Denník N

Blog N: Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie

Výskumu a ochrane prírody, ako aj environmentálnemu vzdelávaniu sa venujeme od roku 1993. K názvu nás inšpiroval endemit Muránskej planiny – rastlina lykovec muránsky (daphne arbuscula), na ktorý bol zameraný náš prvý projekt.

Chránime a obnovujeme vzácne lúky, miznúce mokrade, slaniská či ohrozené rašeliniská. Monitorujeme stav biotopov a druhov európskeho významu, plánujeme a realizujeme ekologickú obnovu biotopov a pripravujeme plány starostlivosti o chránené územia. Na medzinárodnej úrovni sa venujeme analýze, vývoju a implementácii politiky ochrany prírody EÚ. Vydávame odborné a vzdelávacie materiály. Poskytujeme zážitkové ekovýchovné programy na materských a základných školách a zároveň odovzdávame know-how učiteľom prostredníctvom metodických seminárov či príručiek.

Od roku 2020 koordinujeme na Slovensku medzinárodný vzdelávací program GLOBE, ktorý je postavený na bádateľsky orientovanom vyučovaní.

Najnovšie články autora