Denník N

Zamestnanci SND vyzvali ministerku kultúry, aby zabezpečila personálnu a finančnú stabilitu divadla

Deň otvorených dverí v SND. Foto – TASR
Deň otvorených dverí v SND. Foto – TASR

Ministerka kultúry Natália Milanová dnes navštívila SND. Od jeho zamestnancov dostala text verejnej výzvy, v ktorej ju prosia o zabezpečenie finančnej a personálnej stability divadla.

Upozorňujú, že v júni sa končí mandát dočasne menovaného generálneho riaditeľa a v dobe pandémie, ktorá prerušila aj jubilejnú 100. sezónu SND, treba riešiť aj jeho dlhotrvajúce problémy. Ako kľúčové sformulovali tri požiadavky: zabezpečenie stabilizovaného rozpočtu na funkčné obdobie nasledujúceho generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky, úpravu aktuálnych podmienok výberového konania a vytvorenie orgánu dozornej rady pozostávajúcej z členov výberovej komisie na celé funkčné obdobie nasledujúceho generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky.

Výzvu iniciovali siedmi signatári: vedúca kostýmovej výroby Umelecko-dekoračných dielní Katarína Čanecká, dramaturgička Činohry Miriam Kičiňová, dirigent Opery Martin Leginus, majster zvukárov Činohry Patrik Pačes, herečka Táňa Pauhofová, prvý sólista Baletu SND Andrej Szabo a vedúca oddelenia vizuálnej komunikácie SND Barbora Šajgalíková. Pripojilo sa k nim zatiaľ 315 ďalších zamestnancov SND naprieč súbormi a všetkými zložkami.

Stabilizácia Slovenského národného divadla

(celý text výzvy)

Vážená pani ministerka,

my dolupodpísaní umeleckí, technickí a administratívni pracovníci Slovenského národného divadla (ďalej len „SND“) Vás, po období destabilizácie, ktoré v posledných rokoch poznačilo fungovanie našej inštitúcie, prosíme využiť Váš mandát v prospech zabezpečenia finančnej a personálnej stability prvej divadelnej scény našej krajiny.

Pandémia, ktorá ochromila celú spoločnosť, prerušila jubilejnú 100. sezónu SND. Chod inštitúcie, ktorá má za úlohu pôsobiť ako hodnotová výstuž spoločnosti, ktorá od svojich počiatkov prispievala k budovaniu štátnosti a kultúrneho povedomia, bol však, bohužiaľ, silno narušený už pred pandémiou. Individuálne zlyhania, chybné kroky rezortu, nedostatočná komunikácia medzi rezortom a inštitúciou, či chýbajúce štrukturálne podchytenie problémov viedli k oslabeniu inštitúcie, ktorej hlas je v spoločnosti potrebný.

V júni 2020 sa končí mandát dočasne menovaného generálneho riaditeľa a z toho vyplývajú dôležité otázky pre zabezpečenie budúceho chodu inštitúcie s ohľadom na jej početný objem tvorby a personálne obsadenie. V aktuálnej situácii je riešenie jej dlhotrvajúcich problémov naliehavé. Bez konštruktívneho riešenia a úzkej spolupráce s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“) sa nepriaznivá situácia bude len prehlbovať a bude čoraz obtiažnejšie napĺňať poslanie, ktoré SND v spoločnosti predstavuje.

Citlivo vnímame dôležitú rolu erbovej kultúrnej inštitúcie 21. storočia pri senzibilizácii spoločnosti k humanistickým princípom, na ktorých stoja základy demokracie a právneho štátu. Otrasenie jej stability preto považujeme práve v týchto pohnutých časoch za mimoriadne nebezpečné.

V divadle sa spájajú všetky druhy umenia do jedného výsledného celku. Žiadne z iných druhov umení nefunguje na takom kolektívnom princípe tvorby, aký ponúka práve divadlo. Dovoľujeme si upozorniť, že SND je s približne štvrť miliónmi divákov ročne najnavštevovanejšou erbovou kultúrnou inštitúciou na Slovensku.

