Denník N

Kauza Vylúčenia z Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave

Tak sa stalo,že 1 dňa ma vylúčili pre neskoré uhradenie školného v sume 630Eur, dekanským rozhodnutím dekana Miloša Lichnera, SJ. Podrobnosti tejto závažnej udalosti k publikovaniu, ktorej ma presvedčili moji známi a priatelia uvediem v tomto blogu, ako to vlastne celé vzniklo,a som na pochybách, komu o čo vlastne teda šlo?

Stalo sa to, čo sa stať nemuselo. Mala som uhradiť školné v sume 630Eur za diaľkové štúdium Náuky o rodine. Na školné som, ale nemala peniaze a o tejto skutočnosti som informovala dekana Miloša Lichnera, SJ. Ďalej som podnikla kroky k vyriešeniu situácie, a tým je, že som požiadala o splátkový kalendár. Žiadosť nebola schválená z titulu toho, že nebola 1.splátka uhradená a bolo mi oznámené dekanom v neoficiálnej komunikácii, že sa touto žiadosťou nemôže zaoberať a teda sa mám obrátiť na študijné oddelenie t.j. na pani Mgr. Sklárovú.  Na dotyčnú pani som sa ani neobracala, pretože mi už predtým aj so Sr. Doroteou naznačili a to nepríjemne, že keď chcem nejaké tlačivá, tak si ich nemám pýtať od nich na vypísanie, ale mám si ich sama vytlačiť. Takže ja mám platiť za tento servis, za tento princíp 630Eur a ešte nedostanem ani žiadne tlačivá. Následne som sa ohradila, že za čo sa teda vlastne platí takáto značná suma peňazí a im sa to samozrejme nepáčilo. Sr. Dorotea povedala, že tieto peniaze idú na platy vyučujúcich a, že je to dané študijným poriadkom a Akademickým senátom. Takže principiálne Teologická fakulta TU v Trnave dostáva za každého študenta od štátu peniaze a ja mám ešte aj zaplatiť a nemám podľa študijného poriadku nárok ani na bezplatné tlačivá. Kde sme? Ja len platím, platím a efekt je akurát z diaľkového štúdia taký, že mám možnosť prístúpiť ku skúškam, či zápočtom.

Následne som potom skontaktovala P.Jána Ďuricu, SJ, ktorý je naozaj svätý človek a mal obrovskú snahu mi pomôcť. Pýtal sa ma, či sa o tom môže porozprávať ešte s dekanom, či sa predsa len nedá niečo ešte urobiť.

Ešte predtým však, než k tomuto došlo, som sa zúčastnila Mikulášskeho večierku kam ma pozvali aj zo Študijného odd.TFTU v Trnave, mailom, ktorý bol preposlaný od dekana. Šla som tam s tým cieľom, že si o situácii ešte s dekanom prehovorím, čo sa dá robiť. Jeho odpoveď znela, že on nevie, čo teraz robiť a , že je 18:50, a on to už nerieši, rieši to rektor. Nakoľko ja som poslala Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení, a to z dôvodu pozdnej úhrady školného.  Školné som vo finále v splátkach uhradila do konca Novembra 2017, a dňa 22.11.2017 bolo odoslané rozhodnutie zo Študd.odd.o vylúčení. Na rozhodnutie som reagovala 2 dopismi, a to 1.dopis z dňa 30.11. a druhý dopis z dňa 1.12.

Avšak na danú situáciu som už vopred upozorňovala, že sa môže stať a to mailom na dekanát a na študijné odd.so žiadosťou o posun termínu zápisu na začiatok Októbra,pretože som mala pracovnú ponuku do zahraničia na dlhší čas na 2,5 mesiaca. Bolo mi odpovedané, že to nie je možné, že to Študijný poriadok neumožňuje. Samozrejme, logický prístup a ľudský, a i kresťanský by bol býval opačný. Tento prístup zo strany vedenia celej Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pokladám za katastrofálny a vrcholne nekresťanský. Títo ľudia by mali dávno zabudnúť na nejaké pravidlá, a chovať sa kresťansky, mravne a podľa ich hodnotového náboženského presvedčenia, avšak bohužiaľ to nie je pravdou.

Už predtým som dostala urgentný dopis s informáciou resp.Výzvu na úhradu školného a to do 3 dní, pretože nebolo do 30.9.2017 ešte uhradené. Nakoľko som nemala prostriedky, takže som nezaplatila do 3 dní. A nedalo sa ihneď nič iného robiť. V tomto dopise bola aj Informácia o tom, že ak školné nebude uhradené, tak je voči mne zahájené Disciplinárne konanie a , že disciplinárna komisia sa bude konať dňa 16. 11.2017. Nakoľko som, ale situáciu aktívne riešila a o tom som neformálne informovala aj dekana spectabilis Miloša Lichnera, Sj, že to riešim, a školné zaplatím, keď vycestujem na turnus a tak sa následne aj stalo, a to dňa 22.11.2017, keď som poslala časť školného. Systém nastavenia platenia školného na Trnavskej univerzite v Trnave je znevýhodňujúci pre študentov. Pričom za tieto peniaze štátna univerzita nedokáže poskytnúť ani len formuláre v tlačenej podobe. To je naozaj hanba pre tento štát, Slovenskú Republiku.

Rozhodnutia pána rektora Judr. Mareka Šmídu ani spectabilis Miloša Lichnera, SJ nechápem. Ďalej, som ho diskutovala s viacerými mojimi priateľmi, ktorí ma presviedčali, aby som danú vec medializovala, a tak som učinila až teraz, nakoľko nebol čas. Niektorí sa značne vyjadrili kriticky, výrokmi typu, že fakulta je chorá, celý prístup aj rektora je chorý. Prečo? Pretože som dostala ako odpoveď na moje 2 urgentné dopisy odpoveď z rektorátu z Trnavskej Univerzity v Trnave Rozhodnutie rektora k žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana o disciplinárnom opatrení Vylúčenie, z titulu neúhrady školného. Niekde je niečo chybne na tejto fakulte. Rektora aj dekana som informovala o možnosti uplatnenia pravidla Epíkie, v prípade, že sa situácia vymyká z rámca zákonov. Vlastne som ich oboch požiadala o vyriešenie situácie týmto spôsobom. Nebolo to akceptované, aj napriek tomu, že TFTU v Trnave má nedostatok študentov, lavice sú poloprázdne, 3-5 ľudí sa zúčastňuje seminárov, či prednášok, je to naozaj celé choré na tejto fakulte. A priznám sa záverom, že páni rektor a dekan spectabilis ani neráčili reagovať na moje maily, týkajúce sa vrátenia 630Eur, ktoré som im zaplatila a zbytočne. S danou vecou teda idem k súdu. Pánom veľkomožným to asi pripadá fér, zinkasovať si peniaze a nič za to neposkytnúť. Tak takíto katolíci sú na Teologickej fakulte TU v Trnave. Ide principiálne o to, že Trnavská Univerzita si necháva peniaze od študentov posielať na účet Štátnej pokladnice, pričom tvrdí, že idú na platy vyučujúcich. Ďalej neposkytuje žiadne splátkové kalendáre, na viacej splátok, dekan sa nebude obťažovať riešením peňazí. Však na čo? Prečo? Keď nie 1. splátka uhradená, vec je uzavretá a hotovo! Ale Vylučovanie pre neúhradu školného, to už zrazu problém nebol. To sú mi kresťania na Slovensku!

Ďalšia naša komunikácia páni prebehne prostredníctvom žaloby. Nakoľko mám podozrenie, že keďže pán rektor Judr. Marek Šmída je právnik, tak sám sebe nastavil pravidlá a ustanovenia, tak ako mu vyhovujú a všetky zákony si do nich aj následne patrične zakomponoval tak, aby to bolo výhodné pre politiku všetkých daných fakúlt Trnavskej univerzity, ale samozrejme študenti ešte majú navyše prispievať príspevkami dobrovoľne napr.na tlmočenie a pod. Prípadne zadarmo piecť na rozličné konferencie a akcie, a Ty študent plať ! Ešte lepšie zadarmo písať články o spectabilis dekanovi do Universitas Tyrnaviensis. Pre dobrotu na žobrotu!

Nota bene to ešte nie je všetko! Údajne to som, ale nepreverovala boli vylúčení dokonca aj rehoľníci. To sa má čím pochváliť fakulta, ktorá ide podľa systému Gregoriánskej univerzity v Ríme.

Ako hovorí prorok Izaiáš v SZ : “ V ten deň z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok a spočinie na ňom duch Pánov, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom /Akú bázeň majú títo „katolíci“ pred Pánom? Akú múdrosť, keď odpoveď múdrych je :  „ Ja neviem.“/, bude mať záľubu pred Pánom, nebude súdiť podľa zdania očí, nebude karhať podľa počutia, ale podla SPRAVODLIVOSTI bude súdiť chudobných a podľa PRÁVA bude rozhodovať v prospech ponížených Zeme! Zem udrie prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí bezbožníka! SPRAVODLIVOSŤ bude pásom jeho bedier a VERNOSŤ opaskom jeho bokov. Vlk bude bývať s baránkom, leopard si ľahne vedľa kozliatka, teliatko a lev budú žrať spolu a chlapček ich bude zahánať. Krava a medvedica sa budú spolu pásť, ich mláďatá budú vedno spolu odpočívať, lev sťa vôl sa bude kŕmiť slamou a dojča sa bude hrať nad dierou hada. Do skrýše vretenice siahne rukou batoľa. Nik nebude škodiť a pustošiť na celom mojom svätom vrchu, lebo poznaním Pána bude naplnená Zem ako vody napĺňajú moria. V ten deň koreň Jesseho sa vztýči ako znamenie národom, pohania ho budú vyhľadávať a slávny bude jeho príbytok.“

Pardon, slovenský jazyk už som zabudla, žila som 14 rokov v Prahe, rok v Nemecku a 2,5 roka v inej nemecky hovoriacej krajine.

Teraz najčítanejšie