Denník N

Ako a prečo sa do ústavy dostala cyrilo-metodská tradícia

V cyrilo-metodskej tradícii je ukotvená syntéza národnoemancipačného zápasu za štátnosť so zápasom za politické práva a občianske slobody. A práve táto syntéza je to pravé dedičstvo, o ktoré sa treba oprieť v časoch takých výziev, akými sú migrácia.

Autor je poslancom Európskeho parlamentu za stranu Smer

Vraciam sa naspäť k svojej minulej téme vzťahu multikulturalizmu a tradície. Teda, pochopiť multikulturalizmus tak, pán predseda Fico, že každý si môže robiť, čo chce, to je teda zle pochopený multikulturalizmus. Ale každý môže mať svoju vieru, názor, presvedčenie, zvyky, tradície a aj správanie, pokiaľ sú v súlade s ústavou.

Práve ústava zaručuje na jednej strane túto slobodu a na druhej ju podriaďuje zákonom a povinnostiam, predovšetkým povinnosti byť v súlade s občianskymi, politickými a ľudskými právami. A áno, naša ústava vo svojej preambule fixuje tradíciu „cyrilo-metodského duchovného dedičstva“, popri historickom odkaze Veľkej Moravy a práva národov na sebaurčenie – ako míľniky na ceste k tejto demokratickej a občianskej ústave.

Niekedy po júnových voľbách v roku 1992 som sedel v parlamentnej pracovni Hvezdoňa Kočtúcha, ideové diskusie o novej slovenskej ústave už prebiehali a ako sociálnemu demokratovi mi veľmi záležalo, aby sa do ústavy dostal koncept sociálno-trhovej ekonomiky. Ako opozícia ku šíriacej sa Klausovej bohorovnej politike čistého, neregulovaného trhu. Kočtúch mal ten istý názor… Diskusia sa však obrátila k téme historického dedičstva, o ktoré sa má ústava oprieť. Jasne, že Veľká Morava. Lenže to je len hmlisté odvolávanie sa na tradíciu štátnosti, na historické právo, ktoré už dnes nehrá rolu, dnes sa postupuje podľa práva národov na sebaurčenie.

Hovorím Kočtúchovi, pamätám si to ako dnes, potrebujeme niečo silnejšie, niečo, čo možno postaviť proti povýšeneckému maďarskému vychvaľovaniu sa, že práve oni priniesli civilizáciu do Karpatskej kotliny. Prihlásme sa ako Slováci ku cyrilo-metodskej tradícii, tej, ktorá prináša rímske civilizačné hodnoty – a ešte som zavtipkoval: v nej je obsiahnutá aj grécka filozofia, a pre mňa ako filozofa, Slávo (tak sme ho familiárne oslovovali), to bude skvelé zadosťučinenie.

Táto myšlienka sa mu zapáčila a to hlavne preto, že Kočtúchov nacionalizmus bol celoživotne nadkonfesijný. Ale aj celého kruhu tých, ktorí na texte vtedy pracovali… Preto sa podľa mňa v preambule nijaké náboženstvo nespomína a cyrilo-metodské dedičstvo sa ustanovuje ako „duchovné“. V zmysle antickej vzdelanosti, písomníctva, literárnosti, rímskej právnej kultúry, bez ohľadu na to, či sa rozvíja v teologickej, civilnej alebo súkromnej podobe.

Teda nie je namierené proti nijakému náboženstvu ani nijakej inej kultúre.

No nielen to! Cyrilo-metodské dedičstvo je vnútornou súčasťou našej ústavy, toho ustanovujúceho aktu, ktorým sa prvýkrát fixuje demokratická povaha slovenskej štátnosti. Je v nej ukotvená syntéza národnoemancipačného zápasu za štátnosť so zápasom za politické práva a občianske slobody. A práve táto syntéza je, pán predseda Fico, to pravé dedičstvo, o ktoré sa treba oprieť v časoch takých výziev, akými sú migrácia, Európska únia, globalizácia či multikulturalizmus. Aj keď je náš konštitucionalizmus mladý, je založený tradíciou boja proti dvom totalitám: klérofašistickej a komunistickej. Preto nemožno „národnú substanciu“ reinterpretovať cez zle pochopenú cyrilo-metodskú tradíciu v podobe náboženského národného konzervativizmu. A nemožno ju stavať proti nijakému inému náboženstvu. A rovnako preto nemožno za míľnik slovenskej tradície pokladať len Povstanie 1944, ale aj Nežnú revolúciu 1989. Iba spolu tvoria tradíciu, ktorá zakladá a drží náš ústavný demokratizmus.

Ak teda cyrilo-metodská tradícia nie je namierená proti nijakému náboženstvu a kultúre, tak práve ústava zabezpečuje, že každá viera, vyznanie a kultúrne praktiky majú u nás miesto a ochranu práve potiaľ, pokiaľ rešpektujú a neprotirečia nášmu ústavnému demokratizmu. A to platí aj pre migrantov, ktorí by sa rozhodli tu žiť, a vláda i spoločnosť by mali urobiť všetko pre to, aby to vedeli.

 

Komentáre

Teraz najčítanejšie