Denník N

Asymetrická vojna o nezávislosť advokácie

Advokátov mnohí obviňovali z nečinnosti a my sme sa nebránili, lebo sme si ctili povinnosť mlčanlivosti.

Zuzana Čížová je predsedníčkou Revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory
Peter Štrpka je predsedom Disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory

Na to, aby platilo právo, aby sa slabší mohli brániť pred silnejšími a verejná moc nemohla byť zneužívaná, musia byť v štáte splnené viaceré podmienky. Popri fungujúcom súdnictve je jednou z najdôležitejších z nich aj existencia slobodnej a od štátu nezávislej advokácie.

Nezávislosť advokáta nie je jeho privilégium. Je to nevyhnutná podmienka efektívnej ochrany klientov, každého z vás, kto môže byť v budúcnosti nespravodlivo postihnutý napríklad nesprávnym úradným postupom či nezákonným obvinením, alebo sa dostať do sporu so štátom a jeho inštitúciami.

S nezávislosťou advokácie je pravdaže spojená aj zodpovednosť stavovskej organizácie – Slovenskej advokátskej komory – dohliadať na to, aby advokáti vykonávali svoje povolanie v súlade s predpismi. Súčasná diskusia o advokácii vychádza z presvedčenia, že stavovská organizácia v tejto oblasti zlyháva, nedostatočne trestá porušenia advokátskych predpisov a, navyše, nedokáže o disciplinárnych konaniach transparentne informovať. A preto vraj treba zobrať tieto kompetencie komore a presunúť ich inam.

Skôr, ako sa vyjadríme k aktuálnemu návrhu presunúť súdny prieskum disciplinárnych rozhodnutí na plánovaný najvyšší správny súd, čo je inak legitímny návrh, ktorý pri dobrom nastavení naozaj môže veci pomôcť, chceme reagovať na dnes módnu kritiku advokácie.

Komora vraj nedostatočne trestá

Hoci je komora samosprávnou inštitúciou, disciplinárne rozhodnutia sú preskúmateľné súdmi. Výsledkom doterajších súdnych prieskumov disciplinárnych rozhodnutí je, že ich súdy buď (v prevažnej väčšine) potvrdia, alebo rozhodnú tak, že vec vrátia na ďalšie konanie s tým, že SAK postupovala príliš prísne a súdy navrhli sankcie znížiť (!). Pravdou teda je, že komorou uložené sankcie sa postupne sprísňujú, a to až do takej miery, že súdy tieto rozhodnutia zmierňujú. Platí to aj z hľadiska čísel. Na Slovenskú advokátsku komoru je ročne doručených 450 – 500 sťažností na advokátov, ktoré vyhodnocuje Revízna komisia SAK. Tá podáva okolo 65 – 70 návrhov na začatie disciplinárnych konaní za rok a ďalšie desiatky prípadov rieši napomenutím advokátov.

Disciplinárne senáty rozhodujú ročne v priemere 100 vecí a v 75 percentách prípadov uznajú vinu advokáta a udelia sankciu za disciplinárne porušenie advokátskych predpisov a etiky. Konania sú bezprieťahové, vo väčšine prípadov trvajú do 5 – 7 mesiacov od podania návrhu. Sankcie za previnenia advokátov sú od písomného napomenutia až po vyčiarknutie zo zoznamu advokátov. Najčastejšie ukladaná je peňažná pokuta vo výške od 100 eur až po 10-tisíc eur.

Pochybenia, ktoré sa kladú advokátom za vinu, sú v podobe skrátených anonymizovaných rozhodnutí zhromažďované v zbierke disciplinárnych rozhodnutí od roku 2006. Zbierka je vydávaná v knižnej podobe, distribuovaná advokátom a súdom a je prístupná na webovej stránke SAK. Medzi najčastejšie disciplinárne previnenia advokátov patria predovšetkým neplnenie si povinností voči klientom.

Exemplárne prípady

Špecifická kritika sa voči nám zniesla za prípady, ktoré verejnosť považuje za exemplárne a v ktorých komora vraj exemplárne nič nerobila. Z väčšej časti ide o prípady podozrení zo spáchania trestného činu advokátom, o ktorom majú svedčiť prepisy z Threemy. Zároveň nám bolo vyčítané, že viacerí podozriví sudcovia už majú pozastavenú činnosť, kým advokáti nie.

V tejto debate o sudcoch a advokátoch, žiaľ, úplne unikli pozornosti dôležité rozdiely,

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie