Denník N

Vojna medzi primátorom Igorom Chomom a kontrolórmi ÚHK.

Vedenie mesta Žilina sa rozhodlo presťahovať Útvar hlavného kontrolóra na prízemie hlavnej budovy Mestského úradu. Podĺa rozhodnutia primátora a prednostu sa majú presťahovať do klientského centra, ktoré vzniklo v roku 2008. Jedná sa pracovisko na prízemí za sklenenou stenou, ktoré slúžilo klientom – občanom pre styk s úradníkmi. Takých oddelení ako je pasové oddelenie, oddelenie vybavovania občianskych preukazov, oddelene matriky a podobne. Teda oddelení, kde je osobný kontakt občana a úradníka nevyhnutný. Na rozdiel od ÚHK. Kontrolórky sa búria, hlavný kontrolór Peter Miko na protest rezignoval zo svojej funkcie. Poslancom mesta Žiliny to oznámil emailom.

,,Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dnes som písomne oznámil pánovi primátorovi, že sa vzdávam funkcie hlavného kontrolóra dňa 01. 05. 2018. Informácia bude predložená do komisií ako aj na samotné mestské zastupiteľstvo dňa 12. 02. 2018. Vzdaním sa funkcie hlavného kontrolóra dňa 01. 05. 2018 je vytvorený dostatočný priestor na to, aby ste zvolili nového hlavného kontrolóra alebo novú hlavnú kontrolórku tak, aby časový úsek, v ktorom mesto Žilina nebude mať hlavného kontrolóra, bol čo najkratší.“

Peter Miko, hlavný kontrolór                                                                                                                                                                                                                                                                                 https://www.ta3.com/clanok/1120750/zilinske-cvc-hlada-po-kauze-s-podvodmi-noveho-riaditela.html

Čo predchádzalo sťahovaniu? Kontrolné zistenia v CVČ v Žiline.
Kontrolórka Eva Hellová robila v CVČ Žilina hĺbkovú kontrolu za rok 2016 a našla tam množstvo pochybení.
Poukázala napríklad preplatenie faktúry v celkovej výške 1800 eur za medzinárodný turnaj Tiger Cup 2016, ktorý sa mal konať v rozmedzí 19.8.2016 až 21.8.2016. Turnaja sa malo zúčastniť niekoľko prípraviek.
Podľa rozlosovania tímov, priloženého k dokumentácii spolu so správou o priebehu a výsledkoch podujatia, sa turnaja mali zúčastniť FK Polom Raková, FK P. Bystrica, OŠK Rosina, Attack Vrútky, FC Hovězí, Mladosť Kostor, TJ Drážkovce, Formát Martin, MFK Dubnica, FK Belá, CVČ Žilina čierny, CVČ Žilina, biely, MŠK Kys. Nové Mesto a ďalší. Kontrola konštatovala, že z faktúry ani iného účtovného záznamu nebolo možné určiť miesto konania medzinárodného turnaja.
Hlbšia kontrola dokázala, že väčšina družstiev sa turnaja nezúčastnila, mnohé boli v čase konania na úplne inom mieste.
Správa tiež hovorí o tom, že pri 23 uzatvorených dohodách boli finančné prostriedky zamestnancov pracujúcich na tieto dohody posielané len na štyri bankové účty. „Na základe zistených skutočností je možné sa domnievať, že takéto dohody boli vystavené fiktívne, síce s reálne existujúcimi osobami, avšak za účelom podozrenia z neoprávneného obohatenia sa z verejných zdrojov,“. Celkový objem finančných prostriedkov, ktoré boli zaslané na tieto účty, predstavoval sumu 17 747 eur.
Po kontrole vedenie mesta odvolalo riaditeľku CVČ Žilina Mgr. Marianu Bohačiakovú a poverilo vedením jej zástupkyňu PhDr. Evu Dobšovič Mjartan,  ktorá je manželkou poslanca MZ v Žiline za stranu SMER a ktorá bola spoluzodpovedná za viaceré pochybenia na ktoré poukázala kontrola.
Sťahovanie tak môže byť jedným z dôvodov ako pracovníčky kontroly vytrestať za prílišnú aktivitu.

Žiadosť o pomoc.