Na základe vyššie uvedeného považujeme za kľúčové, aby boli zabezpečené tri základné požiadavky na jeho fungovanie:
1) Zabezpečenie stabilizovaného rozpočtu na celé funkčné obdobie nasledujúceho generálneho riaditeľa/riaditeľky
2) Zabezpečenie úpravy aktuálnych podmienok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa/riaditeľky za účelom transparentnosti
3) Vytvorenie orgánu dozornej rady pozostávajúcej z členov výberovej komisie na celé funkčné obdobie nasledujúceho generálneho riaditeľa/riaditeľky

K bodu 1)
V divadlách sa plánujú sezóny na niekoľko rokov vopred a je preto nutné, aby nový generálny riaditeľ/riaditeľka jednoznačne vedel/a, s akým príspevkom od štátu môžu vo svojej koncepcii narábať. Zároveň by sme Vás radi vyzvali, aby ste, v prípade (nedôvodného) prekročenia rozpočtu využili svoj mandát na to, aby ste riaditeľa/riaditeľku, ktorý/á sa nedrží rozpočtových limitov, primäli k vyvodeniu subjektívnej zodpovednosti.

K bodu 2)
Osoba generálneho riaditeľa/riaditeľky bude pre fungovanie inštitúcie, ako aj napĺňanie jej poslania kľúčová. Skúsenosti z predchádzajúcich výberových konaní napovedajú, že procesné podmienky vedia zásadným spôsobom (pozitívne i negatívne) ovplyvniť výsledok takejto voľby. Prosíme Vás, aby ste využili svoj mandát nato, aby zloženie výberovej komisie, ako aj podmienky konkurzu, boli medzníkom v rámci výberových konaní do čela štátnych umeleckých inštitúcií. Osobitne poukazujeme na nasledujúce body:

2A) Oznámenie o výberovom konaní
Časový horizont: minimálne 2 mesiace pred termínom výberového konania
Spôsob šírenia: tlačová konferencia MK SR, rozposlanie oznamu aj do susedných krajín
Obsah: podmienky profilu kandidáta a vytýčenie rámca, na ktorý by mala kandidačná prezentácia reagovať
zverejnenie mien členov výberovej komisie

2B) Zloženie komisie
Nominanti MK SR (3), Nominanti Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (1), Nominanti Hudobnej fakulty Vysokej školy múzických umení (1), Nominanti SND (3), Nominanti z renomovaných českých divadiel (3)
Pozorovatelia priebehu voľby: MK SR (2), SND (2)

2C) Verejné vypočutie kandidátov
Vypočutie kandidátov navrhujeme verejné, s vymedzeným priestorom na otázky zástupcov médií. Live streaming cez sociálne médiá MK SR a SND.

2D) Zverejnenie nominácií potencionálneho generálneho riaditeľa/riaditeľky na pozície riaditeľov Činohry SND, Opery SND, Baletu SND, Umelecko-dekoračných dielní, ekonomického úseku a  Centra marketingu

2E) Verejné hlasovanie poroty

K bodu 3)
Vytvorenie dozornej rady považujeme za dôležitý kontrolný orgán, ktorého zmyslom je predísť mnohým chybám, ktoré sa diali v uplynulých rokoch.
Máme zato, že dodržaním týchto bodov sa pojem „transparentné výberové konanie“ naplní aj obsahom. Boli by sme nesmierne radi, keby sa nové vedenie MK SR s nimi vedelo stotožniť a tak procesne vytvorilo podmienky, aby sa na čelo erbovej inštitúcie dostal človek, ktorý posunie SND do ďalšej storočnice jeho existencie tak, ako si to táto inštitúcia zaslúži.

S úctou,
Katarína Čanecká, vedúca kostýmovej výroby Umelecko-dekoračných dielní SND
Miriam Kičiňová, dramaturgička Činohry SND
Martin Leginus, dirigent Opery SND
Patrik Pačes, majster zvukárov Činohry SND
Táňa Pauhofová, členka Činohry SND
Andrej Szabo, prvý sólista Baletu SND
Barbora Šajgalíková, vedúca oddelenia vizuálnej komunikácie SND

Divadlo

Kultúra

Teraz najčítanejšie