Denník N

Otvorený list na podporu kaplána Jakuba Pavlúsa

Evanjelické cirkvi nepovažujú názor na manželstvo za otázku spásy a otázku, pri ktorej nemožno prekročiť únosné medze rozmanitosti názorov v cirkvi.

Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa
v Bratislave 16. augusta 2016

Dôstojný Zbor biskupov ECAV, vážené Predsedníctvo ECAV na Slovensku,

my, dolu podpísaní pedagógovia a doktorandi Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, sme so znepokojením vzali na vedomie skutočnosť, že ste sa rozhodli nepredĺžiť pracovnú zmluvu kaplánovi Jakubovi Pavlúsovi. Od 15. augusta 2016 je preto bez práce a Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku (ECAV) prichádza o nádejného kňaza. Deje sa to v situácii, keď v cirkvi začíname pociťovať vážny nedostatok mladých ľudí ochotných pracovať v cirkvi. Naše znepokojenie má tieto tri hlavné dôvody, ktoré chceme touto cestou oznámiť Vám i verejnosti a požiadať Vás o zmenu Vášho postoja.

Prvý dôvod je ľudský. Vaším rozhodnutím ste pripravili o živobytie otca mladej rodiny a neočakávane ho dostali do ťažkej sociálnej situácie. Z ľudského hľadiska to považujeme za neprimerane tvrdý postih.

Druhý dôvod je teologický. Stanovisko Zboru biskupov k medializovaným informáciám ohľadom kaplána Jakuba Pavlúsa zo dňa 10. augusta 2016 ako dôvod nepredĺženia jeho pracovnej zmluvy verejne vyhlasuje, „že názory a stanoviská brata kaplána Jakuba Pavlúsa na manželstvo a rodinu sú v rozpore s vieroukou ECAV na Slovensku a so stanoviskom, ktoré Synoda ECAV na Slovensku ako najvyšší orgán cirkvi prijala 28. 6. 2013 v Myjave“. Znepokojuje nás, že z pohľadu na manželstvo a rodinu sa stala otázka vierouky, ktorá má vplyv na duchovnú službu v cirkvi. Je to totiž v rozpore s pohľadom evanjelických cirkví združených vo Svetovom luteránskom zväze, ktorého zakladajúcim členom je aj ECAV na Slovensku.

Evanjelické cirkvi nepovažujú názor na manželstvo za tzv. „status confessionis“, teda za otázku spásy a otázku, pri ktorej nemožno prekročiť únosné medze rozmanitosti názorov v cirkvi (Lutherischer Weltbund: Ehe, Familie und menschliche Sexualität. Lund, März 2007, S. 7). Nevyčleňujete Vaším zdôvodnením ECAV na Slovensku zo spoločenstva cirkví združených vo Svetovom luteránskom zväze? Cirkvi v ňom združené, samozrejme, majú právo zvrchovane sa rozhodnúť, akú prax v otázkach manželstva a rodiny zavedú a ako ju budú v priebehu času meniť. Znepokojuje nás však, že Zbor biskupov svojím rozhodnutím povýšil otázku pohľadu na manželstvo na otázku stojacu v rozpore so spasiteľnou vierou. Podľa nášho názoru Jakub Pavlús ako kaplán nekonal v rozpore s učením ECAV na Slovensku a ani neporušil žiaden cirkevno-právny predpis. Veď v osobnom pohovore so Zborom biskupov vyjadril výhradne svoj osobný názor na manželstvo a rodinu.

Tretím dôvodom je otázka uplatnenia cirkevnej disciplíny. Podľa čl. 28 Augsburského vyznania biskupom síce patrí právomoc „posudzovať a odmietať učenie, ktoré nie je v súlade s evanjeliom“, ale má sa to diať Slovom Božím. V stanovisku Zboru biskupov sa však takéto zdôvodnenie neobjavuje. Aj samotný postup Zboru biskupov odporuje biblickej zásade cirkevnej disciplíny. Ak totiž existovalo podozrenie, že Jakub Pavlús koná v rozpore s učením a zásadami evanjelickej cirkvi, bolo povinnosťou biskupov najprv hovoriť s predstaviteľmi cirkevného zboru a s jeho priamymi nadriadenými a až po zvážení ich hodnotení rozhodovať o predĺžení, respektíve nepredĺžení pracovnej zmluvy. Za precedens považujeme, že na ukončenie pracovného pomeru bolo použité stanovisko synody, ktoré nebolo koncipované ani prijímané s cieľom určovať riešenie personálnych otázok v cirkvi. Znepokojuje nás absencia pastorálneho prístupu biskupov k mladému oltárnemu bratovi.

S ohľadom na uvedené dôvody Vás žiadame, aby ste prehodnotili rozhodnutie Zboru biskupov v prípade kaplána Jakuba Pavlúsa a umožnili mu ďalšiu službu v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

S ohľadom na diskusiu v evanjelických cirkvách združených vo Svetovom luteránskom zväze Vás žiadame, aby ste v cirkvi vytvorili atmosféru slobody a dôvery, v ktorej bude možné otvorene diskutovať o rôznych postojoch a názoroch na manželstvo a rodinu v duchu reformačnej zásady, že cirkev je „semper reformanda“ (neustále sa reformujúca) – a to zvlášť v roku prípravy na 500. výročie reformácie.

S úctou

Ondrej Prostredník

Ľubomír Batka

Dávid Benka

Milan Jurík

Július Filo

František Ábel

Peter Gažík

Marek Neština

Radoslav Hanus

Martin Kováč

Štefan Panuška

Eva Oslíková

Eva Guldanová

Anna-Mária Benková

Tento list svojím podpisom podporujú vyššie uvedené osoby. List môžu verejne podporiť aj ďalší signatári prostredníctvom portálu changenet.sk. Súhlasné stanovisko je možné vyjadriť aj neverejne, odoslaním informácie o jeho podpore Zboru biskupov alebo Predsedníctvu ECAV na Slovensku, prípadne poukázaním príspevku na zbierku pre rodinu Jakuba Pavlúsa (www.ludialudom.sk) v symbolickej výške 1 euro s poznámkou „súhlasím s otvoreným listom“.
Ďakujeme!

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie