Denník N

26. máj – Gruzínsko si pripomína Deň nezávislosti

 Autor je veľvyslanec Gruzínska v Slovenskej republike

 

Tento rok, dňa 26. mája, si Gruzínsko pripomína 104. výročie prvej Gruzínskej demokratickej republiky a 31. výročie obnovenia nezávislosti Gruzínska. Po znovunadobudnutí nezávislosti v roku 1991 sa Gruzínsko stalo spoľahlivým demokratickým partnerom v rámci medzinárodného spoločenstva.

Gruzínsko je súčasťou európskej rodiny. Európska a euroatlantická integrácia sú hlavné zahraničnopolitické priority Gruzínska.

Žiadosť Gruzínska o členstvo v EÚ je logickým krokom odrážajúcim dlhoročnú voľbu gruzínskeho národa. 2. mája predložila gruzínska strana Európskej komisii prvú vyplnenú časť dotazníka EÚ a druhú vyplnenú časť dotazníka odovzdala Európskej komisii 10. mája 2022.

Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina už dlhodobo obhajujú svoju európsku voľbu na úkor existenčných rizík. Je dôležité, aby rozhodnutia o ďalších krokoch európskej integrácie týchto troch krajín boli založené na zásluhách a na plnom uvedomení si geopolitického kontextu.

Politický pokrok by sa mal využiť aj z pohľadu EÚ.

Jedna z najsilnejších transformačných právomocí EÚ bola vždy jej politika rozširovania so silným potenciálom ďalšej podpory a rozvíjania demokratických hodnôt a noriem. Hoci je známe, že proces európskej integrácie má v týchto troch krajinách svoje vzostupy a pády, ich pokrok je stále dosť pôsobivý. Podľa výsledkov nedávneho Indexu Východného partnerstva za roky 2020 – 2021 trojica krajín už dosiahla značnú normatívnu a sektorovú aproximáciu s EÚ, najmä implementáciou príslušných Asociačných dohôd, a preukázala dobré výsledky pri dodržiavaní kodanských kritérií.

V tejto súvislosti stojí za zmienku nový investičný a hospodársky plán EÚ, ktorý poskytuje dobrú príležitosť na ďalšie prehĺbenie spolupráce EÚ s krajinami Východného partnerstva v oblasti spoločných záujmov. V prípade Gruzínska sa týka predovšetkým dopravnej a energetickej prepojenosti cez Čierne more.

V súčasnosti sa pripravuje niekoľko významných vlajkových projektov, ako napríklad výstavba káblového vedenia vysokého napätia a optického káblového vedenia, ktoré sa majú položiť na Čiernom mori, ako aj modernizácia trajektovej dopravy cez Čierne more s cieľom zlepšiť fyzickú prepojenosť. Ďalší rozvoj prepojení, najmä v oblasti dopravy, má pre Gruzínsko a región strategický význam. Gruzínsko ako spoľahlivý tranzitný partner a kľúčový aktér dopravnej osi sa zaviazalo aktívne sa podieľať na hlavných strategických projektoch a iniciatívach.

Keďže sa pripravujeme na členstvo v EÚ, pokračujeme v úspešnej implementácii Asociačnej dohody/Prehĺbenej a komplexnej dohody o zóne voľného obchodu (AA/DCFTA), z ktorých približne 45 % obsahu už bolo splnených. Implementáciou AA/DCFTA realizujeme zásadné reformy vo všetkých odvetviach s cieľom priblížiť krajinu k EÚ a zabezpečiť ďalšie politické pridruženie a hospodársku integráciu do EÚ.

Máme zároveň v úmysle plne využiť príležitosti, ktoré DCFTA poskytuje, aby sme prostredníctvom tohto mechanizmu dosiahli maximálnu možnú integráciu do jednotného trhu EÚ.

Liberalizácia vízového režimu so štátmi EÚ/Schengenského priestoru bola ďalším dôležitým krokom, ktorý priblížil Gruzínsko k Európskej únii. Otvorením hraníc členských štátov EÚ naši európski partneri uznali pokrok, ktorý Gruzínsko dosiahlo, a preukázali želanie a pripravenosť posilniť medziľudské kontakty.

Naozaj si vážime podporu, ktorú Slovenská republika poskytuje Gruzínsku počas celého procesu európskej integrácie Gruzínska.

Gruzínsko je najvyspelejšou krajinou uchádzajúcou sa o členstvo v NATO a je dobre známe, že všetky praktické nástroje, ktoré máme k dispozícii, pomáhajú urýchliť nadobudnutie plného členstva v NATO. Na samite v Bukurešti v roku 2008 spojenci v NATO odsúhlasili, že Gruzínsko sa stane členom Aliancie. Toto rozhodnutie bolo opätovne potvrdené na nasledujúcich samitoch NATO. Gruzínsko si dôsledne plní svoje domáce úlohy na ceste k euroatlantickej integrácii.

Gruzínsko sa v priebehu rokov aktívne zúčastňovalo na bezpečnostných operáciách vedených NATO v Afganistane – medzinárodnej jednotky pod označením ISAF a operácie Resolute Support (Rozhodná podpora). V záverečnej fáze operácie sme podporili stiahnutie NATO a partnerských síl z Afganistanu, poskytnúc takto hostiteľskej krajine podporu a plné možnosti tranzitu cez naše územie.

Dnes, v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári tohto roka, čelí celý svet ďalšej výzve. Dôrazne odsudzujeme vopred naplánovanú a nevyprovokovanú rozsiahlu vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine, ktorá je jasným a očividným porušením základných zásad a princípov medzinárodného práva, ako aj Charty OSN.

Pevne stojíme pri Ukrajine. Na všetkých relevantných medzinárodných platformách – OSN, OBSE, Rada Európy – podporujeme a spolufinancujeme rôzne rezolúcie a rozhodnutia.

Od začiatku vojny poskytuje Gruzínsko Ukrajine značnú humanitárnu pomoc a rozširuje aj domácu podporu ukrajinským občanom prichádzajúcim do Gruzínska. Vyčlenili sme milión gruzínskych lari z vládneho rezervného fondu na pomoc ukrajinskému národu. Doteraz bolo na Ukrajinu prepravených až 500 ton humanitárneho nákladu.

K aprílu 2022 prijalo Gruzínsko už viac ako 21-tisíc Ukrajincov a poskytuje maximálnu podporu vysídleným osobám. Poskytujeme ubytovanie, základné potreby, oblečenie, stravu, vhodnú zdravotnícku pomoc, služby škôl a materských škôl (do gruzínskych škôl sa zapísalo 590 ukrajinských detí). Na medzinárodnej darcovskej konferencii pre Ukrajinu, ktorá sa konala na vysokej úrovni 5. mája 2022 vo Varšave, predseda vlády Gruzínska pán Irakli Garibašvili uviedol, že Gruzínsko bude naďalej podporovať Ukrajinu ďalšími 7 miliónmi amerických dolárov do konca roka 2022.

Vzhľadom na vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine je zrejmé, že Rusko presadzuje jednotnú politiku voči Gruzínsku a Ukrajine.

Naša krajina bola prvá, ktorá zažila rozsiahlu ruskú vojenskú agresiu v roku 2008 a pokus Ruska násilne zmeniť hranice suverénneho štátu. Po rozsiahlej vojenskej agresii voči Gruzínsku v roku 2008 Ruská federácia vytrvalo presadzuje svoju politiku nezákonnej anexie gruzínskych území Abcházska a Cchinvali/Južného Osetska. 20 percent gruzínskeho územia zostáva naďalej okupovaných Ruskou federáciou.

Napriek existujúcim výzvam sa Gruzínsku darí uspieť na svojej ceste demokratickej transformácie a hospodárskeho rozvoja.

Hospodárska politika vlády je zameraná na slobodný, spravodlivý, inkluzívny a udržateľný rozvoj. Už sme dosiahli a pokračujeme v implementácii legislatívnych a inštitucionálnych reforiem s cieľom zabezpečiť a zaručiť efektívne verejné služby, otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž na trhu, náležitú ochranu majetku a duševných práv a slobodný prístup k nezávislému súdnictvu.

Reformami sa podarilo vytvoriť obchodné prostredie, ktoré je liberálne, stabilné, bezpečné a oslobodené od korupcie a ktoré spolu so strategickou zemepisnou polohou vytvorili z Gruzínska atraktívnu krajinu pre investorov. Očakávame však, že integrácia so svetovými voľnými trhmi – režimy voľného obchodu s EÚ, Európskym združením voľného obchodu (EFTA), Spoločenstvom nezávislých štátov (CIS), Veľkou Britániou, Čínou a Tureckom výrazne zvýšia atraktívnosť krajiny ako cennej investičnej destinácie.

Ako veľvyslanec Gruzínska v Slovenskej republike by som rád vyjadril poďakovanie za to, že Slovensko dôrazne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc, ako aj európsku a euroatlantickú integráciu Gruzínska.

Gruzínsko má so Slovenskom vynikajúce vzťahy na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni.

Chcel by som poukázať na dôležitosť podpory užších kontaktov medzi podnikateľskými komunitami Gruzínska a Slovenska, ktoré zintenzívnia hospodársku spoluprácu, zvýšia slovenské investície v Gruzínsku a uľahčia rast vývozu Gruzínska na slovenský trh. V tejto súvislosti sa v októbri 2021 v Tbilisi uskutočnilo podnikateľské fórum.

Fórum, ktoré sa konalo v rámci oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pána Ivana Korčoka v Gruzínsku, bolo veľmi produktívne a dúfame, že výmena obchodných misií sa stane bežnou súčasťou nášho ekonomického programu.

Je dôležité spomenúť bilaterálne politické konzultácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí Gruzínska a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili 27. apríla 2022 v Bratislave. Obe strany preskúmali súčasný stav a vyhliadky sektorovej spolupráce v oblasti obchodu, ekonomiky, cestovného ruchu a obrany.

Cestovný ruch je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví gruzínskeho hospodárstva s významným potenciálom na ďalší rast. Podiel cestovného ruchu na ekonomike Gruzínska je veľmi dôležitý. V roku 2019 navštívilo Gruzínsko 9,4 milióna medzinárodných cestujúcich. Od 1. novembra 2021 sa realizujú lety z medzinárodných letísk v Gruzínsku do 75 zahraničných destinácií v 27 krajinách. Vítame zvýšený počet slovenských návštevníkov v Gruzínsku a veríme, že obe krajiny majú potenciál posilniť cestovný ruch a medziľudské kontakty.

V Deň nezávislosti Gruzínska sa cítim obzvlášť poctený konštatovať, že hlavnými úlohami nášho veľvyslanectva sú podpora a prehlbovanie bilaterálnych vzťahov medzi Gruzínskom a Slovenskou republikou v rôznych oblastiach, ako aj posilňovanie kontaktov medzi oboma národmi.

Rád by som využil túto príležitosť a zablahoželal ku Dňu nezávislosti Gruzínska našim krajanom žijúcim na Slovensku a zaželal im a ich rodinám veľa zdravia, mieru a prosperity.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Komentáre, Svet

Teraz najčítanejšie