Denník N

Evanjelický kňaz v práci skončil za názor na manželstvo: V cirkvi sa o LGBT nediskutuje

Foto – Facebook Jakuba Pavlúsa
Foto – Facebook Jakuba Pavlúsa

Pred referendom o rodine sa pripojil k stanovisku teológov, ktorí ho kritizovali. Odvtedy sa ho nadriadení pýtali najmä na jeho názor na manželstvo. Keď priznal, že netrvá len na zväzku medzi mužom a ženou, nepredĺžili mu pracovnú zmluvu.

Ako evanjelickému kaplánovi vám nepredĺžili pracovnú zmluvu. Cirkev vo svojom stanovisku potvrdila, že dôvodom je váš názor na definíciu manželstva. Ako vyzeral váš pracovný pohovor, ktorý sa mal týkať predĺženia pracovnej zmluvy?

Pýtali sa ma iba na môj súkromný názor na manželstvo. Na to, ako by som ho definoval.

Čo ste im na to odpovedali?

Že manželstvo je zväzok, ktorý uzatvárajú dve dospelé svojprávne osoby na základe slobodného rozhodnutia a doživotného sľubu vzájomnej vernosti a lásky.

Nespomenuli ste, že ide o zväzok medzi mužom a ženou?

Pýtali sa ma, či trvám na tom, aby mali rozdielne pohlavie. Odpovedal som, že ak ide o môj súkromný názor, aspoň pokiaľ ide o štátnu legislatívu, tak na tom netrvám.

Jakub Pavlús (26) vyštudoval Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore evanjelická teológia. Kňazom sa stal v júli 2014. O mesiac neskôr nastúpil do prvého cirkevného zboru v Zemianskych Kostoľanoch. V auguste 2015 sa presunul do cirkevného zboru v meste Turany, kde bude pôsobiť ešte niekoľko dní, kým mu nevyprší platnosť pracovnej zmluvy. Je ženatý, pred šiestimi týždňami sa stal otcom dvojičiek.

Na nič iné sa vás na pohovore nepýtali?

Prebehla tam ešte nejaká krátka diskusia, ale týkala sa len tejto témy.

Na základe čoho sa vás na pohovore pýtali na manželstvo? Ste známy svojimi otvorenými názormi na spolunažívanie LGBT ľudí?

Minulý rok vo februári bolo referendum o rodine. Pred ním vyšlo stanovisko teológov k referendu. Bol som jedným zo signatárov, pridal som sa k nemu niekedy v druhom kole. Signatárov, ktorí mali pracovný pomer s cirkvou, si postupne volali na pohovory so zborom biskupov.

Čo sa písalo v stanovisku?

Hovorilo o tom, že takéto otázky sa neriešia referendom, ale pokojnejšou spoločenskou diskusiou s odborníkmi. Kritizovalo aj spôsob, ako sa do referenda zapájali cirkvi.

FOTO - TASR
Hlasovací lístok do referenda o rodine. Foto – TASR

Na čo sa pýtali, keď si vás predvolali pre stanovisko?

Bolo to v októbri minulého roka, a keď sme sa dostali k otázke manželstva, vyjadril som sa rovnako ako na poslednom pohovore. Vznikla tam z toho názorová nezhoda medzi mnou a biskupmi, ale rozhovor sa skončil akosi neurčito. Na pohovore o predĺžení mojej pracovnej zmluvy už potom nešlo o nič iné, len o definíciu manželstva.

Môže cirkev na základe názoru na manželstvo rozhodovať o svojich zamestnancoch?

Existuje vyhlásenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku o manželstve a rodine, ktoré je schválené cirkevnou synodou z roku 2013. V ňom sa píše, že manželstvo je zväzok, ktorý uzatvára len muž a žena.

A na základe toho môžu rozhodovať, komu nepredĺžia pracovnú zmluvu?

Ak by som sa nejakým spôsobom previnil voči tomu vyhláseniu, tak možno. Ale za súkromný názor? Nikdy som neporušil cirkevnoprávny predpis, ktorý by sa nejakým spôsobom týkal manželstva.

Pred referendom sa v médiách hovorilo o evanjelickej farárke Anne Polckovej, ktorá referendum kritizovala. Na stránke cirkevného zboru v bratislavskom Starom Meste, kde Polcková pôsobí, uverejnili stanovisko, ktoré tvrdilo, že referendová kampaň je „vyjadrením nepochopenia a zneužívania kresťanských princípov a viery a môže viesť k šíreniu strachu“. Ako je možné, že jej takéto verejné vyjadrenia prešli a vás za kritiku definície manželstva sankcionovali?

