej spoločnosti, akademickej a umeleckej obce, médií a ďalších spoločenských skupín. Na účely kontroly spoločnosti a obmedzovania ľudských práv je zneužívaný technologický pokrok a ďalej sa posilňuje autoritársky charakter politického systému ČĽR. Považujeme za poľutovaniahodné, že pod vedením KS Číny sa Čína vzďaľuje univerzálnym hodnotám Všeobecnej deklarácie ľudských práv aj Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorých je signatárom.

3. Alarmujúca je represia Ujgurov, Kazachov a ďalších moslimských menšín v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, silnejúca od nástupu Si Ťin-pchinga k moci v roku 2012 a najmä od nástupu Čchen Čchüan-kuoa do funkcie oblastného straníckeho tajomníka. Ich politika vedie k potláčaniu politických, náboženských a kultúrnych práv obyvateľov, zaručených čínskou ústavou, sú zavádzané metódy policajného štátu a digitálnej diktatúry a obyvateľstvo je masovo politicky indoktrinované. Odsudzujeme najmä uväznenie niekoľkých stoviek tisícov ľudí v politických prevýchovných táboroch, kde dochádza podľa vierohodných správ okrem politickej indoktrinácie aj k mučeniu a úmrtiam väzňov. Systematicky zadržiavaní alebo väznení sú poprední ujgurskí intelektuáli, napríklad Ilham Tochti, Rahile Dawut, Tašpolat Téjip, Abdurehim Héjit, Abduqadir Džalalidin, Perhat Tursun, Tahir Talip a další. Domnievame sa, že orgány ČĽR tým zásadne porušujú záujmy svojich občanov a sťažujú spolužitie etnických skupín.

4. Represiu Ujgurov a ďalších menšín v Sin-ťiangu uskutočňujú orgány ČĽR pod zámienkou zveličeného nebezpečenstva náboženského extrémizmu a etnického separatizmu, údajne ohrozujúcich stabilitu Sin-ťiangu a celistvosť ČĽR. Kontrolu nad Sin-ťiangom však Peking posilňuje predovšetkým kvôli jeho strategickej polohe a jeho nepostrádateľnosti pre energetickú bezpečnosť, medzinárodnú konektivitu a zahraničnú politiku ČĽR, napríklad pre stratégiu Pás a cesta. Považujeme za neprijateľné, že pod zámienkou spolupráce so svetovým spoločenstvom a pod záštitou ideálov vzájomného porozumenia a výmeny hodnôt sa ČĽR dopúšťa drastického porušovania ľudských práv svojich občanov v Sin-ťiangu a inde.

5. Znepokojuje nás, že pod Si Ťin-pchingovým vedením ČĽR stále asertívnejšími metódami presadzuje svoje nároky v sporných pohraničných oblastiach a voči Taiwanu, podporuje iné nedemokratické štáty a usiluje sa oslabiť politické systémy i spoločnosti demokratických štátov. Domnievame sa, že toto pôsobenie KS Číny je ohrozením liberálnych hodnôt v medzinárodných vzťahoch a predstavuje bezpečnostnú hrozbu i pre Českú republiku a Slovenskú republiku.

V súvislosti s dnešným 70. výročím vzniku Všeobecnej deklarácie ľudských práv a v nadväznosti na ďalšie iniciatívy za zatvorenie politických prevýchovných táborov v Sin-ťiangu a ukončenie represie Ujgurov a ďalších menšín, ktoré vzišli napríklad zo strany Európskeho parlamentu, zákonodarcov Kongresu USA, výborov i expertov Organizácie Spojených národov, veľvyslancov 15 demokratických štátov v Pekingu, Rady americko-islamských vzťahov, svetovej akademickej obce, Slobodnej univerzity v Bruseli, frankofónnych sinológov, i od ďalších angažovaných jednotlivcov, vyzývame:

1. orgány Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang a Čínskej ľudovej republiky, menovite tajomníka oblastného výboru KS Číny Čchen Čchüan-kuoa a generálneho tajomníka KS Číny Si Ťin-pchinga, na neodkladné prepustenie všetkých osôb zadržiavaných v politických prevýchovných táboroch, na ukončenie represívnej politiky v Sin-ťiangu, Tibete a v iných menšinových oblastiach a na dodržiavanie politických, náboženských a kultúrnych práv občanov ČĽR všetkých národností;

