Denník N

Reakcia vedenia Vysokej školy Danubius na článok Miroslava Beblavého

Od zmeny vlastníckej štruktúry sa VŠD veľmi dôsledne a úspešne vyhýba akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo byť vnímané kontroverzne. 

Peter Plavčan, rektor VŠD
Ján Králik, predseda akademického senátu VŠD
Jozef Králik, dekan Fakulty práva Janka Jesenského
Petronela Šebestová, dekanka Fakulty sociálnych štúdií
Peter Ondria, dekan Fakulty verejnej politiky a verejnej správy

Na úvod by sme chceli zdôrazniť nasledujúcu skutočnosť: Vysoká škola Danubius je súkromná vysoká škola, ktorá nedostáva žiadne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a ani z iných rozpočtov verejnej správy. Prostriedky na svoju činnosť si zabezpečuje výlučne z prostriedkov, ktoré vyberie od svojich študentov na školnom.

VŠD vznikla v súlade s požiadavkami zákona o vysokých školách udelením súhlasu vládou Slovenskej republiky. Vysoká škola Danubius nie je „umelo vytvorený blud“, ale podnikateľský subjekt, ktorý si riadne plní svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov, ktoré sú aplikovateľné na jej činnosť. VŠD podniká v oblasti poskytovania vzdelania a má 35 pedagogických zamestnancov, za ktorých sa riadne odvádzajú všetky zákonom predpísané dane a odvody, nemá žiadne dlhy voči štátnemu rozpočtu a zamestnanci majú uzavreté pracovné zmluvy na celý kalendárny rok, čo na ostatných vysokých školách v Slovenskej republike nie je pravidlom.

Ad 1) Sládkovičovo vzniklo ako projekt na predaj právnického vzdelania. Pochopili to aj v Sládkovičove a v roku 2014 zmenili meno školy na Danubius. 

Koncom roka 2012 škola zmenila vlastníkov a odštartovala aj proces rozsiahlych zmien. Zo školy postupne odišli všetci zamestnanci, ktorí sa politicky angažovali, nakoľko jedným z hlavných záujmov nových vlastníkov bolo, aby VŠD pôsobila apoliticky a snažila sa vyhýbať akýmkoľvek možným škandálom, a dištancovať sa od niektorých aktivít z minulosti, ktoré mohli byť verejnosťou vnímané kontroverzne. Od zmeny vlastníckej štruktúry sa VŠD veľmi dôsledne a úspešne vyhýba akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo byť vnímané kontroverzne.

Ad 2) Tržby trvalo klesajú od roku 2011 a minulý rok dosiahli už len menej ako tretinu – 1,3 milióna. Počet študentov klesol na štvrtinu a čoraz viac ich je zo zahraničia, kde pravdepodobne ešte netušia, akú hodnotu má diplom z kukuričného poľa. Z toho veru dobrý biznis nik nevytlčie.

Ako sme spomenuli vyššie, VŠD je podnikateľský subjekt, ktorý pôsobí v oblasti poskytovania vysokoškolského vzdelania. V súčasnosti nie je na Slovensku vysoká škola, ktorá by zaznamenala prírastok študentov voči predchádzajúcim rokom. V tomto prípade je demografická krivka neúprosná.

Je pravdou, že VŠD má študentov aj zo zahraničia. Je to však tým, že škola poskytuje moderné a pokročilé spôsoby výučby, k svojim študentom pristupuje ako ku klientom a snaží sa im, pri zachovaní všetkých potrebných štandardov výuky, vychádzať v ústrety a poskytovať kvalitné služby. Pre VŠD je najpodstatnejšia vysoká spokojnosť jej absolventov, čo je dokladovateľné spätnou väzbou, ktorú v rámci budovania systému kvality absolventi VŠD poskytujú.

VŠD už tretí rok disponuje aj medzinárodným certifikátom kvality ISO 9001:2015. VŠD, ako všetky ostatné vysoké školy v SR, podlieha dohľadu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. V minulom roku sa VŠD posunula v rebríčku hodnotenia vysokých škôl o sedem miest a boli jej opätovne priznané práva uskutočňovať tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania v odbore verejná politika, verejná správa. Z týchto dôvodov vyjadrenie autora o „diplomoch z kukuričného poľa“ považujeme za nehodný reakcie, tak ako aj ilustračný záber nástupišťa železničnej stanice v Sládkovičove – Dioszég.

