Denník N

Kade tečú eurofondy? 47 miliónov cez švajčiarsky program, o ktorom ste sotva počuli

Informatik urobil web, kde zozbieral údaje o všetkých 24 operačných programoch. Šampiónmi v čerpaní európskych peňazí sú diaľničiari.

Vymenovať všetky operačné programy, cez ktoré sa na Slovensku rozdeľujú eurofondy, by dalo väčšiu námahu než vymenovať všetky štáty USA.

Zrejme len málokto počul o napríklad programe Švajčiarsky finančný mechanizmus. Až po chvíľke vyhľadávania zistíte, že má pomáhať k „zníženiu rozdielov medzi Slovenskom a vyspelejšími krajinami rozšírenej Európskej únie“.

A nejde zrovna o marginálny program – Švajčiari cezeň na Slovensko poslali už 47 miliónov eur.

Práve o zmapovanie všetkých ciest eurofondov sa pokúša nový portál Skmonitor. Zostavil ho informatik z Nových Zámkov Oto Pšenák.

„Momentálne k nám tečú eurofondy cez 24 rôznych programov. Pokiaľ o nich chcete zistiť nejaké informácie, musíte ich hľadať na rôznych serveroch a otvárať desiatky tabuliek v Exceli,“ hovorí.

To podľa neho komplikuje ich kontrolu. „Štát doteraz nedokázal vytvoriť jeden portál, kde by ste mali všetky operačné programy pohromade, tak to musia robiť dobrovoľníci,“ dodáva.

(na konci článku je vyjadrenie Úradu vlády)

Tajuplná spolupráca s Rumunskom

Celkovo Slovensko v súčasnom 7-ročnom období vyčerpalo podľa Pšenákovej databázy 15 miliárd eur – 73 percent z toho, na čo má nárok. „To je takmer 3000 eur na každého obyvateľa vrátane nemluvniat,“ hovorí autor.

Čas využiť zvyšok peňazí však už takmer vypršal – možnosť čerpania za aktuálne programové obdobie sa končí posledný deň tohto roka.

Zatiaľ neohrozeným šampiónom je Národná diaľničná spoločnosť, ktorej už pritieklo 1,5 miliardy eur z Operačného programu Doprava.

„Najväčším projektom Národnej diaľničnej spoločnosti bola výstavba úseku Sverepec – Vrtižer pri Považskej Bystrici, na ktorý doteraz vyčerpala 249 miliónov,“ uvádza portál.

skmonitor.sk index.php detail 1 table_name ico 35919001 – kópia

Databáza však ponúka i prehľad menej známych programov. Napríklad o spomínanom programe Švajčiarsky finančný mechanizmus sa možno dočítať, že sa pri ňom darilo dvojtisícovej obci Gemerská Poloma – získala cezeň viac než päťmiliónovú dotáciu na novú kanalizáciu.

Ešte tajuplnejším je však program „Cezhraničnej spolupráce Maďarska, Slovenska, Ukrajiny a Rumunska“.

„O ňom sa mi podarilo nájsť len toľko, že je naň vyčlenených 68 miliónov. Nenašiel som však už žiadnu informáciu, na čo boli tieto peniaze použité,“ dodáva Oto Pšenák.

Súťaž medzi mestami

Databáza Skmonitor umožňuje záujemcovi preklikať sa k zoznamu projektov až na úroveň obcí. Vďaka tomu je možné porovnať, ako si jednotlivé radnice v tejto disciplíne počínajú.

Napríklad taký Púchov v aktuálnom období vyčerpal 14 miliónov eur, porovnateľne veľká Rožňava viac než 27 miliónov.

Databáza však neumožňuje roztriediť informácie napríklad aj podľa firiem, ktoré dodávali svoje produkty či služby za eurofondy – ak neboli priamymi prijímateľmi. A neponúka ani detaily o tom, čo všetko sa za eurofondy nakupovalo.

Napríklad najväčší projekt ministerstva vnútra, na ktorý šlo 43 miliónov, je označený len pod neurčitým názvom „Elektronické služby MV SR“.

„To, čo som zatiaľ zverejnil, je len základný prehľad, na čo všetko idú peniaze z EÚ. Priebežne by som však rád databázu dopĺňal a prepojil ju s dokumentmi z Centrálneho registra zmlúv,“ uvádza autor.

Oprava: Na základe reakcie Úradu vlády spresňujeme, že program Švajčiarsky finančný mechanizmus nepatrí medzi klasické Operačné programy. Slovensko ale z neho môže čerpať vďaka svojmu členstvu v EÚ, preto patrí do skupiny takzvaných eurofondov. Za nepresnosť sa ospravedlňujeme. 

Komu pritieklo najviac peňazí podľa Skmonitor?

1.) Národná diaľničná spoločnosť: 1 476 mil.
2.) Železnice Slovenskej republiky: 1 179 mil.
3.) Ústredie prace, sociálnych vecí a rodiny: 963 mil.
4.) Slovenská správa ciest: 732 mil.
5.) Železničná spoločnosť Slovensko: 485 mil.
6.) Ministerstvo vnútra: 447 mil.
7.) Ministerstvo financií: 281 mil.
8.) Dopravný podnik Bratislava: 219 mil.
9 .) Centrum vedecko-technických informácií: 162 mil.
10.) Mesto Košice: 152 mil.

Pozn. Údaje sú za končiace programové obdobie 2007 – 2013

Reakcia Úradu vlády

s veľkým záujmom sme si prečítali Váš  článok s názvom:  „Kade tečú eurofondy? 47 miliónov cez švajčiarsky program, o ktorom ste sotva počuli“ zo dňa 30.10.2015 v Denníku N.  Žiaľ,   iba ním dokazujete svoju neinformovanosť, nehovoriac o tom, že ste si, podobne ako iní redaktori  Denníka N – opäť raz – nedali námahu osloviť aj „druhú“ stranu.  V tejto súvislosti si neodpustíme poznámku, že sa tak deje v čase, keď sa neustále sťažujete na to, že Vám neposkytujeme informácie. Pravdou však je, že úrad vlády Vám ich poskytuje, ale Vy ich žiadate iba v prípadoch, keď sa Vám to hodí.

Ale teraz k veci:  Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce (Švajčiarsky finančný mechanizmus) nie je Operačným programom financovaným zo Štrukturálnych fondov EÚ. Je to program bilaterálnej spolupráce medzi Švajčiarskou konfederáciou (ktorá nie je členským štátom EÚ) a Slovenskou republikou, ktorého riadenie na Slovensku zabezpečuje Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod v súlade s Rámcovou dohodu podpísanou ešte v decembri 2007. Prideľovanie prostriedkov tohto mechanizmu na 23 projektov vrátane Štipendijného fondu a Blokového grantu pre mimovládne organizácie a podporu partnerstiev bolo ukončené v prvej polovici 2012. Samotné prideľovanie prostriedkov na 40 malých a spoločných projektov z Blokového grantu bolo ukončené v roku 2013.  

Vďaka týmto projektom sa napríklad skvalitnilo a rozšírilo poskytovanie sociálnych služieb ako aj služieb cestovného ruchu najmä na východnom Slovensku, podporili sa projekty slúžiace ochrane prírody vrátane budovania kanalizácie v 8 obciach Slovenska, rozvoj vzdelávania mladých ľudí, fungovanie inštitúcií štátnej správy napr. v oblasti justície či boja proti organizovanému zločinu či zasahovaniu v prípade prírodných katastrof. Celkový rozpočet projektov podporených z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce predstavuje viac ako 60 miliónov eur. Výška nenávratného finančného príspevku poskytnutého Úradom vlády SR na ich financovanie predstavuje cca 59 mil. eur, pričom časť z týchto prostriedkov, spravidla 85% rozpočtu projektu, je krytá prostriedkami Švajčiarskej konfederácie. Až 42% príspevku smeruje na východné Slovensko. Plynutie doby finančnej jednotlivých projektov bude trvať do maximálne do 13. júna 2017, pričom individuálne termíny sú uvedené v príslušných zmluvách.

