Denník N

Kontrolovali nemocnice: Rozpočty sú formálne, porušujú zákon, nákupy techniky sú netransparentné

Prístroje často nemocnice nakupujú netransparentne. Foto N – Tomáš Benedikovič
Prístroje často nemocnice nakupujú netransparentne. Foto N – Tomáš Benedikovič

Najvyšší kontrolný úrad dal preveriť nákupy techniky piatich nemocníc Protimonopolnému úradu aj polícii a prokuratúre.

To, že nemocnice nehospodária dobre, že netransparentne nakupujú a že sa im do súťaží hlási málo firiem, sa hovorí dlho. Teraz to potvrdil aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorý zverejnil prvú časť svojej veľkej kontroly zdravotníctva.

V tejto sa zameral na fakultné a univerzitné nemocnice. Výsledky nie sú priaznivé – nemocnice podľa správy nie sú hospodárne, rozpočty majú len formálne a neriadia sa nimi. Ich nákupy techniky sú často netransparentné. Dajú ich vyšetriť políciou, prokuratúrou aj Protimonopolným úradom.

Zvláštne nákupy

Veľká časť zverejnenej správy o kontrole v nemocniciach sa týka nákupu techniky. NKÚ sa pozrel na prístroje, ktoré boli drahšie ako 200-tisíc eur. „Kontrola zistila nedostatky aj v oblasti obstarávania, využívania, opráv a údržby zdravotníckej techniky,“ konštatujú kontrolóri.

Drahá technika je k tomu v nemocniciach stará – až 68 percent z prístrojov nad 200-tisíc bolo už odpísaných, mali nulovú zostatkovú hodnotu. „Takmer štvrtina z nich bola takmer 20-ročná (obstaraná pred rokom 1999),“ dodáva kontrola.

Veková štruktúra techniky si podľa kontroly vyžaduje vynakladať vysoké náklady na opravu – priemerná výška nákladov na opravu je 18 percent z ich obstarávacej ceny.

„Najväčší počet opráv si vyžiadali lineárne urýchľovače, avšak najvyššie náklady na opravy boli vynaložené na opravu CT zariadení – od 400-tisíc eur do 755-tisíc eur,“ napísal Najvyšší kontrolný úrad.

Obzvlášť kritická situácia je podľa nich v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, kde je až 84 percent techniky nad 200-tisíc eur odpísanej. Aj najväčší počet nefunkčných dní techniky, z dôvodu opráv, bol zistený v najväčšej nemocnici – 413 dní, ale viac ako 200 dní mali nefunkčnú techniku aj ďalšie kontrolované nemocnice.

Keď však ide nemocnica prístroje nakupovať, ich súťaže podľa kontrolórov vykazujú „značnú mieru netransparentného konania s možnosťou konania v zhode s nehospodárnym nakladaním s verejnými prostriedkami“.

„Vzhľadom na závažné zistenia, kde kontrolóri upozorňujú najmä na fakt, že je výrazný rozdiel medzi nákupnou cenou zdravotníckej techniky zo strany víťazného dodávateľa a cenou, za akú daný prístroj zakúpila nemocnica vo verejnej súťaži, Najvyšší kontrolný úrad odstúpi protokoly z piatich nemocníc – Univerzitnej nemocnice v Bratislave, Košiciach, Fakultnej nemocnice v Trenčíne, Prešove a Banskej Bystrici – orgánom činným v trestnom konaní.“

Napríklad vo viacerých prípadoch verejného obstarávania sa víťazom stala spoločnosť, ktorá bola oslovená zdravotníckym zariadením na účely stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Takáto spoločnosť bola podľa kontrolórov týmto spôsobom v predstihu informovaná o cenovej úrovni, ako aj o zámere uskutočniť verejné obstarávanie, teda bola v konkurenčnej výhode.

„V iných prípadoch kontrola zistila niektoré nie celkom štandardné konania potenciálnych záujemcov o verejnú súťaž. Až v 20 prípadoch si súťažné podklady vyžiadali viacerí záujemcovia, avšak ponuku predložil iba jeden.“ Medzi záujemcami, ktorí si vyžiadali a prevzali súťažné podklady, boli často aj výhradní dodávatelia danej techniky. Takíto záujemcovia však vo viacerých prípadoch v ďalšom kroku verejného obstarávania ponuku nepredložili, no neskôr sa stali dodávateľom techniky tomu, kto sa stal víťazom súťaže.

„Tým, že medzi kupujúceho a výhradného dodávateľa techniky, resp. výrobcu, vstupuje medzičlánok, vzniká riziko možného predraženia nakupovanej techniky. V nadväznosti na to bolo zistené možné navýšenie ceny v rozmedzí od 32 percent až do 167 percent.“

Porušujú zákon

Kontrolóri zistili, že nemocnice porušujú zákon o rozpočtových pravidlách. Napríklad keď nemocnice v Banskej Bystrici, Trenčíne a Trnave uzatvorili koncesné zmluvy na stravovacie služby bez súhlasu vlády. „Ich zmluvné podmienky boli pre nemocnice nevýhodné a nevyvážené, lebo najmä rozhodujúca časť rizika neplnenia odberu dohodnutého objemu stravných jednotiek bola na nemocnici, o riziko sa nedelí s dodávateľom,“ píšu kontrolóri.

Neplnili ani rozpočty, ktoré im schválilo ministerstvo zdravotníctva. Tie sú podľa nich často len formálne dokumenty, ktoré si naplánujú výsledok hospodárenia, ktorý nezodpovedá trendom nemocnice. „Už pri schvaľovaní je zrejmé, že rozhodujúca väčšina nemocníc takýto výsledok nie je schopná dosiahnuť,“ píšu kontrolóri. A keď sa rozpočet nenaplní, nič sa nestane.

Manažmenty nemocníc sa podľa kontrolórov nesnažili hľadať možnosti, ako by znížili náklady. Náklady v hlavných položkách za kontrolované obdobie rástli.

Málo od poisťovní

Dôvod, prečo sú nemocnice tak veľmi zadlžené, je podľa kontrolórov ten, že mnohé ziskové činnosti prešli z nemocníc na iné pracoviská – ide napríklad o záchranky, CT či magnetickú rezonanciu.

Málo peňazí však dostávajú aj od poisťovní. „V priemere na 100 eur celkovej poskytnutej zdravotnej starostlivosti nemocnice evidujú náklady 122,59 eura. Takýto pomer nákladov a výnosov z hlavnej činnosti považujeme za závažný dôvod stratového hospodárenia nemocníc,“ tvrdia kontrolóri.

Od roku 2011 do roku 2015 poskytli nemocnice starostlivosť za 2,5 miliardy eur. „Z tejto sumy zdravotné poisťovne neuznali nemocniciam poskytnutú starostlivosť vo výške 61 miliónov eur (teda 80 percent kumulovanej straty nemocníc) a zároveň z uznanej zdravotnej starostlivosti neuhradili 27 miliónov eur,“ napísali v správe kontrolóri.

Zdravotnícke kauzy

Teraz najčítanejšie