Denník N

Klebetíme o „metropole východu“

Najľudnatejší štvorec na Slovensku nie je v žiadnej časti Bratislavy či mesta západného Slovenska. Tak kde ho teda nájdeme? Základnými indíciami pre vás bude niekoľko dátových klebiet o tomto mieste. V roku 2011 sa v ňom sčítalo 17 432 obyvateľov, 8 926 žien a 8 506 mužov. Väčšina z nich (83,8 %) bola v ekonomicky aktívnom veku a 52 % ekonomicky aktívna. Už viete?
Tak ešte indícia, že viac ako 3 000 obyvateľov hľadaného miesta malo vysokoškolské vzdelanie.

       Najhustejšie zaľudnený kilometer štvorcový v Európe patrí Barcelone, v rámci ktorej nájdeme oblasť s 53 199 obyvateľmi. Nedávno nás jeden kolega upozornil na o tomto informujúci článok, no Slovensko tam chýbalo. Preto sme pre vás vyhľadali najzaľudnenejšie územie – miesto na Slovensku.

       Rozmiestnenie obyvateľov v priestore sa zvyčajne spracováva a aj zverejňuje vo forme agregovaných údajov o počte obyvateľov na základe administratívnych hraníc či štatistických územných jednotiek. Tento spôsob spracovania má však viacero negatív, ktoré výrazne ovplyvňujú ich analytické využitie. Napríklad to, že zanedbávajú prírodné pomery, ich možná modifikovateľnosť a meniteľnosť v čase a toto môže ovplyvňovať výsledky priestorových analýz dát.

       Priemerný počet obyvateľov na 1 obývaný štvorec rastra je 340 obyvateľov, čo je viac ako trojnásobne vyššia hodnota v porovnaní s hodnotou hustoty prepočítanej na celú plochu republiky. Vo všeobecnosti bol na spracovanie dát použitý dataset tvorený 50 661 štvorcami s plochou 1 km2 (hraničné štvorce nemusia mať plochu 1 km2).

       Z celkového počtu štvorcov bolo menej ako jedna tretina obývaných (31,4 %) a v takmer 98 % (97,6 %) obývaných rastroch žilo do 2 500 obyvateľov. Jedna pätina obyvateľov (22,8 %) žila v rastri so 100 až 500 obyvateľmi a 45,0 % obyvateľov žilo v rastroch, kde žilo do 1 000 obyvateľov.

Veľkostná skupina Počet rastrov Podiel Kumulatívny počet Kumulatívny podiel Počet obyvateľov Podiel Kumulatívny počet Kumulatívny podiel
1 – 99 (obyv.) 8 414 53,0 8 415 53,0 245 576 4,5 245 576 4,5
100 – 499 5 070 31,9 13 484 84,9 1 230 560 22,8 1 476 136 27,3
500 – 999 1 386 8,7 14 870 93,6 952 226 17,6 2 428 362 45,0
1 000 – 2 499 628 4,0 15 498 97,6 925 393 17,1 3 353 755 62,1
2 500 – 4 999 227 1,4 15 725 99,0 800 120 14,8 4 153 875 76,9
5 000 – 9 999 137 0,9 15 862 99,8 924 646 17,1 5 078 521 94,1
10 000 a viac 25 0,2 15 887 100,0 320 812 5,9 5 399 333 100,0
Spolu 15 887 100,0 5 399 333 100,0

       Prekvapivo najľudnatejší štvorec na Slovensku nie je žiadna časť Bratislavy či mesto západného Slovenska, ale nájdeme ho v metropole východu, v Košiciach. Presnejšie ide o štvorec pokrývajúci väčšinu obývanej mestskej časti Košíc – Sídliska Ťahanovce.

Obrázok č. 1: Najhustejšie zaľudnený štvorcový kilometer na Slovensku

Zdroj: vlastné spracovanie z dát SODB 2011, EFGS a Google Satelitte

       V tomto štvorci sa v roku 2011 sčítalo 17 432 obyvateľov, 8 926 žien a 8 506 mužov. Väčšina z nich (83,8 %) bola v ekonomicky aktívnom veku a 52,0 % zo všetkých obyvateľov štvorca bola ekonomicky aktívna. Niečo cez 3 000 z nich malo vysokoškolské vzdelanie.

