Denník N

GreenPassy a ďalší stožiar v parlamente

Očkovanie na Národnom futbalovom štadióne. Foto – TASR
Očkovanie na Národnom futbalovom štadióne. Foto – TASR

Je spoločenskou tragédiou, ak politická reprezentácia načúva nebezpečným antivaxerským hlasom, a nie zdravému rozumu.

Autor je poradca ministersky spravodlivosti pre ústavné právo a bývalý poradca Ústavného súdu. Názory autora sa nemusia zhodovať s názorom ministerky a ministerstva spravodlivosti.

Onehdy sme ako spoločnosť žasli údivom nad stavom mysle a syntaxe predsedu parlamentu a rozum ostával stáť nad jeho nevkusným egotripom zakončeným osadením falického symbolu v hlavnom meste.

Radi by sme vyriekli, že časy sa zmenili a druhý najvyššie postavený ústavný činiteľ je dnes aspoň neiritujúcim a nudným človekom milión, ktorému spadla funkcia do lona z jasného neba.

Kto nič neočakáva, nebýva sklamaný, vraví ľudová múdrosť. A tak bez rizika hypertenzie sledujeme zdatnú konkurenciu kapitánovi „vo výslužbe“, pričom miera „deštruizmu“ prevyšuje onen stožiar pred budovou Národnej rady.

GreenPassy

Minister zdravotníctva mal v ostatných týždňoch ambíciu priniesť do Národnej rady novelu zákona o verejnom zdraví, ktorá umožňovala zaviesť GreenPassy do praxe.

Čitateľ ospravedlní na horúci letný dovolenkový deň rozvláčnejšiu a právnickejšiu stať, ale nedá nám nepoukázať na štyri kľúčové faktory novely.

Po prvé, status quo

Novelou nevzniknú žiadne práva alebo povinnosti ani pre občanov (bez ohľadu na zaočkovanie), ani pre prevádzky. Nič by sa na dnešnej právnej situácii nemenilo.

Novela je blanketovou (splnomocňujúcou) normou pre úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ), aby v budúcnosti v prípade zlej epidemickej situácie mohol s prihliadnutím na covid automat podmieniť vstup do prevádzok, kde dochádza k zhromažďovaniu ľudí, alebo na hromadné podujatia preukázaním sa GreenPassom.

Momentálne je legislatívny stav taký, že v prípade epidemiologickej nutnosti zatvoriť rizikové prevádzky (napr. v čiernych okresoch) má ÚVZ len malé, zákonom obmedzené možnosti ponechať ich otvorené pre otestovaných alebo pre ľudí s prekonaným ochorením covid-19 (pre očkovaných takmer vôbec).

ÚVZ naráža na otázku ústavnosti a nedostatočnej zákonnej opory širšieho zohľadňovanie napr. očkovania.

Po druhé, rešpekt k Ústavnému súdu

Novela akcentuje judikatúru Ústavného súdu vo veciach očkovania, napr. nález o povinnom očkovaní maloletých (PL. ÚS 10/2013).

Bez zákonného splnomocnenia (požiadavka citovaného nálezu) pri súčasnej zákonnej úprave ÚVZ nesmie vydať vyhlášku zohľadňujúcu očkovanie ako hromadnú „priepustku“ na hromadné podujatia alebo pre vstup do prevádzky, kde sa zhromažďujú ľudia.

Po tretie, európsky rozmer

Novela zákona rešpektuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o tzv. digitálnych covid pasoch (GreenPassoch).

Samotné nariadenie totiž dáva možnosť favorizovať na národnej úrovni pri upúšťaní od protipandemických obmedzení (a naopak, pri ich zavádzaní) najmä zaočkované osoby (oproti osobám testovaným alebo s prekonaným ochorením).

Dokonca aj pri zaočkovaných osobách, ak je to epidemiologicky nevyhnutné, je možné požadovať dodatočné obmedzenia, ako je negatívny test a pod.

Stačí si pozrieť preambulu nariadenia alebo jeho článok 11 ods. 1 a 2. Tu je citácia bodu 13 preambuly:

„13. Aj keď týmto nariadením nie je dotknutá spôsobilosť členských štátov ukladať obmedzenia voľného pohybu v súlade s právom Únie s cieľom obmedziť šírenie vírusu SARS-CoV-2, malo by prispieť k uľahčeniu koordinovaného, postupného rušenia takýchto obmedzení, a to vždy, keď je to možné, v súlade s odporúčaním (EÚ) 2020/1475. Od takýchto obmedzení by sa v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti mohlo upustiť najmä v prípade zaočkovaných osôb, a to v rozsahu, v akom je k dispozícii čoraz viac vedeckých dôkazov o účinkoch očkovania proti ochoreniu covid-19, ktoré konzistentnejšie dospievajú k záveru, pokiaľ ide o prerušenie prenosového reťazca.“

Po štvrté, proporcionalita a ústavnosť

Novela zákona (oproti dnešnému stavu) limituje do budúcna ÚVZ vo voľnej úvahe o tom, ktoré prevádzky zatvorí a do ktorých povolí vstup.

Už dnes ÚVZ musí pri každej prevádzke vyvažovať záujem na ochrane zdravia populácie a subjektívne práva občanov, avšak riadi sa pritom len odporúčaniami v covid automate.

Novela zákona už sama vyvažuje v prospech prevádzok a občana.

Zavádza zákonnú možnosť zohľadňovať GreenPassy pri prijímaní protipandemických opatrení ÚVZ v tom smere, že 1. zaočkovaní ľudia, 2. tí, ktorí prekonali ochorenie covid-19, a 3. negatívne otestovaní ľudia budú môcť po preukázaní sa GreenPassom využívať „naplno“ služby v prevádzkach, kde sa zhromažďujú ľudia, alebo navštevovať hromadné podujatia.

Pôjde teda len o epidemicky rizikové prevádzky, kde je riziko šírenia nákazy ochorením covid-19, zohľadňujúc epidemiologické predikcie o šírení a nákazlivosti delta variantu, väčšie. Do takýchto prevádzok by bol inak v rámci protipandemických opatrení v čiernych okresoch všeobecne (pre všetkých) obmedzený/zakázaný vstup.

Naopak, jednoosobové prevádzky, prevádzky, kde viete chrániť zdravie aj tým, že napr. určíte metre štvorcové na zákazníka alebo prísne hygienické opatrenia (tzn. tie, kde sa nezhromažďujú ľudia), budú môcť byť v čiernych okresoch pri prísnych hygienických opatreniach otvorené i pre neočkovaných.

Je to racionálne a ústavne v poriadku

Je plne legitímne v rámci protipandemických opatrení umožniť plný a nerušený výkon základných práv a slobôd očkovaným obyvateľom práve vo vzťahu ku konkrétnym prevádzkam a využívaniu konkrétnych služieb, ktoré sú z pohľadu šírenia nákazy ochorením covid-19 epidemicky vysoko rizikové.

Je racionálne a ústavne v poriadku, aby ľudia zaočkovaní proti ochoreniu covid-19 disponovali vo vzťahu k svojim základným právam a slobodám po prijatí príslušnej dočasnej a proporčnej právnej úpravy slobodnejším a bezbariérovejším prístupom k ich výkonu – k slobode pohybu, ochrane súkromia, ochrane osobných údajov.

Dočasné zohľadňovanie GreenPassov v národnej legislatíve sleduje rovnako ústavne legitímny cieľ (i) ochrany zdravia nezaočkovaných tým, že sa obmedzí ich vstup do prevádzok, kde dochádza k zhromažďovaniu ľudí a kde nezaočkovaným preukázateľne hrozí nákaza ochorením covid-19 (vysoká pravdepodobnosť pri delte), a (ii) cieľ týkajúci sa národného hospodárstva, t. j. cieľ podpory pandémiou ťažko zasiahnutého sektora podnikania v službách a kultúre.

Zákonná možnosť prijať opatrenia „zvýhodňujúce“ držiteľov GreenPassu musí byť z pohľadu ústavnosti postavená na dočasnosti prijímaných zvýhodňujúcich opatrení. Preto novela zákona hovorí o možnosti „dočasne podmieniť vstup…“, t. j. počas pandémie, kým sa nevybuduje kolektívna imunita, kým sa spoločnosť nepremorí a pod.

Aj naďalej zostáva pre ÚVZ ústavná povinnosť vyvažovať (čo ÚVZ robí aj dnes) a 1. zohľadniť, že niektoré prevádzky, kde sa síce zhromažďujú ľudia, musia byť vzhľadom na zabezpečovanie základných životných potrieb aj v čiernych okresoch pre všetkých otvorené – potraviny, lekárne, drogérie a pod., čo sa novelou nemení; 2. zohľadňovať zdravotné kontraindikácie, tzn. že niektorí ľudia sa nemôžu dať očkovať alebo testovať pre ich diagnózu – pre tých ÚVZ nezatvorí isté prevádzky ani v čiernych okresoch. Tak to bolo vždy aj počas druhej vlny a ani na tomto sa novelou nič nemení.