2. štátne orgány Slovenskej republiky a Českej republiky, aby sa pripojili k snahám definovaným vo vyššie spomenutom legislatívnom návrhu zákonodarcov Kongresu USA a ďalších iniciatív a na domácej i medzinárodnej úrovni sa usilovali o presadenie opatrení na obnovu ľudských práv a slobôd v Sin-ťiangu, vrátane prípadných sankcií proti jednotlivcom i organizáciám v ČĽR, ktorí sa podieľajú na represii Ujgurov alebo iných občanov ČĽR, a proti páchateľom zločinov proti ľudskosti podľa medzinárodného práva a medzinárodných dohôd Organizácie Spojených národov;

3. štátne orgány a ekonomické subjekty Českej republiky a Slovenskej republiky, aby ukončili spoluprácu so štátnymi i neštátnymi aktérmi v aj mimo ČĽR, ktorí sa podieľajú na represii Ujgurov a ďalších občanov ČĽR, napríklad so štátnymi podnikmi a technologickými firmami podieľajúcimi sa na digitálnej diktatúre čínskeho režimu, a aby svoju účasť v medzinárodných iniciatívach ČĽR typu Pás a cesta podmieňovali zatvorením prevýchovných táborov v Sin-ťiangu a dodržiavaním ľudských práv občanov ČĽR všetkých národností;

4. štátne orgány Slovenskej republiky a Českej republiky, aby v Organizácii Spojených národov a v ďalších medzinárodných organizáciách bezvýhradne presadzovali univerzálnosť ľudských práv a požadovali ich dodržiavanie v ČĽR a aby sa zasadili o neodkladné uzavretie politických prevýchovných táborov v Sin-ťiangu a ukončenie všetkých ďalších podôb represie Ujgurov, Tibeťanov a ostatných občanov ČĽR;

5. orgány Českej republiky a Slovenskej republiky, aby nadviazali na postoj štrnástich demokratických štátov vrátane Českej republiky, ktoré 6. novembra počas Univerzálneho periodického prieskumu v Organizácii Spojených národov kritizovali stav ľudských práv v ČĽR, a aby sa aj v budúcnosti česká a slovenská zahraničná politika usilovali o presadzovanie univerzálnych ľudských práv v ČĽR;

6. štátne orgány, ekonomické subjekty, akademické inštitúcie, všetkých ďalších aktérov a širokú verejnosť Slovenskej republiky a Českej republiky, aby pri spolupráci a komunikácii so štátnymi i neštátnymi orgánmi a inštitúciami ČĽR apelovali na dodržiavanie univerzálnych ľudských práv;

7. štátne orgány Slovenskej republiky a Českej republiky, aby uľahčili udeľovanie politického azylu oprávneným žiadateľom z ČĽR a nedopustili ich repatriáciu;

8. štátne orgány a mimovládne organizácie Českej republiky a Slovenskej republiky, aby posilnili podporu a vzdelávanie v oblasti ľudských práv, demokracie, občianskej spoločnosti a mediálnej gramotnosti a aby podporu týchto hodnôt posilnili aj vo svojich zahraničných rozvojových programoch.

V Prahe a Bratislave 10. decembra 2018

Signatári:

PhDr. Grigorij Mesežnikov, politológ; Mgr. Anna Zádrapová, sinoložka; doc. Lukáš Zádrapa, Ph.D., sinolog; Filip Jirouš, sinolog; Kateřina Procházková, novinářka, Sinopsis.cz; doc. PhDr. Martin Bútora, sociológ; Helena Tužinská, PhD., etnologička; Mgr. Jakub Otčenášek, odborný asistent VŠ; Bc. Václav Valtr, sinolog;  Daniel Pastirčák, teológ; prof. PhDr. Darina Malová, PhD., politologička; prof. Jozef Bátora, PhD., politológ; Mgr. Zbyněk Mucha, tibetolog a indolog; Mgr. Karina Kapounová, sinolog; prof. Dr. Peter Zajac, DrSc., literárny vedec; Mgr. Jozef Miškolci, PhD., vysokoškolský pedagóg; Bc. Dominika Soukupová, sinolog; Mgr. Filip Lexa, sinolog a indonésista; Mgr. Kateřina Gajdošová, sinolog; PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD., jazykovedkyňa; JUDr. Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva; Mgr. Jitka Crosnier Leconte, překladatelka; doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D., ekolog; Robert Kanócz, Ph.D., vysokoškolský pedagog; doc. PhDr. Andrej Findor, PhD., vysokoškolský pedagóg; Michal Havran, teológ a publicista; Mgr. Jakub Čejka, indolog a student tibetanistiky; Magdalena Slezáková, novinářka; Jiří Holba, Ph.D., buddholog; Mgr. Martin Hanker, tibetanista; prof. Valér Mikula, CSc., literárny vedec; Fedor Blaščák, filozof a aktivista; Mgr. Monika Filipová, PhD., sinologička; Daniel Soukup, Ph.D., literární vědec; prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., informatik, emeritní rektor Masarykovy univerzity v Brně; Alexandra Alvarová, komunikační specialista; Bronislav Ostřanský, islamolog a arabista;  Zuzana Wienk, aktivistka; prof. PhDr. Miroslav Kusý PhD., politológ; Martin Lavička, M.A., sinolog; Ing. Jana Slobodníková, ekonómka; Táňa Fischerová, Český helsinský výbor; PhDr. Vladimír Liščák, CSc., sinolog; Saša Dlouhý, producent a dokumentarista; Ivo Hucl, básník; Mgr. Kateřina Cidlinská, socioložka; MgA. Kryštof Pešek, elektronický umělec; prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., psychiater, Trenčín; doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., evanjelický teológ; Jiří Boreš, divadelník a signatář Charty 77; Karolína Babická, právnička; Jan Lipavský, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Piráty; Zuzana Schreiberová, ředitelka Multikulturního centra Praha; Kamila Hladíková, PhD., sinoložka; doc. Mgr. Erik Láštic, PhD., politológ; Daniel Milo, analytik, GLOBSEC; Šimon Pánek, ředitel, Člověk v tísni, o. p. s.; Jakub Koláček, arabista, sociolog a výzkumný pracovník; Anna Janská, novinářka, Deník N; Martina Varkočková, Ph.D., výzkumnice mezinárodních vztahů; doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc., religionista; doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., filozofka; prof. PhDr. Soňa Szomolányi, PhD., politologička; Jakub Stránský, učitel ZŠ; Daniel Herman, místopředseda KDU-ČSL; Jan Sládek, Ph.D., sociolog a proděkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; Martin Bedřich, ředitel nakladatelství Portál; Petr Felčer, překladatel a arabista; Pavol Sibyla, Progresívne Slovensko; Boris Strečanský, občiansky aktivista; Juraj Hipš, environmentalista; Dr. Anna Sehnalova, tibetanistka, University of Oxford a Ruhr-Universität Bochum; Lubomír Ondračka, indolog, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Mgr. Marek Uhlíř, projektový manažer; Ján Budaj, poslanec NR SR; Mgr. Dagmar Füle, dramaturgička; Ing. arch. Rudolf Žákovský, architekt;  ThDr. Miroslav Kocúr, SSL., PhD., teológ a pedagóg; Mgr. Filip Vagač, občiansky aktivista; Rachel Mikos, mongolista; Alena Oberfalzerová, mongolistka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD., politologička; Mgr. Diana Fabiánová, dokumentaristka, riaditeľka medzinárodného filmového ľudskoprávneho festivalu Jeden svet; Mgr. Petr Kučera, výzkumník a radní na Praze 1; Mgr. Miroslava Bobáková, PhD., etnologička; Mgr. Jonáš Vlasák, mongolista, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Mgr. Branislav Makúch, mongolista; Jakub Klepal, výkonný ředitel Nadace Forum 2000; Bc. Patrik Felčer, překladatel; Bc. Tomáš Pšenčný, pedagog; Prokop Singer, student a publicista; Filip Singer, fotograf; Petr Štěpánek, předseda Zelených, starosta Prahy 4; Magdalena Davis, 1. místopředsedkyně Zelených, starostka Mníšku pod Brdy; Petra Jelínková, 2. místopředsedkyně Zelených, tlumočnice; Karolína Žákovská 3. místopředsedkyně Zelených, zastupitelka Ústí nad Labem; Jenda Perla, člen předsednictva Zelených a komunikační expert; Vít Masare, člen předsednictva Zelených, spolupředseda Zelených v Praze, odborný asistent radního Prahy 1; PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D., íránistka; František Kopřiva, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Piráty; Rostislav Valvoda, lidskoprávní aktivista; Mgr. Helena Langšádlová, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za TOP09; PhDr. Viktor Bielický, Ph.D., arabista, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; PhDr. Milan Žonca, Ph.D., hebraista, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., arabista, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; doc. Daniel Berounský, Ph.D., tibetolog; Matej Medvecký, občiansky aktivista; Lukáš Rychetský, zástupce šéfredaktora A2; Josef Šlerka, studia nových médií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Čína a Taiwan

Komentáre

Teraz najčítanejšie