Denník N

Novela zákona o zdravotnom poistení je ukážkou toho, keď poslanci schvália niečo úplne iné, ako chceli

Ako je možné schvaľovať zákony tak, že na ich základe majú dva štátne orgány úplne opačné názory? Ako môžu poslanci schváliť niečo, o čom dôvodová správa tvrdí niečo iné? Vedia vlastne poslanci, o čom hlasujú?

Slovenskí žiaci sú často kritizovaní za to, že čítanie s porozumením im robí problémy. Ako ste na tom vy? V decembri zmenili poslanci v § 3 zákona o zdravotnom poistení odsek 3 písmeno a) a odsek 9. Budete vedieť, čo schválili?

(3) Verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „členský štát”) a
a) vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume určenej osobitným predpisom3aa) pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou; to neplatí, ak je zamestnaná v Slovenskej republike u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva,

(9) Verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, ktorá nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo v Slovenskej republike, činnosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným,8c) činnosť vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, činnosť člena štatutárneho orgánu, člena správnej rady, člena dozornej rady, člena kontrolnej komisie a člena iného samosprávneho orgánu právnickej osoby8d) alebo činnosť spoločníka s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti alebo člena družstva. Takáto fyzická osoba nemá nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.1)

Otázka:
Ak osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo v Slovenskej republike, činnosť konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným s dohodnutým mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume určenej osobitným predpisom, je takáto osoba verejne zdravotne poistená?
Ešte upresním, že príjmy za prácu konateľov spoločností s ručením obmedzeným sa považujú za príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. a) zákona 595/2003 Z.z.) na základe čoho sa považujú za zárobkovú činnosť (§ 10b ods. 1 písm. a) zákona 580/2004 Z.z.)

 

Viete odpoveď? A aký majú názor slovenské štátne orgány?

Naľavo je odpoveď Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, napravo Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Verejné zdravotné poistenie cudzincov-konateľov s prechodným pobytom v SR: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – SÚ poistení Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – NIE SÚ poistení

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky tvrdí, že takáto osoba NIE JE poistená, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou tvrdí, že JE poistená. Je normálne, že dva štátne orgány majú na tú istú otázku úplne opačný názor?

 

Čo na to zdravotné poisťovne? Oni by to zrejme mali vedieť najpresnejšie, keďže oni poisťujú. Naľavo odpoveď Všeobecnej zdravotnej poisťovne, napravo odpovedá DÔVERA zdravotná poisťovňa.

Verejné zdravotné poistenie cudzincov-konateľov s prechodným pobytom v SR: Všeobecná zdravotná poisťovňa – SÚ poistení DÔVERA zdravotná poisťovňa – NIE SÚ poistení

VšZP tvrdí, že takáto osoba NIE JE poistená, podľa Dôvery poistená JE. Opäť, úplne protichodný názor.

 

Union zdravotná poisťovňa má takúto názor:

Verejné zdravotné poistenie cudzincov-konateľov s prechodným pobytom v SR: Union zdravotná poisťovňa – SÚ poistení

Poisťovňa Union sa trochu rozpísala a tvrdí, že takáto osoba NIE JE povinne poistená. Ten istý názor zastáva aj Jozef Mihál.

 

Vyzerá to teda tak, že osoba, ktorá má na Slovensku len prechodný pobyt (väčšinou cudzinci) a poberá odmenu za výkon funkcie konateľa nie je na Slovensku verejne zdravotne poistená a teda nemusí platiť ani zdravotné odvody. To isté sa týka aj zahraničných živnostníkov v SR, nie sú zdravotne poistení, nemusia platiť minimálne odvody. Danú možnosť neplatiť zdravotné odvody by ináč privítali aj mnohí slovenskí živnostníci.

Takáto výrazná zmena zákona bola prijatá nepriamou novelou (novelou iného zákona – zákona o zdravotnej starostlivosti), v dôvodovej správe k zákonu sa o tom nehovorí absolútne nič, prešla bez akejkoľvek diskusie v parlamente, pri hlasovaní poslanci prelomili aj veto prezidenta, schválená bola posledný pracovný deň pred Vianocami a jej záväzná verzia vyšla v zbierke zákonov až 30.12.2017 s účinnosťou už od 01.01.2018.

Cudzinci museli pochopiť, čo poslanci schválili, hneď najneskôr 31.12., aby si mohli vybaviť a zaplatiť komerčné zdravotné poistenie už od prvého januára, lebo bez poistenia by im cudzinecká polícia mohla dať pokutu až do výšky 1 600 eur. A to napriek tomu, že Dôvera, či Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou si stále myslia, že takíto cudzinci verejné zdravotné poistenie majú.

Okomentovať sa to dá mnohými spôsobmi. Chcel som napísať, že načo sa poslanci montujú do cudzincov, keď pri posledných novelách týkajúcich sa cudzincov poslanci viac krát preukázali absolútnu neznalosť problematiky, problém je však skôr všeobecný – oni vôbec nevedia, čo schvaľujú. Prečo sa takéto výrazné zmeny schvaľujú v druhej polovici decembra? Prečo cudzinci na zmeny zákona musia reagovať hneď a daňový úrad urobí nové tlačivo na daňové priznanie pre daň z príjmov až vo februári? Prečo poslanci dohadzujú kšefty komerčným poisťovniam? Prečo získava výhodu niekto, kto chce vybabrať so systémom (nemusí platiť odvody)? Prečo opäť finančne zvýhodňujeme cudzincov c minimálnymi príjmami (do 5,5 tisíc eur ročne) namiesto toho, aby sme podporili tých cudzincov, ktorý napr. platia vyššie dane alebo zamestnávajú Slovákov? Koľko je takýchto prípadov, keď poslanci vládneho zlepenca hlasujú a ani nevedia o čom?

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Milan Kurota

Не надо слов, и так все ясно.