Pracovníčky ÚHK napísali poslancom MZ list v ktorom ich požiadali o pomoc a navrhli stretnutie. Z neho vyberáme: ,,Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujeme si obrátiť sa na Vás nielen ako zamestnankyne ÚHK mesta Žilina, ale aj ako občania tohto mesta, ktorým nie je ľahostajné nečestné správanie sa vedenia mesta Žilina. Aj keď je kontrola vnímaná častokrát veľmi negatívne zo strany mesta, nedá sa uprieť jej postavenie v systéme verejnej správy, ktoré určuje priamo zákonná úprava a nie je ponechané na vôli jednotlivcov. Veríme, že aj keď pôsobíme v rozdielnej sfére, našim spoločným cieľom je zabezpečiť plnohodnotný, nezávislý a odborný výkon kontroly v našom meste.  V novembri v roku 2017 sme sa dopočuli o zámere presťahovať ÚHK do priestorov bývalého klientskeho centra MsÚ v Žiline. Tieto priestory svojou povahou, otvorenou dispozíciou a vybavením vôbec nevyhovujú potrebám kontroly.  Nakoľko sú nám ako zamestnankyniam mesta tieto priestory známe, dovolili sme si vyjadriť naše argumenty proti sťahovaniu ÚHK v liste adresovanom prednostovi MsÚ v Žiline zo dňa 3.11.2017 Do dnešného dňa nám na náš list nebolo ani odpovedané. Na základe toho sme požiadali o možnosť stretnutia priamo s primátorom mesta, nakoľko sme chceli aspoň oficiálne oznámenie dôvodov pre tak závažné a nesystémové rozhodnutie, ako je presťahovať celý útvar na prízemie mestského úradu.  Našej žiadosti nebolo bez uvedenia dôvodu vyhovené. Hlavný kontrolór opätovne predostrel odôvodnené argumenty proti sťahovaniu útvaru. Rozhodnutie vedenia mesta nám bolo tlmočené hlavným kontrolórom ako direktívne s tým, že sťahovanie bude a naše argumenty neboli vôbec prediskutované zo strany vedenia mesta. “ Ďalej v liste opisujú svoje obavy zo zníženia kvality pre výkon kontroly a obavy zo zámeru predaja budovy, kde UHK momentálne sídli: ,,Vieme jednoznačne preukázať, že sťahovaním útvaru do navrhovaných priestorov dôjde k výraznému zníženiu kvality podmienok pre výkon kontroly, čo v konečnom dôsledku vnímame aj ako jeden zo zámerov sťahovania. Tieto tvrdenia samozrejme vieme v prípade potreby dokázať. O tejto skutočnosti svedčí fakt, že prednosta uviedol ako jeden z dôvodov zámer mesta predať budovu, v ktorej sídlime. Pritom v decembri 2017 bol na rokovanie MZ predložený investičný plán s uvedením sumy 60 000,00 € určenej na rekonštrukciu budovy v roku 2019. Nie je teda zrejmé, ktoré tvrdenie je pravdivé, ale vzhľadom na výrazné obavy ostatných nájomcov budovy (informácie o údajnom predaji budovy sme sa dozvedeli už skôr od okolitých nájomcov a majiteľov budov)  by bolo korektné nešíriť informácie o predaji jednej z posledných nehnuteľností v centre v majetku mesta, alebo tento zámer predložiť mestskému zastupiteľstvu ako orgánu, ktorý o tomto rozhoduje. “

Zníženie finančných prostriedkov na mzdy.

Podľa informácii kontrolórok, bolo následne zo strany prednostu pristúpené k obzvlášť netypickému postupu v tom, že znížil objem finančných prostriedkov vopred dohodnutých a ním predtým schválených pre ÚHK za mesiac december. V liste píšu, že sa prednosta mesta osobne dohodol s hlavným kontrolórom na zvýšení nadstavbovej zložky pre zamestnankyne ÚHK a potom to svojvoľne zmenil bez skutočnosti, žeby o tom hlavného kontrolóra aspoň informoval.   Následne v snahe obhájiť tento krok mal prednosta uviesť, že nadstavbová zložka bola znížená z dôvodu, že si pracovníčky čerpali dovolenku. Spomínajú, že všetky povinnosti mali splnené, nemeškali s termínmi,  a pod.

