Denník N

Politický útes odborných riešení

Tam, kde sa stretávajú odborné riešenia

18.januára sa pod záštitou Slovenskej komory stavebných inžinierov a Katedry dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave konal odborný seminár na tému „Elektromobilita a doprava“ určený predovšetkým pre odborníkov z oblasti mestského a dopravného inžinierstva. Z hľadiska účasti bol seminár skôr menšieho rozsahu, avšak z hľadiska odborných garantov a prednášajúcich bola úroveň vysoká. Mená odborných garantov a prednášajúcich, ako Prof.Ing. Bystrík Bezák, PhD.; Ing. Tibor Schlosser, CSc.; Ing. Ján Tomko; Dr.Ing. Milan Skýva a Ing. Anna Kollárová, zaručovali odbornosť, pri ktorej som sa ja s mojou skoro 15 ročnou odbornou praxou považoval za „zelené ucho“.

 

Tam, kde odborné názory narážajú na politický útes

Možno to bude sklamaním, ale nebudem sa venovať téme elektromobility, ale téme, ktorá sa rozprúdila na konci diskusie seminára. Bola totiž položená otázka, ako by bolo možné dostať odborné závery, riešenia, prípadne poznatky z takýchto aj iných odborných stretnutí ku kompetentným ľudom vo výkonnej moci. K tým kompetentným, ktorí by takéto odborné závery, poznatky, odporúčania vedeli preklopiť do skutočných a uskutočniteľných krokov a riešení na úrovni štátnej, verejnej správy a legislatívy. V neposlednom rade bola položená otázka:

Prečo odborné analýzy, návrhy, projekty dožívajú na dne kancelárskej zásuvky na nejakom úrade prípadne ministerstve?

Niektorí z Vás vidia dôvody v absencii, v malom počte odborníkov na Slovensku, prípadne v malej miere zastúpenia odborníkov v štátnej a verejnej správe. Konkrétne, ak ide o mestských a dopravných inžinierov, ich menší počet sa môže prejaviť v absencii odborníkov na úrovni obecnej samosprávy, avšak na vyššej úrovni štátnej a verejnej správy už svoje zastúpenie majú. Navyše, štátnej a verejnej správe podávajú odbornú pomocnú ruku aj vzdelávacie, výskumné a iné odborné inštitúcie a organizácie, v ktorých je zastúpenie kvalitných odborníkov na slušnej úrovni. Pravdaže, ak o to stoja.

Ja osobne problém „zaseknutia“ transformácie odborných riešení a návrhov na skutočné kroky v oblasti legislatívy, štátnej a verejnej správy vidím úplne na inom mieste.

Je potrebné si uvedomiť, že posledný a najdôležitejší krok transformácie papierového odborného riešenia na skutočné kroky vo verejnej a štátnej správe je vždy politické rozhodnutie! A to platí na celej úrovni štátnej a verejnej správy, od obecných samospráv až po ministerstvá a vládu. Tento postup by sám o sebe možno ani nebol neprekonateľným problémom, avšak platí nepísané pravidlo – politické rozhodnutie nie je závislé od odborného názoru! A toto je ten útes, na ktorom veľa kvalitných a prospešných, dokonca neodkladných riešení stroskotáva. A to nielen v oblasti mestskej a dopravnej infraštruktúry.

Skrátka, politické rozhodnutia sú závislé od rôznych vonkajších vplyvov, ako je napríklad počet dní do volieb, ale nie sú závislé od názoru odborníkov.

Politický útes odborných riešení

Najlepšie na tom je to, že z politického pohľadu je možné aj túto nelogickosť „odborne“ zdôvodniť. Uveďme si príklad. Keďže, nie sme len inžinieri, ale vyznáme sa aj v legislatíve, autá, parkovanie a parkoviská sme obliekli do rúška Ústavy Slovenskej republiky. Podľa článku 20, ods.1 druhej hlavy Ústavy SR, má každý právo vlastniť majetok. Napríklad auto. Avšak, právo na parkovacie miesto už medzi základnými právami nefiguruje. Toto si my občania neuvedomujeme (názor odznel na seminári aj na internete – pozn.autora).

