Denník N

Ak spojíme sily, pandémia COVID-19 nás môže zoceliť

Júlia Dvorszki, nová riaditeľka spoločnosti Janssen Slovensko
Júlia Dvorszki, nová riaditeľka spoločnosti Janssen Slovensko

Zlepšovanie dostupnosti inovatívnej liečby pre slovenských pacientov je kľúčové, ak chceme mať silnejšie zdravotníctvo, ktoré je pripravené na budúcnosť, hovorí Júlia Dvorszki, nová riaditeľka spoločnosti Janssen Slovensko. 

Na Slovensko prichádzate zo susedného Maďarska. Nie vždy máme šancu počuť názory našich susedov, preto by nás zaujímal váš pohľad na to, ako sa slovenské zdravotníctvo vysporiadalo s pandémiou, aj v porovnaní s inými krajinami v regióne?

V prvom rade by som chcela vyzdvihnúť obetavosť a vytrvalosť zdravotníckych pracovníkov, ktorí bojovali s pandémiou v prvej línii. Myslím, že pandémia koronavírusu ukázala ich silu, odhodlanie a profesionalitu. Na druhej strane však treba povedať, že pandémia súčasne odhalila osobité systémové výzvy, ktorým čelilo slovenské zdravotníctvo. Dve z nich sa podľa mňa stali na Slovensku ešte viditeľnejšími. Je to tak otázka celkovej odolnosti zdravotníckeho systému, ako aj dostupnosti inovatívnej liečby pre slovenských pacientov. Som presvedčená, že zlepšenie dostupnosti modernej liečby pre ľudí, ktorí to potrebujú, by posilnilo zdravotnícky systém ako taký. Verím, že aj vo svetle pandémie sa pozornosť upriami práve na tieto témy a že sa čoskoro stanú prioritami.

Keďže mnohé zdroje z verejných financií sú určené na boj s pandémiou COVID-19, môžeme v nasledujúcom roku očakávať ďalšie skrátenie rozpočtov pre oblasti, ktoré nesúvisia s pandémiou COVID-19? Ako môže zdravotnícky systém lepšie vyvažovať prerozdeľovanie zdrojov medzi priority, ktoré sa týkajú pandémie a tie, ktoré s pandémiou nesúvisia?

Pre Slovensko, ale aj ostatné krajiny, bude absolútne kľúčové nájsť rovnováhu medzi spomínanými dvoma skupinami priorít. Posledný rok nám totiž ukázal, že zamerať sa výlučne na pandémiu a riešiť ju na úkor ostatných oblastí, nie je tá správna cesta pre pacientov. Preto si myslím, že otvorený dialóg so všetkými relevantnými aktérmi je kľúčový v zmysle potreby hľadania rovnováhy v poskytovaní zdravotníckych služieb v post-covidovej ére. Výsledkom tohto dialógu by mal byť jasný a vyvážený zoznam priorít, ktorými sa bude riadiť proces obnovenia zdravotníckych služieb. V tejto súvislosti by samozrejme pomohlo aj zvýšenie zaočkovanosti, ktoré by odbremenilo zdravotníctvo ako také a uvoľnil by sa tým rozpočet aj na iné oblasti, ako napríklad včasnú diagnostiku.

Máte dlhodobé skúsenosti najmä v oblasti onkológie a hematológie – viedli ste Centrum integrovanej hematológie v spoločnosti Janssen v krajinách strednej Európy a pobaltských krajinách a tiež tím pre hematológiu, onkológiu a HIV v Janssen Maďarsko. Mnohé pacientske organizácie nedávno poukázali na fakt, že situácia v onkológii na Slovensku je veľmi vážna, dokonca jedna z najhorších v Európe. Ako vnímate túto skutočnosť? 

Pravdou je, že čo sa týka prístupu k starostlivosti o pacientov, či dostupnosti k inovatívnej onkologickej liečbe, je náš región veľmi rozmanitý. Pandémia na Slovensku výrazne ovplyvnila starostlivosť o onkologických pacientov, ako aj diagnostiku a liečbu rakoviny. Ukazujú to aj čísla, podľa ktorých vidíme, že v porovnaní so zvyškom regiónu, je v súčasnosti  pre slovenských pacientov hradená iba približne tretina moderných onkologických liekov. V regióne teda môžeme pozorovať veľké nerovnosti v starostlivosti o pacientov, pričom slovenskí onkologickí pacienti sú dlhodobo znevýhodňovaní a nemajú rovnaké možnosti ako ostatní európski pacienti. Ako ste naznačili, hematológia a onkológia sú oblasti, v ktorých som sa dlhé roky špecializovala a vzhľadom na súčasnú situáciu na Slovensku sú prioritami aj pre náš tím.

Môžeme sa pri hľadaní riešenia inšpirovať príkladmi z iných krajín; ako môžeme situáciu zlepšiť?

Zdravotníctvo je rýchlo sa rozvíjajúci, dynamický sektor. Vo farmaceutickom priemysle neustále vyvíjame nové lieky, ktoré majú potenciál zachraňovať životy a zlepšovať ich kvalitu. Pre lepšiu predstavu by som uviedla, že len za minulý rok zaregistrovala Európska lieková agentúra (EMA) 9 nových liekov na rakovinu. No na Slovensku za rok 2020 vstúpil do systému úhrad zo zdravotného poistenia iba jeden onkologický liek. Onkologické ochorenia sú pritom druhou najčastejšou príčinou úmrtí ľudí na Slovensku. Je preto nevyhnutné, aby sa dostupnosť modernej liečby stala politickou, sociálnou a ekonomickou prioritou. A rovnako dôležité je zmeniť striktne nastavené pravidlá pre rozhodovanie o úhrade liekov. V praxi totiž fungujú už skoro desať rokov a sú jedným z hlavných dôvodov, prečo inovatívna liečba nie je pre slovenských pacientov dostupná. Samotná zmena prístupu k liečbe ale nestačí. Na to, aby sme dosiahli skutočnú a dlhodobú zmenu, je tiež potrebné začať systematicky pristupovať k prevencii, zlepšiť manažment pacienta a poskytovať komplexný prístup k liečbe ochorení.

Hovoríte o potrebe zmeny prísne nastavených pravidiel pre úhradu modernej liečby na to, aby sa stala pre slovenských pacientov dostupnejšou. Ministerstvo zdravotníctva navrhlo zriadenie nového Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (Health Technology Assessment, HTA – hodnotenie zdravotníckych technológií). Myslíte si, že tento krok pomôže dosiahnuť reálnu zmenu?

Pred niekoľkými mesiacmi sme v spolupráci s európskym tímom The Economist Intelligence Unit (EIU) vypracovali analýzu, ktorá sa tejto téme podrobne venuje. Výsledky ukazujú, že vzhľadom na vývoj nových liekov je potrebné aktualizovať spôsoby a metódy posudzovania inovácií v zdravotníctve. Osobne som presvedčená, že HTA agentúry a ich ďalší rozvoj budú hrať kľúčovú úlohu v zdravotníckych systémoch v celej EÚ a dúfam, že aj na Slovensku. Keď chceme na Slovensku dosiahnuť maximálny potenciál HTA agentúry, je veľmi dôležité, aby sa rozhodovací proces stal transparentnejší. Rovnako je potrebné do tohto procesu zahrnúť pacientske organizácie. Mnohí európski odborníci na zdravotnú politiku sa zhodujú v názore, že hlas pacientov musí viac rezonovať v diskusiách o hodnote inovatívnej liečby. Odborníci sú tiež presvedčení, a ja sa s týmto názorom stotožňujem, že zapojením pacientov sa ich potreby dostávajú do centra pozornosti pri rozhodovaní o úhrade moderných liekov. Fungujúca HTA agentúra môže totiž stanoviť kritéria pre hodnotenie inovatívnych liekov tak, aby moderná liečba bola dostupná, hradená a aby slovenským pacientom prinášala pridanú hodnotu. Novovznikajúca HTA agentúra môže mať teda na pacientov významný vplyv: môže pomôcť zachraňovať životy a výrazne zlepšovať ich kvalitu.

Júlia Dvorszki, nová riaditeľka spoločnosti Janssen Slovensko

Rozprávali sme sa o tom, že liečba onkologických ochorení je výzvou pre mnohé krajiny v Európe, špeciálne pre Slovensko. Pandémia však negatívne ovplyvnila aj duševné zdravie mnohých Slovákov. Čo môžeme urobiť v tejto oblasti?

Téma duševného zdravia a duševných ochorení je na Slovensku dlhodobo stigmatizovaná a  podceňovaná. Nehovoriac o tom, že dlhé roky nebola vnímaná s patričnou vážnosťou a preto  mnohí ľudia trpeli v tajnosti. Situácia v oblasti duševného zdravia sa v dôsledku pandémie ešte zhoršila, no zároveň podčiarkla dôležitosť tejto témy. Najnovší prieskum Ligy za duševné zdravie ukazuje, že každý štvrtý až piaty Slovák zažíva pomerne časté prejavy úzkosti a iné duševné problémy. Aj ja poznám ľudí z môjho blízkeho okolia, ktorí zápasia s ťažkosťami v duševnom zdraví. Viem, že tento zápas je často náročný a dlhý. A aj vďaka týmto osobným skúsenostiam si uvedomujem, že moja práca má zmysel, pretože dokáže pomôcť zmeniť životy pacientov k lepšiemu. Napríklad aj tým, že sa ako spoločnosť usilujeme v spolupráci s partnerskými organizáciami poukazovať na vážnosť tejto témy a dostať ju do centra pozornosti. Je dobré, že o duševnom zdraví už nerozprávajú len pacientske organizácie, ale aj politickí lídri, vrátane pani prezidentky, predsedu vlády a ministra zdravotníctva. Za krok správnym smerom považujem tiež skutočnosť, že duševné zdravie sa stalo jednou z priorít v rámci plánu obnovy. Je to základ, na ktorom môžeme stavať a budovať systematickú prevenciu, starostlivosť a liečbu duševných ochorení. Boli by prínosom nielen pre pacientov, ich rodiny a priateľov, ale aj pre štát. Pretože ľudia, ktorí vyhľadajú odbornú pomoc môžu zostať zamestnaní a podávať lepšie pracovné výkony.

Aké trendy budú podľa vás formovať zdravotníctvo, či už na celosvetovej alebo lokálnej úrovni v post-covidovej ére?

Za dve najvýznamnejšie výzvy v oblasti zdravotníctva považujem tak boj s epidémiami, ako aj rovnosť v prístupe k zdravotnej starostlivosti. V dôsledku pandémie COVID-19 sa musíme pripraviť na potenciálne budúce hrozby, ktorým môžu byť zdravotnícke systémy vystavené. Či už sa to týka odolnosti voči antibiotikám, tuberkulózy alebo HIV. V tomto ohľade sa môžeme poučiť zo skúseností z pandémie koronavírusu a budovať systémy, v ktorých inovácie a komplexné riešenia pomôžu predchádzať ochoreniam a možným globálnym epidémiám. Pokiaľ ide o druhú výzvu, sme v spoločnosti Janssen presvedčení, že každý človek má právo na zdravý život. Snažíme sa preto posilniť rovnosť v oblasti zdravia aj tým, že zlepšujeme dostupnosť inovatívnej liečby, aby mali pacienti na celom svete prístup k moderným liekom.

Ktoré skúsenosti z pandémie sú podľa vás kľúčové pre budúcnosť zdravotníckych systémov či už na globálnej, alebo lokálnej úrovni? 

Pandémia otriasla zdravotníckymi systémami na všetkých úrovniach. Myslím si však, že je potrebné vnímať ju nie ako ojedinelú udalosť, ale dôležitý podnet na to, aby sme do budúcna včas posilnili zdravotnícke systémy. Dôsledkom pandémie bol tiež nárast dezinformácií, ktoré ešte viac prehĺbili nedôveru voči farmaceutickým firmám. V spoločnosti Janssen sa preto chceme aktívne podieľať na tom, aby sa mienka a vzťah verejnosti k farmaceutickým firmám zlepšili. Pretože odolnosť spoločnosti voči dezinformáciám dokáže posilniť aj zdravotnícke systémy. Pandémia ukázala, že spolupráca rôznych aktérov je možná a dokáže prinášať riešenia. Práve túto skúsenosť považujem za absolútne kľúčovú. Preto chceme na lokálnej úrovni zintenzívniť naše úsilie a podporovať otvorený dialóg so všetkými partnermi. Mojím zámerom je naplniť našu víziu, teda zmeniť životy jednotlivcov a zásadne transformovať spôsob liečby a prevencie chorôb. Pevne verím, že ak budeme naozaj všetci spolupracovať, tak sa aj vďaka skúsenostiam z pandémie staneme silnejšími a pripravenejšími na budúce výzvy.

Radi by sme sa spýtali aj osobnejšiu otázku. Do spoločnosti Janssen ste nastúpili v roku 2000 ako stážistka a po skončení štúdia na plný úväzok. V spoločnosti teda pracujete skoro dve desaťročia. Považujete svoju prácu za zmysluplnú?

 Keď som sa hlásila na miesto stážistky, inšpirovala ma vízia a kultúra spoločnosti Janssen. To boli najsilnejšie dôvody pri výbere tejto spoločnosti. Vždy som totiž chcela, aby moja práca mala zmysel a mohla som prostredníctvom nej pomáhať meniť životy ľudí k lepšiemu. V spoločnosti Janssen vždy môžem byť sama sebou a zároveň mám  možnosť podporovať, pomáhať a motivovať ostatných, aby sa rozvíjali a rástli. Osobnostný a profesijný rozvoj, ako aj vzájomný rešpekt a podpora, sú totiž súčasťou kultúry nášho pracovného prostredia. Som preto veľmi rada, že som sa pred rokmi rozhodla na spomínanú stáž prihlásiť a ešte šťastnejšia, že som v spoločnosti zostala. Vďaka svojej práci môžem prispievať k zmene, ktorá má zmysel.