Neviem, ako je to možné. Možno preto, že moja pracovná zmluva sa dá ukončiť aj bez vysvetlenia. Nie som kompetentný na to, aby som hodnotil, ako je to možné. Neexistuje cirkevnoprávny predpis, ktorý by zakazoval kňazovi mať súkromný názor.

Existuje v evanjelickej cirkvi nejaká diskusia o zväzkoch LGBT ľudí?

Na Slovensku veľmi nie. Jedna všeobecná pastorálna konferencia sa tejto témy týkala, ale nebolo to veľmi diskutované. Vo svete však táto diskusia existuje. Sú evanjelické cirkvi, ktoré uznávajú aj manželstvo osôb rovnakého pohlavia, a sú cirkvi, kde je táto téma diskutovaná. Napríklad Českobratrská církev evangelická neprijala hneď stanovisko, ale prijala len akýsi študijný materiál, ktorý slúži na to, aby sa to poriadne prebralo v cirkvi a aby sa na základe neho viedla diskusia.

Je podľa vás téma LGBT ľudí inak vnímaná v evanjelickej a inak v katolíckej cirkvi? Evanjelici sa považujú za trocha liberálnejších.

U nás to podľa mňa neplatí. Tá diskusia tu prebieha zhruba rovnako všade. A nielen v cirkvách. Iné názory, ako väčšinové, nie sú prijímané, akceptované ani pochopené. Ani v evanjelickej cirkvi tá diskusia neprebieha otvoreným spôsobom.

Jakub Pavlús. foto - Facebook Jakuba Pavlúsa
Jakub Pavlús. Foto – Facebook Jakuba Pavlúsa

Študovali ste teológiu. Vaša diplomová práca bola o „úpravách spolunažívania homosexuálnych osôb v evanjelických cirkvách“. Bolo jednoduché venovať sa v škole tejto téme?

Na škole sa o tom dalo pomerne otvorene diskutovať. Záležalo na tom, s ktorým pedagógom. Vedúci mojej diplomovej práce bol napríklad konzervatívnejší ako ja, ale vždy sme o tom dokázali diskutovať pokojne a rozumne. Navzájom sme sa počúvali a hľadali možné riešenia. Takže na škole to bolo možné a moja práca bola ohodnotená na A. Aj vedúcim práce, aj komisiou.

Vidíte, že by medzi mladými kňazmi vyrastala generácia, ktorá má na LGBT témy iný názor než najvyšší duchovní v cirkvi?

Celá generácia určite nie. Jednotlivci, ktorí majú iný názor než vieroučné stanovisko, sa nájdu. Celá generácia to však určite nie je.

Nedá sa ani povedať, že by tých jednotlivcov bolo viac ako kedysi?

Nie, nie je ich viac. Stále sme menšina.

Vo vašej záverečnej práci ste skúmali teologické a etické východiská argumentov za manželstvá osôb rovnakého pohlavia a proti nim. Priklonili ste sa pri písaní práce na jednu alebo na druhú stranu?

Áno. Táto práca bola míľnikom v mojom postoji. Keď som študoval materiály rôznych cirkví, do istej miery som musel zvádzať aj boj sám so sebou, lebo na začiatku som bol skôr konzervatívnejší. Ale argumenty cirkví, ktoré akceptujú manželstvo osôb rovnakého pohlavia, boli pre mňa presvedčivejšie.

Dá sa zjednodušene vysvetliť základný argument cirkví, ktoré tieto zväzky podporujú?

Ani nie. Je to veľmi obsiahla argumentácia. Podľa môjho názoru je však teologicky poctivejšia. Vychádza z predpokladu, že biblické texty vznikali v nejakej dobe, na nejakom konkrétnom mieste, boli adresované nejakým konkrétnym ľuďom a hovoria o nejakej konkrétnej situácii. A ak to chceme vykladať dnes, musíme sa najprv pozrieť na to, kde, pre koho a v akej situácii vznikli, a podľa toho sa ich dnes môžeme snažiť aplikovať. A takisto je veľmi dôležité, aby sme nehovorili, že je niečo neomylné len preto, že je to napísané v Biblii. Lebo potom by ženy nemohli hovoriť v spoločenstve a muži by nemohli mať dlhé vlasy.

Aliancia za rodinu pred referendom tvrdila, že názorov v spoločnosti môže byť viacero, ale pravda je len jedna. Platí to aj v cirkvi? Že si v škole môžete napísať prácu o zväzkoch LGBT ľudí, ale evanjelická cirkev má u nás len svoju jednu pravdu?

Zdá sa, že začína byť problematický už aj osobný názor. Ale v podstate chápem, že cirkev musí prezentovať jednotné stanovisko. Tiež som bol zástancom toho, aby diskusia prebehla najprv vo vnútri cirkvi medzi kňazmi a členmi cirkvi a aby z toho potom vyšiel nejaký výstup.

