Denník N

Česko-slovenské slovo týždňa: tým/tím v. tím/tým

A je tu posledný diel nášho jazykového seriálu. Keď sme na začiatku roka uvádzali náš česko-slovenský projekt, ako prvú dvojicu sme vybrali slová, ktoré majú v oboch jazykoch rovnakú podobu, výslovnosť aj význam. Ukončiť sme sa rozhodli podobne, ale vybrali sme dve dvojice slov: slová tým a tím existujú a majú rovnaký význam v oboch jazykoch, akurát sa píšu „naopak“. 

Pár slov o slovech tím a tým

Tak už jdeme do finále – a poslední slůvka zní… A za tím vším stojí tým skvělých lidí, vidím v korpusu příkladovou větu a v hlavě si bilancuju uplynulý rok, strávený mimo jiné s Česko(-)slovenským slovem týdne. K bilanci patří statistika, se svými nudnými údaji. Nuže, za celý rok se nám tu vystřídalo 30 lidí, z toho 18 žen a 12 mužů, 20 slovenské národnosti, 10 české. Povětšinou přispěli/y jedním dvěma díly, avšak rekordman (Gabriel Pleska) jich má na kontě 15(!). K tomu připočtěte programátora (sám si střihnul tři sloupky), grafika, korektory – věru pěkný pytel blech, který nebylo vždy snadné uhlídat… Práce náročná (kdoví, třeba by to AI udělala snáze a lépe), ale věřím, že smysluplná, stvrzující mou výchozí tezi, že Češi a Slováci zůstávají i po rozdělení naší někdejší společné vlasti nadále jedním týmem.

Kolik bylo vás čtenářů, bůhsuď. Snad se vás pár našlo a bohdá jste se při četbě našich sloupků nenudili a i ty exkurzy do slovníků (starších i novějších, výkladových i překladových) a korpusů – zdroje, bez nějž se dnes žádný serózní jazykovědec neobejde – byly zajímavé a obohacující.

Poděkování patří všem zúčastněným: píšícím i čtoucím, Den(n)íku N pak za poskytnutý prostor. Díky všem a snad zas někdy nashledanou. Vďaka všetkým a azda opäť niekedy dovidenia!

Čech o slovech tím a tým

A za tým všetkým stojí tím skvelých ľudí. Boha jeho, to je zmatek (čiže zmätok)! Co Čechovi tím, to Slováku tým a naopak – co prvnímu tým, to druhému tím, přičemž druhý oba tvary, zapisované různě, vysloví stejně, tvrdě. Tak mi to někdy v průběhu letoška líčil Vlado a že prý bychom si na tuhletu vykutálenou dvojičku měli políčit.

Tým, respektive Team, je pro mou generaci zejména spojen s charismatickým projevem Paľa Habery. Písňové texty se nesmazatelně zapsaly do (druhdy dětské) paměti a i po těch dekádách jsem schopen vylovit z ní celé fragmenty: Studená si ako zima na Aljaške. / Opýtať sa, kedy ťa smiem zohriať, / je tak ťažké.“ – „Láska, necestuj tým vlakom. / Budem sám, ani nevieš ako. / V smútku prázdnych rán.“ –„Môžete ho zohnať len pod rukou. / Nádherné ticho hôr. / Výberové ticho so zárukou. / Získa ho, kto príde skôr.“ – Je to vo hviezdach, je to vo hviezdach. / Proste na všetko máš jasnú odpoveď. / Je to vo hviezdach, je to vo hviezdach. / Niečo iné chcem počúvať – / a to hneď!“ – „Lietam v tom tiež, lietam v tom rád.“ – „Držím ti miesto. / Teraz už vieš to, / nemusíš sa báť. / Držím ti miesto. / Nie je to gesto, / ako toľkokrát.“ Inu, co se člověk v mládí naučí…

Michal Škrabal, lexikograf a korpusový lingvista, riaditeľ Ústavu Českého národného korpusu

Niečo o slovách tým a tím

Osudy pravopisu slov, ktoré sme prevzali – alebo sme si, ako hovoria Angličania, vypožičali – z cudzích jazykov, bývajú rozličné. Pri niektorých nemáme žiaden problém, najmä ak sa slovo píše a vyslovuje rovnako vo východiskovom jazyku aj v slovenčine. Napríklad taký set: dokážeme ho bez problémov aj skloňovať (v treťom sete) či vytvoriť z neho odvodeninu (päťsetový zápas). Potom sú tu také, ktoré sa vo východiskovom jazyku píšu ináč, než ich máme vysloviť. Časť z nich veľmi rýchlo podľahne zdomácneniu – napríklad pri slovách ako dabing, míting, dispečing strečing by nám asi ani nenapadlo použiť v slovenskom texte pôvodný pravopis. Ale iná skupina slov sa pravopisnému zdomácneniu „bráni“: bluetooth, boomroaming a bikesharing by sme asi nenapísali ako blútúsbúmrouming ani bajkšéring, hoci niečo z toho sa vo veľkom textovom korpuse nájde. Na hardvér aj softvér sme si už privykli, shareware však odoláva.

