Denník N

Pacientka má sklerózu multiplex, trpí, ale paliatívna liečba kanabisom je u nás stále nemožná

Ilustračné foto – Fotolia
Ilustračné foto – Fotolia

Aktualizované 20. 2. a 15. 3. o korešpondenciu pacientky s ministerstvom zdravotníctva. Život s chronickým alebo terminálnym ochorením by bol vďaka legalizácii medicínskej konopy pre mnohých slovenských pacientov plnohodnotnejší, vravia obhajcovia medicínskej konope.

Lumír Ondřej Hanuš je český chemik. Je členom medzinárodných spoločností pre výskum kanabinoidov 

Po rokoch odsudzovania konopy prichádza vo svete zmena a výskumu liečebných účinkov rastliny sa venuje čoraz viac pozornosti.

Pribúdajú štáty – vo východnej Európe naposledy Chorvátsko či Macedónsko –, ktoré nachádzajú v konope liečebný potenciál a pri určitých typoch diagnóz umožňujú, aby ju lekár predpísal, hlavne v rámci paliatívnej liečby.

Postoj k medicínskej konope na Slovensku je však stále veľmi rezervovaný. Hoci konopa na technické účely sa u nás už pestuje, na tému liečebného využitia kanabisu doposiaľ neprebehla odborná diskusia.

Situácia na Slovensku

Dokonca aj kanabinoid CBD, ktorý nemá žiadne psychotropné účinky, zostáva stále nelegálny. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach ho radí medzi zakázané látky.

Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch – rovnako ako nulová tolerancia kanabisu Trestným zákonom – spôsobili, že téma využitia konopy na liečebné účely je v laickej verejnosti – ako aj v odborných kruhoch – považovaná za morálne a zákonom postihované tabu. Legálna liečba kanabisom aj pri diagnózach, na ktoré sa predpisuje morfium, je preto v súčasnosti stále nemožná.

Slovenská pacientka

Erika Mikušová, ktorá trpí viac ako 20 rokov sklerózou multiplex a pri paliatívnej liečbe jej pomáhajú iba kanabinoidy, sa vo veci legalizácie medicínskej konopy už obrátila listom na predsedu vlády SR, niekoľko ministerstiev, prezidenta SR a na parlamentný výbor pre zdravotníctvo.

Zatiaľ jedinou pozitívnou odpoveďou ohľadom jej liečby kanabisom je vyjadrenie riaditeľa kancelárie predsedu vlády, že jej požiadavku zaslali ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi.

Odpoveď Erike Mikušovej z ministerstva zdravotníctva:
V Slovenskej republike podľa platného zákona nie je možné pestovať, spracovávať a využívať žiadny druh konopy na medicínske účely. Ministerstvo zdravotníctva SR ako gestor zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že Vašej požiadavke týkajúcej sa legalizácie všetkých konopných odrôd nemôže vyhovieť, pretože rastliny rodu cannabis (konopa) sú uvedené v Jednotnom dohovore OSN o omamných látkach z roku 1961 a Slovenská republika sa ratifikáciou Jednotného dohovoru zaviazala tento dohovor dodržiavať.

S pozdravom PharmDr. PhDr. Matej Petrovič, generálny riaditeľ
Na vedomie: Úrad vlády SR, Kancelária ministra zdravotníctva SR
Erika Mikušová reaguje na list pána Petroviča z ministerstva zdravotníctva:

Dobrý deň, pán minister,

touto cestou by som chcela reagovať na list č. Z02350-2017-OF zo dňa 19.1.2017, ktorý mi poslal generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky PharmDr. Matej Petrovič. Dovoľujem si spochybniť jeho tvrdenia, že medzinárodné právo bráni zaviesť program medicínskeho kanabisu na národnej úrovni.

Nie je pravda, ako sa v liste tvrdí, že Jednotný dohovor OSN definuje rastlinu rodu Cannabis (konope) ako omamnú látku. Za omamné látky sa podľa Zoznamu omamných látok vydaného Medzinárodným úradom pre kontrolu narkotík, 54. vydanie, december 2015 považujú:

  • kanabis (CAS 8063-14-7) – 1. skupina, 4. skupina
  • živica z kanabisu (CAS 6465-30-1) – 1. skupina, 4. skupina
  • extrakt a tinktúra z kanabisu – 1. skupina

Termín kanabis definuje Jednotný dohovor OSN (1961) v článku 1 ako „kvitnúce alebo plodonosné vrcholky rastliny Cannabis (okrem listov a semien ak nie sú súčasťou vrcholkov), z ktorých nebola extrahovaná živica“.

