Denník N

Štatút Súťaže pre stredoškolákov – Ľudia mimo šablóny

Štatút súťaže (ďalej len „súťaž“)

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

 1. Vyhlasovateľ a organizátorom súťaže „Ľudia mimo šablóny“ je N Press, s. r. o, Jarošova 1,83103 Bratislava, IČO: 46887491 , zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 85392/B (ďalej len „N Press“ a/alebo „Vyhlasovateľ“)
 2. Tento štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže. Štatút súťaže v plnom znení bude k dispozícii na internetovej stránke dennikn.sk
 3. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

Účel súťaže

Účelom súťaže je reklama a podpora znalosti značky Denník N a edukácia.

Trvanie súťaže

Termín súťaže je stanovený na obdobie od 09. 02. 2022 08:00 do 28. 02. 2022 24:00.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Zúčastniť sa súťaže môžu študenti stredných škôl, ktorí pošlú svoj obsahový príspevok na zadanú tému na dennikn.sk v termíne konania súťaže.

Pravidlá súťaže

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len študenti stredných škôl.
 2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí s použitím súťažného príspevku podľa tohto štatútu.
 3. Príspevok do súťaže môže mať formu niektorej z týchto kategórií: text: písané slovo (esej, úvaha, príbeh, báseň, list… max. 2 strany), video (max. 3 minúty), Art: fotografia, obrázok, maľba, séria uvedeného, komiks (v sérii max. 10 kusov).
 4. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže maximálne dvomi príspevkami.

Výber víťazných príspevkov

Príspevky bude posudzovať porota zložená z novinárov a novinárok Denníka N. Rozhodovať bude nápaditosť, kreativita, ale aj výpovedná sila príspevku. Denník N si vyhradzuje právo neudeliť všetky ceny, pokiaľ by nebolo dosť kvalitných príspevkov, alebo, naopak, udeliť viac cien.

Použitie súťažných príspevkov

Príspevky bude Denník N používať na sociálnych sieťach a v redakčných výstupoch. Zapojením sa do súťaže spôsobom, ktorý je opísaný vyššie, dáva súťažiaci súhlas na takéto použitie príspevkov bez nároku na honorár.

Autori zodpovedajú za to, že príspevky neporušujú práva iných osôb – teda že v nich napríklad nie sú použité pesničky alebo obrázky, na ktoré má práva niekto iný, alebo že na nich nie je vyobrazený niekto, kto na to nedal súhlas.

Výhra v súťaži

Najlepšie príspevky budú ocenené odmenami v každej kategórii:

 • 1. miesto: 300 eur
 • 2. miesto: 200 eur
 • 3. miesto: 100 eur
 • 4. a 5. miesto: 50 eur

Oznámenie o výhre

 1. Mená výhercov zverejní vyhlasovateľ oznámením na dennikn.sk do 27. 03. 2022
 2. Taktiež sa výherca bude kontaktovať e-mailom.
 3. Vyhlasovateľ je povinný oznámiť výhercovi výhru do 10 dní po vyhlásení výsledkov súťaže.

Dôležité podmienky súťaže

 1. Vyhlasovateľ súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých účastníkov súťaže, ako aj právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov súťaže.
 2. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.
 3. Na účel námietok alebo otázok v súvislosti so súťažou je potrebné použiť kontakt: sutaz@dennikn.sk
 4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené.
 5. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych.

Ochrana osobných údajov

 1. Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným zapojením sa do súťaže udeľuje Organizátorovi súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov.
 2. Svojou účasťou v súťaži účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia.
 3. Informačná povinnosti podľa čl. 13 Nariadenia je splnená prostredníctvom podmienok ochrany osobných údajov zverejnená na webovom sídle Vyhlasovateľa (www.dennikn.sk).
 4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 5. Účastník súťaže má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže uvedenými v tomto štatúte. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto štatútom.
 2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.
 3. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu.

🗳 Predplatitelia Denníka N, pomôžte prvovoličom zorientovať sa v politike. Do 30. septembra môžu mať prístup k Denníku N zadarmo – stačí s nimi zdieľať stránku Prvevolby.sk.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Mladí

Rodina a vzťahy, Slovensko

Teraz najčítanejšie