Denník N

Kto a prečo traumatizuje a polarizuje mesto?

Vizualizácia električkovej trate v okolí SND
Vizualizácia električkovej trate v okolí SND

Ad. Ministerka kultúry blokuje električku pred divadlom. Mestu hrozí kolaps, reaguje Vallo

Autor je hudobník, producent, aktivista

Mestom preferovaný a jediný rozpracovaný variant trasovania električky vo vybudovanej pešej zóne medzi novou budovou SND priniesol do hlavného mesta konflikt, ktorý sa neodohráva len na úrovni problému dopravnej obslužnosti. Ide opäť a znova o spôsob vládnutia, ide o účasť verejnosti na príprave dôležitých rozhodnutí, ktoré majú zásadný vplyv na rozvoj mesta a ide, žiaľ, aj o manipuláciu verejnej mienky.

Vyjadrenia predstaviteľov magistrátu hlavného mesta majú vytvárať dojem, akoby si ministerka kultúry Milanová nevšímala problém dopravy v inkriminovanej zóne hlavného mesta a presadzovala vylúčenie električky pred novou budovou SND bez ohľadu na odborné argumenty. Ministerka kultúry tvrdí, že sa s primátorom Vallom dostali „do štádia, keď na stole zostali len dva varianty – buď električka pred SND, alebo vôbec“.

Situácia naberá na intenzite sugestívnymi tvrdeniami o hrozbe kolapsu, čím sa potreba riešiť dopravnú obslužnosť má dostať nad etiku, nad kultúrne a architektonicko-urbanistické hodnoty mesta, konkrétne územia hotovej pešej zóny – námestia M. R. Štefánika a nad záujmy národnej kultúrnej inštitúcie Slovenského národného divadla. Vyjadrujú to slová primátora: „Nemôžeme však nedotknuteľnosť jedného námestia nadradiť riešeniu iného, oveľa väčšieho problému, ktorému čelíme.“ Hovorkyňa mesta pritvrdzuje slovami: „Avizované rozhodnutie ministerky je rozhodnutím o dopravnom kolapse v meste. Budeme naďalej pokračovať v zmenách a doplnkoch územného plánu s nádejou, že pod váhou odborných argumentov ministerka svoj postoj prehodnotí.“

Takto však problém nestojí. Ako vznikla táto, dnes už traumatizujúca, neprehľadná situácia?

V prvom rade tým, ako boli predošlé vedenia mesta spolu s vedením odboru dopravy magistrátu schopné budovať dopravnú obslužnosť. Tu niet čo súčasnému vedeniu mesta závidieť, zdedilo ohromné množstvo problémov. Množstvo problémov však nie je ospravedlnením na abruptné, necitlivé zásahy do už hotovej, vybudovanej, mestotvornej zóny.

1. Nápad trasovať električku v pešej zóne popred SND

V roku 2017 predstavil pod názvom Spojená Bratislava developer J&T Real Estate plány vybudovať električkovú trať v pešej zóne pred novou budovou SND a po Pribinovej ulici. Podporné dáta k tomuto trasovaniu električky vypracovala spoločnosť Reming Consult a.s. Tento návrh bol v roku 2017 zo strany ministerstva kultúry, vedenia SND a kultúrnej verejnosti jednoznačne odmietnutý.

V septembri 2019 zverejnil magistrát hlavného mesta svoj plán vybudovať električkovú trať cez pešiu zónu pred novým SND. Išlo prakticky o totožný návrh, ktorý v roku 2017 prezentovalo J&T Real Estate – vybudovať električkovú trať v pešej zóne medzi SND a Nábrežím M.R.Štefánika. Podporné dáta k tomuto trasovaniu električky boli opäť vypracované spoločnosťou Reming Consult, a. s. Vedenie mesta súvislosť s projektom J&T Real Estate odmieta.

Zo strany vedenia mesta dochádza zjavne k recyklácii plánov developera J&T, ktorý je známy tým, že zapríčinil likvidáciu populárneho kultúrno-spoločenského priestoru, známeho pod názvom Park kultúry a oddychu – PKO.

2. Plán trasovania bez účasti verejnosti

Je dôležité pripomenúť, že vedením mesta prezentovaná trasa električky nefiguruje vo všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007 – v Územnom pláne hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 2007 v znení zmien a doplnkov.

V súvislosti s týmto návrhom na trasovanie neboli spracované ani územno-plánovacie podklady, ako sú napríklad urbanistická štúdia, technická štúdia realizovateľnosti a pod., relevantné ako podklad pre zmeny a doplnky územného plánu. Situovanie električky v tejto lokalite sa v strategických dokumentoch mesta nikdy nenachádzalo, s takýmto trasovaním nepočítal ani Územný generel dopravy 2016, ktorý má byť územno-plánovacím podkladom pre nový územný plán. V tejto súvislosti sa natíska otázka, kde bol odbor dopravy mesta v čase, keď sa schvaľovali varianty trasovania do územného plánu, v ktorých trasovanie po Pribinovej cez pešiu zónu nefiguruje.

Tieto skutočnosti boli súčasťou status quo, do ktorého v decembri 2019 s požiadavkou účasti odbornej verejnosti a zohľadnenia ďalších odborných stanovísk vstúpili podporovatelia Výzvy za zachovanie pešej zóny medzi SND a Nábrežím M. R. Štefánika spoločne so zástupcami platformy Stojíme pri kultúre, ktorej snahou je spájať a mobilizovať kultúrne inštitúcie, nezávislé organizácie, tretí sektor ako aj odbornú verejnosť.

K zásadnej zmene trasovania električky oproti platnému Územnému plánu mesta, ktorou dochádza k zásahu do vybudovanej pešej zóny medzi priečelím SND a Nábrežím M. R. Štefánika (Pribinova), nebol zo strany vedenia mesta doteraz spustený riadny proces participácie verejnosti, ani vypracovaný plán participácie.

Uznesenie MZ hl. mesta SR Bratislava č. 440/2016 pod názvom Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strategických a koncepčných dokumentov rozvoja mesta a na územno-plánovacích procesoch hlavného mesta Bratislavy uvádza, že verejnosť má byť včas informovaná a aktívne zapojená do tvorby dôležitých dokumentov mesta, už v úvodných etapách návrhov zásadných zmien má mesto vyčleniť dostatočný čas na poskytnutie informácií verejnosti. Inými slovami, najprv má v rámci status quo prebehnúť participácia verejnosti a následná implementácia jej záverov do rozhodovacích procesov.

Aktívne zapojenie do tvorby dôležitých dokumentov mesta už v úvodných etapách, zapojenie do procesu obstarávania strategických dokumentov mesta, ktoré majú zásadný vplyv na rozvoj mesta, sú rovnako dôležité ako poskytovanie včasných informácií a vedenie diskusií o konkrétnych investičných zámeroch, ktoré menia mestské prostredie, verejný či obytný priestor, alebo majú vplyv na celé mesto či mestskú časť. Tieto pravidlá platia pre prácu samosprávy a primerane pre prácu všetkých organizácií zriadených alebo financovaných hlavným mestom. (…) Mesto bude aktívne pristupovať k zapájaniu verejnosti do plánovacích procesov. (Uznesenie MZ hl. mesta SR Bratislava č. 440/2016, str. 5)

Primátor Vallo sa v publikácii Plán Bratislava, kapitola Komunikácia a vzťah k mestu zaviazal „podporovať participáciu obyvateľov ako súčasť tvorby všetkých mestských politík a rozvojových plánov“. „Bratislava musí chcieť úprimne, nielen formálne, zapájať obyvateľov do plánovania a rozvoja mesta. (…) Preto navrhujeme, aby boli komunity a ich lídri zaangažovaní do vytvárania a presadzovania mestských politík“. (Matúš Vallo a kolektív, Plán Bratislava, 2018, s. 142-143)

Zhrnuté a podčiarknuté – k participácii verejnosti pri príprave trasovania nedošlo, verejnosť sa vyjadruje už k hotovému, jedinému variantu trasovania električky, ktoré sa už vedenia mesta usiluje uviesť do procesov zmien a doplnkov Územného plánu.

Historický plán podoby okolia SND.

 

3. Verejný záujem verzus ministerstvo kultúry a Slovenské národné divadlo

V texte článku je uvedené: „Postoj ministerky Milanovej je dôležitý, keďže ako ministerka kultúry zodpovedá za pozemky v okolí divadla, cez ktoré by mala nová trať viesť.“

Ministerstvo kultúry podľa štatútu riadi a kontroluje výkon štátnej správy v rezorte kultúry, realizuje štátnu kultúrnu politiku v zmysle ochrany kultúrneho dedičstva, zabezpečenia odborného prístupu k riešeniu problémov a kontrole úloh, je ústredným orgánom pre autorské právo a práva súvisiace s autorským právom.

