Denník N

Všeobecné podmienky podporovania projektu vo verejnom záujme

 1. ZDRUŽENIE PRIATEĽOV DENNÍKA N, občianske združenie, IČO: 51 259 583, sídlo: Jarošova 1, 831 03 Bratislava, registračné číslo: VVS/1-900/90-52706, registrový úrad: MV SR, v spolupráci so spoločnosťou N Press, s. r. o., sídlo: Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 46 887 491, registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 85392/B (ďalej len „prevádzkovatelia“), ktorá je vydavateľom DENNÍKA N, realizuje projekty vo verejnom záujme (ďalej len „projekty“), ktorých hlavnými cieľmi sú:
 • podpora slobody prejavu a slobodného šírenia informácií,
 • podpora nezávislej žurnalistiky, vydavateľskej činnosti a literatúry,
 • vzdelávanie,
 • boj proti konšpiráciám, extrémizmu a netolerancii,
 • rozvoj občianskej spoločnosti, demokracie a právneho štátu,
 • analýza spoločenských trendov,
 • podpora inovácií v mediálnej oblasti.
 1. Jednotlivé projekty sú zverejnené na internetovom portáli DENNÍKA N prevádzkovaného spoločnosťou N Press, s. r. o.: https://projekty.dennikn.sk
 1. Podmienky realizácie každého projektu sú špecifikované pre každý projekt osobitne a sú záväzné len pre daný projekt.
 1. S cieľom realizácie projektov ZDRUŽENIE PRIATEĽOV DENNÍKA N získava finančné prostriedky od tretích osôb.
 1. Finančné prostriedky poskytnuté od tretích osôb, ktoré sa rozhodnú podporiť niektorý z projektov, sú poskytované výlučne na báze dobrovoľnosti a majú povahu nenávratného daru (ďalej len „peňažný dar“).
 1. Peňažné dary od tretích osôb sa poskytujú výlučne bezhotovostným prevodom prostredníctvom elektronického platobného systému prevádzkovaného spoločnosťou N Press, s. r. o.
 1. Citlivé vstupné údaje, ktoré tretie osoby (darcovia) zadávajú do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán.
 1. Prijaté peňažné dary ZDRUŽENIE PRIATEĽOV DENNÍKA N využíva výlučne s cieľom realizácie a propagácie projektu, a to za podmienok uverejnených pre príslušný projekt na webstránke: https://projekty.dennikn.sk/(nazov projektu)
 1. V prípade, ak sa projekt, na ktorý tretie osoby poskytnú peňažný dar, nezrealizuje, ZDRUŽENIE PRIATEĽOV DENNÍKA N peňažné prostriedky vráti bez zbytočného odkladu bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého tieto peňažné prostriedky tretia osoba poskytla.
 1. ZDRUŽENIE PRIATEĽOV DENNÍKA N je povinné poskytnúť príslušným štátnym orgánom všetku súčinnosť potrebnú na vykonanie identifikácie podľa zákona č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v znení neskorších predpisov.
 1. Zásady spracúvania osobných údajov zo strany prevádzkovateľov sú uvedené na webstránke: https://dennikn.sk/vseobecne-obchodne-podmienky
 2. Základné zásady spracúvania osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) sú nasledovné:
  a) V rámci podpory projektu môže tretia osoba dobrovoľne poskytnúť osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mail, adresa bydliska, telefónne číslo). Osobné údaje poskytujeme tretím osobám, len ak to vyžadujú platné zákony a potreby projektu, ak tretia osoba osobné údaje na tento účel poskytla. Pre poskytnutie peňažného daru na podporu projektu nie je potrebné uvádzať osobné údaje.
  b) Právnym základom spracovania osobných údajov je plnenie povinností prevádzkovateľov vo vzťahu k tretím osobám (darcom), ku ktorým sa zaviazali v rámci podmienok uverejnených pre príslušný projekt na webstránke: https://projekty.dennikn.sk, plnenie zákonných povinností, oprávnený záujem prevádzkovateľov a slobodný a nepodmienený súhlas tretej osoby – darcu.
  c) Prevádzkovatelia spracúvané osobné údaje uchovávajú len na nevyhnutný čas v rámci plnenia svojich povinností podľa bodu b).
  d) Prevádzkovateľ používa na svojej internetovej stránke www.dennikn.sk súbory cookies. Prevádzkovateľ odporúča dôkladne sa oboznámiť s časťou V podmienok „COOKIES A AD BLOCKING DETECTION“ zverejnených na: https://dennikn.sk/vseobecne-obchodne-podmienky
  e) V zmysle GDPR a Zákona dotknutá osoba disponuje právom kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a právom namietať spracúvanie osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ak dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov (napr. potreba plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či oprávneného záujmu), prevádzkovatelia zabezpečia bez zbytočného odkladu vymazanie alebo anonymizovanie osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona.
  f) V zmysle GDPR a Zákona má dotknutá osoba najmä (i) právo na prístup k údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, (ii) právo na ich opravu, (iii) právo na ich vymazanie, (iv) právo na obmedzenie spracúvania, (v) právo na prenositeľnosť údajov, (vi) právo namietať proti spracúvaniu, ako aj (vii) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Rovnako má dotknutá osoba (viii) právo na podanie návrhu na začatie konania – sťažnosti dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR).
 1. Niektoré osobné údaje zverejňujeme, ak to bolo dohodnuté alebo to vyplýva priamo z plnenia povinností prevádzkovateľov voči tretím osobám z podmienok konkrétneho projektu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy: [email protected]

Lukáš Fila
štatutárny zástupca ZDRUŽENIA PRIATEĽOV DENNÍKA N
konateľ spoločnosti N Press, s. r. o.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Teraz najčítanejšie