Denník N

Primátor Mesta Turzovka robí proti svojim občanom a porušuje zákony

Veľa občanov sa ma pýtalo, na situáciu okolo bytového domu č. 272 v Turzovke, t.j. bývalý internát. Nakoľko bojujem za tu bývajúcich občanov, dovoľujem si Vás informovať o situácii.

Problém bol medializovaný  v relácii RTVS Občan za dverami, dňa 03. 12. 2017, ktorú si môžete pozrieť tu: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11757/142437#613. Problém je v tom, že podnikateľ L. Stopka, ktorý vlastní pozemky okolo bytového domu č. 272, na nich v roku 2016 vybudoval parkovacie, resp. odstavné plochy v rozpore so zákonom a nechce dovoliť vyasfaltovať komunikáciu s tým, že vraj kúpil pozemok aj s asfaltom, pričom trvá na tom, aby Mesto Turzovka najprv od neho časť pozemkov odkúpilo za sumu 30,-€/m2. Čo sú nemalé peniaze a občanom to nevyrieši ich problém. Kameňom úrazu je to, že tieto nezákonnosti a pochybné praktiky podporuje a priamo ich kryje primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis. Dňa 11.07. 2016 som podal žiadosť na Mesto Turzovka, kde som upozornil, že p. Stopka zriadil parkovacie miesta, pričom vykonal stavebné úpravy. Tiež som sa pýtal, či p. L. Stopka požiadal, alebo mu bolo vydané stavebné povolenie? Primátor Mesta JUDr. Ľ. Golis mi napísal: ,,tieto plochy, kde sú odstavené motorové vozidlá, nie sú nijako stavebne upravené, preto nie je potrebné v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku žiadať o stavebné povolenie v dôvodu realizácie stavebných úprav.“ Primátor Mesta Turzovka tiež uviedol aj nasledovné:,,Z uvedených skutočností vyplýva, že pán L. Stopka nekonal v rozpore s platným Územným plánom Mesta Turzovka a zákonom č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.“

Tiež som získal stanovisko Okresného úradu v Čadci, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorý uviedol presne opačne, ako napísal primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis: ,, na vybudovanie parkovacích miest je v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku potrebné stavebné povolenie resp. ohlásenie drobnej stavby.“

Ako sa môžete dočítať, dňa 08.12. 2016 vykonal Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky na môj podnet obhliadku pri bytovom dome č. 272 za účelom zistenia skutkového stavu. Úrad na rozdiel od primátora Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golisa skonštatoval, ,,že na pozemkoch v blízkosti bytového domu sú skutočne vytvorené odstavné plochy pre odstavovanie motorových vozidiel, ktoré sú čiastočne upravené posypom, resp. zatrávňovacími panelmi. Tieto úpravy však nespĺňajú kritériá inžinierskej stavby dopravnej, ako je definovaná v ustanoveniach zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov /ďalej len stavebný zákon/ i zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien doplnkov /cestný zákon/. Preto bol Mestu Turzovka zaslaný pokyn na začatie konania za účelom obnovenia zákonného stavu.“ Celú dokumentáciu nájdete tu: https://www.scribd.com/document/370415817/Dokumentacia-Blok-272.                  

Na zasadnutí MsZ dňa 13. 12. 2017 poslanec za MČ Predmier JUDr. Birka úmyselne zavádzal, keď uviedol, že pán L. Stopka ponúkol na odpredaj aj chodník a pozemok pod schodiskom. To je v rozpore s tým, čo je uvedené v zápisnici zo stretnutia ohľadom riešenia tohto problému zo dňa 23.12. 2015, kde sa pán Stopka vyjadril nasledovne: ,,chodníky by som nepredával kvôli prístupu. Zároveň nesúhlasí s odpredajom parcely, ktorá tvorí prístupové schodisko k bytovému domu č. 272.“

Zároveň som za skupinu poslancov na zasadnutí MsZ, dňa 13.04. 2016 predložil návrh alternatívnej dopravnej obslužnosti pri bloku č.272 a MsZ okrem iných bodov uložilo Mestskému úradu rokovať s majiteľom susediacich pozemkov o prenájme plôch, na ktorých by boli vybudované parkovacie miesta. Tento podnikateľ totiž ponúkol Mestu Turzovka do nájmu svoje pozemky za 1,-€/ročne. Predbežná cena iba za vybudovanie cca 30 parkovacích miest bola Mestom vyčíslená na cca 29 000,-€.  Je potrebné povedať, že momentálne obyvatelia tejto bytovky parkujú na trávniku a na nelegálne vybudovaných odstavných plochách, pričom platia 150,-€/ rok.  Prečo teda primátor Mesta kryje nezákonnosti a občania musia platiť 150,-€/ rok za parkovné,  keď by nemuseli platiť nič? Zápisnicu a návrh riešenia nájdete tu:  https://www.scribd.com/document/370343841/zapisnica-navrh-rie%C5%A1enia 

Na MsZ dňa 13.12. 2017 som navrhol tieto uznesenia, ktoré mohli obyvateľom bytovky č. 272 veľmi pomôcť:              1, Ponúknuť obyvateľom obytného domu č. 272 v rámci nimi uplatneného predkupného práva na odkúpenie nebytové priestory- kuchynka, WC, chodbička, ktoré neoprávnene zabral L. Stopka, 2, Zriadenie a zápis vecného bremena na miestnej komunikácii PMK 57 pri obytnom dome č. 272 na základe zákona č. 66/ 2009 Z.z a občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., 3, Odstránenie zátarás a stavebného materiálu z parkovacích plôch na miestnej komunikácii PMK 57 pred obytným domom  č. 272 na náklady Mesta Turzovka a ich následné vymáhanie od majiteľa pozemku L. Stopku. 4, Vyasfaltovanie miestnej komunikácie PMK 57 pre obytným domom č. 272 a vykonanie s tým súvisiacich prác, Hlasovanie poslancov je tu: https://www.scribd.com/document/370416102/hlasovanie-poslancov-13122017.               

Na margo týchto uznesení ma primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis vyzval, aby som v prípade súdneho sporu, či iných problémov prevzal na seba zodpovednosť. Pán primátor je však právnik a tak by mal vedieť, že Mestské zastupiteľstvo je kolektívny orgán, a teda podľa zákona č. 369/1990 Z.z., poslanci rokujú a prijímajú uznesenia v zbore, za ktoré nie sú a nemôžu byť trestne a ani inak zodpovední. Od právnika sa teda očakáva, že zákony bude poznať a aj sa nimi riadiť.

Ohľadom zapísania vecného bremena na miestnu komunikáciu primátor Mesta JUDr. Ľ. Golis povedal, že cesta bola do pasportu miestnych komunikácií zapísaná podvodom. MsÚ v Turzovke som písomne požiadal, aby to preukázal. Prednosta MsÚ Ing. M. Masnica mi odpovedá nasledovne: ,,Passport komunikácií bol Mestom Turzovka vyhotovený v roku 2012 a schválený mestským zastupiteľstvom dňa 26.02. 2013 uznesením MsZ č. 1/2013 pod bodom A v písmene 9, kde bolo schválené VZN č. 4/ 2013 o sieti, správe a užívaní miestnych komunikácií na katastrálnych územiach.“

Keď som si pozrel výsledky predmetného hlasovania, zistil som, že prednostom MsÚ spomínané VZN č. 4/ 2013 podporil aj terajší primátor JUDr. Ľ. Golis a jeho zástupkyňa MUDr. V. Belková. Viď nižšie hlasovanie poslancov z MsZ č. 1/2013, číslo hlasovania 10, číslo bodu 9. To znamená, že primátor Mesta JUDr. Ľ. Golis a zástupkyňa primátora MUDr. V. Belková boli spolupáchateľmi podvodu a priamo ho svojim hlasovaním kryli. Vyzývam preto primátora Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golisa a zástupkyňu primátora MUDr. V. Belkovú, aby sa k tomuto podvodu prihlásili.

Primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľ.  Golis tiež uviedol, že majiteľ pozemkov okolo bytového domu č. 272, p.  L. Stopka kúpil pozemky aj s povrchovou úpravou, čo však nevie preukázať. Prednosta MsÚ Ing. M.  Masnica mi poslal list zo Správy Katastra  Čadca, kde sa okrem iného uvádza: ,,Parcely pod stavbami /spevnené plochy a prístupová cesta/ boli spoločne predané s pozemkami.“ Čo jasne dokladuje, že p. L. Stopka nekúpil aj povrchovú úpravu. Ak primátor Mesta bude trvať na svojich vyjadreniach, môže to dokázať jedine tak, že predloží kúpnu zmluvu medzi I- TRAN, s.r.o. a L. Stopkom, kde musia byť všetky náležitosti uvedené. Celú dokumentáciu aj s číslom hlasovania 10, číslom bodu 9 nájdete tu: https://www.scribd.com/document/370344907/Pasport-Mk-Hlasovanie-Poslancov-Kataster

