Denník N

Kedy môžu byť 500 eurové zmluvy naďalej oslobodené od dane? Alebo aj s ministerstvom sa dá vybabrať v rámci zákona

Možno ste postrehli môj minuloročný boj s ministerstvom o zavedenie novinky týkajúcej sa zdaňovania zmlúv uzatvorených podľa Občianskeho zákonníka, ktoré mnohí z vás využívali a do 500 eur za rok považovali za oslobodené. Boj som napriek snahe zdanlivo prehrala, pretože ministerstvo si dosadilo do zákona zázračnú formulku, ktorá má fungovať ako zaklínadlo proti oslobodzovaniu takýchto príjmov. Ja si však myslím, že za určitých okolností možno takéto príjmy považovať aj naďalej za oslobodené. Kedy teda?

Novela zákona priniesla do § 8 odstavca 1), písmena a) Zákona o dani z príjmov, ktorý hovorí o ostatných príležitostných príjmoch upresnenie, kedy sa o príležitostný príjem nejedná a to v takomto znení:

„…za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu“.

V praxi preložené, ak máte uzatvorenú zmluvu s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá má príjmy zo živnosti, z podnikania podľa osobitných predpisov, z autorských honorárov, športovcom, umelcom, či finančným sprostredkovateľom a táto osoba si o takýto výdavok môže znížiť základ dane, pre vás takýto príjem nie je príležitostným príjmom oslobodeným od dane, ale mali by ste ho uviesť vo svojom daňovom priznaní. Tento postup chápem, jedna strana to má vo výdavkoch a druhá to bude mať v príjmoch. Ale čo v prípade, ak ste takúto zmluvu uzatvorili s organizáciou nezriadenou a nezaloženou za účelom podnikania? Teda s občianskym združením, nadáciou, neziskovou organizáciou či neinvestičným fondom?

Tieto organizácie všeobecne nedosahujú príjmy podľa § 6, teda príjmy z podnikania, s výnimkou tých, ktoré majú okrem príjmov zo svojej činnosti aj oficiálne vydaný živnostenský list a dosahujú aj príjmy z podnikania na základe živnosti. To znamená, že ak organizácia nezriadená za účelom podnikania má len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (dary, 2 %, zrazené úroky v banke alebo dedičstvo), či príjmy, ktoré sú oslobodené od dane (z hlavnej činnosti, členského, dotácií, grantov) o takúto vašu zmluvu si nezníži základ dane a takto uzatvorená zmluva nie je pre ňu daňovým výdavkom podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov.

Podľa môjho názoru, a na základe vyššie uvedených faktov, je preto zmluva uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka s organizáciou, ktorá nemá príjmy z podnikania a nezníži si o ňu základ dane naďalej pre vás ako pre občana oslobodená do výšky 500 eur za rok, pretože nespĺňa kritériá príležitostného príjmu, ktorý sa nepovažuje za oslobodený. V tomto prípade platí, ak si jedna strana o takúto zmluvu nezníži daň, druhá strana ju nemá prečo zdaňovať.

Chápem, že ministerstvo chcelo touto zmenou znovu postihnúť len tých zlých podnikateľov, ktorí si takýmito zmluvami znižovali náklady, ale neuvedomilo si, že tým postihlo občanov, ktorí si v tejto biede, v ktorej žijeme, takto občas privyrobili a teraz to budú musieť zdaniť a rovnako si neuvedomilo, že existujú aj organizácie, ktoré nespĺňajú kritériá pridané do novely zákona.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka strany SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie.