Denník N

Svojvôľa, utajovanie informácií a porušovanie zákonov v meste Turzovka pokračuje

V roku 2017 v rámci zmeny a doplnku č.3 Územného plánu mesta Turzovka plánoval primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis v mestskej časti Predmier zriadenie akejsi priemyselnej zóny.

Ako som však zistil, problémom však bolo to, že o tomto zámere občania mestskej časti Predmier /ďalej len MČ /vôbec nevedeli a nikto ich s týmto vopred neoboznámil.  Preto som občanov oslovil , spísala sa žiadosť o zvolanie verejného prerokovania, ktorú občania podpísali s tým, aby boli vo veci informovaní. Dňa 06.07. 2017 sa uskutočnilo stretnutie občanov MČ Predmier s primátorom Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golisom. Občania sa jasne vyslovili proti budovaniu akejsi pochybnej priemyselnej zóny, pretože od primátora Mesta nepočuli, kto a čo v nej bude vyrábať. Občania sa tiež primátora Mesta pýtali, či má nejaké záporné stanoviská k zriadeniu priemyselnej zóny. Primátor  Mesta JUDr. Ľ. Golis odpovedal, že ak by takéto stanoviská mal, musel by od zámeru zriadiť priemyselnú zónu v MČ Predmier upustiť. Primátor mesta Turzovka však nehovoril pravdu, pretože ako sa môžete dočítať v linku, tak už na prelome mája a júna 2017 disponoval negatívnymi stanoviskami  CHKO Kysuce a Okresného úradu Žilina, referátu pôdohospodárstva. Tieto stanoviská primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis  pred občanmi zatajil, pričom povedal, že pre neho nie je priorita zákon , ale potreby občanov. Dokumenty k tejto téme  nájdete tu:  https://www.scribd.com/document/376504915/Dokumentacia-Priemyselna-Zona

Zároveň starostovia obcí horných Kysúc a primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis plánujú zriadiť v areáli skládky TKO Semeteš kompostovisko, kde sa bude uskladňovať kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad z celých horných Kysúc. Tým sa ešte viac zhorší životné prostredie a kvalita života našich občanov, a to hlavne v MČ Vyšný koniec , ale aj kvalita spodných vôd. Nemalo by sa zabudnúť, že v MČ Závodie je zdroj pitnej vody. Podobne ako pri vytvorení priemyselnej zóny v MČ Predmier, ani občania MČ Vyšný koniec o ničom nevedeli a nikto ich o tomto zámere neoboznámil. Občania MČ  Vyšný koniec a občania obce Vysoká nad Kysucou sa na mňa obrátili s tým, že chcú spísať petíciu, v ktorej by vyjadrili svoj nesúhlas s týmto zámerom.  Občania sú toho názoru, že ak by malo byť kompostovisko  v areáli TKO Semeteš, tak len pre Turzovku, alebo potom pre nikoho.  Preto sme zriadili petičný výbor, ktorý vyzbieral podpisy pod petíciu, pod ktorú sa podpísalo niekoľko stoviek občanov.

