Denník N

Možnosť prihlásiť sa k viacerým národnostiam je európskym štandardom

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Za uplynulé dva roky túto novinku pripravovalo množstvo odborníkov, vláda by ju nemala odmietnuť.

Autor pracuje v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV

Vláda v súvislosti so sčítaním obyvateľstva 2021 zvažuje možnosť ustúpiť od vopred dohodnutého a schváleného plánu prihlásenia sa aj k druhej národnosti. Tento krok by bol spiatočnícky a išiel by proti moderným trendom v oblasti menšinových práv, ako zdôrazňuje aj výzva, ktorú včera podpísali desiatky akademikov a osobností.

Možnosť prihlásiť sa k viacnásobnej etnickej identite (národnosti) je aktuálna vo väčšine európskych krajín (napríklad Chorvátsko, Česko, Maďarsko, Moldavsko, Severné Macedónsko, Veľká Británia, Poľsko, Lotyšsko a iné). Poradný výbor Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín pri Rade Európy vydáva konzistentné odporúčania krajinám, ktoré túto možnosť svojim občanom neposkytujú. Zároveň k možnosti prihlásiť sa k viacerým etnickým afiliáciám jednoznačne nabáda aj Eurostat.

Výňatok z tematického komentára č. 4 Poradného výboru Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín pri Rade Európy (paragraf 15, pozn. pod čiarou 21):

„V kontexte sčítania obyvateľov poradný výbor podporoval zmluvné strany v tom, aby sa pridŕžali odporúčaní EUROSTAT/UN zameraných na organizovanie sčítania obyvateľov a domácností. Pozri odporúčania Konferencie európskych štatistikov na rok 2010, sčítania obyvateľov a domácností, vypracované v spolupráci so Štatistickým úradom Európskych spoločenstiev (EUROSTAT) a Európskou hospodárskou komisiou OSN, odsek 426: „Respondenti budú môcť uviesť viac než jednu etnickú príslušnosť alebo kombináciu etnických príslušností, ak si to budú želať.“

Ďalej v paragrafe 16 tematického komentára č. 4 rámcového dohovoru sa píše:

„Zoznam možných odpovedí na otázky týkajúce sa identity by mal byť otvorený a nie uzavretý a možnosť uviesť viacero príslušností by mala byť výslovne uvedená.“

Rada Európy vo svojom treťom stanovisku k Slovenskej republike explicitne odporúča Slovenskej republike zisťovať pri sčítaní domov a obyvateľov SR aj viacnásobnú národnosť/etnickú príslušnosť:

„V tejto súvislosti by sa mala venovať náležitá pozornosť právu na slobodnú identifikáciu osôb patriacich k národnostným menšinám, okrem iného nielen poskytnutím otvoreného zoznamu etnických príslušností a nepovinnosťou otázky etnického pôvodu, ale aj predvídaním možnosti rozhodnúť sa pre viacnásobnú etnickú a/alebo jazykovú identitu v dotazníku o sčítaní ľudu.“

Vzhľadom na uvedené je potrebné vyzdvihnúť skutočnosť, že na účely sčítania obyvateľstva 2021 sa pripravila metodológia, ktorá konečne počíta s možnosťou, aby sa občania prihlásili aj k ďalšej národnosti, ak si to budú želať a cítia to tak. Kľúčovým faktorom tu bolo, že prípravou sčítania obyvateľstva sa uplynulé dva roky zaoberali viaceré kompetentné štátne inštitúcie (štatistický úrad, úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny), rovnako bol materiál pripomienkovaný a pripravovaný v súčinnosti s Výborom pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ktorý je stálym odborným orgánom Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Tento participatívny orgán možnosť prihlásenia sa k viacerým národnostiam jednoznačne uvítal a výrazne podporil.

Za uplynulé dva roky sa k tomuto bodu stretli viaceré pracovné skupiny a konali sa okrúhle stoly, na ktorých sa aktívne podieľali zástupcovia a zástupkyne národnostných menšín. Štatistický úrad pripravil metodológiu sčítania a je tak všetko pripravené, aby sa sčítanie s možnosťou prihlásenia sa aj k druhej národnosti úspešne uskutočnilo tak, ako bolo nastavené a schválené zákonom.

Existuje veľa argumentov, ktoré podporujú prihlásenie sa k príslušnosti k dvom národnostiam, ktoré už boli v predchádzajúcom období prediskutované príslušnými inštitúciami a doterajšia príprava sčítania obyvateľstva 2021 ich zobrala do úvahy.

Jednak je to mimoriadne dôležité pre ľudí zo zmiešaných manželstiev, ktorí tak nemusia riešiť dilemu, či sa prihlásiť k jednej alebo druhej národnosti, a môžu si zvoliť obe.

Sú mnohí príslušníci národnostných menšín, ktorí sa rovnako cítia byť Slovákmi. Možnosť označiť obe identity je pre týchto ľudí východisko z neľahkej situácie rozhodnúť sa len pre jednu národnosť. Označenie dvojitej identity je priestorom na to, aby stúpol počet ľudí, ktorí sa prihlásia popri slovenskej národnosti aj k menšinovej národnosti.

V súčasnosti už prebiehajú kampane v súvislosti so sčítaním obyvateľstva 2021 pri väčšine národnostných menšín. Tieto kampane systematicky poskytujú informácie o možnosti deklarovania dvojitej národnosti. Podľa mojich informácií je táto možnosť veľmi pozitívne prijímaná príslušníkmi národnostných menšín a zároveň je to dobrý argument aj pre menšinových aktivistov, aby ľudí motivovali sčítanie absolvovať a prihlásiť sa k národnostnej menšine.

Dôležité však je, že označiť druhú národnosť pre nikoho nie je povinné, ale je to dobrovoľné.

Verím, že vláda uskutoční sčítanie obyvateľstva na základe už schváleného zákona a nevypustí zo sčítania možnosť prihlásiť sa aj k druhej národnosti/etnicite. Bude to pozitívnym signálom nielen pre príslušníkov národnostných menšín a občanov zo zmiešaných manželstiev, ale aj pre celú spoločnosť. Slovenská republika zároveň týmto krokom naplní odporúčania, ktoré vydáva Eurostat a ďalšie medzinárodné dohovory a inštitúcie zamerané na ochranu práv národnostných menšín, a nezmyselne neodignoruje dlhodobé úsilie a prácu vlastných orgánov a inštitúcií.

Komentáre

Teraz najčítanejšie