Nie je ani pravda, ako sa v liste tvrdí, že medzinárodné právo bráni Slovenskej republike zaviesť program medicínskeho kanabisu. Je to možné formou dovozu alebo pestovania a výroby. Svoje tvrdenie opieram o znenie článku 28 Jednotného dohovoru:

Článok 28 – Kontrola kanabisu

1. Ak strana povolí pestovanie rastliny Cannabis na výrobu kanabisu alebo živice z kanabisu, aplikuje k nemu systém kontrol tak, ako je stanovené v článku 23, ktorý opisuje kontrolu ópiového maku.

2. Tento dohovor sa nevzťahuje na pestovanie rastliny Cannabis výlučne na priemyselné účely (vlákien a semien) alebo záhradnícke účely.

3. Zmluvné strany prijmú také opatrenia, ktoré môžu byť nevyhnutné, aby sa zabránilo zneužívaniu a nezákonnému obchodu s listami rastliny konope.

Takisto aj Článok 49 Jednotného dohovoru (odstavec 2, písmeno f) hovorí, že „Použitie kanabisu na iné ako lekárske a vedecké účely musí byť ukončené čo najskôr…“

Z kontextu hore uvedeného je zrejmé, že okrem politickej vôle signatárskym štátom Jednotného dohovoru nič nebráni umožniť svojim občanom kontrolovaný prístup ku kanabisu na paliatívnu liečbu.

Vaše ministerstvo mi predsa nemieni tvrdiť, že zavedením vládou kontrolovaných programov medicínskeho kanabisu v štátoch ako Nemecko, Taliansko, Fínsko, Holandsko, Česká republika, Poľsko, Macedónsko, Turecko, Izrael, Austrália, Čile, Kolumbia, Kanada a USA tieto krajiny porušujú rámec svojich medzinárodných záväzkov.

Okrem toho, od roku 2011 aj Slovenská Republika uznala terapeutické účinky látky Dronabinol (delta-9-THC) jeho preradením do 2. skupiny psychotropných látok (V 2. skupine Zeleného zoznamu INCB od roku 1991).

Nakoniec si dovolím citovať z Európskej charty práv pacientov:

10. Právo na inovácie: Každý jednotlivec má právo na prístup k inovovaným metódam, vrátane diagnostických metód, v zmysle medzinárodných noriem, a nezávisle od ekonomických alebo finančných okolností.

11. Právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti: Každý jednotlivec má právo, pokiaľ je to len možné, predchádzať utrpeniu a bolesti vo všetkých etapách svojej choroby. Zdravotnícke služby sa musia zaviazať k všetkým metódam vedúcim k tomuto cieľu, napríklad poskytovať paliatívne liečby a umožňovať pacientom prístup k nim.

12. Právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby: Každý jednotlivec má právo na diagnostické a liečebné programy čo najviac prispôsobené jeho osobným potrebám.

Teda, nejde zo strany ministerstva skôr o výhovorku a úplný nezáujem snažiť sa riešiť legalizáciu prístupu slovenských pacientov k medicínskemu kanabisu v rámci existujúceho medzinárodného právneho rámca?

Na základe hore uvedeného Vás žiadam o zváženie osobného zainteresovania sa v príprave programu medicínskeho použitia kanabisu v Slovenskej republike.

S pozdravom, Ing. Erika Mikušová, MBA.

Odpoveď ministerstva zdravotníctva pani Mikušovej z 7. 3.

V Slovenskej republike nedošlo k politickej dohode zaviesť používanie všetkých konopných odrôd na medicínske účely, na rozdiel od štátov ako Nemecko, Taliansko, Fínsko, Holandsko, Česká republika, Poľsko, Macedónsko, Turecko, Izrael, Austrália, Čile, Kolumbia, Kanada a USA.

Keďže v Slovenskej republike doteraz nikto nepreukázal, že konopa má liečebné účinky, Ministerstvo zdravotníctva SR nemôže vyhovieť Vašej žiadosti o legalizáciu všetkých konopných odrôd.

Matej Petrovič, Ministerstvo zdravotníctva SR

Život s chronickým alebo terminálnym ochorením by bol vďaka legalizácii medicínskej konopy pre mnohých slovenských pacientov plnohodnotnejší a ich stav by sa užívaním kanabisu minimálne stabilizoval tak, aby dokázali so svojím ochorením žiť a nie umierať.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Zdravie

Teraz najčítanejšie