Denník N

Priame platby – zmenu majú v rukách vlastníci a obce

Myslím, že rovnako dôležité je poukazovať na riešenia problémov, hlavne ak riešenia existujú, ale sa nevyužívajú. Je predovšetkým v rukách jednotlivcov a obcí a uvedomení si svojich možností. Lebo nestačí len hľadať chyby, protestovať, treba hľadať a navrhovať riešenia.

Vlastníci pôdy

Vlastníci cez nájomné zmluvy odovzdali správu svojho majetku užívateľovi pôdy, takmer s nulovou možnosťou ovplyvnenia hospodárenia na pôde. Do ústavy sme dostali jej ochranu, ale vzdali sme sa jej vykonania. O jeho využitie nás obrali aj zákony o nájme poľnohospodárskej pôdy, ktoré priniesli nerovnomernosť vlastníckych a užívacích vzťahov v neprospech vlastníctva. Ak chcete užívať svoje pozemky, nikomu ste ich neprenajali, potrebujete podnájomnú zmluvu. Ale potrebujú ju užívatelia, ak užívajú pozemky iných vlastníkov? Vyrovnanie nerovnosti vlastníctva a užívania by malo byť jednou zo základných požiadaviek na zmenu tohto zákona.

Miestne dane

Často užívatelia pôdy platia dane za všetku pôdu, aby vlastníci neboli konfrontovaní s jej existenciou. Obce možno vedome a mlčky vymenili toleranciu voči užívateľom a ich starostlivosti o nepoľnohospodárske pozemky za plnenie rozpočtu. Ak by obce dôsledne uplatňovali svoje právomoci, tak by sa určite rýchlo našiel užívateľ pozemkov, ktorí platí dane za pozemky, kde sa objavila burina alebo invázne rastliny. Majú však obce odvahu sa žiadať o ich odstránenie užívateľa, teda toho, kto za pozemky platí dane?

Územné plány a ochrana prírody

Sú nástrojom, o ktorom si myslíme, že plní svoje úlohy len v intraviláne. Nie je to tak, územné plány špecifikujú aj formy a spôsoby hospodárenia na pôde, určujú limity a obmedzenia. Územné plány však riešia len spôsoby využitia krajiny, ale blízka koexistencia spolu s pozemkovými úpravami umožní riešenie aj vlastníckych vzťahov, možnosti chrániť pôdu formou nescudziteľných pozemkov, napríklad cesty, protierózne opatrenia a podobne. Pokiaľ územné plány len definujú systém ochrany územia a jeho využitie, pozemkové úpravy ho realizujú.

Užívatelia

Predpokladáme, že stropovanie prinesie výsledky v diverzifikácii poľnohospodárskej výroby. Myslím, že neprinesie. Myslíme si, že veľké farmy sú prežitkom hospodárenia na pôde, ale nemusí to tak byť. Je určite rozdiel medzi užívateľom, ktorý zamestnáva 150 ľudí na 5000 hektárov, a iným, užívateľom, ktorý má síce rovnakú výmeru, ale zamestnáva 20 ľudí. Spoločné hospodárenie na pôde je už skoro zabudnutou formou hospodárenia, ale je to jedna z ciest, ako vytvárať hospodárske družstvá, ktoré budú silné a konkurencieschopné a ich cieľom nebude len poberať priame platby a iné formy dotácie. Tu cesta vedie cez väzby na produkciu potravín a zamestnanosť. Zmena štruktúry pestovania poľnohospodárskych plodín je viazaná aj na ich využitie a spotrebu v živočíšnej výrobe, takže pokiaľ sa nezmení, nezmení sa ani pestovanie technických plodín. A na to aby bolo počuť stačí pero a papier, vypovedať nevýhodné zmluvy hneď – aby začala plynúť lehota.

