Denník N

Splnomocnenec pre Rómov nepozná svoju pracovnú náplň

Peter Pollák celé roky ignoroval úlohy, ktoré mal vo svojej funkcii plniť.

Zuzana Kumanová je etnografka
Miroslav Pollák je bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity

Peter Pollák, splnomocnenec vlády pre rómske komunity a opozičný poslanec slovenského parlamentu za OĽaNO, počas celého svojho funkčného obdobia vyhlasuje, že nebude písať žiadne stratégie a správy. Viackrát povedal, že si prišiel na úrad vysúkať rukávy a robiť. Určite tieto vyhlásenia nachádzajú podporu v časti verejnosti, ktorá ho tak vníma ako praktika. Štátna politika by však nemala fungovať živelne.

Je faktom, že časť Rómov, predovšetkým na východnom a južnom Slovensku, vykazuje všetky znaky sociálneho a spoločenského vylúčenia. Spolužitie s takýmito komunitami je komplikované a vyžaduje si premyslené riešenia. Aj snaha pomôcť týmto komunitám zo sociálnej závislosti si vyžaduje premyslené a koncepčné riešenia.

Od predchádzajúcej vlády zostala na stole Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020 prijatá ako vládne uznesenie so 153 konkrétnymi opatreniami. Tento strategický dokument vznikol z iniciatívy Európskej únie, ktorá ešte v roku 2011 vyzvala členské štáty, aby takéto dokumenty vypracovali. Okrem iného sa stali aj východiskami pre prípravu aktuálneho programového obdobia 2014 – 2020. Stratégia Slovenskej republiky bola viackrát vyhodnotená ako jedna z najlepších v Európe.

Ak sa súčasný splnomocnenec s predmetným dokumentom nestotožnil, mal priestor vypracovať iný a požiadať vládu o jeho schválenie a následne požiadať Európsku komisiu o jeho akceptovanie. Nielenže tak neurobil, ale ani každoročne nevyhodnocoval plnenie prijatej stratégie. Je to dosť zvláštna situácia. Úrad so 40 zamestnancami v takej komplikovanej téme, akou začlenenie marginalizovaných rómskych komunít bezpochyby je, za celé funkčné obdobie nepripravil na rokovanie vlády žiadny materiál o svojej činnosti.

V slovenských podmienkach sa Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020 stala „ex ante kondicionalitou“, teda podmienkou plnenia na zabezpečenie výsledkovo orientovaného implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2014 – 2020. Únia bude skôr či neskôr žiadať správy o napĺňaní politík definovaných ex ante kondicionalitou, zvlášť ak na jej uskutočnenie vyčlenila finančné prostriedky v objeme približne 380 miliónov eur, čo so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu tvorí objem až 450 miliónov. Je dôležité, aby táto veľká suma bola použitá správne, transparentne a efektívne, v prospech integrácie marginalizovaných rómskych komunít. Preto sme opakovane upozorňovali na netransparentnosť v nastavení používania týchto prostriedkov (napríklad pri nejasnom kľúči výberu 150 lokalít, kde sa projekty budú implementovať).

Je načase urobiť, a to veľmi starostlivo, odpočet napĺňania Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 a predložiť nové akčné plány v oblastiach: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie, ako aj v oblastiach finančného začlenenia, nediskriminácie a oblasti označovanej ako Iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie. Podľa stále platného uznesenia vlády odpočet plnenia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 do dnešného dňa mešká už viac ako rok!

Úlohou úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity je najmä poradenská a koordinačná činnosť, spočívajúca v navrhovaní systémových riešení (aj tvorbe strategických a koncepčných dokumentov) vo vzťahu k vláde a kontrola ich plnenia. Ignorovaním tejto hlavnej úlohy úradu sa splnomocnenec Peter Pollák počas celého funkčného obdobia priznáva k tomu, že nepozná svoju pracovnú náplň a nepretržite zavádza verejnosť.

Komentáre

Teraz najčítanejšie