Podľa Zákona č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle je predmetom činnosti tejto národnej kultúrnej ustanovizne rozvíjať národnú divadelnú kultúru a ďalšie kultúrne aktivity. Tento verejný záujem, premietnutý do Zákona o SND a do štatútu SND definuje, čo má vedenie hlavného mesta, vedenie ministerstva kultúry a SND v prípade nakladania s majetkom štátu sledovať.

Pozornosti médií ušiel fakt, že 15. apríla 2020 vošli do platnosti zmluvy o prenájmoch a zámenách pozemkov medzi Slovenskou republikou, zastúpenou Slovenským národným divadlom a Eurovea 2, a. s. (J&T Real Estate), ktoré umožňujú na okolitých pozemkoch patriacich SND vykonávať na účel stavebné a inžinierske úpravy v súvislosti s „inžinierskymi, dopravnými stavbami a stavbami technického vybavenia“ vrátane vecného bremena spočívajúceho „v povinnosti strpieť uloženie, opravy a údržbu podzemného cestného telesa a jeho súčastí“.

Za prenajímateľa Slovenská republika správca majetku štátu Slovenské národné divadlo tieto zmluvy v mene štátu podpísal generálny riaditeľ SND Peter Kováč, ktorý je poverený vedením SND.

Podľa listu ministerky kultúry Ľubice Laššákovej adresovanému primátorovi mesta Bratislava Matúšovi Vallovi bolo preferované trasovanie električky v pešej zóne pred novou budovou SND predkladané bez predošlej účasti verejnosti 21. novembra 2019 ako hotový variant na schválenie vedením ministerstva kultúry.

List ministerky Ľ. Laššákovej primátorovi M. Vallovi; 28. 11. 2019; MK-5920/2019-110/19324

Vážený pán primátor, na základe Vášho listu doručeného dňa 21. 11. 2019 Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, v ktorom ste zaslali výsledky odborných štúdií a dát z dopravného modelu, na základe ktorých mesto považuje variant trasovania električky v tzv. novom bratislavskom centre po Pribinovej za najvhodnejší, Vám v prvom rade ďakujeme za poslanie výsledkov odborných štúdií a dát.

Z dostupnej právnej analýzy uzatvorených zmlúv vyplýva, že Zámenná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena sú pre štát nevýhodné. Nájomná zmluva, Zmluvy o spolupráci a Zriadenie vecného bremena v rozpore so zákonom o správe majetku štátu.

Bývalé vedenie MK SR a súčasný generálny riaditeľ SND pripravili ministerke Milanovej naozaj ťažký problém, nakoľko sú už vyššie uvedené zmluvy podpísané a ich nezákonnosť bude potrebné pravdepodobne dokazovať súdnou cestou.

4. Dopravná obslužnosť verzus kultúrne a urbanistické hodnoty

Vedenie mesta Bratislava sa sústredí na šírenie alarmujúcej správy o blížiacom sa dopravnom kolapse v zóne Pribinova, ktorý je možné jedine a výhradne vyriešiť trasovaním električky v hotovej novovybudovanej pešej zóne medzi novou budovou SND.

Tomuto sekunduje starosta mestskej časti Ružinov, ktorý hlas protestujúcej odbornej verejnosti arogantne komentuje slovami: „Na Matúšovi si veľmi vážim, že sa rozhodol rešpektovať odborné analýzy a fakty, aj keď je to medzi malou, no o to hlasnejšou skupinou aktivistov politicky nepopulárne.“

Deje sa tak preto, aby verejnosť nadobudla dojem, že tí, ktorí trasovanie električky kritizujú, boli manipulatívne postavení do pozície, že ohrozujú rozvoj dopravy v kľúčovej zóne.

„Z našich rozhovorov viem, že primátor by radšej našiel iný variant, ktorý by sa mu aj politicky ľahšie vysvetľoval. Po ôsmich mesiacoch skúmania tímom odborníkov však táto možnosť objektívne vyšla ako najvhodnejšia,“ dodáva Chren.

Na seminári 2. 6. 2020 bola v prezentácii venovaná nemalá pozornosť tvrdeniam, ktorými vedenie mesta odôvodňuje nerealizovateľnosť električkovej trate na Landererovej ulici. Na prezentované skutočnosti vedenie mesta však doposiaľ nereagovalo.