Teraz sa spýtam ja. Poznáte politika, ktorý sa postaví pred svojich voličov a upozorní ich na túto skutočnosť?  Prípadne ich o tom začne presviedčať?

Veľa ich určite nie je. A to sa týka problému, ktorý bude potrebné razantne riešiť v najbližších rokoch, inak sa doprava a parkovanie v sídelných útvaroch zrúti ako domček z kariet a to rovno na hlavu nám všetkým.

Plánujeme krátkodobo. Aspoň v politike

Pri politickom rozhodovaní, ak nepočítame dni k najbližším voľbám, osud návrhu výrazne ovplyvňuje rýchlosť nástupu pozitívneho efektu konkrétneho politického rozhodnutia. Čím je čas nástupu pozitívneho efektu rozhodnutia pomalší, ako napríklad dlhodobá pozitívna zmena pomeru deľby dopravnej práce, prípadne nárast využívania alternatívnych foriem dopravy, tým je menšia pravdepodobnosť kladného politického rozhodnutia. Ak rozhodnutie s dlhodobými pozitívnymi prínosmi, so sebou prináša navyše aj negatíve vplyvy v dobe rozhodovania, napríklad regulácie a obmedzenia, zníženie komfortu, je takéto politické rozhodnutie s veľkou pravdepodobnosťou bez šance na schválenie.

Zjednodušene. Ak z niečoho nie je okamžitý politický prospech, tak to nestojí za politickú zodpovednosť.

Názor väčšiny

Názor väčšiny pre potreby tohto textu považujem za prevažujúci názor občanov, ktorý je odlišný od názoru odborníkov. Ako príklad poslúži názor na regulované parkovanie.

Odborný názor znie: „Regulované parkovanie prináša citeľné zlepšenie dopravného systému.“ – Dr.Ing.Milan Skýva.

Názor väčšiny: „Je to okrádanie ľudí a zdroj príjmu pre vyvolených.

Dá sa názor väčšiny modelovať, meniť, ovplyvňovať? Na seminári odznel názor, že áno. Je potrebná komunikácia, vysvetľovanie a vzdelávanie väčšiny.

S tým úplne súhlasím, pretože na rozhodovaní väčšiny je založený aj demokratický systém, v ktorom žijeme. Ale, väčšina by mala rozhodovať na základe kvalitných poznatkov a informácií. Na to, aby sa takéto informácie potrebné k zodpovednému rozhodovaniu dostali k väčšine, sú potrebné dve zložky:

  1. Odborná, prípadne politická moc, ktorá potrebné informácie doručí k väčšine, bez skreslení, objektívne, so všetkými pozitívnymi aj negatívnymi vplyvmi vyplývajúcich z budúceho rozhodnutia väčšiny.
  2. Skupina väčšiny, ktorá je ochotná a otvorená tieto informácie a poznatky prijať.

Osobne mám pocit, že v porovnaní s minulosťou, je prístup k informáciám a poznatkom citeľne jednoduchší, napriek tomu sa o informácie a poznatky nezaujímame ani do takej miery ako v minulosti. Stačia nám povrchné, vo viacerých prípadoch skreslené informácie napríklad zo sociálnych sietí. A to už ani nespomeniem narastajúci trend spoločenstva, odmietať všetko odborné a vedecké.

 

Riešenie

Dostať viac odborníkov k politikom?

Dostať odborníkov do politiky?

Prípadne dostať ozajstných politikov do politiky?

Ak chcú politici robiť zodpovednú politiku, tieto otázky by mali zodpovedať politici.

 

Ing.Pavol Sebök

Autorizovaný stavebný inžinier SKSI – dopravné stavby

Mestský poslanec – Dunajská Streda

Teraz najčítanejšie