list kontrolórov poslancom

Kontrolórky v liste pokračujú:,,vieme jednoznačne preukázať, že sťahovaním útvaru do navrhovaných priestorov dôjde k výraznému zníženiu kvality podmienok pre výkon kontroly, čo v konečnom dôsledku vnímame aj ako jeden zo zámerov sťahovania. Tieto tvrdenia samozrejme vieme v prípade potreby dokázať.             O tejto skutočnosti svedčí fakt, že prednosta uviedol ako jeden z dôvodov zámer mesta predať budovu, v ktorej sídlime. Pritom v decembri 2017 bol na rokovanie MZ predložený investičný plán s uvedením sumy 60 000,00 € určenej na rekonštrukciu budovy v roku 2019. Nie je teda zrejmé, ktoré tvrdenie je pravdivé, ale vzhľadom na výrazné obavy ostatných nájomcov budovy (informácie o údajnom predaji budovy sme sa dozvedeli už skôr od okolitých nájomcov a majiteľov budov)  by bolo korektné nešíriť informácie o predaji jednej z posledných nehnuteľností v centre v majetku mesta, alebo tento zámer predložiť mestskému zastupiteľstvu ako orgánu, ktorý o tomto rozhoduje. Primátor verejne uviedol , že plánuje zvyšovať počet zamestnancov MsÚ. Pýtame sa, koho a kam presťahujeme najbližšie, keď zistíme, že kapacita MsÚ opätovne nepostačuje? “

Stretnutie s poslancami

Pozvanie poslancov.

Na začiatok marca pozvali kontrolórky Ľubomíra Michalovová,   Eva Hellová a  Lenka Tomaníčková,. poslancov na osobné stretnutie. Na ňom si poslanci vypočuli dôvody, prečo sú nové priestory málo vhodné pre prácu Útvaru hlavného konrolóra. Hlavným dôvodom je nedostatok kľudu na zodpovednú prácu. Po chodbe na prízemí neustále pendlujú ľudia, ktorí budú klopať, hľadať niekoho a vyrušovať. viac vo videu. Kontrolóri sú pod tlakom. 

Matričný úrad  

  Na stretnutí bola otvorená diskusia aj o presťahovaní matričného úradu. Ten sa presťahoval do Europalácu na Vlčincoch. Vzniklo tam  KAMO (Klientske administratívne miesto pre občana). Občania, ktorí sa chcú zosobášiť, prípadne vybaviť iné záležitosti prídu na Mestský úrad, odkiaľ ich posielajú na Vlčince, kde potom nadávajú pracovníčkam. Tie tam pracujú vo veľmi zlých podmienkach – zlá ventilácia, klimatizácia, nemožnosť otvorenia okna. Občanov často posielajú do sociálnej poisťovne, takže musia cestovať späť do mesta. Pracovníčky matriky by sa naopak radi vrátili späť, ale vedenie mesta o tom nechce ani počuť.

Europalác
matričné centrum

Matričný úrad bol vytvorený na chodbe bez denného svetla a kvalitnej ventilácie. Podľa informácií prednostu mesta Igora Lišku mesto nájom neplatí, ale len prevádzkové náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru. Tie boli určené ročne vo výške 2.230,-€ (energie a iné služby). Vyúčtovanie skutočných nákladov za poskytnuté služby bude realizované do 31.07. nasledujúceho roku t.j. do 31.07.2018 za rok 2017.

Reakcia poslancov.

 Väčšina prítomných poslancov na stretnutí vyjadrila kontrolórkam plnú podporu. Vo svojom liste úctivo požiadali primátora mesta Igora Chomu, aby hľadal spoločné riešenie a nové priestory po konzultácii s pracovníkmi, prípadne počkal aspoň na zvolenie nového kontrolóra, s ktorým by celý problém spoločne doriešili.,,Prosíme tiež, zvlášť v tejto napätej situácii v celoslovenskom meradle, aby sa nevyhrocovali vzájomné vzťahy. Snažme sa hľadať riešenia. Ak nebudete ochotní čakať do nových komunálnych volieb, zvážte možnosť počkať aspoň do zvolenia nového kontrolóra, s ktorým by ste následne dotiahli všetky okolnosti ohľadom  sťahovania. Bolo by to korektné.“

Reakcia mesta.

