Denník N

Investujte do pozemkov – vlastných

Najlepšia investícia je investícia do vlastných pozemkov. Starostlivosť o ne môže mať ďalekosiahlejšie dôsledky a v spojení s pozemkovými úpravami prinesie ďalšie výhody.

V súčasnej dobe je problém dostať sa k svojim pozemkov z dvoch dôvodov – rozdrobenosť vlastníckych vzťahov a silné nájomné zmluvy. Ak by ste sa v tomto okamihu rozhodli užívať svoje pozemky a nemáte ústretového užívateľa, tak sa k nim dostanete až za 6 rokov, teda 5 kalendárnych a jeden nasledujúci (viazané k termínu 1.novembru). Ak nemáte zmluvný vzťah uzavretý, tak musíte využiť zákon č.504/2003 Z.z. formou podnájomných zmlúv. O trocha lepšie ste na tom v prípade, že máte zmluvu na dobu neurčitú – do 1.mája 2018 je výpovedná doba 1 rok, po 1.máji 2018 už bude 5 rokov.

Myslím, že len aktívna forma správy vlastného majetku nastolí poriadok v pozemkovom vlastníctve a najhodnejším nástrojom sú pozemkové úpravy, lebo menia priestorové usporiadanie pozemkov. Ak ich chcete využiť, pozemkové úpravy na existujúcich zmluvách nič nemenia, okrem predmetu nájmu, ale môžete sa takmer hneď dostať k svojim pozemkom. Má to však háčik – môžete to spraviť ako fyzická osoba, mladý farmár alebo malý hospodár a to len do výmery 28 hektárov. Ak by ste chceli túto pôdu prenajať inému vlastníkov, tak máte smolu, môže túto zmluvu vyhlásiť za neplatnú a váš súhlas si vynútiť rozhodnutím súdu.

Ak nemáte so svojím užívateľom problémy, tak všetko ide. Ak s ním máte problém, tak sa teoreticky k svojim pozemkom dostanete až o päť rokov.
Ako postupovať, aby ste sa k svojim pozemkom dostali čo najskôr? Aby ste obišli problém nájomných zmlúv, teda dlhú výpovednú dobu, vypovedajte nájomné zmluvy hneď. Vytvorte spoločenstvo vlastníkov pôdy s vašou majetkovou účasťou a následne ponúknite nájom pôdy na rok formou dražby pôvodnému nájomcovi formou podnájomnej zmluvy na dobu určitú, prípadne s opciou na uzavretie na ďalšie obdobie. Vzhľadom na systém dotácií na pôdu sa neobávam, že by ste nájomcu nenašli. A ak si nebude plniť povinnosti, tak mu na ďalší rok nepredĺžite zmluvu.
1. Dať výpoveď zo zmluvy
2. Vytvoriť účelové združenie vlastníkov pôdy, kde účastníci budú mať majetkovú účasť v spoločnosti s jednoduchými pravidlami, ktoré budú garantovať stabilitu združenia
3. Svojim členom prenajímať pôdu vo vlastníctve a zvyšnú výmeru prenajímať záujemcom o hospodárenie na pôde
4. Ako spoločenstvo, ktoré hospodári na pôde môžete byť aktívny v žiadostiach na priame platby a rozhodovať o tom, akú časť dotácie dáte užívateľovi podnájomnej zmluvy

V oblasti legislatívy žiadať zmeny v zákonoch č.330/1991 Z.z., č.504/2003 Z.z. a č.140/2014 Z.z. následné zmeny

1. Zvýšenie maximálnej výmery na vyrovnanie v peniazoch na poľnohospodárskej pôde do 2000 m2 a možnosť vyrovnania v peniazoch za známych vlastníkov s neznámym pobytom pre spoluvlastníkov na pozemku a alebo vlastníka susedného pozemku, v prípade záujmu viacerých záujemcov podľa pomeru podielov alebo výmery na pozemkoch. Doteraz bolo možné realizovať vyrovnanie v peniazoch len v prospech štátu, obce alebo investora pozemkových úprav. Poznamenávam, že vyrovnanie v peniazoch sa vykonáva v rámci pozemkových úprav.
2. V prípade náhradných pozemkov podľa §15 zákona o pozemkových úpravách má vlastník prednostné právo na vyrovnanie v peniazoch za vlastníkov s neznámym pobytom v rozsahu výmer jeho náhradných pozemkov. V prípade jednoduchých pozemkových úprav na vysporiadanie náhradných pozemkov sa bude postupovať podobne, ako pri vysporiadaní hospodárskych dvorov. V praxi to bude znamenať prednostné vysporiadanie pozemkov v prospech užívateľov pozemkov
3. Rozšírenie možnosti ukončenia nájomných vzťahov v prípade, že vlastník má majetkovú účasť v spoločenstve, ktoré bude na jeho pozemkoch hospodáriť. Doteraz je to v zákone o pozemkových úpravách možné len v prípade, že bude sám hospodáriť na pôde.
4. Spoluvlastník, ktorý užíva svoje vlastné pozemky má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na podiely spoluvlastníkov, ktorých zastupuje Slovenský pozemkový fond alebo Lesy Slovenskej republiky.
5. Priame platby budú vyplácané na kultúrne diely len podľa pomeru celkovej výmery prenajatých pozemkov a ich častí identifikovaných na výmeru daného kultúrneho dielu a výpočet bude vykonávaný na základe údajov katastra nehnuteľností, kde budú musieť byť nájomné zmluvy zapísané. Evidencia nájomných zmlúv sa rieši tak, že podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a teda môže vydať nariadenie o povinnej evidencii nájomných zmlúv katastrom nehnuteľností.
6. Možnosť financovania pozemkových úprav pôdou, to znamená zvýšením príspevku vlastníkov, podobne ako je to pri spoločných zariadeniach a opatreniach. Pri cene za kompletné pozemkové úpravy pre kataster o výmere približne 1000 hektárov a cene 300 000 € za projekt pozemkových úprav to predstavuje pri cene za predaj pôdy 0.50 €/m2 príspevok vlastníkov vo výške 6%. Ak by štát poskytol bezúročnú pôžičku na priebežné financovanie projektu, potom by vyššie uvedená výmera by prešla do vlastníctva štátu a v prípade financovania obcou alebo investorom by to do vlastníctva obce alebo investora.

Myslím, že tieto body postačujú na to, aby sa k pôde dostali všetci záujemcovia o hospodárenie na pôde. Je zrejmé, že v niektorých prípadoch to bude relatívne dlhá doba (ak sa nebude súčasný užívateľ správať ústretovo tak až 5 rokov). V prípade pozemkových úprav sa táto doba skráti podľa termínu schválenia umiestňovacieho plánu.

Aktívna forma správy vlastných je lepšou investíciou ako predaj pozemkov a ak niekto, teda štát chce naozaj chrániť naše pozemky pred ich predajom zahraničným subjektom, tak toto je cesta, ako tomu zabrániť. Je to aj cesta, aby sa na pozemkoch nepestovali len ekonomicky výhodné plodiny na obrovských plochách, lebo podmienkou podnájomných zmlúv môže byť aj spôsob hospodárenia na pôde, teda aj osevné postupy. Ďalšou výhodou je rozšírenie podpory hospodárenia na pôde a samozrejme aj zvýšenie zamestnanosti v poľnohospodárskej výrobe a zvýšenie úrovne potravinovej sebestačnosti.

Dôvody, históriu a možnosti zmeny nájomcu vlastných pozemkov nájdete tu.

Teraz najčítanejšie