Denník N

Marián Giba

doc. JUDr. Marián Giba, PhD. (1982, Trebišov) je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia v roku 2010 získal s vyznamenaním doktorát z ústavného práva na parížskej Sorbonne a tiež na Univerzite Komenského v Bratislave, kde pôsobí od roku 2006. V súčasnosti je docentom a vedúcim Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského, a tiež poradcom predsedu Najvyššieho súdu pre ústavnoprávne otázky. Je autorom monografie Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku (2017), autorom či spoluautorom niekoľkých desiatok publikácií z oblasti ústavného práva (učebnice, vedecké články), pravidelným účastníkom domácich i zahraničných vedeckých konferencií a členom Francúzskej asociácie ústavného práva (AFDC). V rokoch 2015 až 2019 bol poradcom prezidenta republiky pre ústavnoprávnu oblasť.

Najnovšie články autora