Tiež Vás chcem informovať , že dňa 19.02. 2018 odoslala prokurátorka Krajskej prokuratúry v Žiline upozornenie prokurátora, ktoré bolo určené Mestskému zastupiteľstvu v Turzovke. V ňom sa uvádza nasledovné: ,, Z listinných podkladov v posudzovanej veci vyplýva,  že MUDr. Viera Belková nebola dlhodobo plne uvoľnená na výkon funkcie zástupkyne primátora zo svojho zamestnania, ale len v rozsahu 50% jej pracovného úväzku. Vzhľadom na uvedené jej v zmysle §25 ods. 5 a 9 zákona o obecnom zriadení možno poskytnúť len odmenu za výkon funkcie zástupkyne primátora, ktorej konkrétnu výšku by malo určiť mestské zastupiteľstvo. V prípade dlhodobého plného uvoľnenia by jej patril plat, ktorý je rovnako oprávnené určiť mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo však za celé obdobie konkrétnu výšku odmeny, resp. platu zástupkyni primátora uznesením neurčilo. Vyššie uvedené požiadavky platia aj pre uznesenie zastupiteľstva, ktorým sa určuje plat  alebo odmena poslanca mestského zastupiteľstva. Z uvedeného dôvodu nepostačuje, pokiaľ mestské zastupiteľstvo odmenu, či plat zoberie len ,,na vedomie“ tak, ako to bolo v prípade uznesenia Mestského zastupiteľstva Turzovka zo dňa 15.12. 2014. Vzhľadom na zistené pochybenia Vám v zmysle §28 ods. 1 Zákona č. 153 /2001 Z.z. o prokuratúre podávam upozornenie prokurátora a navrhujem:  prejednať toto upozornenie na najbližšom zasadnutí  Mestského zastupiteľstva mesta Turzovka, pri určovaní platu, resp. odmeny zástupcu primátora Mesta Turzovka v budúcnosti postupovať v súlade  s ust. § 25 ods. 5, ods. 8 a 9 zákona o obecnom zriadení. Podľa ustanovenia § 29 ods. 3 Zákona č. 153/ 2001 Z.z. o prokuratúre v platnom znení, orgán verejnej správy je povinný vybaviť upozornenie prokurátora  a odstrániť protiprávny stav bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia. O prijatých opatreniach je povinný informovať v rovnakej lehote prokurátora.“  Iba pre úplnosť dodávam, že plat zástupkyni primátora Mesta Turzovka určil primátor Mesta, JUDr. Ľ. Golis. Chcem zároveň dodať, že primátor Mesta Turzovka mal toto upozornenie prokurátora poslancom predložiť na zasadnutí MsZ, dňa 28.02. 2018. Primátor mesta, JUDr. Ľ. Golis však túto informáciu poslancom zatajil a na zasadnutie MsZ ju nepredložil!!! A to zrejme z dôvodu, aby sa poslanci MsZ v Turzovke a občania Mesta Turzovka nedozvedeli o jeho vážnych pochybeniach a tiež o tom, že zástupkyňa primátora Mesta Turzovka MUDr. V. Belková poberá plat protiprávne, resp. v rozpore so zákonom. Náklady na plat zástupkyne primátora MUDr. V. Belkovej  tak od 16. 12.  2014 do 31. 03. 2018 boli v celkovej výške cca  48 000,-€. MUDr. V. Belková sa teda neoprávnene obohatila. Nakoľko MUDr. V. Belková je členkou farskej ekonomickej rady  / link tu: http://www.faraturzovka.sk/farsky-urad/farska-rada/ , zostáva veriť, že peniaze, ktoré jej nepatria, vráti do rozpočtu mesta, t.j. občanom Mesta Turzovka a zároveň sa občanom ospravedlní za to, že vedome klamala, že je dlhodobo plne uvoľnená zo zamestnania.  Ak by  bola plne uvoľnená zo zamestnania, nemohla by  vykonávať lekársku prax, čo ale robila. Zároveň stanovisko prokurátora potvrdzuje to, čo už dlhšiu dobu o plate MUDr. V. Belkovej hovorím a opätovne sa tiež potvrdzuje, že primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis  koná svojvoľne,  neovláda zákony, alebo ich priamo porušuje, čo znamená, že si robí, čo chce. A takto koná primátor, ktorý má plat vo výške viac ako 3 200,-€/mes. Upozornenie prokurátora v celom znení si môžete prečítať tu:  https://www.scribd.com/document/376505177/Upozornenie-Prokuratora-Plat-Zastupkyne-Primatora

Primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis plánuje na najbližšom zasadnutí MsZ, dňa 25.04. 2018 predložiť v rámci rozpočtu návrh  úveru  vo výške 1 000 000,-€ a robiť si tak kampaň za peniaze a úroky, ktoré budú občania Mesta Turzovka dlhé roky splácať. Pritom primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis mal alebo má za roky 2015, 2016, 2017, 2018  oproti minulému volebnému k dispozícii výrazne vyššie príjmy  z daní z príjmov  fyzických osôb. V roku 2015 malo mesto Turzovka príjem z daní príjmov fyzických osôb vo výške 2 078 430,28,-€, v roku 2016- 2 421 357,84,-€, v roku 2017- 2 588 442,79,-€ a v roku 2018 sa predpokladá  príjem vo výške 2 719 402,-€. Súčasné vedenie mesta Turzovka na čele s primátorom mesta JUDr. Ľ. Golisom za roky 2015- 2018 teda malo alebo má oproti minulému volebnému obdobiu  k dispozícii z podielových daní sumu 9 807 632,91,-€.

