Denník N

Vysoké dane v Turzovke? (analýza)

– Porovnanie s ostatnými obcami a mestami v okolí
– Miestny poplatok za komunálny odpad
– Turzovka mala dlhú dobu najvyššiu daň za psa na horných Kysuciach (dokonca vyššiu než Čadca a Žilina). Terajšie vedenie mesta (spolu s niektorými poslancami) to vyriešilo. Rodinné domy budú platiť o polovicu menej.
– Výška ostatných miestnych daní

 

Úvod

Významným príjmom do rozpočtu obcí sú najmä miestne dane a poplatky, ktoré majú nemalý podiel na príjmoch miestnej samosprávy. Všeobecne sú miestne dane a miestny poplatok za komunálny odpad upravené zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Miestne dane a poplatky sú už následne obcami ukladané všeobecným záväzným nariadením obce (VZN). Miestne dane (s výnimkou miestneho poplatku za komunálny odpad), sú fakultatívne, čo znamená, že obec si môže sama rozhodnúť, či bude alebo nebude daň vyberať. V miestnych daniach má obec naozaj veľmi široké právomoci, čo spôsobilo to, že sa dane od obce k obci líšia. Avšak to je správne, nakoľko každá obec má svoje špecifiká. V rámci mesta Turzovka, ide o VZN č. 7/2009, ktoré bolo novelizované už viackrát, poslednou novelizáciou bolo VZN mesta Turzovka č. 3/2017.

Povinná daň (obligatórna): Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Hoci v názve je „poplatok“, niektorí teoretici daňového práva chápu miestny poplatok ako priamu daň. Obec ju musí vyberať.

Nepovinná daň (fakultatívna): 1.) daň z nehnuteľností, 2.) daň za psa, 3.) daň za užívanie verejného priestranstva, 4.) daň za ubytovanie, 5.) daň za predajné automaty, 6.) daň za nevýherné hracie prístroje, 7.) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a 8.) daň za jadrové zariadenie. Mesto Turzovka daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta nevyberá a nevyberá ani daň za jadrové zariadenie (môžu len obce v zóne ohrozenia jadrovým zariadením). Obec ich nemusí vyberať.

 

Poplatok za odpad (skrytý problém)

Je nutné povedať, že mesto Turzovka, ani žiadna iná obec sa vyberaním miestneho poplatku za komunálny odpad nemôže „nabaliť“, či vyberať poplatok vyšší ako sú náklady obce na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi, či drobnými stavebnými odpadmi. Dokonca § 78, ods. 2, zákona o miestnych daniach ukladá povinnosť mestu znížiť poplatok za odpad, ak ho obec zhodnocuje (čiže ak má nejaké výnosy za odpad). Smutnou realitou však je, že mesto Turzovka má na svojom území skládku komunálneho odpadu. Mesto tak nesie na pleciach environmentálnu záťaž a nepríjemný zápach, ktorý sa v okolí skládky šíri najmä v letných mesiacoch. Občan by teda očakával i nižší poplatok za komunálny odpad ako zvýhodnenie oproti obyvateľom okolitých obcí za záťaž. V Turzovke pre rodinné domy s intervalovo-množstevným systémom  platí sadzba dane 0,0250 €/liter/frekvencia zvozu. Bežné nádoby, ktoré prevládajú sú 110 a 120  litrové. Pre byty je stanovená suma 16,43 €/osoba/rok (0,045 €/osoba/deň).

(Príklad: Pri rodinnom dome v Turzovke, kde zber prebieha 1 x za mesiac a majú len 110 litrovú nádobu, poplatok činí 33 €. Ak by v rodinnom dome žila jedna osoba, ide o veľmi vysoký poplatok. Ak dve osoby, ide o sumu 16,50 €, čo je nadpriemerne vysoký poplatok v rámci (nielen) horných Kysúc. Lenže množstvo odpadu, najmä počas zimy je vysoké a mnohé rodiny majú nádoby 120 litrové a zvozy 2 x za mesiac. Vtedy poplatok vychádza na 72 €. Pri rozpočítaní na tri osoby ide o 24 €/osobu/rok. Pri rozpočítaní na 4 osoby ide o 18 €/osobu/rok.)

