Denník N

Poznámky ku Konferencii Slovenského futbalového zväzu a k pekným topánkam, ktoré tlačia.

Konferencie politických strán a spoločenských organizácií v časoch radostného socializmu (ale často aj v súčasnosti) sa riadili (riadia) líniou: „V jednote je sila“. S týmto heslom možno vyjadriť jednoznačný súhlas, je pravdivé a výstižné. Nesprávne je, keď sa jednota dosahuje organizovaným, násilným presadzovaním línie, ktorá nie dosiahnutá argumentáciou v diskusii. Informácie z tohoročnej volebnej konferencie Slovenského futbalového zväzu (SFZ) by mohli nasvedčovať, že tendencia jednoty sa dosiahla silou. Neopodstatnenosť dojmu silového presadenia jednoty v Slovenskom futbalovom zväze podporuje fakt, že futbal na Slovensku urobil pod vedením prezidenta Kováčika krok vpred a preto vedenie SFZ má pokračovať v práci.

Konferencie politických strán a spoločenských organizácií v časoch radostného socializmu (ale často aj v súčasnosti) sa riadili (riadia) líniou: „V jednote je sila“. S týmto heslom možno vyjadriť jednoznačný súhlas, je pravdivé a výstižné. Nesprávne je, keď sa jednota dosahuje organizovaným, násilným presadzovaním línie, ktorá nie je dosiahnutá argumentáciou v diskusii. Informácie z tohoročnej volebnej konferencie Slovenského futbalového zväzu by mohli nasvedčovať, že tendencia jednoty sa dosiahla silou. Uvádza sa: „Konferencia bola pracovná, program mal 34 bodov, z toho až 26 volebných. S výnimkou jednej pozície bol na ostatné pozície návrh vždy len jedného kandidáta, ktorého plénum zvolilo.“ [1]. Aj voľba prezidenta prebehla v jednote: „Kováčik bol jediným kandidátom na najvyšší post.
Z prítomných 86 delegátov (pozvaných bolo 87) dostal plný počet hlasov, teda 58 od zástupcov oblastných a regionálnych zväzov, 24 od predstaviteľov profesionálneho futbalu a 4 od pridružených členov SFZ.“[1]. Aj na všetky ďalšie pozície boli kandidáti zvolení bez problémov. Ako už bolo spomenuté bola jediná výnimka, ktorou bola voľba zástupcu trénerov vo výkonnom výbore. Tu rozhodol pomer hlasov 52:34 v prospech D. Radolského na úkor L. Borbélyho. Je zrejmé, že prehra nepoteší a tak Dr. Ladislav Borbély ku konferencii a k hlasovaniu zaujal stanovisko.

V publikovanom článku [2] krátko oceňuje prácu, výsledky SFZ. Vyjadruje kritický názor na nedostatočnú kvalitatívnu vyváženosť úrovne športovo-technického zabezpečenia prevádzkovania futbalu a absenciu niekoľkých zložiek technického úseku. Prezentuje názor na strategickú dôležitosť postu zástupcu trénerov vo výkonnom výbore SFZ. Maximálnu profesijnú kompetentnosť označuje ako základnú prioritou človeka vo funkcii. Kritizuje formy vzdelávania trénerov a vyzdvihuje formu vzdelávania organizovanú Úniou futbalových trénerov Slovenska (ÚFTS) v spolupráci s Úniou ligových klubov (ÚLK).  Vidí potrebu jasne etablovať pozície SFZ – ÚLK – ÚFTS pri zabezpečovaní technických otázok v procese prevádzkovania slovenského futbalu. Absenciu funkčnej trénersko-metodickej komisie (TMK) označuje za predobraz marazmu v športovo-technickej oblasti.

V texte [2] formuluje ešte ďalšie kritické vety a uvádza zásady pre zlepšenie futbalu na Slovensku. S časťou z uvedených názorov možno súhlasiť, s niektorými názormi je možné polemizovať, k niektorým je vhodné niečo poznamenať a položiť otázky.

Poznámka 1.

Rada Slovenského futbalového zväzu potvrdila vo štvrtok (február 2011) voľbu predsedov odborných komisií, ktorú schválil na januárovom zasadnutí Výkonný výbor SFZ (VV SFZ). Medzi potvrdenými, ktorých VV SFZ schválil bol predseda trénersko-metodickej komisie Ladislav Borbély [3].  Dr. L. Borbely predsedal trénersko-metodickej komisii do roku 2014, v ktorom bola komisia zrušená. Výkonný výbor SFZ prijal na svojom zasadnutí 8.4.2014 v Bratislave Uznesenie č. 61/14, ktorým zrušil niektoré komisie. Zrušil aj trénersko-metodickú komisiu SFZ a preniesol kompetencie trénersko-metodickej komisie SFZ na technický úsek SFZ [4].

Je zarážajúce, že trénersko-metodická komisie SFZ bola za vedenia L. Borbélym zrušená! Vynára sa otázka: Aké koncepcie a aktivity komisia počas existencie realizovala, keď mala maximálnu profesijnú kompetentnosť ako základnú prioritou človeka vo funkcii? Môžem zodpovedne prehlásiť, že som sledoval web stránku SFZ. Na rozdiel od ostatných komisií, ktoré pravidelne na svoje stránky vkladali informácie o činnosti, na stránke trénersko-metodickej komisie bola úplne prázdna, nebola na nej uvedená žiadna informácia o činnosti.

Poznámka 2.