Sú v cirkvi vôbec takéto dve skupiny, ktoré by spolu mohli diskutovať?

Počtom členov sú nevyrovnané, ale keby vznikla atmosféra a priestor, kde by mal človek istotu, že v ňom diskutovať môže bez toho, aby ho perzekuovali, tak by tá diskusia prebehla. Dôkazom toho sú aj vyjadrenia farárky Polckovej, ktorá má iný názor, než je oficiálne stanovisko cirkvi.

Taká atmosféra tam teraz však nie je.

Skúsil som to a mám pocit, že nie je.

04, Gen. biskup J. klatik
Generálny biskup evanjelikov Miloš Klátik. Foto – TASR

Prečo ste šli študovať teológiu? Čo ste od nej očakávali?

Vedel som, že chcem pracovať v nejakej pomáhajúcej profesii. V oblasti, ktorá má nejaký sociálny aspekt. Bolo to jednak zo záujmu o teológiu a tiež zo záujmu o prácu s ľuďmi, ktoré sa vedia v kňazskej práci pekne zlúčiť dohromady.

Je nepredĺženie pracovnej zmluvy nezvratné?

Nedá sa voči tomu odvolať. Takže asi áno.

V katolíckej cirkvi pri nejakom škandále kňazov presúvajú. Vo vašom prípade vám neponúkli podobné riešenie?

Ak by to chceli urobiť, museli by mi nechať zmluvu. U nás sú farári volení, takže si ich nemôžu presúvať, ako chcú. Ale ja som iba kaplán, čiže mňa biskup presunúť mohol. Bez pracovnej zmluvy síce naďalej zostávam kňazom, avšak neslúžim v žiadnom konkrétnom cirkevnom zbore.

V pondelok vám doručili rozhodnutie o nepredĺžení pracovnej zmluvy a v nedeľu vám uplynie posledný deň jej platnosti. Po tomto dátume budete nezamestnaný?

Ak si dovtedy nenájdem zamestnanie, tak áno.

Existuje vôbec šanca, že vás na Slovensku ešte evanjelická cirkev zamestná?

Jediným zamestnávateľom je u nás generálny biskupský úrad. Pokiaľ ide o cirkevný zbor Turany, tí by si ma radi nechali, ale ich sa to rozhodnutie veľmi netýka.

Napísali dokonca otvorený list vedeniu cirkvi a pozvali ich na diskusiu o vašom odchode. Ani na základe toho názor nezmenili?

Nie.

Do konca týždňa sa teraz musíte vysťahovať z fary?

To určuje cirkevný zbor. Ten u nás má právnu subjektivitu, je vlastníkom fary.

Zrejme budete môcť zostať dovtedy, kým na vaše miesto nenastúpi iný kaplán.

V podstate áno. Ale je to vec dohody. Ak služobný byt nebude obsadený, mohol by som tu zostať. Pravdepodobne sa však čo najskôr odsťahujeme aj so ženou a deťmi na Myjavu k rodičom.

Viete si predstaviť, že by niektorá zo slovenských cirkví povolila manželstvá pre LGBT ľudí?

Viem si to predstaviť. Myslím, že sa v Bratislave formuje komunita starokatolíckej cirkvi, ktorá je otvorenejšia voči tejto a aj iným teologickým otázkam.

Rok ste pôsobili v Turanoch, kde žije asi 4 000 obyvateľov. Všimli ste si, že by sa aj v malom turčianskom meste objavili medzi veriacimi názory, ktoré by podporovali manželstvá LGBT ľudí?

Keď som musel osvetliť svoju situáciu cirkevnému zboru a presbyterstvu, tak som zistil, že sa tu podobné názory vyskytujú. To som doteraz nevedel. Pár ľudí mi potom v súkromí povedalo, že so mnou súhlasia.

Stanovisko Zboru biskupov k medializovaným informáciám ohľadom kaplána J. Pavlúsa

Zbor biskupov ECAV na Slovensku, ktorý v zmysle Ústavy ECAV na Slovensku je zodpovedným orgánom cirkvi v duchovných veciach, konštatuje, že názory a stanoviská brata kaplána Jakuba Pavlúsa na manželstvo a rodinu sú v rozpore s vieroukou ECAV na Slovensku a so stanoviskom, ktoré Synoda ECAV na Slovensku ako najvyšší orgán cirkvi prijala 28. 6. 2013 v Myjave. To bol dôvod, prečo Zbor biskupov ECAV na Slovensku nesúhlasil po skončení pracovného pomeru na lehotu určitú s uzatvorením novej pracovnej zmluvy.

Slovensko

Teraz najčítanejšie