Denník N

Ako mesto chráni kotlebovcov (?)

Banská Bystrica bola 16. apríla opäť svedkom protestov na podporu Milana Mazureka počas jeho súdneho pojednávania na Špecializovanom trestnom súde za jeho hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika, ktoré majú rasistický charakter, odvysielané v októbri 2016 v Rádiu Frontinus. A tento pondelok prebehol takmer ako cez kopirák, ako ten čierny februárový pondelok. Až na jednu maličkosť. Že sme tejto situácii chceli zabrániť. Prečo sa to nepodarilo?

Zhromaždenie Verejné čítanie proti násiliu, organizované občianskou platformou Nie v našom meste, bolo ohlásené na mestskom úrade 4.4.2018. Ohlásenie sa týkalo ulice Skuteckého od čísla 5 po číslo 14, teda od Evanjelického gymnázia po Bábkové divadlo na Rázcestí.

Naším cieľom bolo zabrániť protestu podporovateľov ĽSNS a Milana Mazureka na Skuteckého ulici, aj z dôvodu blízkosti dvoch škôl, Základnej školy Slobodného slovenského vysielača (pre milovníkov konšpirácií: názov odvodený od toho skutočného a historického slobodného vysielača) a Evanjelického gymnázia, ktoré sú niekoľko metrov od budovy Špecializovaného súdu.

Štátna aj mestská polícia bola v dostatočnom časovom predstihu plne informovaná o cieli nášho zhromaždenia. Intenzívne sme s nimi komunikovali počas plánovania ako aj organizácie akcie. Vo veľkej miere sme brali do úvahy všetky odporúčania príslušníkov polície.  

Očakávali sme, že sa zopakuje situácia z 26. februára, kedy bol podobný protest a narušoval dopravu aj vyučovanie týchto škôl.

Na základe odporúčaní a návrhov polície, po informácii, že Skuteckého ulica bude mať okolo budovy súdu zátarasy, sme akciu presunuli pred Bábkové divadlo na Rázcestí, aj keď sme pôvodne plánovali byť práve pri Evanjelickom gymnáziu, ktoré bolo neskôr miestom neohláseného zhromaždenia kotlebovcov a ich podporovateľov.

Protest kotlebovcov síce ohlásený nebol, ale polícia a mesto o ňom vedeli. Ich udalosť na facebooku bola vytvorená skôr ako zákonných 5 dní potrebných na ohlásenie. S políciou sme diskutovali aj o zmienenom proteste a o tom, ako pripraviť naše zhromaždenie tak, aby sme sa vyhli konfliktom a potýčkam. Toto zdôrazňujeme.

Rešpektujeme právo zhromažďovať sa. Právo slobodne a pokojne sa zhromažďovať je garantované jednak medzinárodnými dohovormi na ochranu ľudských práv a aj Ústavou SR v čl. 28. Vnímame ho ako jedno z kľúčových práv pre zdravé fungovanie demokracie. V podmienkach SR je toto právo podrobnejšie upravené v zákone č. 84/1990 Z.z o zhromažďovacom práve. Toto právo však možno aj obmedziť a to ak je to nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti, majetku alebo pre bezpečnosť štátu. Práve zmienený zákon definuje aj prípady, kedy môže obec, kde sa zhromaždenie koná, zhromaždenie rozpustiť.

 


Zákonné možnosti rozpustenia zhromaždenia:

1) Obec, ktorej sa zhromaždenie oznámilo, ho zakáže, ak by oznámený účel zhromaždenia smeroval k výzve:

a) popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie alebo na roznecovanie nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov;
b) dopúšťať sa násilia alebo hrubej neslušnosti;

(2) Obec zhromaždenie zakáže aj vtedy, ak

b) na rovnakom mieste a v rovnaký čas sa má podľa skôr doručeného oznámenia konať zhromaždenie a medzi zvolávateľmi nedošlo k dohode o úprave času jeho konania; ak nemožno určiť, ktoré oznámenie bolo doručené skôr, rozhodne sa za účasti zástupcov zvolávateľov žrebovaním,

(3) Zhromaždenie, ktoré sa koná bez toho, že bolo oznámené podľa § 5, bude spôsobom uvedeným v odseku 1 rozpustené, ak nastali okolnosti, ktoré by odôvodnili jeho zákaz podľa § 10 ods. 1 až 3. To platí aj pre zhromaždenia, ktoré neboli zvolané. Zodpovednosť zvolávateľov za priestupok nie je dotknutá, aj keď zhromaždenie nebolo rozpustené.

Priestupky a správne delikty v zmysle zákona o zhromažďovaní občanov

(1) Tomu, kto zvoláva alebo usporadúva zhromaždenie bez toho, že by splnil oznamovaciu povinnosť, alebo usporadúva zhromaždenie, ktoré bolo zakázané, alebo závažne poruší inú povinnosť zvolávateľa podľa tohto zákona okrem povinnosti ustanovenej v § 6 ods. 5 písm. a), môže byť uložená pokuta do výšky 165 eur.

(2) Rovnaká pokuta môže byť uložená tomu, kto

….
h) neoprávnene a úmyselne zabráni inému vo výkone zhromažďovacieho práva.

Iné správne delikty

(1) Obec uloží pokutu do 663 eur právnickej osobe, ktorá ako zvolávateľ

a) zvolala alebo usporiadala zhromaždenie bez toho, aby si splnila oznamovaciu povinnosť;
b) usporiadala zhromaždenie, ktoré bolo zakázané;
c) nezabezpečila oznámený počet spôsobilých usporiadateľov starších ako 18 rokov;
d) riadila priebeh zhromaždenia tak, že sa podstatne odchýlilo od účelu zhromaždenia uvedeného v oznámení;
e) neukončila zhromaždenie konané vo večerných hodinách v čase, ktorý určila obec, čím došlo k neprimeranému rušeniu nočného pokoja.

(2) Pri ukladaní pokút obec prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

 

Povinnosti obecnej polície v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii :

(1) Obecná polícia

a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,

f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom  a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho ….


 

Akonáhle sa protest kotlebovcov presunul na miesto, kde malo byť pôvodne naše zhromaždenie, ktoré polícia odporučila odsunúť inde, aby nemuseli uzatvárať dopravnú komunikáciu z dôvodu bezpečnosti, oslovili sme mestských policajtov so žiadosťou, aby požiadali organizátorov o rozpustenie, pretože sú na mieste nášho vopred a v súlade so zákonom ohláseného zhromaždenia. Odpoveďou bolo, že to nie je v ich kompetencii. Na otázku, či môžu zavolať načelníka MsP odpovedali, že nemajú jeho telefónne číslo.

Následne sme si sami zistili číslo na náčelníka MsP a zavolali mu s našou otázkou ohľadne rozpustenia neohláseného zhromaždenia kotlebovcov. Načelník MsP p. Bálint odpovedal, že o tom rozhodujú aj iné zložky. Aké, neodpovedal. Po niekoľkých minútach diskusie súhlasil, že sa s tým budú zaoberať. Medzitým sa ostatní organizátori snažili spojiť s primátorom mesta, ktorý vyslal viceprimátora p. Gajdošíka na miesto akcie.

Pán Gajdošík prišiel až cca o polhodinu a viac, medzitým dav kotlebovcov rozložil svoju dodávku na prenosné pódium a začala okrem rečníkov vystupovať so spevom aj Olivie Žižková. Okrem jej piesne “Evropo dýchej” zazneli aj piesne ako Zvonky štestí, Arabela, a iné hity Dariny Rolincovej a v prestávkach hral Ortel, skladateľ národných pesničiek Ondrej Ďurica a slovenská hymna… Zaujímalo by nás či si vystúpenia ošetrili so SOZou

Medzitým sa dostavil viceprimátor mesta p. Gajdošík, ktorému sme zopakovali naše otázky a požiadavky. Jeho odpoveďou bolo, že sa musí poradiť s políciou, hoci vyjadril porozumenie pre náš postoj.

Záver porady p. Gajdošíka s políciou bol ten, že je najvhodnejšie nezasiahnuť a nechať stav tak, ako je, pričom pán Gajdošík tvrdil, že zhromaždenie môže zrušiť každý príslušník policajného zboru. Žiadny príslušník, ani iný zodpovedný človek, tak ale do konca pojednávania neurobil. Viceprimátora sme konfrontovali aj s predmetným zákonom, ale napriek jeho snahe sa mu nepodarilo nájsť paragraf, prostredníctvom, ktorého chcel zodpovednosť za rozpustenie neohláseného zhromaždenia kotlebovcov posunúť na políciu. K svojej zodpovednosti ako zástupcu štatutára mesta sa hlásil pomerne neochotne až vyhýbavo.

Na to sme sa v skupine dohodli, že keďže máme ohlásené zhromaždenie na celú ulicu, zoberieme časť techniky aj na druhú stranu zátaras, a budeme čítať na oboch stranách ulice. Upovedomili sme políciu o tomto zámere.

V tom čase už bolo na Skuteckého ulici niekoľko riaditeľov oddelení krajského policajného zboru, ktorí sa snažili nám dohovoriť, aby sme sa nepresúvali, či sme si vedomí dôsledkov, či je demokraciou vyvolávanie potýčok, či si vezmeme na tričko polámané ruky a nohy, ak dôjde k zásahu.

