Denník N

Slovenská akadémia vied podporuje inovatívne vzdelávanie

Najvyššia vedecká ustanovizeň Slovenska sa stala parterom Fenoménov sveta, ktoré do základných škôl prinášajú zážitkový spôsob vyučovania.

Kritické myslenie, tímová spolupráca, čítanie s porozumením, schopnosť analyzovať informácie, prepájať súvislosti či správne argumentovať. To sú kľúčové kompetencie, ktoré budú žiaci pravdepodobne potrebovať vo svojom budúcom zamestnaní. A práve tieto praktické zručnosti a schopnosti by mali postupne nadobúdať v rámci povinnej školskej dochádzky. Žiaľ, nie vždy tomu tak je.

V bežnej triede je učiteľ nositeľom informácie a žiak pasívnym prijímateľom. Takýto spôsob výučby však dnes už nespĺňa štandardy vzdelávania v 21. storočí, ktoré smeruje čoraz viac k tomu, aby učiteľ ustúpil z role zdroja vedomostí a stal sa skôr sprievodcom žiakov. Tí by mali sami aktívne vyhľadávať a vyhodnocovať informácie, a tak rozvíjať kritické myslenie či analytické schopnosti,“ vysvetľuje Ján Machaj, učiteľ dejepisu a spoluautor Fenoménov sveta.

Zážitková výučba s videami BBC

Fenomény sveta sú postavené na vzdelávacích videách z dielne britskej BBC, ktoré sú doplnené o pestré interaktívne aktivity. Prostredníctvom nich si žiaci preveria, do akej miery porozumeli sledovanému obsahu. Navyše, vďaka pôvodnému anglickému zneniu a možnosti zapnúť slovenské či anglické titulky, sa zdokonaľujú v cudzom jazyku.

Rozmanitý vzdelávací obsah

Fenomény sveta sú medzipredmetové. To znamená, že na skúmaný jav sa nepozerajú v mantineloch školských predmetov. Práve naopak, žiakom ukazujú svet v nevídaných súvislostiach, ktoré im umožňujú prepojiť vedomosti z dejepisu, biológie, geografie či fyziky.

Samotný vzdelávací obsah je členený do konkrétnych tém – fenoménov. Tieto fenomény žiaci skúmajú zo viacerých perspektív, vďaka čomu získavajú ucelený pohľad na problematiku.

SAV ako odborný garant

Fenomény sveta teraz prichádzajú s úplne novým vzdelávacím obsahom s názvom Človek. Tak ako predošlých 6 fenoménov (Voda, Slnko, Vzduch, Kultúra, Komunikácia, Peniaze), aj téma Človek ponúka 90 vzdelávacích videí BBC a stovky interaktívnych aktivít. O kvalite samotného obsahu napokon svedčí aj to, že jeho odborným garantom sa stala Slovenská akadémia vied.

Ide o skvelý projekt, ktorý deti nielen naučí, ale aj zabaví. Vzdelávací obsah témy Človek podporuje kritické myslenie, učí deti vytvárať si názor a ponúka im pohľad napr. do súčasnosti a budúcnosti v liečbe ochorení. Žiaci nazrú do aktuálneho poznania v oblasti medicínskeho výskumu, čím hravou a pútavou formou získajú informácie o aktuálnych témach v tejto oblasti,“ hovorí Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD. z centra experimentálnej medicíny SAV. Vedci zo Slovenskej akadémie vied dostali príležitosť zhodnotiť vzdelávací obsah zameraný na tému ČLOVEK. Vyzdvihli nielen jeho spracovanie, ktoré v atraktívnej vizuálnej podobe spája poznanie, hru a interaktivitu, ocenili aj komplexný prístup k téme.

Do školy i na doma

Fenomény sveta je možné využiť nielen v škole, ale teraz aj priamo v domácom prostredí na vzdelávanie celej rodiny. Interaktívna Videoknižnica Fenomény sveta ponúka dovedna viac ako 600 vzdelávacích videí a viac ako 2 000 interaktívnych cvičení. Žiaci môžu spolu s rodičmi sledovať hrané historické dokumenty, strhujúce zábery živej aj neživej prírody a vesmíru či sondy do problémov súčasného sveta.

Pôvodné dokumentárne filmy boli pripravované pre širokú verejnosť s cieľom popularizácie prírodných a sociálnych vied, ako aj aktuálnych poznatkov o svete. My sme z nich v spolupráci s BBC vybrali kratšie sekvencie, ktoré žiakom ponúkajú široké spektrum informácií z 15 školských predmetov. Sme presvedčení o tom, že vďaka interaktívnej Videoknižnici si môžu svoje obzory rozšíriť nielen deti, ale aj ich rodičia,“ dopĺňa J. Machaj.

Všetky informácie o interaktívnej Videoknižnici Fenomény sveta vrátane aktuálnej zvýhodnenej ponuky nájdete na www.fenomenysveta.sk.

Veda

Teraz najčítanejšie