Ad 3) Možno by Sládkovičovo skončilo aj samo, keby ho ministerstvo školstva dvakrát nezachránilo. Najprv v novembri 2015, za ministrovania Juraja Draxlera, dostali 4 410 918,02 eura na projekt „Modernizácia a budovanie technickej infraštruktúry na podporu a rozvoj vedeckovýskumného potenciálu Vysokej školy Danubius“.

Ministerstvo školstva nezachránilo VŠD ani raz. Opätovne pripomíname, že VŠD je podnikateľský subjekt, ktorý finančné prostriedky na svoju prevádzku získava zo školného od svojich študentov. Ako napovedá názov projektu, ktorý bol VŠD schválený v roku 2015, tak finančné prostriedky boli účelovo viazané na modernizáciu a budovanie technickej infraštruktúry a na rozvoj vedeckovýskumného potenciálu VŠD a nemohli sa použiť na žiadny iný účel.

Druhý projekt „Výskum a vývoj nových kreatívnych aplikačných foriem v oblasti sociálnej ekonomiky a jej vplyvu na tvorbu integračných modelov“ je pokračovaním predchádzajúceho projektu a mohli sa oň uchádzať iba tie subjekty, ktoré dostali finančné prostriedky z tohto prvého projektu.

Vysoká škola Danubius má vytvorené Výskumné a projektové centrum, ktoré okrem iných aktivít schvaľuje vedeckovýskumné projekty VŠD získané v rámci projektových výziev a riadi vedeckú internú grantovú agentúru Vysokej školy Danubius (VEIGA), ktorej projekty sú financované z vlastných zdrojov VŠD, a buduje platformu excelentného vedeckovýskumného centra v súlade s medzinárodnou normou ISO 2600:2010.

Ad 4) Aby to v Sládkovičove oklamali, do projektu nalákali napríklad Sociologický ústav SAV a Slovenskú technickú univerzitu.

VŠD riadne podala projekt, ku ktorému nezávislá komisia a zahraniční experti vyjadrili písomný súhlas s navrhovanými cieľmi projektu, a až následne, keď boli splnené podmienky projektu, bol projekt priznaný vedeckým konzorciám. Ak má autor článku akékoľvek poznatky, že sú v projekte uvedené nepravdivé skutočnosti alebo že VŠD akýmkoľvek spôsobom zavádzala svojich partnerov v konzorciu, tak ho žiadame, aby ich zverejnil.

Ad 5) Predstavme si aspoň stručne tie excelentné vedecké kapacity, na ktorých škola stojí. Rektor a profesor Peter Plavčan je verejnosti celkom známy svojimi podvodmi v Študentskom pôžičkovom fonde.

Ide o difamačné tvrdenie. Voči prof. Plavčanovi nie je a nikdy nebolo vedené trestné konanie v žiadnych autorom spomínaných veciach. Máme za to, že takto ostro, avšak nekorektne formulované tvrdenie má za cieľ iba vzbudiť pozornosť.

Ad 6) To potvrdzuje aj v súčasnosti, keď publikuje už len v periodikách ako Revue VŠ Danubius (prof. Kusín).

Prof. PhDr. V. Kusín, DrSc. je dlhoročným pedagogickým pracovníkom, ktorý má za sebou bohatú pedagogickú a publikačnú činnosť. Prof. Kusín v súčasnosti pôsobí nielen na VŠD, ale aj na iných vysokých školách. Za nehodné vedeckého pracovníka považujeme vyjadrenia na adresu prof. Kusína. Pán doc. Beblavý je jeden z tých, ktorí neboli (alebo len veľmi okrajovo) zasiahnutí bývalým režimom, v ktorom prof. Kusín prežil takmer polstoročie.

Revue VŠ Danubius – autor má zrejme na mysli vedecký recenzovaný časopis Revue spoločenských humanitných vied (ISSN 1339-259X), ktorý VŠD vydáva a pravidelne doň prispievajú aj autori z iných vysokých škôl v SR a v zahraničí. Nemáme predstavu, aká motivácia viedla k negatívnemu hodnoteniu tohto periodika.

Autor špekulatívnym a zavádzajúcim spôsobom narába aj s renomovanými databázami typu Web of Science a SCOPUS. Ako pedagóg s titulom docent by však mal vedieť, že vzdelávacie a vedeckovýskumné inštitúcie nemajú na ich organizáciu a fungovanie dosah.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie