Denník N

Vyrieši povinné predškolské vzdelávanie nízky počet detí v materských školách?

Zdroj: depositphotos.com

Prečo slovenské deti zostávajú za bránami materských škôl? Ktoré skupiny detí sú najviac ohrozené? V ktorých regiónoch Slovenska je situácia najhoršia? Ako zvýšiť účasť detí na predškolskom vzdelávaní a priblížiť sa tak k ostatným krajinám EÚ?

Napriek silnej tradícii predškolského vzdelávania a kvalitne prepracovanému obsahu predprimárneho vzdelávania na Slovensku, počet detí navštevujúcich materské školy vo veku od 3 do 5 rokov je veľmi nízky. Európska komisia vyzvala členské štáty, aby do roku 2020 dosiahli    95 % účasť detí od 4 rokov na predškolskom vzdelávaní. Tomuto cieľu sa zatiaľ vzďaľujeme. Informovala o tom správa Európskej komisie, podľa ktorej navštevovalo na Slovensku materské školy len 78,4 % detí vo veku od 4 rokov po začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky. Zaradili sme sa tak na predposledné miesto v rámci celej Európskej únie, pričom priemer bol 94,8 % (1).

Podiel detí v MŠ EÚ/SR

Kde robíme chybu?
Príčiny nízkeho počtu detí v predškolskom vzdelávaní sú viaceré. Veľkú rolu však zohrávajú nedostatočné kapacity miest v materských školách. Počet nevybavených žiadostí o prijatie z roka na rok stúpa. Medzi rokmi 2006 až 2017 tento počet stúpol takmer dvanásťnásobne, a to z počtu 1 074 až na 12 328 (2). Napriek tomu, že počet zamietnutých prihlášok nie je totožný s počtom neprijatých detí, tento trend jasne ukazuje, že do materských škôl sa nedostane veľká skupina detí tých rodičov, ktorí o to prejavili záujem. Podľa hrubého odhadu To dá rozum, s priemerným počtom 20 detí v triede nám na Slovensku chýba 1 063 tried, čo znamená, že viac ako 13 % populácie detí, ktorým zákon umožňuje navštevovať materskú školu, sa pri súčasných kapacitách nedokáže umiestniť (3).

Aké sú podmienky prijímania detí

Vplyvom nedostatku miest sú mnohé obce a mestá nútené časť detí uprednostniť a časť zamietnuť. Prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov a deti, ktoré majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky. Riaditeľ materskej školy môže zároveň určiť ďalšie podmienky, ktoré by mal prerokovať v rade školy. Na základe zistení z kvalitatívneho výskumu To dá rozum z roku 2017, materské školy skutočne využívajú možnosť stanovovať si dodatočné podmienky prednostného prijímania. Okrem bežnej požiadavky, aby malo dieťa osvojené základné hygienické návyky a ovládalo samoobslužné úkony, sú pri prijímaní uprednostňované deti, ktoré majú v škôlke starších súrodencov, majú trvalý pobyt v obci alebo v mestskej časti a majú zamestnaných rodičov. Podmienenie prijatia trvalým pobytom alebo zamestnanosťou rodičov je pritom v rozpore s platným metodickým usmernením. Nedostatok kapacít spolu s nejednoznačne vymedzenými kritériami na prijímanie detí spôsobujú, že určité skupiny detí ostávajú za bránami materských škôl. Navyše celý proces pôsobí netransparentne a neobjektívne.

Majú všetky deti rovnaké šance?
Žiaľ, malé šance na umiestnenie do materskej školy majú deti so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Legislatíva umožňuje odmietnuť prijatie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, pokiaľ materská škola na to nemá vytvorené vhodné personálne, priestorové, materiálne a ďalšie podmienky. Dôsledkom toho máme na Slovensku až 40 % detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré nenavštevujú materskú školu a rodičia musia riešiť starostlivosť sami (4). Najväčším problémom je fakt, že štát sa na zabezpečení podmienok ich vzdelávania v materských školách nijakým spôsobom nepodieľa. Ďalšou ohrozenou skupinou sú deti so sociálnym znevýhodnením, kde prevažnú časť tvoria deti z chudobných rómskych rodín. Podľa zistení Agentúry Európskej únie pre základné práva z roku 2016, len 34 % rómskych detí na Slovensku navštevuje materské školy (5). V prípade rómskych detí je vážnou prekážkou aj geografická nedostupnosť materských škôl, keďže podľa atlasu rómskych komunít je priemerná vzdialenosť materských škôl od rómskych obydlí/osád až 6 kilometrov (6).