V minulom volebnom období bol v roku 2011 príjem z daní z príjmov fyzických osôb vo výške 1 899 638, 39,-€, v roku 2012- 1 984 183,94,-€, v roku 2013- 1 774 711,94,-€, v roku 2014- 1 832 823,93,-€. To za roky 2011, 2012, 2013 a 2014 predstavuje sumu 7 491 358,20,-€.

Takže súčasné vedenie mesta Turzovka na čele s primátorom mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golisom má oproti minulému volebnému obdobiu na príjmoch z daní z príjmov fyzických osôb viac o 2 316 274,71,-€. K tomu malo Mesto Turzovka  k 31.12.2015 zostatok na bežných účtoch vo výške 537 394,69,-€, ktoré mal primátor mesta JUDr. Ľ. Golis k dispozícii , aby mohol robiť pre občanov.

Celkovo mal primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis k dispozícii  príjmy , ktoré boli oproti minulému volebnému obdobiu  väčšie o 2 853 669,40,-€!!! A preto nie je nutné, aby primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis ťahal Mesto Turzovka do vysokého úveru , zaťažil tak občanov a ohrozil budúci rozvoj Mesta Turzovka. Primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis by mal zdokladovať, čo za tieto peniaze urobil, či na čo ich použil, keď ťahá mesto Turzovka do úveru vo výške 1 000 000,-€.

Takže sa pýtam, kde a na čom je vidieť, že primátor mesta JUDr. Ľ. Golis mal k navyše dispozícii takúto sumu? Vaše peniaze sa použili napríklad na toto. Náklady na proti právne vyplácaný plat zástupkyni primátora MUDr. V. Belkovej sú cca 48 000,-€, práce, ktoré neboli kryté rozpočtom mesta boli vo výške 44 620,43,-€, skutočné výdavky za zvýšené skladočné za uskladnenie odpadu vo výške 36 175,-€, ktoré primátor JUDr. Ľ. Golis ako bývalý predseda Správnej rady TKO Semeteš  navrhol a nepredložil na schválenie do MsZ, náklady na právnika z Košíc v súvislosti so súdnym sporom o neplatnosť výpovede bývalému príslušníkovi MsP  sú vo výške 5 579,69,-€, pričom celkové náklady na tohto právnika sú vo výške 7 938,87,-€. Podotýkam, že Mesto Turzovka bude ešte platiť náhrady trov právneho zastúpenia poškodeného a náhradu jeho mzdy, takže účet bude časom oveľa vyšší. Rozsudok Okresného súdu v Čadci si môžete prečítať tu: https://www.scribd.com/document/376505358/Rozsudok-OS-Cadca-neplatnost-vypovede

Okrem iného Mesto Turzovka za roky 2015, 2016, 2017 zaplatilo za rôzne projektové dokumentácie, štúdie, podklady k projektom sumu 164 098,97,-€.

Ak by primátor mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golis nekonal svojvoľne a neporušoval zákony, ale robil zodpovedne, transparentne a dodržiaval zákony tejto krajiny,  ušetril by státisíce eur, ktoré mohol použiť pre všetkých občanov.

Na minulom zasadnutí MsZ v Turzovke, dňa 28.02. 2018 sa mi primátor Mesta JUDr. Ľ. Golis vyhrážal žalobou za to, že som vraj o ňom uverejnil nepravdivé informácie. Do dnešného dňa som však nič neobrdžal, a preto vyzývam primátora Mesta Turzovka JUDr. Ľ. Golisa, aby žalobu podal a preukázal opak všetkých mojich tvrdení. V prípade, že tak primátor Mesta JUDr. Ľ. Golis neurobí, znamená to, že opäť nehovoril pravdu a že mnou publikované informácie sú pravdivé.

Teraz najčítanejšie