Čo vás vo vašej práci najviac napĺňa?

Vďaka mojej práci sa môžem podieľať na napĺňaní našej vízie, ktorou je budovať budúcnosť, kde budú choroby minulosťou. Je to náročný a komplexný cieľ, zjednodušene povedané to však znamená, že sa snažíme meniť životy ľudí, ako aj spôsob liečby a prevencie chorôb. Osobne ma najviac oslovuje, že takáto zmena prináša novú nádej nielen pre zdravotníckych pracovníkov, ale najmä pre pacientov. Je založená na vedeckých poznatkoch a je výsledkom rozsiahleho výskumu. Svojimi aktivitami sa tiež snažíme zlepšiť prístup pacientov k inovatívnej liečbe a som rada, že mojou prácou môžem prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa.

V otázke žien vo vedúcich pozíciách sa Slovensko v rámci Európy neumiestňuje najlepšie. Ako to vnímate aj v kontexte svojej pozície novej riaditeľky Janssen Slovensko?

Rovnosť príležitostí a rozmanitosť sú prirodzenou súčasťou pracovného prostredia v spoločnosti Janssen, a to tak na globálnej, ako aj lokálnej úrovni. I na základe osobnej skúsenosti môžem povedať, že spoločnosť Janssen je tým správnym miestom pre ženy, ktoré majú sny, pretože rovnosť príležitostí tu nezostáva len na papieri. Ženy zastávajú v spoločnosti Janssen celkovo 46% manažérskych pozícií. Som rada, že môžem byť súčasťou tímu a spoločnosti, ktorá podporuje inklúziu a rovnosť. Myslím si však, že na to, aby sme v tomto kontexte dosiahli naozajstnú zmenu, je veľmi potrebné už od malička podporovať deti a dievčatá v tom, že sa v budúcnosti môžu stať tým, čím chcú – úspešnými vedkyňami, analytičkami, podnikateľkami či političkami. Na druhej strane je tiež rovnako podstatné vytvárať systémové podmienky, ktoré podporujú jednak rovnosť príležitostí pre všetkých a zároveň umožňujú skĺbiť prácu a rodinný život tak ženám ako aj mužom. Nielen z vlastnej skúsenosti viem, že ženy to vo vedúcich pozíciách nemajú vždy jednoduché, no ak vás baví to, čo robíte a ste v tom dobrá, potom dokážete prekonať akékoľvek prekážky. Dúfam, že bude čoraz bežnejšie, aby ženy zastávali vedúce pozície a tiež, že spoločným úsilím pre to vytvoríme správne podmienky.

Napokon by nás zaujímalo, čo ste sa naučili počas tohto náročného obdobia, ako ste spolu s kolegami zvládli novú realitu? 

Bolo to naozaj náročné obdobie pre všetkých, aj pre mňa osobne. Dynamika na pracovisku sa úplne zmenila. Museli sme sa ako tím, ale aj ako jednotlivci prispôsobiť novému normálu. Myslím si tiež, že počas pandémie sme si dokázali lepšie uvedomiť a oceniť výhody osobných stretnutí na jednej strane a home officu na tej druhej. Čaro osobných stretnutí spočíva aj v tom, že sa počas nich ľahšie rodia nové nápady. Naopak, práca z domu nám umožňuje lepšie sa sústrediť na seba a úlohy, ktoré práve vykonávame. Pre mnohých z nás znamenal home office tiež menej cestovania, čo prospelo aj planéte. Pevne verím, že v post-covidovom čase nájdeme rovnováhu medzi prácou online a offline a tiež klimaticky prijateľné riešenia, aby sme mohli využívať výhody oboch svetov.

O farmaceutickej spoločnosti Janssen
V spoločnosti Janssen vytvárame budúcnosť, v ktorej sú choroby históriou. Patríme do skupiny farmaceutických spoločností Johnson & Johnson a neúnavne pracujeme na tom, aby sa táto budúcnosť stala realitou pre pacientov na celom svete. S ochoreniami bojujeme využívaním vedeckých poznatkov, inováciami, ktoré zlepšujú prístup k liečbe a beznádej liečime srdcom. Zameriavame sa na vývoj prelomových liečebných metód v terapeutických oblastiach: onkológia, imunológia, neuropsychiatria, infekčné ochorenia a vakcíny, pľúcna artériová hypertenzia a kardiovaskulárne a metabolické ochorenia.
Viac informácií nájdete na www.janssen.com/slovakia/. Sledujte nás na www.linkedin.com/company/janssen-slovakia/. Janssen Slovensko je jednou z farmaceutických spoločností Janssen patriacich pod spoločnosť Johnson & Johnson.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko, Zdravie

Teraz najčítanejšie