Pomohlo by zavedenie povinného predškolského

Predškolské vzdelávanie v materských školách má veľký význam pre každého jednotlivca, ale aj celú spoločnosť. Výskumy dokonca hovoria, že návratnosť nákladov, ktoré investujeme do programov včasnej intervencie malých detí, je oveľa vyššia ako návratnosť nákladov za programy kedykoľvek vo vyššom veku dieťaťa, či mladého človeka (7). Krajiny Európskej únie sa preto snažia zabezpečiť čo najväčšiu účasť detí v predškolskom vzdelávaní. V súčasnosti sú v Európe uplatňované najmä dva typy prístupov. Garancia miesta v materskej škole pre každé dieťa, ktorého rodičia o to požiadajú, zavedenie povinnej predškolskej výchovy od istého veku, prípadne kombinácia oboch prístupov s vekovým rozlíšením nároku a povinnosti. Na Slovensku sa hovorí najmä o zavedení povinného predškolského vzdelávania pre deti od 5 rokov. Prijatie takéhoto zákona by však v súčasnej situácii znamenalo, že pri aktuálnych kapacitách by za bránami materských škôl zostalo až 23 % 3 – 4 ročných detí (8). Aby sa predišlo takejto situácii, ako vhodnejšie sa javí v prvom kroku zaviesť možnosť nárokovať si na miesto v materskej škole. Takto zavedený právny nárok spolu s umožnením väčšej flexibility rôznych foriem predškolského vzdelávania (napr. formou detských skupín) by zabezpečil, že samosprávy budú motivované riešiť nedostatok kapacít a štát by na ich vybudovanie a prevádzku musel adekvátne prispievať.

Podiel detí bez miesta v MŠ

Katarína Vančíková
Miroslava Hapalová
analytičky projektu To dá rozum

 

Článok je skrátenou verziou kapitol  Slabá návštevnosť materských škôlObmedzené kapacity materských škôlAnalýze zistení o stave školstva na Slovensku, dostupnej na: https://analyza.todarozum.sk/docs/19072315420001yny1/

Zdroje:
(1) European Commission. 2016. Education and Training Monitor 2017.
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017_en.pdf
(2) Vlastné výpočty na základe:  CVTI SR (2018). Štatistická ročenka – materské školy. http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-materske-skoly.html?page_id=9602
(3) Vlastné výpočty na základe:  CVTI SR (2018). Štatistická ročenka – materské školy. http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-materske-skoly.html?page_id=9602
a Štatistický úrad Slovenskej republiky (2018). Bilancie obyvateľstva SR podľa veku http://datacube.statistics.sk/
(4) Vlastné výpočty na základe: údajov Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie z prieskumu v pediatrických ambulanciách v roku 2017, CVTI SR (2018). Štatistická ročenka – špeciálne školy. www.cvtisr.sk/buxus/docs//JC/ROCENKA/SS/ss2017.zip a Štatistický úrad Slovenskej republiky (2018). Bilancie obyvateľstva SR podľa veku http://datacube.statistics.sk/
(5) EU-MIDIS II, Second European Union Minorities and Discrimination Survey. Roma – Selected findings. European Union Agency for Fundamental Rights, 2016.
(6) Mušinka, A., Škobla, D., Hurrle, J., Matlovičová, K., Kling, J. (2014). Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013, Bratislava (UNDP).
(7) Naudeau, S., Kataoka, N., Valerio, A., Neuman, M. J., Elder, L. K. (2011). Investing in Young Children: An Early Childhood Development Guide for Policy Dialogue and Project Preparation. Washington, DC: Svetova banka.
(8) Vlastné výpočty na základe:  CVTI SR (2018). Štatistická ročenka – materské školy. http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-materske-skoly.html?page_id=9602 a Štatistický úrad Slovenskej republiky (2018). Bilancie obyvateľstva SR podľa veku http://datacube.statistics.sk/

Teraz najčítanejšie

To dá rozum

TO DÁ ROZUM je projekt o výskume a odbornej diskusii v oblasti školstva na Slovensku. Identifikuje najväčšie problémy vo vzdelávaní, definuje novú víziu ako ucelenú zmenu školstva od predškolskej cez vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie a nastaví kroky, ktorými bude možné víziu dosiahnuť. Blog je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa. Viac informácii o podpore nájdete tu >>> http://mesa10.org/projects/opevstdr/