Okrem iného p. L. Stopka neoprávnene zabral nebytové priestory, ktoré patria k bytovému domu č.272. MsÚ som sa pýtal, prečo im tieto nebytové priestory, na ktoré si títo občania uplatnili predkupné právo ešte neboli ponúknuté na odpredaj? Prednosta MsÚ Ing. M. Masnica mi odpísal, že Mesto Turzovka ,,nemá žiadnu zákonnú ponukovú povinnosť, ktorú Vy spomínate.“ To je čisté klamstvo. Pýtam sa prečo vedenie Mesta Turzovka klame, robí proti svojim občanom a zastáva sa podnikateľa? Dokumentáciu si môžete prečítať tu:  https://www.scribd.com/document/370348709/Predkupne-Pravo-Nebytove-Priestory

     Viem preto garantovať, že vyššie spomínané štyri uznesenia nebudú pre Mesto Turzovka predstavovať žiadne riziko a preto je ich potrebné predložiť opätovne. Od primátora Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golisa však očakávam, že sa prihlási k nasledovným porušeniam zákona o rozpočtových pravidlách a škody, ktoré spôsobil aj uhradí. Práce, ktoré neboli kryté rozpočtom mesta boli vo výške 44 620,43,-€. Vyzývam primátora Mesta Turzovka, aby zo svojho uhradil 40 000,-€ za zvýšené skladočné za uskladnenie odpadu, ktoré on navrhol a nepredložil na schválenie do MsZ. Ďalej vyzývam primátora Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golisa, aby uhradil škody, ktoré vznikli tým, že zástupkyňa primátora MUDr. V. Belková poberá v rozpore so zákonom plat a celkové náklady sa šplhajú do výšky cca  44 000,-€. Tiež som sa dňa 23.01. 2018 zúčastnil pojednávania na Okresnom súde v Čadci, na ktorom bol vyhlásený rozsudok v spore medzi Mestom Turzovka a bývalým príslušníkom MsP o neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou. Mesto Turzovka súdny spor prehralo,  pričom Okresný súd v Čadci rozhodol, že výpoveď pre bývalého príslušníka MsP v Turzovke je neplatná a má nárok na náhradu trov konania a náhradu mzdy vo výške 100%, čo  bude predstavovať pre Mesto Turzovka záťaž v desiatkach tisíc eur. Zároveň je potrebné povedať, že toto je zodpovednosť primátora Mesta Turzovka JUDr. Ľ.  Golisa, ktorý bývalého príslušníka MsP v Turzovke prepustil v rozpore so zákonom, pričom malo o tom rozhodnúť MsZ, lebo je to jeho kompetencia. MsZ na to primátora Mesta Turzovka upozornilo, no primátor Mesta JUDr. Ľ. Golis sa vyjadril, že ,,nikto nebude určovať primátorovi, čo má robiť.“ /viď zápisnica zo zasadnutia MsZ z 27.11. 2015/ Opäť sa potvrdilo, že primátor Mesta Turzovka zákony neovláda a ohýba si ich tak, ako mu to práve vyhovuje. Primátor Mesta JUDr. Ľ. Golis podpísal zmluvy na právne služby za 2 359,18,-€ v roku 2016 a právne služby  za 4 214,81,-€ v roku 2017 s právnikom z Košíc, čo činí 6 573,99,-€ , pričom to ešte nie je konečná suma. Ak by Mesto Turzovka zastupoval právnik z Čadce, či Žiliny, tak by náklady pre Mesto Turzovka boli iste omnoho nižšie. Vyzývam preto primátora Mesta Turzovka, aby predmetnú škodu vo výške 6573,99,-€ a ďalšie škody uhradil zo svojich peňazí. Tiež je dôležité povedať, že v podobnom prípade už rozhodoval dovolací senát Najvyššieho súdu SR, ktorý povedal, že nie je v právomoci primátora prepustiť alebo prijať príslušníkov MsP, ale táto kompetencia patrí výlučne MsZ, pretože iba ono určuje rozsah mzdových prostriedkov na fungovanie MsP. Dokumenty nájdete tu: https://www.scribd.com/document/370346238/dokumenty-sud-MsPhttps://www.scribd.com/document/370346492/rozsudok-NSSR. Škoda teda zatiaľ činí 135 194,42,-€. Toto je však len malá časť z celkovej škody. Primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis v novoročnom príhovore uviedol, že Mesto nemá dostatok finančných prostriedkov, a preto je potrebné uvažovať aj o úverových zdrojoch. Ak však Mestu Turzovka tieto peniaze nechýbajú, znamená to, že má peňazí dosť a nepotrebuje úver. Keď primátor Mesta JUDr. Ľ. Golis porušuje zákony a narába s peniazmi nehospodárne a netransparentne, ako asi bude narábať s úverovými peniazmi? Keby primátor Mesta JUDr. Ľ. Golis šetril, neporušoval zákony a neplytval s peniazmi svojich občanov, mal by dosť prostriedkov a nepotreboval by si brať úver, ktorým zaťaží Mesto Turzovka, pričom občania budú platiť úroky a istinu. Prípadný úver tiež spôsobí, že Mesto Turzovka bude mať menej peňazí na svoj rozvoj, čo je znova krok proti občanom.