Magistrát s alarmujúcimi vyjadreniami o dopravnom kolapse preferuje trasovanie električky popred SND, hoci nemá žiadnu relevantnú odbornú štúdiu o možných dynamických a vibračných účinkoch električiek na budovu SND a na umeleckú prevádzku v nej. Prezentovaná štúdia o hlučnosti je iba jednou časťou zložitého a komplexného skúmania a nerieši kľúčový problém prenosu vibrácií.

„Práve po politike vychádzajúcej z faktov a dôkazov sme všetci roky volali,“ dodáva Chren.

Volanie starostu Chrena po faktoch a analýzach v tomto prípade kríva na obidve nohy. Analýzy a fakty druhej strany si magistrát nevšíma v záujme spoločensky presadiť preferovaný a jediný rozpracovaný variant trasovania električky. Podľa skúseností účastníkov oboch seminárov k trasovaniu električky v pešej zóne popred SND prebiehala diskusia formou tvrdenia proti tvrdeniu. Zostalo množstvo nezodpovedaných otázok zo strany vedenia mesta voči námietkam a výhradám odborníkov a odborníčok, ktorí podporujú Výzvu za zachovanie pešej zóny medzi SND a Nábrežím M.R.Štefánika.

Pán starosta Chren síce volá po politike vychádzajúcej z faktov a dôkazov, súčasne si však nevšíma odbornú argumentáciu (alebo o jej existencii netuší), ktorá k problematike trasovania električky popred SND uvádza, že:

– Váha jednej električkovej súpravy je viac ako 47 ton. V inkriminovanej zóne pred SND môžu jazdiť električkové súpravy vo váhe viac ako 94 ton, hlukové, dynamické a vibračné účinky prechodu električkových súprav by mali výrazný negatívny vplyv na prevádzku divadla, v tejto súvislosti je tiež dôvodný predpoklad pôsobenia tzv. bludných prúdov nebezpečných hodnôt v dôsledku koľajovej trakcie.

– Dilatačná sústava, ako aj priestor pred novým SND sú dimenzované na pešiu zónu, na tejto ploche platia obmedzenia prítomnosti aj pre hasičské súpravy, úprava konštrukcií na potrebnú nosnosť električkových súprav si vyžiada veľmi náročné a nákladné stavebnotechnické riešenie, ktoré zásadne obmedzí, či odstaví prevádzku nového SND, nakoľko dôjde k obmedzeniu, či likvidácii funkčných priestorov SND pod povrchom, k narušeniu fungovania bezpečnostného systému odvetrávania s funkciou vyústenia havarijného odvetrania.

– Dôjde k obmedzeniu užívateľských a vlastníckych práv SND, trasovanie električky je zásahom do autorských práv autorov vysúťaženého projektu, narušuje autorsky zadefinované urbanistických hodnoty, z čoho môžu vyplynúť nákladné súdne spory

–  Dôjde k narušeniu územia hodného osobitného zreteľa (v zmysle hodnôt ochranného pásma) trakčnými stĺpmi a trakčným vedením, ako aj k narušeniu jedinej novovybudovanej bezkolíznej pešej zóny (od roku 1989) a k narušeniu bezpečnosti pohybu peších v nej.

– V neposlednom rade, verejný priestor pešej zóny pred SND vznikol prostredníctvom významných štátnych investícií, dôjde k narušeniu intaktnosti areálu, zámeru a funkčnosti ojedinelého mestotvorného verejného priestoru, kultúrnej kontinuity, k narušeniu estetických a pobytových hodnôt.

Technokratické dáta dopravnej obslužnosti nemôžu byť určujúcim faktorom tam, kde majú určujúcu funkciu kultúrno-spoločenské hodnotové kritériá. Etické a hodnotové argumenty sú v civilizovanej spoločnosti považované za fakty a dôkazy.

Je potrebné súhlasiť so stanoviskom mesta: „Magistrát je zodpovedný za kvalitu života všetkých Bratislavčanov,“ práve v tom zmysle, aby magistrát ochránil novovybudovanú, hotovú, fungujúcu pešiu zónu, ako aj novú budovu SND pred dôsledkami prejazdov električiek a riadne, s pomocou participácie odbornej verejnosti spracoval iné možnosti trasovania električky. Reči o nemožnosti trasovať električku inde ako v pešej zóne pred SND zaváňajú účelovosťou alebo odbornou nespôsobilosťou.

Doprava v Bratislave

Komentáre

Teraz najčítanejšie