 

Obec Prepočítané na osobu
Klokočov 17, 20 €/osoba/rok
Korňa 14, 60 €/osoba/rok
Makov cca. 14 €/osoba/rok
Vysoká nad Kysucou 18, 50 €/osoba/rok
Dlhá nad Kysucou 16, 53 €/osoba/rok
Podvysoká 11 €/osoba/rok
Staškov 18 €/osoba/rok
Olešná 12 €/osoba/rok
Turzovka

4 osoby (120 l, 24 x do roka)

SUMA na 1 os. = 18 €.

Tab. č. 1: Koľko zaplatí rodinný dom v prepočítaní na osobu. (Obce, ktoré neuvádzajú výpočet na osobu, bol výsledok prepočítaný na 120 l nádoby, vývoz 24 x do roka.)

Je šokujúce, že najmä obce, ktoré majú skládku komunálneho odpadu TKO Semeteš n. o. najbližšie k svojmu územiu vyberajú najvyšší miestny poplatok za komunálny odpad. Avšak mesto pri súčasnom probléme s TKO Semeteš n. o. a pri súčasnom nastavení miestneho poplatku za komunálny odpad nemá veľa možností ako daný problém riešiť. Pokiaľ sa poplatok vyberá len na úhradu nákladov, ako to predpokladá zákon, svojvoľne sa znížiť nemôže. Nemalú úlohu tu zohrávajú i samotní obyvatelia, ktorí často nevedia triediť a mestu tak vznikajú väčšie náklady na odpad. V minulosti poslanci na mestskom zastupiteľstve navrhovali kontrolovať zberné nádoby a za zlú recykláciu ukladať pokuty. Kontrolovať by sa však dalo len v rodinných domoch, nakoľko v bytových domoch je veľká miera anonymity. Navyše, drezúra zo strany mesta by spôsobila, že by ľudia radšej odmietli nízke úľavy za recykláciu, ako riskovať pokutu. Obyvatelia Turzovky platia vysokú sumu za odpad, napriek záťaží, ktorú na svojom území znášajú. Dobrým riešením by podľa nášho názoru bolo zvýhodniť i osamelých ľudí, ktorí nevyprodukujú toľko odpadu, ako sú nastaveným systémom nútení zaplatiť. Obdobná prax je zavedená i v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave. Koreň problému je však (cítiť) na skládke Semeteš.

 

1. Dane z nehnuteľností

Príjem, ktorý mesto Turzovka získa z daní z nehnuteľností tvorí takmer polovicu zo všetkých príjmov z miestnych daní. Napriek tomu je to i tak málo v porovnaní s obcami v iných krajinách Európy. Pri vzniku SR sa na túto anomáliu prišli pozrieť i vedeckí pracovníci z univerzity v USA, ktorí nevedeli pochopiť, ako dokáže obec na Slovensku mať taký malý príjem z daní z nehnuteľností. Dane z nehnuteľností na Slovensku nemôžu byť vysoké ako v iných krajinách. Podľa odborníka Briestenského najmä z dôvodov, že Slovensko je krajina „chudobných majiteľov nehnuteľností“ – veľa ľudí vlastní pozemky a nehnuteľnosti ale nemajú toľko peňazí na to, aby z nehnuteľností platili vyššie dane. Sadzba dane za bytové priestory v Turzovke dosahuje úrovne 0,250 €/m2. V Žiline je sadzba dane za bytové priestory o niečo nižšia, len 0,200 €/m2.   Aj keď to neodzrkadľuje, koľko človek skutočne zaplatí za daň z nehnuteľností. Daň z nebytových priestorov (garáže, či priestory pre podnikateľskú činnosť) sú v Žiline omnoho drahšie. Dane z nehnuteľností sú ovplyvňované najmä priemernou cenou za jednotlivé druhy pozemkov v katastrálnom území mesta. Mesto Turzovka má však dve katastrálne územia – Turzovka a Turkov. Preto katastrálne územie Turkov, má dane z nehnuteľností o niečo nižšie než katastrálne územie Turzovky. Z hľadiska porovnávania s okolitými obcami, je logické, že daň z nehnuteľností v Turzovke bude o niečo vyššia než v malých obciach.

 

2. Daň za psa

Daň za psa vyberá takmer každá obec, pričom sú vždy výrazné rozdiely medzi daňou za psa v rodinnom dome a daňou za psa, ktorý je chovaný na byte. Ešte donedávna mala Turzovka najvyššiu daň za psa pre obyvateľov (ktorí majú psa pri rodinnom dome), spomedzi všetkých obcí na horných Kysuciach, i dokonca vyššiu než Žilina, či Čadca. Daň za psa pre rodinné domy bola stanovená pre všetky mestské časti (okrem Turkova) 10 €/pes/ročne. V Turkove sa daň za psa platila 5 €/pes/rok. Veľmi pozitívnu zmenu však prinieslo terajšie vedenie mesta, vrátane poslancov, ktorí daň za psa znížili od 1.1.2018 na 5 €/pes/ročne. Daň za psa sa v bytových priestoroch udržiava na úrovni 35 € ročne za psa. Najvyššiu daň má suverénne Čadca, v bytových priestoroch za jedného psa až 50 € ročne. Za psa, ktorý je používaný napríklad ako strážny pes u právnických osôb je najvyššia daň v Žiline – až 100 € ročne za jedného psa.

Obec Daň za psa (1 pes/€/rok)
Klokočov 3,50 €
Korňa 3 €
Makov 3,31 € – dom ; 9,95 € – byt; 8,29 € – PO
Vysoká nad Kysucou 3,30 €
Dlhá nad Kysucou 3,32 € – dom; 9,96 € – byt
Podvysoká 4 €
Staškov 4 €
Olešná 4 €
Turzovka 5 € – dom; 35 € – byt
Čadca 5 € – dom; 50 € – byt; 30 € – PO
Žilina 5 € – dom; 40 € – byt; 100 € – PO

Tab. č. 2: Porovnanie dane za psa.

 

3. Daň za užívanie verejného priestranstva

Túto daň mesto vyberá za osobitné využívanie verejného priestranstva, napríklad pri umiestnení predajného zariadenia, pri používaní plagátovej plochy, či poplatky, ktoré sú vyberané počas Beskydských slávností za predajné jednorazové miesta (stánky) a podobne. V Turzovke môže byť príkladom mestská tržnica, kde Vás jednorazové užitie trhového stánku a trhového stola stojí 10 €/deň. Vlastný predajný stánok by Vás počas roka vyšiel na 0,70 €/m2/deň, výnimkou sú Beskydské slávnosti, trhy, či jarmok, kedy je sadzba dane 3,50 €/m2/deň. V obci Klokočov, je sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pri predaji ovocia a zeleniny na úrovni 1,20 €/deň. Za skladovanie dreva na verejnom priestranstve zasa zaplatíte nižšiu sumu práve v Turzovke. Skladovanie tuhých palív, stavebného odpadu a podobne príde platcu dane na 0,35 €/m2/deň. V obci Klokočov za uloženie dreva na verejnom priestranstve je sadzba až 1,70 €/m2/deň. V Čadci je táto daň nastavená na úrovni 0,40 €/m2/deň – počas prvých troch dní. Za uloženie trvajúce dlhšie ako tri dni je sadzba určená na 1,5 €/m2/deň. V tomto smere má mesto Turzovka časť dane výhodne nastavenú. Rovnako tak i trvalé parkovacie miesto pre taxislužbu v centre mesta, vychádza podľa schválených nariadení podstatne o polovicu drahšie v Čadci, ako v Turzovke.

 

4. Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie platí prevádzkovateľ zariadenia, ktorý ubytovanie poskytuje. Sadzba dane sa určuje v eurách na osobu, za jedno prenocovanie. Všetky obce od obce Klokočov, cez mesto Turzovka až po Makov, majú daň za ubytovanie nastavenú na 0,33 €/osoba/noc. Čadca, či Staškov majú sadzbu takmer dvojnásobne vyššiu. Pre mesto Turzovka predstavuje daň za ubytovanie druhý najnižší príjem z miestnych daní.