 Mesto ústami hovorkyne Barbory Zigovej vo svojej tlačovej správe ostro napadlo hlavného kontrolóra i konanie kontrolóriek.

Hlavný kontrolór zavádza a tvrdí polopravdy  

Vedenie mesta Žilina reaguje na nedávne vyhlásenia hlavného kontrolóra o dôvodoch vzdania sa funkcie a na „otvorený list“ zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra adresovaný poslancom mestského zastupiteľstva v Žiline. V záujme mesta je objasniť nepravdivé tvrdenia týchto zamestnancov, pretože Žilinčania nesmú byť zavádzaní klamnými informáciami. Odchodom niektorých pracovísk klientskeho centra z prízemia MsÚ sa uvoľnili priestory, ktoré je možné využiť na to, aby všetci zamestnanci úradu boli sústredení na jednom mieste. Budova na Hornom Vale, v ktorej v súčasnosti sídli aj útvar hlavného kontrolóra, bola vždy len dočasným riešením z dôvodu dovtedy nevyhovujúcej kapacity budovy mestského úradu. Je teda prirodzené, že ak to kapacitné podmienky dovoľujú, zamestnávateľ chce mať svojich zamestnancov pod jednou strechou. A ďalej pokračuje: ,,Považujeme za neprofesionálne, aby pán hlavný kontrolór a zamestnankyne jeho útvaru takýmto hrubým vydieraním a neetickým konaním kazili meno ostatných zamestnancov Mestského úradu v Žiline. Ako môže občan po tak neskutočne negativistickom postoji v otvorenom liste podpísaných zamestnancov ÚHK, založenom na dojmoch a pocitoch vôbec čo i len dúfať v profesionálny a objektívny výkon kontroly? Preto sa chceme zastať všetkých lojálnych zamestnancov, ktorí pracujú často v oveľa náročnejších podmienkach a ďakujeme im za ich prácu. Samozrejme, sme otvorení na korektnú diskusiu na tému pracovných podmienok.,,

Použitie neférových zbraní

  Primátor Choma v liste opozičným poslancom vytýka, že im nevadilo, keď sa hlavný kontrolór na jar 2016 zúčastnil protiimigrandského pochodu. Poslanci primátorovi oponovali, že prečo mu to vadí až s odstupom rokov, keď mu to dovtedy nevadilo a každoročne navrhoval kontrolóvi finančnú odmenu.

Poslanec Púček použil zbrane silného kalibru.

  Vrcholnou stokou bolo použitie nekorektných a neetických zbraní, kedy poslanec Púček napísal poslancom email, kde zverejnil konkrétny dlh kontrolórky Evy Hellovej za nájom bytu a nastolil otázku, či by nemala byť deložovaná z bytu a či by nemala prísť dokonca aj o prácu.

email poslanca Púčeka

Email sa stretol s búrlivou reakciou niektorých poslancov a odpoveďou kontrolórky Evy Hellovej, v ktorom vysvetľuje dôvod dlhu:,, Hlavným dôvodom vzniku môjho dlhu voči mestu Žilina bolo Vážne ochorenie môjho syna Norberta. Bola mu diagnostikovaná veľmi vážna choroba lymfoblastová leukémia, na ktorú sa liečil 6 rokov. Aj napriek našej obrovskej sane a úsiliu, ktoré sme spolu s lekármi vyvíjali, náš syn po 6-tich rokoch boj s touto zákernou chorobou prehral.   Viac vo videu

Náklady na alternatívnu liečbu (podotýkam, že pod dohľadom lekárov) boli veľmi vysoké. Už len každodenné dochádzanie do Banskej Bystrice za našim synom zvyšovalo rozpočet rodiny, nehovoriac o ostatných nákladoch. Pýtate sa prečo sme každý deň cestovali za synom tak ďaleko? Nuž preto, aby sme ho psychicky podporovali a dávali vieru v rýchle uzdravenie. “

Ľubo Bechný, OZ Proti korupcii

www.protikorupcii.sk

 

Blog vznikol vďaka podpore Open Society Institute (FOSI) podporený sumou 24.900,- USD Eur .

Teraz najčítanejšie

moja fotka

Ľubo Bechný

Som človek, ktorý sa búri, keď sa deje krivda inému človeku.