Z novely nijakým spôsobom nevyplýva, aký test sa má pri GreenPassoch vyžadovať, aká platnosť testu sa má vyžadovať alebo či má byť test hradený dotknutou osobou. Ide o epidemiologické a politické otázky, ktoré sa budú riešiť až v čase, keď sa budú pre zlú epidemickú situáciu prijímať protipandemické opatrenia. Tieto otázky zákon ani nemôže predvídať a ich riešenie nepatrí do zákona pre možnú nevykonateľnosť, keďže dnes nevieme, koľko testov bude potrených, pre koľkých ľudí, kde budú potrebné, v akom stave budú verejné financie a pod.

Boris (ne)pomáha

Minister zdravotníctva však s opísaným zámerom ostal stáť pred bránami parlamentu.

Totiž z najvyššieho stolca parlamentu a ďalších jeho zákutí hrdinsky zostúpili jeho rodinne združení členovia, ktorí nám emočne vypätým prednesom na „spontánnych“ tlačovkách a v rozhovoroch oznamujú záchranu pred diablovým vynálezom: „Vytvárame dve kategórie ľudí a to sme tu už raz mali. Jedni nosili žlté hviezdy a druhí nie. Nemôžeme ľudí rozdeľovať do kategórií. Odmietam vytvorenie kategórie zaočkovaných, ktorí môžu chodiť do reštaurácií či do wellnessu alebo cestovať. A tých druhých, ktorých k očkovaniu buď donútime proti vôli, alebo ich ekonomicky zruinujeme platením povinných testov.“

No. Žltou hviezdou nacistický režim označoval Židov nie z dôvodu epidemického rizika alebo z dôvodu, že by ľudomilne chránil ich životy a zdravie.

Išlo o prejav nenávisti ku skupine osôb, o opovrhnutiahodné vyčleňovanie ľudí z dôvodu ich viery a národnostne-etnickej príslušnosti. O zvrhlú myšlienku navonok ociachovať ľudí, dehumanizovať ich, vystaviť verejnému lynču, zbaviť ich všetkých práv a slobôd a neskôr sa ich pokúsiť vyhladiť v koncentračných táboroch.

Na prirovnanie zohľadňovania očkovania pri epidemiologických opatreniach počas pandémie k židovskému zákonodarstvu musíte disponovať silnou hodnotovou dezorientáciou a prievanom v priestore medzi ušami.

K vytváraniu dvoch kategórií ľudí – veď prečo neodmietať delenie ľudí „len“ z dôvodu „nejakej“ pohlavnej choroby alebo nákazlivej ľudskej choroby a pod.? A predsa nik príčetný nenamieta.

Alebo zrozumiteľnejšie. Už nejaký čas delíme ľudí na HIV (human immunodeficiency virus; vírus ľudskej imunodeficiencie) negatívnych, ktorí smú napr. darovať krv a slobodne sa pohlavne stýkať s inými, a na HIV pozitívnych ľudí, ktorí Janského plaketu nikdy nedostanú a ktorých úmyselný nechránený pohlavný styk odmeňuje Trestný zákon odňatím slobody na tri až desať rokov. Áno, pozitívnych obmedzujeme ich v súkromnom živote a nabúravame ich telesnú integritu a slobodu, avšak robíme tak legitímne v záujme ochrany nášho zdravia a životov.

Koronavírus spôsobujúci covid-19 je život ohrozujúci vírus, ktorý sa prenáša z človeka na človeka kvapôčkovou metódou. Dočasným obmedzením vstupu nezaočkovaných ľudí do prevádzok, kde dochádza k zhromažďovaniu ľudí a kde nezaočkovaným preukázateľne hrozí nákaza ochorením covid-19, chránime zdravie a životy nezaočkovaných a rovnako nás všetkých.

Bude spoločenskou tragédiou, ak politická reprezentácia, disponujúca všetkými potrebnými expertnými údajmi a závermi ku covidu-19 a k očkovaniu, bude populisticky načúvať nie úplne lucidným a nebezpečným antivaxerským hlasom a nie zdravému rozumu.

Hádam bude minister zdravotníctva na druhý pokus úspešnejší.

Očkovanie proti koronavírusu

Komentáre

Teraz najčítanejšie