Správcom (Národným kontaktným bodom) Švajčiarskeho finančného mechanizmu, o ktorom – ako píšete „málokto počul,“  je teda Úrad vlády SR. Už niekoľko rokov o ňom pravidelne informujeme médiá rôznymi tlačovými správami či oznamami, priamymi výstupmi z podujatí či monitoringov projektov zo strany  predstaviteľov Švajčiarskej konfederácie, veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v SR J.E. Alexandra Wittwera nevynímajúc (samozrejme, redaktori Vášho denníka nemajú záujem o týchto aktivitách informovať). Tieto slová podporíme linkami, ktoré to dosvedčujú a ktoré Vám zasielame.

Vašej neinformovanosti (či už zámernej alebo nie…) ste nasadili korunku zverejnením vyhlásenia p. Ota Pšenáka z Nových Zámkov, ktorý zostavil nový portál Skmonitor: „Momentálne k nám tečú eurofondy cez 24 rôznych programov. Pokiaľ o nich chcete zistiť nejaké informácie, musíte ich hľadať na rôznych serveroch a otvárať desiatky tabuliek v Exceli,“ hovorí. To podľa neho komplikuje ich kontrolu. „Štát doteraz nedokázal vytvoriť jeden portál, kde by ste mali všetky operačné programy pohromade, tak to musia robiť dobrovoľníci,“ dodáva.

Každý, kto sa čo i len trochu orientuje v otázkach eurofondov, operačných programov a projektov, vie, že existuje portál ITMS, ktorý  je centrálnym informačným systémom slúžiacim na evidenciu a následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite pre programové obdobia 2004 – 2006 a 2007 –  2013 (ITMS II) a pre programové obdobie 2014 – 2020 (ITMS2014+). Systém ITMS II je spoločný pre operačné programy SFC programového obdobia 2004-2006 aj NSRR (Národný strategický referenčný rámec) programového obdobia 2007-2013. ITMS II tiež zahŕňa program cezhraničnej spolupráce SK-CZ a Operačný program rybné hospodárstvo. Systém ITMS2014+ zahŕňa operačné programy definované v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020.  Aj laická verejnosť má do portálu prístup a dokáže z neho čerpať informácie o programoch a  podpore v rámci európskych a štrukturálnych investičných fondov.

Okrem portálu ITMS je tu portál nsrr.sk, teda portál Národného strategického referenčného rámca. Ak by ste si dali tú námahu a klikli naň, zistíte, že názov operačné programy (alebo eurofondy) používa len 11 programov v tomto programovom období  – a možno by ste sa aj zamysleli, aké vlastne sú tie iné finančné mechanizmy do Vami, resp. p. Pšenákom uvedeného počtu 24. Taktiež by ste tu našli záložku Čerpanie a zoznamy, kde sa síce nachádzajú excelovské tabuľky,  ale tie sú bežnému užívateľovi, podľa nášho názoru,  dosť dobre zrozumiteľné a v ktorých je možné nájsť informácie od alokácie cez čerpanie až po percentuálne prepočty.

Dovolíme si dať do pozornosti nedávny článok v Hospodárskych novinách, ktorých redaktor evidentne je o tomto systéme informovaný: „Z eurofondov už nemusí bolieť hlava;“ 14.10.2015; Hospodárske noviny; mut. , ENERGIE PRE FIRMY , s. 20; redakcia): Nový systém ITMS2014+ má naviesť potenciálneho uchádzača o európske fondy na správnu cestu.“

Je nám ľúto, že v novinách Vášho formátu a Vašich vyhláseniach o objektívnosti sa objavujú články, ktoré zavádzajú verejnosť buď nepravdivými, alebo pravdu skresľujúcimi informáciami. Je tiež poľutovaniahodné, že ste si nedali námahu, aby ste čo i len zistili o tom, čo píšete, pravdu.

Veľmi sa budeme tešiť, ak sa o tieto témy (programy) budete skutočne zaujímať a prídete na niektoré z rôznych podujatí týkajúce sa spomínaných programov, o ktorých môžeme verejnosť spoločne informovať.

Úrad vlády SR

Teraz najčítanejšie