V Štatúte ÚFTS  sa uvádza, že Generálne zhromaždenie je najvyšším orgánom Únie, t.j. volí: prezidenta a ostatných členov prezídia Únie na obdobie 4 rokov. Na stránke ÚFTS som nenašiel od kedy je Dr. L. Borbély prezidentom Únie ani kedy uplynie volebné obdobie prezídia. Nedokázal som zistiť kto bol prezidentom ÚFTS po roku 1993, keď bol za čestného predsedu zvolený Arnošt Hložek. Predpokladám, že L. Borbély je prezidentom ÚFTS už niekoľko rokov. V zodpovednosti prezidenta ÚFTS je, aby pozície SFZ – ÚLK – ÚFTS pri zabezpečovaní technických otázok v procese prevádzkovania slovenského futbalu boli jasne etablované, tak prečo sa ich prezident dovoláva. Nie je náhodou on príčinou, že pozície nie sú etablované?

Poznámka 3.

ÚFTS spolupracuje s Úniou ligových klubov pri  organizácii celodenných seminárov pre trénerov všetkých úrovní so zameraním na teóriu i praktické ukážky pod záštitou AEFCA. Celodenné semináre sa podľa Prezidenta ÚFTS  osvedčili. Ako zistil, že sa osvedčili?

Poznámka 4.

Dr. Borbély píše, že edukatívna hodnota posezónnych hodnotiacich schôdzí je nulová. Kto organizuje hodnotiace schôdze preoblečené do rúška vzdelávania, ktorých edukatívna hodnota je nulová? Kto ich preoblieka do rúška vzdelávania? Aké sú kritériá úrovne hodnotenia edukatívnosti?

Poznámka 5.

Tvrdenie, že D. Radolského volili prevažne delegáti reprezentujúci amatérsky futbal regiónov, kým Dr. L. Borbély dostal hlasy od zástupcov prvej a druhej ligy a bratislavského regiónu je problematické. Je toto prehlásenie založené na verejnom hlasovaní, alebo bolo hlasovanie tajné?

Považuje sa Prezident ÚFTS za jediného kto má profesijnú kompetentnosť ako základnú prioritou človeka vo funkcii?

Na poznámky a otázky odpoveď nečakám, chcel som naznačiť, že nevidím žiadnu ujmu pre SFZ, že do funkcie výkonného výboru bol zvolený D. Radolský a nie L. Borbély. Naopak obaja môžu prispieť k naplneniu perspektívnej vízie rozvoja slovenského futbalu Borbély ako prezident ÚFTS a Radolský ako člen výkonného výboru SFZ.  Nakoniec Dušan Radolský je členom Prezídia ÚFTS a má na starosti  sekciu technicko-informačnú. Pre spoluprácu so Slovenským futbalovým zväzom sú dvere otvorené.

Neopodstatnenosť dojmu silového presadenia jednoty v Slovenskom futbalovom zväze podporuje fakt, že futbal na Slovensku urobil pod vedením prezidenta Kováčika krok vpred. Je preto správne, že vedenie SFZ dostalo do ďalšieho obdobia dôveru a možnosť pokračovať a dokončiť plány a projekty. Môžu prísť neúspechy, dúfajme, že prídu aj úspechy. Na kritiku aj analýzy má byť vždy priestor, ale silné reči nám nepomôžu. V prospech futbalu na Slovensku by mali pracovať všetky zložky. Vzťahy SFZ, ÚLK a ÚFTS majú byť v harmónii, je to o ľuďoch. Nakoniec ľudí možno poznať podľa reči aj činov. Akokoľvek, každý človek robí podľa svojich možností. Úspechy a pády nie sú vždy časovo spojité s kvalitou práce, lebo na výsledok športovej činnosti vplýva viac okolností a parametrov. Hodnotenie dlhšieho obdobia môže ukázať správnosť smerovania. Je však náročné spravodlivo posúdiť prácu jednotlivca i kolektívu, lebo pri rôznej váhe argumentov nemáme možnosť (alebo nechceme) zohľadniť rovnaký základ.

Zdroje:

[1] SFZ, SPRÁVY, KONFERENCIA SFZ – Kováčik tretíkrát šéfom zväzu: Z tohto víťazstva mám veľký rešpekt, 2. 2. 2018

http://www.futbalsfz.sk/konferencia-sfz-tretie-volebne-obdobie-pre-jana-kovacika

[2] Šport 7. 2. 2018, Priama reč Ladislava Borbélyho: Aj pekné topánky môžu tlačiť,

https://sport.aktuality.sk/c/319730/priama-rec-ladislava-borbelyho-aj-pekne-topanky-mozu-tlacit/

[3] Šport.sk , 17. 2. 2011, Rada SFZ schválila rozpočet a nových členov.

https://sport.aktuality.sk/c/107682/rada-sfz-schvalila-rozpocet-a-novych-clenov/

[4] BRATISLAVA (SFZ) – Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu April 9, 2014.

Výkonný výbor zvolil a ustanovil predsedov a členov komisií a ďalších orgánov SFZ

http://old.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/komisie-a-organy-sfz/novinka/vykonny-vybor-zvolil-a-ustanovil-predsedov-a-clenov-komisii-a-dalsich-organov-sfz.html

Teraz najčítanejšie

Pavol Daučík

Moje články sú o futbale. Nie som fanúšik. Som chemik a (ex)futbalový tréner II. triedy s neplatnou licenciou. Píšem keď musím a mám čas.