Denník N

Žijemvedu.sk rokovala s vedením APVV

(Zdroj: zijemvedu.sk a https://www.facebook.com/vedachcezit)

Návrh na stransparentnenie súťažného rozdeľovania grantových projektov v Agentúre na podporu výskumu a vývoja (ďalej len APVV), adresovaný riaditeľovi a predsedníctvu APVV a vláde Slovenskej republiky

Dňa 14. februára 2018 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov iniciatívy „ŽIJEMVEDU.SK“ (Marek Šebesta, Miroslav Lacko, Pavol Čekan) a iniciatívy „Veda chce žiť!“ (Imrich Barák) s riaditeľom APVV Pavlom Balžankom na pôde agentúry. Na základe tohto stretnutia predkladá platforma „ŽIJEMVEDU.SK“ riaditeľovi a predsedníctvu APVV, ako aj širokej odbornej verejnosti návrhy na stransparentnenie súťažného rozdeľovania grantových projektov ako základného prostriedku financovania vedy a výskumu na Slovensku. Keďže otázka transparentnosti vedeckého prostredia na Slovensku je dlhodobým a závažným problémom, ktorý bráni efektívnemu, otvorenému a medzinárodne zaujímavému kvalitatívnemu rozvoju slovenskej vedy a výskumu, je potrebné tieto návrhy čo najskôr realizovať i v praxi:

1) Zvýšiť celkový objem financií rozdeľovaných súťažným spôsobom v APVV. Ročný rozpočet APVV je približne 10-násobne nižší (v prepočte na počet obyvateľov) než rozpočet podobných grantových agentúr vo vyspelých štátoch, ako USA, Kanada, Holandsko a iné.

2) Zabezpečiť realizáciu a financovanie nových programov APVV, ktoré už boli schválené vládou SR v roku 2016 uznesením č. 69/2016 a mali byť realizované v rokoch 2016 až 2019, ale napriek tomu neboli financované. V tejto súvislosti treba spomenúť najmä program „Podpora budovania personálnej infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja na Slovensku na obdobie rokov 2016 – 2019“, ktorý by predstavoval významné systémové opatrenie pre personálne posilnenie slovenskej vedy a výskumu.

3) Posilniť a rozšíriť hodnotenie grantových projektov zahraničnými hodnotiteľmi vo všetkých vedných odboroch tak, aby väčšina hodnotiteľov jedného projektu nepôsobila na Slovensku alebo v Česku a nemala slovenskú príslušnosť. Keďže v súčasnosti väčšina zahraničných hodnotiteľov pochádza z Českej republiky, treba zásadným spôsobom rozšíriť databázu zahraničných hodnotiteľov. Z toho vyplýva, že všetky projektové návrhy by museli byť predkladané prednostne v anglickom jazyku, v slovenskom jazyku len v prípade, že ide o regionálne špecificky zameraný výskum.

4) Zaviesť primerané finančné ohodnotenie pre hodnotiteľov projektov, a to minimálne vo výške 100 eur za projekt. V súčasnosti je priemerný honorár pri medzinárodných grantových schémach 200 eur za projekt (ako napr. ERC, MSCA a i.).

5) Aktívne vyhľadávanie a vypracovanie databázy zahraničných hodnotiteľov v APVV. APVV by malo aktívne vyhľadávať kvalitných zahraničných hodnotiteľov, viesť ich databázu a kontrolovať kvalitu ich hodnotení.

6) Zaviesť možnosť financovania vedeckých projektov slovenských žiadateľov, ktoré boli vysoko hodnotené v medzinárodných grantových schémach, ako ERC, MSCA alebo Horizon2020 SME instrument, ale neboli týmito schémami financované.

7) Upraviť kompetenciu odborových rád APVV tak, aby mohli zasahovať do hodnotenia projektov maximálne v rozmedzí +/- 2 bodov (pri celkovom počte bodov 100). Doterajšia prax, ktorá uprednostňovala kompetencie odborových rád pri hodnotení projektov, umožňovala riziko konfliktu záujmov.

8) Vypracovať a zverejniť štatistiku úspešnosti žiadateľov a spolužiadateľov, zverejňovať aj mená riešiteľov projektov a vylúčiť z odborových rád tých členov, pri ktorých dochádza alebo dochádzalo ku konfliktu záujmov. Novelizovať platný zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja tak, aby väčšina členov odborových rád pochádzala zo zahraničia.

9) Pri menovaní členov predsedníctva dodržovať platný zákon v zmysle §14 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja: „Predsedníctvo agentúry má 13 členov, z ktorých 11 členov tvoria významní odborníci z oblasti vedy a techniky. Dvaja členovia sú zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva financií SR.“

 

Platforma ŽIJEMVEDU.SK

 

Text je zverejnený aj medzi blogmi na stránke Žijem vedu.

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Žijemvedu.sk

Žijemvedu.sk

Sme apolitická platforma, ktorá chce spájať slovenských vedcov doma a v zahraničí a realizujeme iniciatívu "Nie je nám to ukradnuté!"