Denník N

Pre správne investovanie musíte použiť správne nástroje na analýzu trhu. Viete aké to sú?

Prečo robiť analýzu trhu?

Analýza trhu je významým nástrojom každého investora. Zatiaľ čo sa fundamentálna analýza zaoberá aj vyhodnotením informácií o skutočnostiach ako je politická situácia, daňová politika, zverejnenie ekonomických ukazovateľov, alebo sentiment trhu a tým sa vlastne zaoberá otázkou prečo dochádza k určitým trendom a situáciám, technická analýza využíva iba a výlučne údaje tvorené trhom, ako je napríklad cena, objem, množstvo otvorených kontraktov a analyzuje teda čo sa na trhu deje. Používa sa na predpovedanie budúcich cenových pohybov na základe systematického preskúmavania, analyzovania a vyhodnocovania minulých a súčasných informácií o danej oblasti, obchode, alebo komodite. Samozrejmým cieľom technickej analýzy je približne určiť budúci vývoj cien. Ani tá najlepšie urobená technická analýza trhu nedokáže presne predpovedať vývoj cien na trhu, ale pri správnom použití môže výrazne znížiť omyly a napovie investorovi, čo je vo vývoji trendu najpravdepodobnejšie. 

Aké nástroje analýzy trhu poznáme?

Pri technickej analýze sa používa veľké množstvo variácií a nástrojov, ako aj kombinácie jednotlivých ukazovateľov. Najzákladnejším nástrojom analýzy je samozrejme graf. Na vodorovnej osi je zobrazený čas a na zvislej to môžu byť eurá, doláre, alebo body, či percentá. Na grafe teda vidíme, kde sa hodnota nachádzala v minulosti a kde sa nachádza dnes. Ceny, alebo ak chcete hodnoty sa nepohybujú náhodne, ale v trendoch. Trendy sú dlhodobé, strednodobé a krátkodobé a majú tendenciu sa opakovať. A práve na týchto základoch je založená technická analýza.

Poznáte tieto grafy?

Líniový graf je najjednoduchším grafom, ktorý sa používa vo finačníctve. Všetky údaje sú do grafu zaznčené a spojené čiarou. Väčšinou sa do grafu zaznamenávajú uzatváracie ceny. Trend je tak viditeľný a zrejmý.

Schodový graf obsahuje nielen uzatváraciu cenu, ale aj otváraciu cenu, cenu najvyššiu a najnižšiu. Priebeh a vývoj ceny je tak detailnejší a preto sa lepšie dajú spozorovať trendy. Jednotlivé schody sa skladajú z údajov o najvyššej cene, najnižšej cene a otváracej a uzatváracej cene.

Sviečkový graf  má určitu predpovedaciu hodnotu. Dve, alebo viac po sebe idúcich sviečok môže vytvoriť formáciu, pomocou ktorej sa dá predpovedať pravdepodobné budúce chovanie. Telo sviečky vyjadruje rozpätie medzi otváracou a uzatváracou cenou a knôt smerom hore značí maximálnu cenu, zatiaľ čo knôt smerom dole cenu minimálnu.

Štúdium grafov predstavuje najčastejšiu metódu technickej analýzy. Skúmajú sa minulé ceny a aktuálny stav a od nich odvodené hodnoty. Tieto údaje nám môžu poskytnúť množstvo cenných ukazovateľov – opozdených, odkazujúcich na minulé údaje a vedúcich, ktoré dokážu predpokladať budúce správanie, dokážu určiť reálne ciele na základe predchádzajúcich cenových pohybov.

Čo je to Fibonacciho postupnosť?

Pravdepodobne ste už o nej počuli. Fibonacciho posloupnost je postupnosť čísiel, v ktorej každé ďalšie číslo je súčtom dvoch predchádzajúcich čísiel. Začína to číslom 0 a postupuje takto: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, …. A takto by sme mohli pokračovať do nekonečna. Fibonacciho postupnosť a Fibonacciho čísla tak nazval francúzsky matematik Édouard Lucas, podľa stredovekého talianskeho matematika Leonarda Bonucciho, alebo aj  Leonarda z Pisy, známeho tiež pod menom Fibonacci. Fibonacci je skratka od filius Bonacci – syn Bonacciho. Bol to práve on, kto položil základ chápania tohto matematického fenoménu v knihe „Liber Abacci“. Vysvetľoval ho na príklade rozmnožovania králikov. Položil si otázku, koľko králikov bude na poli po roku, ak na začiatku vypustí jeden pár, pričom splnené budú nasledovné podmienky: žiaden králik nezomrie, pohlavnú dospelosť králiky dosiahnu po jednom mesiaci a pri každom pôrode sa narodí jeden pár králikov.

Postupnosť sa niekedy nazýva aj zlatá cesta a práve od tohto fenoménu sa odvíja aj zlatý rez. Mnoho umelcov sa o zlatý rez veľmi zaujíma a často bol práve tento fenomén považovaný za znak krásy. Fibonacciho postupnosť nájdeme v kvetoch, ulitách, špirálach… Fibonacciho postupnosť je príkladom toho, že matematika môže byť akýmsi univerzálnym jazykom, ktorým príroda prezrádza zákony a princípy, na základe ktorých funguje. A práve na Fibonacciho postupnosti, teda na nekonečnom rade prirodzených čísiel, ktoré sú súčtom dvoch predchádzjúcich je založený aj Fibonacciho retracement.

Retracement  vyjadruje dôležité matematické podiely získané z tohto radu. Kľúčovými podielmi sú  0, 0,236, 0,382, 0,618, a 1, niekde uvádzané aj v percentuálnom vyjdrení ako 23,6%, 38,2% a 61,8%.

Záver.

Využitie Fibonacciho retracementu je rôzne. Dá sa však použiť na finančných trhoch a tak sa stáva významým podporným prostriedkom pre investorov a ich technické analýzy. Pre jeho použitie sú kľúčové hodnoty 0,236, 0,382, 0,618, a 1, v percentuálnom vyjdrení ako 23,6%, 38,2%, 61,8%  100%. Retracement je založený na skutočnosti, že po každom veľkom pohybe majú trhy tendenciu vrátiť sa na pôvodnú úroveň. Pri grafoch, ktoré znázorňujú dlhodobý trend, sa označí začiatok a koniec trendu a nanesú sa naň čísla Fibonacciho retracementu v percentách. Podrobnou analýzou získané údaje sa potom použijú investorom v praxi, pre čo najlepší výsledok jeho aktivít.

Teraz najčítanejšie