Denník N

Prokurátor Špirko podal voči obvineniu sťažnosť. Kto vyšetruje podozrenia voči Kaliňákovi, je nejasné

Minister vnútra Robert Kaliňák v Gabčíkove. Foto N – Tomáš Benedikovič
Minister vnútra Robert Kaliňák v Gabčíkove. Foto N – Tomáš Benedikovič

Špirko sa chystal spustiť proti ministrovi vnútra „Waterloo“, skončil ako obvinený a bez spisov, ktoré sa týkajú Roberta Kaliňáka.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko podal sťažnosť voči svojmu obvineniu. Odôvodní ju až po tom, čo mu vyšetrovateľ umožní nahliadnuť do spisu. O sťažnosti bude rozhodovať Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici.

Obvinený je opäť zo zneužitia právomocí verejného činiteľa za to, že príliš horlivo vyšetroval podozrenia voči ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi (Smer) a bývalému ministrovi financií a dopravy Jánovi Počiatkovi (Smer).

O podozreniach voči nim hovoril Špirkovi odsúdený daňový podvodník Ľuboš Varga. Špirko tieto podozrenia spísal ako Vargovo trestné oznámenie a ten aj niektoré strany podpísal. Neskôr už Varga aj so svojím obhajcom vypovedali, že nevedeli, čo podpisujú, a obhajca tvrdil, že Špirko ho nútil podozrenia zverejniť prostredníctvom opozičných politikov Igora Matoviča a Richarda Sulíka.

Kaliňáka už Špirko nevyšetruje

Špirka obvinili prvýkrát už minulý rok v júli po tom, čo začal vyšetrovať, ako minister vnútra Robert Kaliňák lacno kúpil podiel vo firme B. A. Haus od Ladislava Bašternáka. Toho obvinili za podozrenia z daňových trestných činov.

Generálna prokuratúra neskôr obvinenie Špirka zrušila. Teraz ho obvinili znovu, ale už z miernejšieho prečinu.

Prípad Kaliňákovho obchodu s Bašternákom už preverila aj generálna prokuratúra. Hoci minister kúpil podiel vo firme príliš lacno, prokuratúra nevie dokázať, že by za to Kaliňák pre Bašternáka niečo urobil, a teda podľa nej nemohlo ísť o korupciu.

Kto vyšetruje ďalšie podozrenia voči Kaliňákovi, o ktorých vypovedal Varga, nie je jasné. Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici aj Úrad špeciálnej prokuratúry povedali, že stanovisko poskytnú o niekoľko dní.

Podľa uznesenia o Špirkovom obvinení mal Varga vypovedať o ve­rej­ných zá­kaz­kách fi­nan­co­va­ných zo štát­ne­ho roz­poč­tu ale­bo euro­fon­doch pre re­zort mi­nis­ter­stva vnút­ra vrá­ta­ne Po­li­caj­né­ho zbo­ru, „naj­mä o čin­nos­ti súk­rom­ných spo­loč­nos­tí pri do­dáv­kach rie­še­ní v ob­las­ti in­for­ma­ti­ky a rov­na­ko čin­nos­ti osôb v spo­ji­tos­ti s tý­mi­to súkrom­ný­mi spo­loč­nos­ťa­mi a mi­nis­ter­stvom vnút­ra“.

Vo veci vypovedal aj príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý počul, o čom sa Špirko s obvineným Vargom rozpráva. „Varga vy­svet­ľo­val pro­ku­rá­to­ro­vi, ako fun­go­val ce­lý sys­tém oh­ľa­dom fun­go­va­nia zjed­no­du­še­ne pra­nia pe­ňa­zí. Spo­mí­nal me­ná Kaliňák a Počiatek. Pro­ku­rá­tor ho­vo­ril nie­čo o tom, že kla­sic­ký DPH-čkar a že ak by po­mo­hol ob­jas­niť a vy­svet­liť sys­tém pre­po­je­nia po­li­ti­ky a štát­nych in­šti­tú­cií, po­mo­hol by zme­niť sys­tém na Slo­ven­sku, tým, že by bo­la vy­vo­de­ná zod­po­ved­nosť v naj­vyš­ších kru­hoch, tiež na­rá­žal na kau­zu Bašternák. Po­čas vý­slu­chu pro­ku­rá­tor za­pi­so­val na po­čí­ta­či,“ vypovedal väzenský dozorca.

Varga hovorí, že informácie považoval za dôverné, „bo­li ur­če­né len pre oso­bu pro­ku­rá­to­ra s ne­že­la­ním si prie­ni­ku uve­de­ných in­for­má­cií na ve­rej­nosť“.

Chystal Waterloo

Po tom, čo Špirko na základe Vargových slov spísal zápisnicu, odovzdal ju špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi. Ten ju oficiálne vložil do systému a prikázal Špirkovi podozrenia dozorovať a doplniť Vargov výsluch, pretože v jeho výpovedi nesedeli dátumy s tým, keď boli Kaliňák a Počiatek vo funkciách.

Špirkovi po vznesení obvinenia zobrali nielen tento prípad, ale aj kauzu obchodovania s Bašternákom. Prokurátorovi tiež prehľadali mobil, počítač aj kanceláriu.

„Bo­lo zis­te­né, že ob­vi­ne­ný pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Vi­ber oso­be ozna­če­nej ako Spir­ko Pe­ter 2 od­os­lal dňa 21. júna 2016 v ča­se o 12:28 sprá­vu s textom: „Cau… no K je môj… ne­máš na ne­ho nie­čo, nech ko­neč­ne roz­beh­ne­me Waterloo…:)))“

Vyšetrovateľ NAKA tiež požiadal znalca, aby preskúmal podpisy na zápisnici o trestnom oznámení. Zistil, že niektoré sú Vargove, ale niektoré sú len ich napodobeninou.

Generálna prokuratúra prípad preskúma až po rozhodnutí krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Robert Kaliňák

Slovensko

Teraz najčítanejšie