Miesto riešenia neohláseného protestu, ktorý bol na mieste nášho zhromaždenia a ktorý bol hlučný tak, že rušil vyučovanie v dvoch školách, mesto riešilo ohlásené zhromaždenie verejného čítania niekoľkých aktivistov, ktorí od momentu ohlásenia s políciou mimoriadne ústretovo spolupracovali.

Po našom oznámení sa opäť radili príslušníci policajného zboru a p. Gajdošík. V tom čase už bolo asi 11 hodín. Záver ich porady bol ten, že poprosia organizátorov, aby sa presunuli na Komenského ulicu, čo v realite znamenalo asi 2 metre ďalej, keďže Skuteckého ulica križuje Komenského ulicu práve pri súdoch.

Pán Gajdošík prišiel s úsmevom, že teda situáciu vyriešili presunom. Presunom priamo pod okná evanjelického gymnázia. Keby sme sa presunuli aj my, boli by sme 2 metre od ich pódia z dodávky.

Keď sme sa dožadovali informácie, že čo sa bude diať ďalej, dostali sme informáciu, že organizátori nepovoleného protestu svoje zhromaždenie začali označovať ako petičnú akciu. Zbierali podpisy na vystúpenie z NATO a EÚ. Petičnú akciu nie je možné rozpustiť.

O niekoľko minút neskôr sme dostali informáciu, že oni vlastne prišli na naše čítanie. S dodávkou, pódiom a ozvučením. A je na nás, aby sme si zabezpečili poriadok a bezpečnosť na akcii.

Príslušníkom policajného zboru sme navrhli, že tam vystúpime a teda rozpustíme naše zhromaždenie, aby sa nepokračovalo v proteste. Zástupca mesta p. Gajdošík nám ale nedoporučil sa kdekoľvek presúvať.

Po celý deň navyše mestom krúžila dodávka s megafónom, ako vo februári počas prvých dní procesu. Dodávka so všetkými znakmi a nápismi strany Kotleba-ĽSNS hlasno oznamovala nástup totality a informáciu o politickom procese proti poslancovi Národnej rady, Mazurekovi a konci slobody slova.  Dodávka zdržiavala mestskú hromadnú dopravu podľa slov jednej našej členky.

 

Zatiaľ na druhej strane sa mestská polícia pokúšala nájsť vodiča dodávky, ktorá parkovala na chodníku, ktorého nenašli. Pri snahe založiť dodávke papuču, došlo ku konfliktu medzi davom a policajtom, na ktorého jeden zo slušného davu zakričal „nech si dá papuču na k***t“. Tento incident zachytil tak novinár Nového času ako aj naši členovia, ktorí sa v tom čase presúvali do práce. Video je dostupné: https://www.facebook.com/rado.sloboda1/videos/1787896654587378/

 

Pokúsili sme sa následne skontaktovať aj s oboma školami, aby využili svoje právo a kontaktovali mesto so sťažnosťou na rušenie vyučovania a porušovanie verejného poriadku pred ich budovami. Obe školy žiaľ vyjadrili strach. Strach z toho, či dav nepodpáli budovu, alebo strach o deti.

To je ten dav pod hlavičkou strany, ktorá deklaruje, že stojí na strane slušných ľudí.

Signál, ktorý dáva mesto a štát z tejto konkrétnej situácie, kde sa dvakrát stalo to isté a nik nezasiahol, je ten, že kričiaca banda bude mať vždy navrch. Že pre nich neplatia pravidlá, že nátlak a donucovanie platí len na tých, čo nekričia, pretože tých sa netreba báť. Pretože nič nezmôžu, keď ich je veľa, a to si oni vedia zakričať z pódia pod oknami žiakov a študentov. Že sa radšej vyhneme akémukoľvek stretu, len aby dobre bolo. Iba nerozumieme, komu bude dobre.

Na mieste je otázka, prečo sa k danej situácii postavil viceprimátor Gajdošík a náčelník MsP tak ako sa postavili, teda, že nič neurobili a umožnili pokračovanie neohláseného zhromaždenia kotlebovcov pred základnou a strednou školou. Domnievame sa, že iné neohlásené zhromaždenie by bez zaváhania rozpustili.

Dúfame, že s deťmi a mladými, ktorí sa nedobrovoľne zúčastnili tejto akcie počas svojho vyučovania, sa niekto porozpráva a vysvetlí im, čo sa stalo. Rodičia sa týmto výchovným metódam tiež netešili.

Ticho neostaneme. Nemôžeme.

Teraz najčítanejšie

Nie v našom meste

NIE V NAŠOM MESTE je platforma ľudí a organizácií zameraná na podporu a rozvoj tolerancie a ľudskych práv v Banskej Bystrici. Základným princípom je nevyhnutnosť prelamovania ticha ako reakcie na nenávisť a násilie.