 

5. Daň za predajné automaty

Ide o automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a nachádzajú sa v priestoroch, ktoré sú prístupné verejnosti. Podľa nám známych údajov, sa takýto automat nachádza v Turzovke len jeden a to automat na sviečky, ktorý je umiestnený v priestoroch cintorína. Sadzba dane je v tomto prípade pre Turzovku 66 €/kus na jeden kalendárny rok. V Žiline je táto sadzba na úrovni 60 €/kus/rok – ak automat predáva len do 10 druhov tovarov. Ak predáva viac ako 10 druhov tovarov je sadzba dane zvýšená na 120 €/kus/rok. Ak predajný automat ponúka alkohol, či tabakové výrobky sadzba dane je určená až na 1000 €/kus/rok. Pre mesto Turzovka predstavuje daň za predajné automaty najnižší príjem z miestnych daní.

 

6. Daň za nevýherné hracie prístroje

Príkladom nevýherného hracieho prístroja je: biliard, šípky, stolný futbal, ale aj počítačové hry a podobne. Niektorí si mylne vysvetľujú túto daň ako daň, ktorou možno regulovať hazardné hry. V Turzovke je stanovená na úrovni 66 € za nevýherný hrací prístroj. Podobné sumy ako mesto Turzovka, má i Klokočov, Dlhá nad Kysucou, či Staškov. Najnižšiu sadzbu má obec Vysoká nad Kysucou, len 20 € za nevýherný hrací prístroj. Najvyššiu sadzbu má mesto Čadca, až 350 € na vybrané prístroje, 1000 € na všetky ostatné, ktoré nemá vo svojom všeobecnom záväznom nariadení upravené. V meste Žilina je táto daň stanovená na 300 € za nevýherný hrací prístroj. V tomto zmysle môžeme daň na nevýherné hracie prístroje v Turzovke považovať za primeranú.

 

 

 

Záver

Celkové bežné príjmy mesta v rozpočte na rok 2018 sú 4 587 498 €. Daňové príjmy predstavujú rozpočet vo výške 2 857 049 €. Z toho výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve predstavoval výšku 2 600 000 €, za dane z nehnuteľností 125 000 € a z dane za špecifické služby 132 049 €. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je uvádzaný v špecifických službách mesta a tvorí najvyšší podiel príjmu mesta z daní za špecifické služby. Zo sumy 132 049 € na rok 2018, predstavujú odhadované dane za komunálne odpady až 120 000 €. Z uvedeného vyplýva, že miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predstavujú v meste Turzovka až 90,9% príjmu z dane za špecifické služby na rok 2018. Najviac však mesto „vyberie“ na miestnych daniach z nehnuteľností.

Mestá, i obce majú v miestnych daniach široké kompetencie a môžu ich ľubovoľne upravovať tak, aby čo najlepšie odrážali realitu a schopnosť ľudí platiť dane a prispeli k rozvoju mesta. Z nášho uhla pohľadu považujem za vhodné upraviť miestny poplatok za komunálny odpad tak, aby viac bral ohľad aj na obyvateľov rodinných domov, ktorí žijú samostatne. Po celkovej analýze miestnych daní sme dospeli k záveru, že mesto Turzovka má primerane nastavenú miestnu daňovú politiku, hoci by sme dokázali nájsť i miesta na ďalšie korekcie. Veľmi pozitívne vnímame zmenu, ktorá nastala v oblasti dane za psa v rodinných domoch a ktorá bola konečne znížená na úroveň miest a obcí v Žilinskom kraji.

 

Ondrej Blažek.

 

Zdroje:

 

  1. Briestenský L.: Sprievodca miestnou samosprávou.Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o, 2014.

 

  1. ČUNDERLÍK, Ľ.: Vymedzenie príjmov územnej samosprávy s dôrazom na miestnu daň a miestny poplatok. In: Stretnutie finančných právnikov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Financovanie verejnej správy (aktuálne problémy) konanej 12. a 13. apríla 2007, Liptovský Ján. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2007. s. 41-45.

 

  1. Všeobecné záväzné nariadenia mesta Turzovka sú dostupné na WWW (26.03.2018): http://www.turzovka.sk/mesto/samosprava/mestska-legislativa/vzn-mesta/vzn-a-legislativne-normy-mesta-turzovka/?kateg=74&sort=5&search=

 

  1. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dostupný na WWW (26.03.2018): https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20180101

 

Teraz najčítanejšie