Denník N

Máme nové moderné zákony, ale rovnakých ľudí. Čo ďalej?

21.05.2015 BRATISLAVA: Občiansky súdny poriadok z roku 1963. ( foto Vladimír Šimíček / N )
21.05.2015 BRATISLAVA: Občiansky súdny poriadok z roku 1963. ( foto Vladimír Šimíček / N )

Viackrát sa na Slovensku stalo, že aj dobre mienené a kvalitne napísané zákony v praxi pokazili ľudia, ktorí ich mali uplatňovať.

Autor je advokát

Minulý týždeň parlament schválil nové zákony, ktoré upravujú civilné súdne konanie. Na úvod sa patrí vysloviť uznanie aj vďaku všetkým, ktorí sa na tomto diele zúčastnili a dotiahli ho do konca, pretože je užitočné a potrebné. Z nových kódexov cítiť, že sú projektom viac odborným než politickým, čo je len dobré. Ako každodenný používateľ „odchádzajúceho“ Občianskeho súdneho poriadku som rád, že k tejto rekodifikácii došlo, a budem s očakávaním sledovať, ako sa zámery tvorcov tohto diela prenesú do praxe.

Z nových kódexov je vidieť snahu o zlepšenie civilného súdneho konania z hľadiska času aj kvality. Ak by však u niekoho toto (samo osebe nepochybne kvalitné) dielo chcelo vyvolať prílišný optimizmus, odporúčam zostať v očakávaniach radšej opatrný. Užívatelia aj vykladači zákonov na Slovensku už veľakrát preukázali schopnosť praxou zdeformovať rôzne právne inštitúty, ktoré boli zavedené s výslovne dobrým úmyslom a v snahe niečo zlepšiť.

Ako jeden príklad za všetky spomeňme reštrukturalizáciu, ktorú miestna prax premenila z obranného štítu na záchranu prechodne ohrozených, no udržateľných podnikov na útočnú zbraň dlhových recidivistov s konexiami (a u tých najväčších priam na zbraň hromadného ničenia).

Chyba je v prístupe

Hlavnou príčinou problémov súdneho konania u nás nie je kvalita zákonov, ktoré ho upravujú, ale ľudí, ktorým je zverená moc tieto zákony aplikovať. Starému procesnému kódexu môžeme vyčítať všeličo, no nebráni viesť konanie časovo efektívne a ukončiť ho kvalitným a spravodlivým rozhodnutím, ak je na to vôľa. Pri svojej práci som to viackrát zažil a dôvodom bol vždy prístup sudcu alebo sudkyne k veci.

Ak teda niečo bráni efektívnemu súdnemu konaniu so spravodlivým výsledkom, je to prístup ľudí, ktorí sa na konaní zúčastňujú. Tí sa však zmenou zákonov nezmenia. Nové zákony budú do života uvádzať tí istí ľudia s tým istým prístupom a zmýšľaním ako doteraz. Ak teda oni sami nebudú mať vôľu niečo zmeniť, zmení sa toho k lepšiemu oveľa menej, než si tvorcovia nových zákonov a s nimi aj my všetci sľubujeme.

Je dobré, že nové kódexy výslovne upozorňujú napríklad na právo na konzistentnosť a spravodlivosť súdnych rozhodnutí, právo na presvedčivé odôvodnenie odklonu od doterajšej judikatúry, povinnosť ústavne konformného uplatňovania zákona a podobne. To všetko však existovalo aj doteraz a vyplýva z judikatúry Ústavného súdu či Európskeho súdu pre ľudské práva. Súdy to mohli a mali vedieť a aplikovať systémom „padni, komu padni“.

Čo tu už bolo a nevyužívalo sa

Veľa očakávame napríklad od nového inštitútu predbežného prejednania sporu, pri ktorom sa na začiatku konania má oddeliť podstatné od nepodstatného a dokázané od nedokázaného a súd má vysloviť svoj predbežný právny názor na vec. Ani tu nejde o úplnú novinku. Takto súdy mohli postupovať aj doteraz. Väčšinovo sa tomu však vyhýbali, lebo zákon ich k tomu priamo nenútil. Po novom už bude. A takých príkladov je viac.

Popri niekoľkých významných novinkách (napríklad lehoty na rozhodnutie o námietkach zaujatosti, posilnenie koncentračnej zásady v dokazovaní, či priznanie procesného postavenia verejnosti vo veciach ochrany životného prostredia) za najväčší prínos nových kódexov považujem, že povyšujú do formy zákona a podrobne rozpracúvajú mnohé princípy, ktoré boli doteraz ukryté v judikatúre a právnej teórii, a teda ich bolo možné pohodlne nenájsť a opomenúť, ak sa to hodilo. Teraz to už bude ťažšie.

Tieto zákony sú však len jedným (hoci veľmi dôležitým) krokom na ceste k efektívnejšej spravodlivosti. Teraz by mali nasledovať aj ďalšie, ktoré povedú k väčšej zodpovednosti pri výchove a výbere sudcov a následne aj k vyžadovaniu väčšej zodpovednosti od nich pri výkone súdnej moci. Medzi nimi nesmie chýbať ani účinný etický kódex právnických profesií.

Kvalitné a moderné procesné kódexy nám totiž budú nanič, ak podľa nich budú rozhodovať ľudia, ktorí sa bez problémov kvalifikujú na obsadenie hlavných úloh v ďalšom pokračovaní známeho filmového dokumentu „Nemoc tretej moci“.

Komentáre

Teraz najčítanejšie