Úplným obrazom toho, kto v Meste Turzovka vládne je aj situácia okolo diela – Rozšírenie kapacít hrobových miest na novom cintoríne, keď primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis odstúpil od zmluvy so zhotoviteľom tohto diela. Ako uvádza primátor Mesta Turzovka vo svojom zdôvodnení, ,,podľa zmluvy mal zhotoviteľ odovzdať dielo do 31.09. 2017, čo však neurobil.“ Primátor Mesta okrem iného uvádza, ,,že dielo nebolo vykonané i napriek ústnym prísľubom zhotoviteľa, čo má za následok ohrozenie pochovávania  na danom cintoríne.“ Primátor Mesta síce uzatvoril zmluvu o dielo s novým zhotoviteľom, pričom dielo by malo byť ukončené 30.04.2018, čo však neznamená, že nebude ohrozené pochovávanie na novom cintoríne. Pikantériou je, že Mesto Turzovka nemalo k stavbe, ktorá sa začala 18.05. 2017 vydané právoplatné stavebné povolenie. Toto povolenie nemalo ani k 18.09.2017, ako to priznáva samotný primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis. Stavebné povolenie Mesto Turzovka nemá  doteraz. Tento stav znamená, že samotné Mesto Turzovka pod vedením primátora JUDr. Ľ. Golisa porušuje zákon a je teda realizátor čiernej stavby. Čo robí primátor Mesta JUDr. Ľ Golis, ktorý má plat 3 200,-€/ mes., keď nevie vybaviť jedno stavebné povolenie? Predpokladám, že prípadné ohrozenie pochovávania bude primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis riešiť tak, že občanom pošle kalendáre so svojou fotkou a príhovorom. Celú dokumentáciu nájdete  tu:  https://www.scribd.com/document/370345413/cintorin   

Ako vidíte, za primátora Mesta Turzovka bol zvolený človek, ktorý nielenže robí proti svojim občanom, ale aj porušuje zákony ako na bežiacom páse. Zákony tohto štátu pre primátora JUDr. Ľ. Golisa a zopár vyvolencov v meste Turzovka neplatia. Platia iba pre obyčajných ľudí, ktorí musia platiť dane a  správať sa slušne. Toto sa deje v Meste Turzovka, kde primátor Mesta  JUDr. Ľ. Golis poberá plat 3 200,-€/mesačne, pričom keď nastupoval do funkcie, tak mal plat 1 929,-€/ mes.  Nakoľko krivdy sa občanom dejú aj v iných MČ a primátor Mesta JUDr. Ľ. Golis sa ich nevie zastať, budem sa ich zastávať a chrániť ja. Nekandidoval som totiž ako poslanec do MsZ preto, aby som tam ticho sedel, prehliadal nezákonnosti a krivdy voči našim občanom. Nekandidoval som tiež za poslanca preto, aby som sa počas zasadnutí MsZ za peniaze občanov zadarmo päť krát do roka naobedoval a bral každý mesiac odmenu vo výške 100,-€. Primátor Mesta Turzovka namiesto toho, aby vysvetlil, napr. prečo pridelil byty na Mestskom podniku služieb občanom z iných obcí a miest, či prečo sústavne porušuje zákony Slovenskej republiky a koná netransparentne, tak číta klamstvá a špinavosti a polopravdy na zasadnutí MsZ. Zdá sa, že klamstvá a porušovanie zákonov sa zrejme stali pracovnými metódami primátora Mesta Turzovka.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Foto N - Tomáš Benedikovič