Denník N

Učiace sa Slovensko – úspech aj neúspech bude patriť celej spoločnosti

Reforma školstva sa do vlády a parlamentu môže dostať už v prvom štvrťroku budúceho roka.

Autor je ministrom školstva

Väčšina čitateľov tohto článku (ak nie všetci) je svojím spôsobom „produktom“ slovenského školstva.

Máme veľa medzinárodne uznávaných vedcov, na ktorých môžeme byť pyšní, ako napríklad na zamestnancov CERN-u alebo najprestížnejších firiem v Silicon Valley. Znamená to teda, že nemáme čo zlepšovať? Vôbec nie. Samozrejme, že máme obrovský priestor na posun vpred. Doba sa totiž mení a našou povinnosťou je prispôsobiť sa jej.

Nastal čas dať všetky hlavy dokopy a zmeniť systém k lepšiemu. Nesmie to byť len čiastkové opatrenie. Musíme vykryť horizont 10 a viac rokov. Z toho vyplýva, že nemôžeme hovoriť o aktivite jednej strany ani jednej koalície. Reforma školstva musí byť apolitická. Mali by sme ju pripraviť všetci spoločne. Spoločný bude úspech, ale aj neúspech.

Vytvorili sme preto tím expertov z rôznych oblastí školstva a uchádzame sa o podporu všetkých parlamentných politických strán bez rozdielu, či sú vládne, alebo opozičné. Máme veľké šťastie, že všetci členovia školského výboru, na prvý pohľad rozdielni ľudia, majú jedno spoločné – sú to odborníci zanietení pre školstvo a chcú ho zmeniť k lepšiemu.

V týchto dňoch sme spustili konzultačný proces k tézam Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Cieľom je zapojiť celú odbornú a následne aj širšiu verejnosť do samotného procesu tvorby zásadných zmien školského systému. Nie je to „Plavčanova reforma“, ako to volajú niektorí ľudia. Nie je to, a ani nemôže byť, záležitosť jedného človeka, akúkoľvek pozíciu by zastával. A sami to nedokážu ani tí najlepší externí a interní experti či celé ministerstvo. Na zmeny predurčujúce vývoj školstva na mnoho rokov potrebujeme pomoc učiteľov a odborných zamestnancov, učiacich sa, partnerov zo zväzov, záujmových združení, z iniciatív, reprezentantov miestnej správy, rodičov, novinárov, členov vlády, spomínaných poslancov koalície či opozície. Na uskutočnenie takých rozsiahlych zmien potrebujeme celú spoločnosť.

Príprava Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania je rozvrhnutá do viacerých fáz. V prvej sa predkladá na diskusiu návrh cieľov, ktoré by sa mali dosiahnuť v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže vo veku do 18 rokov. Tézy týkajúce sa vysokoškolského vzdelávania budú predstavené v nasledujúcom mesiaci.

Po skončení konzultačného procesu a spracovaní pripomienok odbornej verejnosti k tézam predloží rezort školstva Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania širšej verejnosti. Spomeniem len niektoré detaily.

Základným východiskom dokumentu je skutočnosť, že v centre vzdelávania je učiaci sa (teda dieťa, žiak, študent, vo všeobecnosti človek, ktorý sa učí). Každé dieťa má v niečom talent a úlohou učiteľa bude pomôcť mu ho včas odhaliť a rozvíjať. Vo vzdelávaní sa teda posilňuje jedinečný potenciál každého učiaceho sa a napĺňajú sa jeho individuálne vzdelávacie potreby prostredníctvom individualizovanej výučby.

Podmienkou úspešného uskutočnenia navrhovaných zmien vzdelávacieho prostredia, vyučovania a učenia sa je nárast odborne kvalifikovanej podpory odborníkov priamo v základných školách, a to v podobe zvýšenia počtu odborných zamestnancov a zintenzívnenia terénnej podpory odborníkmi pôsobiacimi v poradenských zariadeniach. Vzdelávacie prostredie má byť vybavené pedagogicko-odborným podporným tímom, v ktorom učitelia a ostatní pedagogickí pracovníci budú úzko spolupracovať s asistentmi, so špeciálnymi pedagógmi, školskými psychológmi, sociálnymi pedagógmi a s ďalšími špecialistami.

Povinná školská dochádzka sa nahradí povinným vzdelávaním, ktoré deti a žiakov zaväzuje k povinnému absolvovaniu príslušného vzdelávacieho programu na úrovni konkrétnych vzdelávacích stupňov. Tým sa umožní poskytovanie kvalitného a dostupného vzdelávania aj tým žiakom, ktorí z rôznych dôvodov (zo zdravotných, z rodinných či iných, spojených napríklad s rozvojom mimoriadneho športového alebo umeleckého nadania) nemôžu každodenne dochádzať do školy, a preto sa vzdelávajú iným spôsobom.

Najdôležitejším pilierom prepájajúcim všetky ostatné do funkčného celku sú vysoko kvalitní učitelia. Pre zatraktívnenie učiteľskej profesie a jej primerané ohodnotenie sa platy pedagogických a odborných zamestnancov musia výrazne zvýšiť.

Téz, o ktorých by som chcel aj touto cestou informovať, je viac, ale vzhľadom na obmedzený priestor uvediem odkaz na kompletný dokument, dostupný na internetovom sídle ministerstva školstva.

Poďme spolu vylepšiť a zdokonaliť systém školstva. Naše deti si to zaslúžia.

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania širšej verejnosti by sme radi po zapracovaní relevantných pripomienok predložili na rokovanie vlády a následne do Národnej rady v prvom štvrťroku budúceho roku.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie