Denník N

Zápis do škôlky

Máme tu máj, lásky čas, no pre mnohých rodičov, s malými deťmi prichádza stresové obdobie- zápis do škôlky. Keď v 90. rokoch prišli demograficky slabšie ročníky, mnohé budovy ostali poloprázdne a tak sa jednotlivé samosprávy rozhodli využiť ich inak. Bohužiaľ, sú aj budovy, ktoré ostali nevyužité a úplne schátrali. Teraz to mrzí o to viac, že kvôli veľkému počtu detí musia jednotlivé mestské časti znovu investovať nemalé prostriedky na zvyšovanie kapacít. Výminku netvorí ani Ružinov, kde sa od roku 2012 podarilo rekonštrukciami priestorov navýšiť kapacitu o približne 260 pričom v roku 2018 je v pláne navýšenie o ďalších 90. Treba uznať, že táto problematika je jednou z priorít nášho starostu a jeho aparát systematicky pracuje na jej napĺňaní. To je super správa, čo však mňa viac zaráža je fakt, že rodičia nevedia presne aké sú kritériá prijatia a spôsob vybavovania žiadostí je príliš komplikovaný.

Podávanie žiadostí

Tento rok sa žiadosti podávajú od 2.5.-9.5. v jednotlivých materských školách, ktoré sú v pôsobnosti MČ Ružinov. Deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti pričom každá škôlka má iný formulár. Súčasťou formulára je aj potvrdenie detského lekára o spôsobilosti navštevovať škôlku a údaj o povinnom očkovaní. Väčšina rodičov však z obavy, že ich dieťa neprijímu, podáva viac žiadostí a to spôsobuje zbytočné časové a byrokratické zaťaženie. V spojení s tým, že neexistujú jasné a transparentné kritériá výberu, sa napokon rodičia v strachu zbiehajú pred škôlkami hneď od skorého ráno, aby boli prvý v poradí, tak ako o tom pred pár rokmi písala aj herečka Kristína Farkašová. Aj v tomto by mohla ísť samospráva príkladom a uvedomiť si, že v tomto procese je rodič vlastne jej klientom. Sám mám doma dvoch malých synov a vyskúšal som si aj otcovskú dovolenku, takže veľmi dobre viem, že takéto veci dokážu zaneprázdneného rodiča riadne frustrovať. Riešenie je pritom veľmi jednoduché.

  • Vytvorenie jednoduchého online formulára na webstránke mestskej časti. Rodičia by uviedli základné údaje a vybrali by si jednotlivé škôlky, kde by chceli svoje dieťa prihlásiť. Mohli by presne podľa svojich potrieb aj zadať preferencie jednotlivých zariadení t.j. Chcem, aby moje dieťa chodilo do MŠ Pivoňkova, ale ak by to z kapacitných dôvodov nebolo možné, tak môže byť aj MŠ Miletičova či Prešovská.
  • Vytvorenie jednotného miesta (klientské centrum), kde by sa prijímali písomné žiadosti. Keďže nie každý dokáže fungovať v elektronickej podobe, nezanikol by ani súčasný spôsob. Len by nemusel rodič chodiť osobne do viacerych škôlok, ale mohol by vyplniť prijímací formulár na jednom mieste. Rovnako ako pri online forme by uviedl aj svoje preferencie predškolského zariadenia. Takýto zápis by sa mohol konať na miestnom úrade alebo v Dome kultúry Ružinov.

Už teraz podľa usmernenia Ministerstva školstva nemôže byť podmienkou prijatia žiadosti len osobné podanie a máte možnosť svoje dieťa prihlásiť aj poštou či emailom. Najmä s ohľadom na nasledujúci bod by som však neskúšal dráždiť kobru bosou nohou.

Kritériá na prijatie

Ako som už písal, aj po absolvovaní tejto byrokratickej tortúry ostávajú rodičia stále v neistote, keďže vopred nepoznajú presné kritériá podľa ktorých sa rozhoduje. Jediné, čo je jasné, že prednostne sa prijímajú:

– deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov ( predškoláci ) k 31.8.2018;

– deti na základe rozhodnutia súdu;

V ozname mestskej časti sa taktiež hovorí, že možno prijať dieťa od troch do šiestich rokov veku, ktoré je spôsobilé navštevovať materskú školu. Žiadne iné kritériá nie sú uvedené, lebo rozhodovanie je plne v kompetencii jednotlivých riaditeliek. Aj tu by však mohla mestská časť ako zriaďovateľ týchto zariadení žiadať od svojich zamestnancov viac transparentnosti a vôbec si nemyslím, že by pani riaditeľky protestovali. Ani tu netreba vymýšľať nič komplikované a po riešenie si môžme odbehnúť do Prahy. Tam majú so škôlkami podobné problémy a preto vo väčšine zaviedli jasné bodovacie kritériá. Pozrel som si jednotlivé body a navrhol riešenie ako by sa mohli hodnotiť prihlášky v našej mestskej časti.

Ako je už uvedené vyššie, prednosť pri prijatí majú deti v predškolskom veku či tie, ktoré majú súdne rozhodnutie a to bez ohľadu na to či majú v Ružinove trvalý pobyt. Aj toto spôsobuje v našej mestskej časti značné problémy, keďže do ružinovských škôlok prihlasujú svoje deti aj rodičia, ktorí tu síce bývajú, ale nemajú tu trvalý pobyt. Taktiež sem prihlasujú deti aj rodičia, ktorí žijú v priľahlých satelitoch, ale keďže tam je obmedzené občianska vybavenosť, tak prihlásia dieťa v blízkosti svojho pracoviska. Toto je ale veľmi komplexný problém, ktorý treba riešiť minimálne na úrovni kraja resp. Na celoštátnej úrovni vyriešiť poddimenzované financovanie Bratislavy. Bohužiaľ tento problém sa nerieši a slúži len na umelé vytváranie nenávisti „CPčkári vs. Blaváci“.

Ďalšie kritériá sú však jasné a mali by okrem iného zohľadňovať aj miesto trvalého pobytu. Takto pevne stanovené kritériá by spravili proces transparentnejším a rodičia by presne vedeli aké skóre dosiahlo ich dieťa. To by zároveň urýchlilo proces hodnotenia žiadostí a nemuseli by čakať na rozhodnutie až do 15. júna, tak ako tomu je teraz. Moji synovia by mali 17 a 12 bodov. A čo Vaše deti?

Teraz najčítanejšie

Tomáš Egry

Keď som vo februári 2017 nastúpil na otcovskú dovolenku a "vystúpil z auta", začal som sa viac pohybovať po vonku. Peši, na bicykli či kolobežke a zistil som v akom stave sú bratislavské ulice. Preto som sa začal viac zaujímať o komunálne veci a o nich budem aj písať. Som finančný kontrolór, tak čakajte skôr konkrétne fakty ako prehnané emócie.