       V rámci vizualizácie sme využili dostupné snímky Google Satelitte, z ktorých je jasne  vidieť, že štvrtina štvorca je pokrytá lesom, resp. nezastavanou plochou.

       Pridanie vrstvy o domoch – vchodoch bol ďalší krok pre zlepšenie predstavy o charaktere daného územia. Takouto voľne dostupnou informáciu o jednotlivých adresách disponujú údaje v Registri adries. Čo bola výhoda (a málo kto to vie), tak register adries pre informatívne účely je dostupný na www.data.gov.sk. Pre naše účely sme konkrétne využili dataset o číslach vchodov (orientačných číslach).

Obrázok č. 2: Zobrazenie jednotlivých adries za vybranú časť územia Slovenskej republiky

Zdroj: vlastné spracovanie z dát SODB 2011, registra adries, EFGS a Google Satelitte

       Podľa registra adries je v danom štvorci 277 vchodov do domov a teda priemerne sa v jednom vchode sčítalo 63 ľudí. Register adries obsahuje informáciu o všetkých adresách, nielen určených na bývanie, ale aj pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa obyvatelia sčítavali tam, kde reálne bývali (nielen tam, kde mali trvalý pobyt či obvyklé bydlisko). To znamená, že sa teoreticky mohli sčítať v každom z týchto domov (ak pred 7 rokmi existoval).

       Charakter mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce z hľadiska typov domov je silne orientovaný na bytové domy. Podľa posledného cenzu takýchto domov bolo viac ako 95 % zo všetkých domov.

       Pri poslednom sčítaní mala mestská časť 23 250 obyvateľov, ktorí tvorili 7 857 hospodáriacich domácnosti. Len necelé 3 % obyvateľov bolo v poproduktívnom veku. Väčšina ekonomicky aktívneho obyvateľstva (10 109 z 11 900 ľudí) odchádzala za prácou mimo mestskej časti kde mala trvalý pobyt. Dominujúcim sektorom ich práce bol terciárny sektor (zahŕňa všetky odvetvia ľudskej činnosti, ktorých podstatou je poskytovanie služieb), kde pracovalo viac ako 66 % ekonomicky aktívnych obyvateľov.

       V rámci Košíc nájdeme aj ďalšie dva husto obývané štvorce z TOP 10 Slovenska, ktoré sa nachádzajú neďaleko seba, no spolu nesusedia.

       Tretím najľudnatejším miestom s veľkosťou 1 km x 1 km bol štvorec obývaný 15 808 obyvateľmi. Tohto najväčšia časť sa nachádza v mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.

Zdroj: vlastné spracovanie z dát SODB 2011, EFGS a Google Satelitte

       Do celoslovenskej top 10 sa zaradil aj raster so 14 681 obyvateľmi, ktorý obsadil skvelé štvrté miesto. Košičania, spoznali ste, ktorú mestskú časť Košíc sme vám predstavili na obrázku?

Zdroj: vlastné spracovanie z dát SODB 2011, EFGS a Google Satelitte

Tí z vás, ktorí uviedli, že Košice – Západ, tak mali pravdu. Gratulujeme!

       Zdrojom údajov boli dáta zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, konkrétne spracované údaje o odhade počtu a základných štruktúrach obyvateľov v rastri 1 km x 1 km na základe ich miesta sčítania. Pre Slovenskú republiku boli agregované dáta do datasetu Grid_ETRS89_LAEA_SK_1K.

       Viac podobných článkov alebo informácií o autoroch bude v najbližšej dobe dostupných na www.klebedata.sk. Pekné hranie s dátami prajeme

                                                                              Pavol Škápik, Viktor Robert Bederka

Teraz najčítanejšie

Klebedata

Autori blogu Pavol Škápik, Viktor Robert Bederka, Tibor Jedinák a Lukáš Jurena sú dátoví klebetníci, ktorí radi analyzujú dáta, hľadajú medzi nimi súvislosti, kombinujú, spracovávajú, skúmajú a následne ich aj publikujú. V rámci svojej profesie, no aj mimo nej pracujú s rôznymi druhmi dát a teraz sa rozhodli vás kreatívne do tejto ich hry s dátami zapojiť.