Denník N

Michalovský patent na rozum a monopol na pravdu, objektívny či subjektívny pohľad na pravdu alebo ilúzia dokonalosti?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vyzerá to tak, že si pravdu vysvetľuje každý po svojom. Z politického hľadiska by určite Michalovciam prospelo, keby sa už naši volení prestali deliť na dobrých a ešte lepších, koalíciu a opozíciu a radšej mali v záujme skutočný rozvoj mesta založený na efektívnosti, ekonomickej udržateľnosti a transparentnosti.

Keďže som sa v poslednom čase začal viac zaujímať  o dianie v našom meste – Michalovce (vzhľadom na negatívne skúsenosti k prístupu k občanom, ale o tom inokedy), zaujal ma článok nášho pána primátora Viliama Záhorčáka „ Pravda o hospodárení Michaloviec“ zo dňa 12.2.2018, ktorý zverejnil na oficiálnej stránke mesta Michalovce a ktorého link nájdete tu: http://www.michalovce.sk/sk/aktualita/pravda-o-hospodareni-michaloviec

Základná pointa tohto článku je – zvolebnieva sa. Takto to zhodnotil aj autor článku, primátor. A nezabudol si kopnúť  do tej zlej opozície, tých zlých aktivistov a matovičovcov a ostatných, ktorí nezdieľajú tú jedinú a pravú ideu úspešného mesta (predpokladám „sociálneho“ mesta). Ale v takom prípade by si mal uvedomiť, že tým opovrhuje aj všetkými ostatnými občanmi, ktorí sa rozhodli voliť iných kandidátov alebo nevoliť. 20,8 % – to je podiel voličských hlasov, vďaka ktorým je súčasný primátor vo svojej funkcii. Treba tiež objektívne uviesť aj podiel voličov, ktorí nevyužili svoje volebné právo v komunálnych voľbách 2014 v Michalovciach, ktorý predstavuje alarmujúcich 67,7 % oprávnených voličov. Aj keď nezdieľam úplne princípy Matovičovej politiky, myslím si, že jeho prítomnosť v slovenskej politike je „istým spôsobom prínosom“. A tiež dodám, že jeden taký ako on nám úplne stačí. Ale nám stačí aj jeden taký ako je Fico a koniec koncov aj jeden Záhorčák je tak akurát. Pluralita v politike, vysokej aj komunálnej, musí byť zachovaná, ale najmä nezávislosť.

V uvedenom článku primátor konštatuje, že mesto Michalovce je v dobrej forme a dobre hospodári a že neprajníci šíria medzi ľuďmi hrôzostrašné scenáre a navodzujú dojem, že všetko je zlé. Citujem primátora: „Mesto je v dobrom finančnom stave a stačí si kliknúť na stránku INEKO.sk a uvidíte, že z maximálne možných 6 bodov majú Michalovce 4,9 bodu.  Michalovce nie sú ani medzi prvou 50kou miest s najhorším finančným stavom“.

Pravda je však taká, že Michalovce sú na 79. mieste zo 138 v rebríčku najlepšie hospodáriacich miest, takže sme v druhej polovici. Pred Michalovcami sú napríklad také mestá ako Veľké Kapušany 55. miesto, Snina 75.miesto, Sečovce 62. miesto a úplne úžasné Strážske so skvelým 4.miestom. Pán primátor radšej použil opačný rebríček „najhoršie hospodáriace mestá“, kde ale bohužiaľ platí, že čím nižšie poradové číslo, tým horší výsledok a tam sme na mieste č.60, bohužiaľ v prvej polovici zo 138 miest. Priemer celkového dlhu samospráv v SR je 20,2 % a Michalovce dosiahli hodnotu 38,1 % (ide o pomer k bežným príjmom a nemá presiahnuť 60 %). Michalovce majú takmer dvojnásobnú percentuálnu hodnotu dlhu oproti priemeru, ale je to stále „pod“ 60 % . Je potrebné uviesť, že do hodnotenia hospodárenia sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a Štátneho fondu rozvoja bývania, a tiež záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania eurofondov (úvery). Objektívne treba tiež dodať, že toto hodnotenie INEKO, ktorého link nájdete tu: http://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=1519 , sa týka roka 2016. Celkový dlh mesta podľa hodnotenia predstavuje sumu 10 433 768 eur, čo na jedného obyvateľa predstavuje 284 eur (priemer samospráv je 84 eur). V roku 2017 mestské zastupiteľstvo schválilo úver 850 000 eur v súvislosti s rekonštrukciou zimného štadióna, pričom táto skutočnosť v porovnaní započítaná nie je. A ako to dopadne s úverovým zaťažením mesta uvidíme, keďže v TV novinách Mistrál zo dňa 15.2.2018 sa pán primátor opäť posťažoval, že na mestskom zastupiteľstve budú musieť prebrať ďalšie dofinancovanie záležitostí okolo zimného štadióna, ako sú turnikety, nové osvetlenie a kamerový systém. Pevne verím, že ďalším úverom to už naši najvyšší riešiť nebudú, resp. sa posnažia získať zdroje mimo rozpočtu mesta a ďalšieho úverového zaťaženia. Myslím, že 1 354 000 eur (z rozpočtu + úver – podľa zverejnených informácii) pre zimný štadión je dostatočné zaťaženie okresného mesta s 37tis. obyvateľmi a rozpočtom cca 33 miliónov eur, aj keď celá idea moderného športového stánku je chvályhodná. K celkovému lepšiemu hodnoteniu podľa INEKO by určite prispelo aj to, keby mesto  „nevyhodilo“ takmer 500 000 eur za právne služby, ktoré zabezpečila advokátska kancelária JUDr. Bžána. Pre objektívnosť treba uviesť, že v roku 2016 mu mesto Michalovce poslalo zo spomínanej sumy len 330 000 eur (podľa zverejnených faktúr na oficiálnej stránke mesta, ostatné faktúry prebehli pred alebo po 2016-tom). Táto vec sa spomína aj nižšie v správe NKÚ SR.

A trocha iný pohľad na hospodárenie prinášajú aj údaje Najvyššieho kontrolného úradu. Ten v súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2016 vykonal kontrolnú akciu zameranú na hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom miest, vrátane preverenia a vyhodnotenia plnenia opatrení prijatých na základe predchádzajúcich  kontrol. Preverovaných bolo 11 okresných miest vrátane Michaloviec (ďalšími boli Ilava, Humenné, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Prievidza, Senec, Senica, Trebišov a Zlaté Moravce) a kontrolovaným obdobím bol rok 2015, v niektorých prípadoch aj predchádzajúce roky a rok 2016. Vo svojej Záverečnej správe 2016 – Verejné financie, majetok a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách konštatuje nasledovné (ide o citácie):