A potom je tu skupina slov, pri ktorých zdomácňovanie síce postupne prebieha, ale proces neprebieha celkom hladko. Napríklad tím; v angličtine sa píše ako team a na rozdiel od slovenčiny má trochu širší význam: okrem skupiny ľudí vykonávajúcich spoločnú činnosť v športe a práci môže na počudovanie označovať aj skupinu zvierat ťahajúcich voz alebo poľnohospodárske náradie. V slovenčine máme slovo vo forme team po prvýkrát zachytené (ak máme veriť údajom z excerpčnej kartotéky) v roku 1941 v publikácii Basketbal a volejbal (opäť slová s poslovenčeným pravopisom) a v podobe team [tým] sa uvádza aj v niekoľkých vydaniach Pravidiel slovenského pravopisu z 50. až 70. rokov minulého storočia. V 80. rokoch sa však lexikografi podľa všetkého rozhodli, že už dozrel čas na kodifikačný zásah, a v Príručke slovenského pravopisu pre školu a verejnosť z roku 1984 pri hesle team nájdeme aj variant tím a v Krátkom slovníku slovenského jazyka z roku 1987 je príslušné heslové slovo zapísané ako tím, pôv. pís. team. Nie je celkom jasné, podľa čoho sa autori slovníkov orientovali, keďže v excerpčnej kartotéke sa slovo tím nevyskytuje. Dnes by sme už moli byť „múdrejší“ – pohľadom do korpusu zistíme, že slovo s takýmto pravopisom sa už v uvedenom období v slovenských textoch naozaj občas vyskytovalo (v korpuse nájdeme jednotlivé výskyty už zo začiatku 70. rokov), ale team stále žil paralelne ďalej a dodnes celkom nevymizol (možno k tomu prispel aj názov kapely Team). A navyše sa pravdepodobne pod vplyvom češtiny stále v textoch vyskytuje aj podoba tým.

Slovo tým však v slovenčine existuje tiež – je to jednak podraďovacia spojka a jednak tvar zámena ten alebo to. Ide tu o jav nazývaný homofónia, čiže o situáciu, keď sa dve slová rozlične píšu, ale rovnako vyslovujú. Takýchto dvojíc v slovenčine nie je veľa a sú obľúbené najmä u autorov diktátov: spomeňme napríklad biť/byť, bidlo/bydlo, líra/lýra, mi/my, vír/výr, viť/vyť. Keďže nám tu nepomáha výslovnosť, musíme sa pre voľbu podoby slova rozhodovať podľa kontextu, s čím mávajú dnešní žiaci – a často nielen oni – problém.

Slovák o slovách tým a tím

Keď sme na začiatku roka uvádzali náš česko-slovenský projekt, ako prvú dvojicu sme vybrali slová, ktoré majú v oboch jazykoch rovnakú podobu, výslovnosť aj význam. Ukončiť sme sa rozhodli podobne, ale vybrali sme dve dvojice slov: slová tým a tím existujú a majú rovnaký význam v oboch jazykoch, akurát sa píšu „naopak“. Ako sme už povedali vyššie, v slovenčine ide o homofónne slová, v češtine sa však tieto slová vyslovujú rozdielne (hláska v slove tím sa vyslovuje mäkko) a tým vlastne odpadá pravopisný problém pre žiakov. Ale nejednoznačnosti predsa len nastať môžu, takže zakončime naše ročné paralelné putovanie po českej a slovenskej lexike dvojicou viet, z ktorých každá má síce rozličnú syntax, ale ináč rovnaký význam v češtine aj slovenčine: A tím tým svoju úlohu splnil. A tým tím svůj úkol splnil.

Vladimír Benko, vedecký pracovník Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, pedagóg, cykloturista, náruživý návštevník vedeckých konferencií

Česko-slovenské slovo týždňa/týdne je spoločný projekt Českého národného korpusu a Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied pri príležitosti 30 rokov od rozpadu ČSFR. Viac informácií nájdete na webe https://slovo.juls.savba.sk/.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Československo

Pekné veci

Veda

Teraz najčítanejšie