Denník N

Žijemvedu.sk rokovala s vedením APVV

(Zdroj: zijemvedu.sk a https://www.facebook.com/vedachcezit)
(Zdroj: zijemvedu.sk a https://www.facebook.com/vedachcezit)

Návrh na stransparentnenie súťažného rozdeľovania grantových projektov v Agentúre na podporu výskumu a vývoja (ďalej len APVV), adresovaný riaditeľovi a predsedníctvu APVV a vláde Slovenskej republiky

Dňa 14. februára 2018 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov iniciatívy „ŽIJEMVEDU.SK“ (Marek Šebesta, Miroslav Lacko, Pavol Čekan) a iniciatívy „Veda chce žiť!“ (Imrich Barák) s riaditeľom APVV Pavlom Balžankom na pôde agentúry. Na základe tohto stretnutia predkladá platforma „ŽIJEMVEDU.SK“ riaditeľovi a predsedníctvu APVV, ako aj širokej odbornej verejnosti návrhy na stransparentnenie súťažného rozdeľovania grantových projektov ako základného prostriedku financovania vedy a výskumu na Slovensku. Keďže otázka transparentnosti vedeckého prostredia na Slovensku je dlhodobým a závažným problémom, ktorý bráni efektívnemu, otvorenému a medzinárodne zaujímavému kvalitatívnemu rozvoju slovenskej vedy a výskumu, je potrebné tieto návrhy čo najskôr realizovať i v praxi:

1) Zvýšiť celkový objem financií rozdeľovaných súťažným spôsobom v APVV. Ročný rozpočet APVV je približne 10-násobne nižší (v prepočte na počet obyvateľov) než rozpočet podobných grantových agentúr vo vyspelých štátoch, ako USA, Kanada, Holandsko a iné.

2) Zabezpečiť realizáciu a financovanie nových programov APVV, ktoré už boli schválené vládou SR v roku 2016 uznesením č. 69/2016 a mali byť realizované v rokoch 2016 až 2019, ale napriek tomu neboli financované. V tejto súvislosti treba spomenúť najmä program „Podpora budovania personálnej infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja na Slovensku na obdobie rokov 2016 – 2019“, ktorý by predstavoval významné systémové opatrenie pre personálne posilnenie slovenskej vedy a výskumu.

3) Posilniť a rozšíriť hodnotenie grantových projektov zahraničnými hodnotiteľmi vo všetkých vedných odboroch tak, aby väčšina hodnotiteľov jedného projektu nepôsobila na Slovensku alebo v Česku a nemala slovenskú príslušnosť. Keďže v súčasnosti väčšina zahraničných hodnotiteľov pochádza z Českej republiky, treba zásadným spôsobom rozšíriť databázu zahraničných hodnotiteľov. Z toho vyplýva, že všetky projektové návrhy by museli byť predkladané prednostne v anglickom jazyku, v slovenskom jazyku len v prípade, že ide o regionálne špecificky zameraný výskum.

4) Zaviesť primerané finančné ohodnotenie pre hodnotiteľov projektov, a to minimálne vo výške 100 eur za projekt. V súčasnosti je priemerný honorár pri medzinárodných grantových schémach 200 eur za projekt (ako napr. ERC, MSCA a i.).

5) Aktívne vyhľadávanie a vypracovanie databázy zahraničných hodnotiteľov v APVV. APVV by malo aktívne vyhľadávať kvalitných zahraničných hodnotiteľov, viesť ich databázu a kontrolovať kvalitu ich hodnotení.

6) Zaviesť možnosť financovania vedeckých projektov slovenských žiadateľov, ktoré boli vysoko hodnotené v medzinárodných grantových schémach, ako ERC, MSCA alebo Horizon2020 SME instrument, ale neboli týmito schémami financované.

7) Upraviť kompetenciu odborových rád APVV tak, aby mohli zasahovať do hodnotenia projektov maximálne v rozmedzí +/- 2 bodov (pri celkovom počte bodov 100). Doterajšia prax, ktorá uprednostňovala kompetencie odborových rád pri hodnotení projektov, umožňovala riziko konfliktu záujmov.

8) Vypracovať a zverejniť štatistiku úspešnosti žiadateľov a spolužiadateľov, zverejňovať aj mená riešiteľov projektov a vylúčiť z odborových rád tých členov, pri ktorých dochádza alebo dochádzalo ku konfliktu záujmov. Novelizovať platný zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja tak, aby väčšina členov odborových rád pochádzala zo zahraničia.

9) Pri menovaní členov predsedníctva dodržovať platný zákon v zmysle §14 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja: „Predsedníctvo agentúry má 13 členov, z ktorých 11 členov tvoria významní odborníci z oblasti vedy a techniky. Dvaja členovia sú zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva financií SR.“

 

Platforma ŽIJEMVEDU.SK

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Žijem vedu

Žijem Vedu je platforma, ktorá dáva priestor všetkým slovenským vedkyniam a vedcom prispieť k napredovaniu vedy na Slovensku.