Denník N

O vykonateľnosti mediačnej dohody.

Mimochodom, rozprávali ste sa niekedy s veriteľom, ktorý sa ani s exekučným titulom nevie dostať k svojim peniazom,  s matkou, ktorá sa nevie dostať k výživnému, alebo s rodičom, ktorý sa napriek právoplatnému rozhodnutiu nemôže stretnúť so svojim dieťaťom?

Predstavte si, že ste účastníkom sporu. Žiadny spor  nevznikne zo dňa na deň, takže aj ten váš sa mesiace vyvíjal z nevinne pôsobiacich kolízií do zložitejších konfliktov, až prerástol do situácie, ktorú neviete vyriešiť vlastnými postupmi a stratégiami.  Namiesto dlhotrvajúceho súdneho sporu sa rozhodnete pre mimosúdne riešenie. Jednoducho preto, lebo chcete mať kontrolu nad procesom i výsledkom.  Či preto, lebo viete, že radosť z úspechu na súde je krátkodobá a žiť a komunikovať s porazeným budete musieť aj s víťazným rozsudkom v ruke.  Alebo preto , aby ste nestrávili najlepšie roky života v súdnych sieňach či ušetrili zaujímavú sumu peňazí.  A keďže aj druhá strana s takouto metódou súhlasila, ocitnete sa v mediačnom konaní. Počas neho znovu prežívate všetky zložité situácie, škaredé chvíle, pocity bezmocnosti, útrapy, hnev a stres. Navyše musíte počúvať úplne odlišný pohľad oponenta, akceptovať jeho pocity, myšlienky, postoje a emócie. A samozrejme vyjednávať, ustupovať zo svojich pozícií, hovoriť o veciach, o ktorých sa nehovorí ľahko a často opúšťať svoju komfortnú zónu.  Po čase sa spoločne s oponentom dopracujete k obojstranne prijateľnému výsledku a vlastnoručne sa pod neho podpíšete. Dohoda, ktorú ste podpísali, vznikala ťažko, stála veľa síl a ústupkov oboch zúčastnených. Je pre vás záväzná nie len formálne (ako ktorákoľvek iná zmluva), ale aj fakticky. K jej dodržaniu vás zaväzujú slobodné rozhodnutie, dobrý úmysel, vlastná zodpovednosť, akceptované a zapracované nápady či návrhy  a „obyčajná“ česť. Výsledok ste si odmakali, má pre vás hodnotu a po tom všetkom si proste chcete stáť za slovom.

Ak dohoda vzniká pod dohľadom skúseného  a nestranného mediátora a nenastanú nepredvídateľné udalosti, je dodržanie dohody ak nie pravdepodobnejšie, tak rovnako pravdepodobné ako to, že porazená strana bude rešpektovať rozhodnutie súdu. No ak napriek všetkému z nejakého dôvodu dohoda zlyhá, môžete sa pokúsiť opakovaným mediačným konaním odstrániť novoobjavené prekážky, ktoré plneniu pôvodnej dohody bránia[1]. Samozrejme, dodržanie Dohody o mediácii je možné v krajnom prípade vymáhať na súde, ako v prípade akejkoľvek inej zmluvy.

Tu treba dodať, že dohody v rodinných sporoch, ktoré sa týkajú maloletých, musí tak či tak schváliť súd. Navyše, o „tvrdosti“ dohody môžu rozhodnúť samotní sporiaci sa. Stačí ju dať do podoby notárskej zápisnice, alebo nechať schváliť súdu[2]. A túto možnosť rozhodovania samotnými účastníkmi považujem za jednu z veľkých predností mediácie.

Nevykonateľnosť Dohody o mediácii je mýtus, ktorý vznikol z nepochopenia princípu dobrovoľnosti mediácie, neznalosti toho čo dohode predchádza, ako a kým je vytváraná a čo všetko jej uzavretie obnáša. Mediácia je jednoducho iný spôsob riešenia sporov a už z princípu sa automaticky nepredpokladá úmyselné porušenie vytvorenej dohody jej tvorcami a ani  jej násilné vynucovanie pod hrozbou sankcií. Na rozdiel od konania pred súdom.

Mimochodom, rozprávali ste sa niekedy s veriteľom, ktorý sa ani s exekučným titulom nevie dostať k svojim peniazom,  s matkou, ktorá sa nevie dostať k výživnému, alebo s rodičom, ktorý sa napriek právoplatnému rozhodnutiu nemôže stretnúť so svojim dieťaťom?

Hmm, tak ako je to s tou vykonateľnosťou?

 

______________________________________________________________________________

[1] Naproti tomu súdne konanie opakovať nemožno, pretože platí pravidlo „Res iudicata“ tj. raz rozsúdená vec je definitívna.

[2] § 15 ods. 2 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

 

Teraz najčítanejšie