Denník N

Čo sa deti o sexe naozaj učia v školách? Otázky a odpovede

Foto N - Matej Dugovič
Foto N – Matej Dugovič

Kto deťom v škole hovorí o sexuálnom správaní a ako často? Kto môže ovplyvniť vyučovanie tejto témy a ako do toho môže zasahovať rodič, ak nesúhlasí s obsahom hodín?

Existuje na školách predmet s názvom sexuálna výchova?

NIE. Téma sexuálneho správania, ktorá sa spomína v poslednej referendovej otázke, nemá samostatný predmet a nemá ani učebnicu. Je teda iba súčasťou školských predmetov: etickej výchovy, biológie, občianske náuky alebo triednických hodín.

Sú vypracované učebné osnovy k sexuálnej výchove?

ÁNO. No nie sú povinné. Téma sexuálneho správania je v osnovách predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Ide o prierezový predmet: to znamená, že témy, ktoré zahŕňa, sú súčasťou etickej výchovy alebo biológie. Ak škola uzná za vhodné, môže z neho urobiť aj samostatný predmet. Výchova k manželstvu a rodičovstvu je v osnovách materských, základných aj stredných škôl. Zaoberá sa aj zdravým životným štýlom (drogová prevencia, sebaúcta, asertivita, rodinné vzťahy, rozvoj kamarátstva a priateľstva). Podľa osnov predmetu je jeho cieľom „pestovať v žiakoch túžbu založiť si v dospelosti rodinu, mať vlastné deti a tieto s láskou vychovávať“.

Dohliada v školách niekto na výučbu sexuálnej výchovy?

ÁNO. Každá škola má koordinátora predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Zodpovedá za to, ako jeho kolegovia vyučujú témy týkajúce sa predmetu, organizuje tematické akcie alebo besedy s lekármi, psychológmi či inými odborníkmi.

Je v učebných osnovách aj eutanázia?

NIE. Táto téma nie je súčasťou povinných predmetov a nie je ani v odporúčaných osnovách predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Ak sa táto téma v škole vyskytne, býva zvyčajne iba súčasťou neplánovanej diskusie o spoločenských témach.

Plánuje ministerstvo školstva rozšíriť vyučovanie sexuálnej výchovy?

NIE. Ministerstvo školstva tému sexuálnej výchovy v osnovách považuje za dostatočne pokrytú.

Sú žiaci povinne skúšaní z učiva o sexuálnom správaní?

NIE. Záleží na konkrétnom učiteľovi a koordinátorovi, v akom rozsahu a či vôbec tému do výučby zaradí. Na povinných predmetoch ako biológia a občianska náuka sa však môžu vyskytnúť témy ako antikoncepcia, prevencia pred sexuálne prenosnými ochoreniami či zdravotné a psychologické riziká striedania sexuálnych partnerov. Takéto témy však v školách obvykle zostávajú len ako diskusie či prednášky.

Foto N - Matej Dugovič
Foto N – Matej Dugovič

Môže Európska únia zasahovať do výučby sexuálnej výchovy?

NIE. Štátny vzdelávací program je výlučne v kompetencii členského štátu a ministerstva školstva. Európska únia môže podporiť projekty týkajúce sa reprodukčného a sexuálneho zdravia, no tam jej možnosti končia.

Má dnes rodič právo vedieť, čo sa jeho dieťa v škole učí?

ÁNO. V prípade, že sa rodič zaujíma, čo sa na hodine učí, môže sa informovať aj na webe Štátneho pedagogického ústavu, kde sú zverejnené osnovy. O vyučovaní sa môže tiež informovať u učiteľa či riaditeľa školy a snažiť sa prispôsobiť potreby svojho dieťaťa obsahu hodín. Koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu na druhom stupni ZŠ M. R. Štefánika v Bratislave Jana Florianová hovorí, že pri citlivých témach, ako sú rozvody, učitelia pristupujú individuálne. „Ak vedia, že v rodine je čerstvý rozvod, tak dieťa z hodiny ospravedlnia alebo mu nájdu náhradný program počas hodiny.“

Môže rodič ovplyvniť to, čo sa bude jeho dieťa v škole učiť?

ÁNO. Rodič sa môže rozhodnúť, na ktorú školu dieťa zapíše – či už pôjde o štátnu, cirkevnú, alebo súkromnú. Kým vo väčších mestách má rodič na výber z viacerých škôl, v obciach má možnosti ombedzené. Môže však ovplyvniť napríklad to, či jeho dieťa bude navštevovať hodiny etickej alebo náboženskej výchovy. V krajnom prípade má rodič tiež možnosť ospravedlniť na niekoľko hodín či dní aj neprítomnosť svojho dieťaťa v škole. Obsah výučby môže ovplyvňovať aj cez radu rodičov.

Venuje každá škola rovnaký čas sexuálnej výchove?

NIE. Obsah hodín sa môže na každej škole líšiť. Závisí od toho, čo z odporúčaného plánu škola zaradí do učebných osnov, a aj od samotného učiteľa.

Stretnú sa s témou sexuálneho správania už deti v škôlkach?

NIE. V materských školách ani na prvom stupni základných škôl sa vychovávatelia a učitelia s deťmi o sexe nerozprávajú. Učia sa skôr o vzťahoch v rodine, nie o partnerských vzťahoch. Podľa koordinátorky výchovy k manželstvu a rodičovstvu na prvom stupni ZŠ M. R. Štefánika Viery Frolkovej sa deti na prvom stupni zaujímajú skôr o manželstvá, rozvody a neúplné rodiny než o homosexuálne vzťahy. Platí, že pedagógovia deťom nesmú poskytovať alebo sprístupňovať informácie, ktoré by mohli narušiť ich mravnosť.

IMG_5559 (1)

Je možné, že by sa dieťa na základnej škole s témou sexu nestretlo?

NIE. Žiaci sa stretnú s témou sexuality najneskôr v siedmom ročníku na hodine biológie, keď sa preberá rozmnožovacia sústava. Žiaci sa naučia stavbu ženských aj mužských pohlavných orgánov a tiež, ako prebieha oplodnenie a vývin jedinca v tele matky. Pár slovami sa pri téme plánovaného rodičovstva a partnerstva spomína antikoncepcia. Školy môžu organizovať prednášky s odborníkmi. Počet hodín, ktoré školy venujú sexuálnej výchove, by sme väčšinou spočítali na dvoch rukách.

Sú na tému sexuálneho správania sťažnosti?

NIE. Štátna školská inšpekcia neeviduje žiadne sťažnosti týkajúce sa spomínanej témy. Nedostatky sa nezistili dokonca ani počas pravidelných inšpekcií.

Slovensko

Teraz najčítanejšie