Slovenský pozemkový fond

SPF okrem pôdy, na ktorej sa hospodári, prenajíma aj pôdu, nazývanú neúžitok. Má to aj iné dôvody, keď poľnohospodár pri kontrole preukazuje výmeru, na ktorej hospodári, môže touto výmerou kryť výmery, ku ktoré nemá právny vzťah – nájom. Ak to otočíme, nemal by SPF platiť užívateľom za to, že sa starajú aj o pozemky, na ktoré nie je možné poberať dotácie? A nemal by to títo užívatelia robiť? Druhou stranou mince je aj to, že SPF vie robiť identifikácie na plochy LPIS, ale sú využívané?

VÚPOP

Je organizácia, ktorá je zodpovedná za evidenciu a správu LPIS. Má k dispozícii všetky podklady v digitálnej podobe, vrátane údajov katastra nehnuteľností a neverím tomu, že nedokážu porovnať údaje katastra nehnuteľností s údajmi LPIS, napríklad ak sa zmenil druh pozemku z ornej pôdy na zastavanú plochu by automatizovane vyradilo predmetnú časť LPIS zo systému. Takisto vedia určiť a identifikovať vlastníkov a ich nájomcov a spraviť porovnanie so žiadateľmi dotácií. A na to netreba ani špecialistu GIS.

Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností je jednou oporou chaosu vo vlastníckych vzťahoch. Nie tým že ich eviduje, spravuje, poskytuje informácie, ale tým, že v nich udržuje chaos. Ak vlastníte pozemky vo viacerých katastrálnych územiach, ak ste pozemky získali viacerými právnymi listinami, tak ste v údajoch katastra nehnuteľností vedení ako niekoľko rôznych vlastníkov. Vaše údaje sa líšia, niekde nebadane, niekde podstatne. A stačí vynechať jedno písmeno z mena a ste iný vlastník. Aj preto ich máme viac, ako je obyvateľov Slovenska. Čo bráni vytvoreniu registra vlastníkov a jeho napojenie na register obyvateľov?

Pozemkové úpravy

Ak sa porovnáme s Českou republikou, tak náš zákon a spôsob spracovania pozemkových úprav je všeobecnejší, pružnejší a asi lepší (ten český je len podmnožinou našich pozemkových úprav). Má svoje nedostatky o ktorých vieme, a vieme, aj ako ich opraviť. Nový zákon o pozemkových úpravách je v legislatívnom pláne vlády už niekoľko rokov. Bez realizácie, hoci je jedným najčastejšie novelizovaných zákonov. V poslednej novelizácii zrušil niektoré drobnosti, ktoré by umožnili efektívne riešenie problémov miestnych komunikácií, efektívneho vysporiadania ciest v správe obcí, vyšších územných celkov a štátu, zaviedol niektoré diskriminačné opatrenia. Verím, že ich dokážeme zmeniť. Ale stále je to vhodný a použiteľný nástroj. To čo môžeme našim susedom závidieť, je priebežné vykonávanie a financovanie pozemkových úprav.

Pozemkové úpravy umožňujú lepšie zhodnotenie svojich pozemkov. Ak teraz predávate svoje pozemky, ktoré developeri zhodnotia, tak za koľko si tieto pozemky kúpite vy, alebo vaše deti o pár rokov? Preto radšej vezmite pozemkové úpravy na vysporiadanie vlastníctva do vlastných rúk a získajte z nich výhody vy a táto iniciatíva je najjednoduchšia forma investície – do vlastných pozemkov.

Ak mám niekoľko árov, tak môj hlas je slabý. Ale ak máme spolu 2/3 výmery katastra, tak je to hlas, ktorý počuť. A na to aby bolo počuť stačí pero a papier – žiadať užívateľov pôdy o zápis nájomných zmlúv do katastra, dodatkov k zmluvám podľa reálneho stavu, úpravy výšky nájomného, zaplatenie podlžností z nájomného a podobne. Obce by mali žiadať, aby sa užívatelia pôdy o ňu naozaj starali, nielen platili za ňu dane. Aby bolo počuť, že je záujem o pozemkové úpravy, o vysporiadanie rozdrobeného vlastníctva, o korektný vzťah vlastníkov a užívateľov pôdy, o možnosť hospodárenia na pôde vo všetkých jej formách, o starostlivosť o krajinu. Je to vyžadovanie toho, čo by malo byť samozrejmosťou.

Teraz najčítanejšie