 • Niektoré mestá, medzi nimi aj Michalovce, nesprávne postupovali pri vyčíslení sumy celkového dlhu mesta.
 • Porušenie finančnej disciplíny mesta a to nehospodárnym, neefektívnym a neúčinným vynakladaním finančných prostriedkov a nedodržaním ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami a porušením pravidiel a podmienok pri poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy.
 • Nedostatočná kontrola použitia a vyúčtovania dotácii. Mesto akceptovalo vo viacerých prípadoch doklady predložené k vyúčtovaniu napriek tomu, že neboli v súlade s uzatvorenou zmluvou i s platným VZN, resp. boli neúplné, predložené po stanovenom termíne.
 • Mesto Michalovce neviedlo prostriedky z prijatej zábezpeky za užívanie nájomných bytov na osobitnom účte, čo bolo rozpore so zákonom o dotáciách na rozvoj bývania.
 • Mesto Michalovce realizovalo projekt multifunkčného ihriska, pričom bolo zistené, že dodané reflektory na zabezpečenie osvetlenia neboli vôbec namontované, a to z dôvodu neexistencie elektrickej prípojky. Tým boli finančné prostriedky použité nehospodárne a neúčinne; došlo k porušeniu finančnej disciplíny.
 • Mesto Michalovce financovalo činnosť dvoch športových klubov, no netransparentným spôsobom, formou členských príspevkov, ktoré niekoľkonásobne prevyšovali výšku bežného členského, schváleného členskou schôdzou. Tento spôsob financovania zvyšoval možné riziko zneužitia finančných prostriedkov.
 • Mesto nezverejnilo (prípadne zverejnilo oneskorene) viaceré zmluvy o dielo, dodatky k zmluvám, nájomné zmluvy, zmluvy o poskytnutí dotácii, faktúry a objednávky.
 • Priamym zadaním, v rozpore s princípmi verejného obstarávania, zadalo mesto Michalovce zákazku na obstaranie autobusových prístreškov spolu v sume 117 000 eur.
 • Mesto neuchovávalo doklady a informácie, na základe ktorých bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky, resp. nebola uchovávaná dokumentácia týkajúca sa celého procesu obstarávania.
 • V meste Michalovce boli vystavované objednávky na propagačné predmety v rozpore s uzatvorenou zmluvou a v inej tovarovej špecifikácii, než aká zodpovedala opisu predmetu zákazky v rámci prieskumu trhu.
 • V meste Michalovce bola na súdny spor v hodnote viac než 8 000 000 eur tvorená nedostatočná rezerva, predstavovala len 15 % z hodnoty sporu, takže dostatočne nezohľadňovala riziko strát pri oceňovaní rezerv. (Je jasné kto zabezpečil aby o tomto spore rozhodoval rozhodcovský súd)
 • Mesto Michalovce nekonalo pri vymáhaní pohľadávky vzniknutej v roku 2006, pričom v roku 2011 bol dlžník vymazaný z obchodného registra. Napriek tomu mesto stále o pohľadávke účtovalo a nevyužilo možnosť trvalého upustenia od jej vymáhania.
 • Interné predpisy na vykonávanie finančnej kontroly nie vždy odzrkadľovali aktuálnu právnu úpravu, ich znenie bolo v kontrolovanom období v rozpore s platnou legislatívou.

Link na správu NKÚ SR: https://www.nku.gov.sk/home?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=%2Fhome&_101_assetEntryId=1365256&_101_type=document&redirect=https%3A%2F%2Fwww.nku.gov.sk%2Fhome%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_keywords%3DMichalovce%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fhome

Vyzerá to tak, že si pravdu vysvetľuje každý po svojom. Po vyššie uvedenom mám pocit že EFEKTIVITA a TRANSPARENTNOSŤ nebudú veľmi silné stránky nášho mesta. Transparency International Slovensko zverejnilo na svojej stránke rebríček transparentnosti 100 najväčších miest, z ktorého vyplýva, že Michalovce sa v roku 2016 prepadli na 47 miesto a hodnotenie C+ oproti 10. miestu a hodnoteniu B, ktoré mali ešte v roku 2014.

Z politického hľadiska by určite Michalovciam prospelo, keby sa už naši volení prestali deliť na dobrých a ešte lepších, koalíciu a opozíciu a radšej mali v záujme skutočný rozvoj mesta založený na efektívnosti, ekonomickej udržateľnosti a transparentnosti. Alebo to máme chápať ako boj o kontrolu nad financiami, eurofondmi, dotáciami zo štátneho rozpočtu, financiami z mestského rozpočtu? Lebo tak to zatiaľ vyzerá. A tiež by našim predstaviteľom pomohlo keby sa zbavili „ILÚZIE DOKONALOSTI“, ktorou zjavne trpia.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto – TASR/AP

Martin Kántor

Srdcom východniar - žijúci, pracujúci a vychovávajúci svoje deti v tomto krásnom kúte Slovenska, so snahou o pozitívny vývoj Michaloviec a nášho regiónu v prospech ľudí. Nezávislý, proaktívny občan so zmyslom pre vyšší princíp a spravodlivosť, bežec na dlhé trate (v živote, práci i na bežeckom páse). V komunálnych voľbách 10. novembra 2018 kandidujem ako nezávislý kandidát na poslanca do Mestského zastupiteľstva v meste Michalovce za obvod č. III - JUH. Citát: "Kto siaha po hviezdach, ten musí skrotiť strach, je krásne zvíťaziť, len nikdy nestrať cit. Tou cestou širokou vždy kráčaj bez okov, ak nechceš priveľa, tak dôjdeš do cieľa." Miroslav Žbirka, pieseň Fair Play (2014)